Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2501 - 2512 2019-11-15

The Effect of Using Creative Drama in the Digital Storytelling Process on Students’ Scientific Creativity and Digital Story in Science and Technology Class
Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi

Gözen AKGÜL [1] , İşıl TANRISEVEN [2]


In this study, it is aimed to investigate the effects of creative drama use in the digital storytelling process on students' scientific creativity and digital stories in the 7th Grade Science and Technology course. The research has been designed in accordance with an explanatory sequential mixed method design from among mixed method designs. In the quantitative dimension of the study,  Semi-Experimental Research Model with pre-test post-test control group  was applied to examine the effects of creative drama use on students' scientific creativity in the digital storytelling process. Qualitative data of the research were collected through open-ended questionnaire and digital storytelling rubric. The research has revealed that the use of drama in the digital storytelling process had a positive effect on the scientific creativity of 7th grade students in the science and technology class. 
Bu araştırmada, 7. Sınıf fen ve teknoloji dersinde dijital öyküleme sürecinde yaratıcı drama kullanımının öğrencilerin bilimsel yaratıcılığı ve dijital öyküleri üzerindeki etkisini incele-mek amaçlanmıştır. Araştırma, karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı karma yöntem desenine uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda dijital öyküleme sürecinde yaratıcı drama kullanımının, öğrencilerin; bilimsel yaratıcılıkları üzerindeki etkilerini incelemek için “Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Araştırma Modeli” uygulanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise açık uçlu soru formu ve dijital öyküleme rubriği ile toplanmıştır. Araştırma sonucu dijital öyküleme sürecinde drama kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıkları üzerinde olumlu yönde etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.
 • Adıgüzel, Ö.(2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamalar. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-27.
 • Adıgüzel, Ö.(2014). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ayvaz Tunç, Ö. ve Karadağ, E. (2013). Postmodern oluşturmacılığa dijital öyküleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 310-315.
 • Baldwin, P.& Fleming K. (2003). Teaching literacy through drama creative approaches. London: Routledge Falmer.
 • Banaszewski, M. T. (2005). Digital storytelling: supporting digital literacy in grades 4-12. Unpublished master’s thesis, Georgia Institute of Technology, Atlanta.
 • Bedir Erişti, S. (2016). Katılımcı tasarım temelli dijital öyküleme sürecinde ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılık göster-geleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(4), 462-492.
 • Bentley, D. & Watts, M. (1989). Learning and teaching in school science. Philadelphia: Open University Press.
 • Çakır İlhan, A., Okvuran, A. ve Adıgüzel, Ö. (2004). Drama. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Çam, F.; Özkan, E. ve Avinç, İ. (2009) Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Köy ve merkez okulları örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 459-483
 • Demircioğlu, H. ve Geban, Ö. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 183-185.
 • Deniş-Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel yaratıcılık ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama süreci ve değerlendirme ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 1–21.
 • Duman, B. ve Göçen, G. (2014, Nisan). Dijital öyküleme yönteminin öğretmen adaylarının yaratıcı yazma becerilerine etkisi 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul.
 • Dupain, M. ve Maguire, L. (2005). Digital storybook projects 101: How to create and ımplement digital storytelling into your curriculum. http://www.uwex.edu/disted/conference/resource library/proceedings/05 2014.pdf adresinden alınmıştır.
 • Fleming, M.(1994). Starting drama teaching. London: David Furton Publishers.
 • Garcia, P. & Rossiter, M. (2010). Digital Storytelling as Narrative Pedagogy. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of SITE 2010--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1091-1097). San Diego, CA, USA: Association for the Advancement of Computing in Educa-tion (AACE). Retrieved September 25, 2018 from https://www.learntechlib.org/primary/p/33500/.
 • Grosul, M. V. (2010). In search oftthe creative scientific personality. Unpublished master’s theses, San Jose State Uni-versity. The Faculty of The Depertmant of Psychology
 • Gyabak, K. & Godina, H. (2011). Digital storytelling in bhutan: a qualitative examination of new media tools used to bridge the digital divide in a rural community school. Computers and Education, 57(4), 2236-2243.
 • Hu, W. & Adey, P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students. International Journal Of Science Education, 24(4),389-403.
 • Hung, C. M., Hwang, G. J., & Huang, I. (2012). A project-based digital storytelling approach for improving students' learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Educational Technology & Soci-ety, 15(4), 368-379.
 • Jakes, D. (2006). Standards-proof your digital storytelling efforts. TechLearning. Retrieved from http://www.techlearning.com/story/
 • Jenkins, M.,& Lonsdale, J. (2007). Evaluating the effectiveness of digital storytelling for student reflection. Paper pre-sented at the ICT: Providing Choices For Learners And Learning. Proceedings ASCILITE Singapore.
 • Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikâyecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşama-sında kullanılmasının fizik dersi başarısı ve motivasyon düzeyine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Balıke-sir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kajder, S., & Swenson, J. (2004). Digital İmages in the language arts classroom. International Society for Technology in Education, 31(8), 18-46.
 • Karateke E. (2006). Yaratıcı dramanın ilköğretim ikinci kademede 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine olan etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kocayürek, A.(2000). İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Koray, Ö. (2004). Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 40, 580-599.
 • Köklü, S. (2003). Türkçe öğretiminde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine dinlediğini anlama davranışının kazandırılmasına dramatizasyonun etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Maden,S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlilikleri. Mustafa Kemal Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 259-274.
 • Matthews, N. & Sunderland, N. (2013) Digital life-story narratives as data for policy makers and practitioners: thinking through methodologies for large-scale multimedia qualitative datasets. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 57(1), 97 – 114
 • Mc Caslin, V. (2000). Creative drama in the classroom and beyond. London: Longman
 • MEB. (2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi (4, 5, 6, 7, 8. sınıf) öğretim programı. MEB Tebliğler Dergisi, 63,2518
 • MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • MEB. (2017). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mohammed, A.(2006). Investigating the scientific creativity of fifth-grade students (Yayımlanmış doktora tezi).The University of Arizona, Arizona.
 • Morris, R. J.(2011). Responses of listener-viewers in digital storytelling: Collaborations in the intermediate classroom and the middle school library. Unpublished phD thesis,. University of Pittsburgh, Pittsburgh.
 • Rawat, T.C. (2010). a studty to examine fluency companent of scientific creative talent of elementary stage student of himachol paradesh with respect to area, type of school and gender. International Transactions in Humanities and Social Sciences, 2(2), 152-161.
 • Robin, B. R. (2006). The educational uses of digital storytelling. C. Crawford vd. (Ed.), Proceedings of Society for In-formation Technology & Teacher Education International Conference, 709-716. Chesapeake, VA: AACE.
 • Robin, B. & Pierson, M. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling in the classroom. C. Crawford vd. (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 708-716, Chesapeake, VA: AACE.
 • Robin, B. R. (2008) Digital storytelling: a powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practi-ce, 47:3, 220-228.
 • Rule,L.(2005).Digital storytelling workshop. http:// homepage.mac.com/eportfolios/workshop/AgendaDigitalStory.html adresinden alınmıştır.
 • Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Edu-cational Technology Research and Development, 56, 487-506.
 • Sağırlı, H. E. ve Gürdal, A. (2002).Fen bilgisi dersinde drama tekniğinin öğrenci tutumuna etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, Ankara.
 • Sample Rubric. (2014). Retrieved from, http://digitalstorytelling./coe.uh.edu/pdfs/samplerubric.pdf
 • San, İ. (2002). “Yaratıcı Drama –Eğitsel Boyutları” Yaratıcı Drama 1985-1995 Yazılar. (Edt. H. Ömer Adıgüzel,). Ankara: Naturel Yayınları.
 • Sancar-Tokmak & Lutfi Incikabi (2013) The effect of expertise-based training on the quality of digital stories created to teach mathematics to young children. Educational Media International, 50(4), 325-340.
 • Sancar-Tokmak, H., Surmeli, H., & Ozgelen, S. (2014). Preservice science teachers’ perceptions of their tpack develop-ment after creating digital stories. International Journal Of Environmental And Science Education, 9(3), 247-264.
 • Saxena, S.P., ve Khandelwal, B.P. (1994) Creativity and science education. http://www.education.nic.in/cd50years/q/6J/BJ/6JBJ0401.htmm adresinden 20.01.2015 adresinden alınmıştır.
 • Selvi, K ve Öztürk, A..(2000). Yaratıcı drama yöntemi ile fen öğretimi, Eğitim Bilim, 116(25), 42-46
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi,4(7), 51-67.
 • Tatum, M. E. (2009). Digital storytelling as a cultural- historical activity: effects on information text comprehension. Open access dissertations, University of Miami: USA.
 • Turgut,F. ve Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Jo-urnal Of Qualitative Inquiry, 6(2), 97-121.
 • Ulubey, Ö, Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mus-tafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 195-220.
 • Uysal, F.N.(1996). Anaokuluna giden 5-6 yaş grubu çocuklarda yaratıcı drama çalışmalarının sosyal gelişim alanına olan etkisinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anka-ra.
 • Ünsal, B. (2005). İlköğretim ikinci kademe (6, 7, 8. sınıflar) Türkçe dersinde drama yönteminin çocukların dil ve anla-tım becerilerine katkısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anka-ra.
 • Wang, S.,& Zhan, H. (2010). Enhancing teaching and learning with digital storytelling. International Journal Of Infor-mation And Communication Technology Education, 6(2), 76-87.
 • Wu, W.C.& Yang, Y.T. (2008). The impact of digital storytelling and of thinking styles on elementary school students’ creative thinking, learning motivation, and academic achievement. K. McFerrin v.d. (Ed.), Proceedings of Soci-ety for Information Technology & Teacher Education International Conference, 975-981, Chesapeake, VA: AACE.
 • Yang, Y. T. C., & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thin-king, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers And Education, 59(2), 339-352
 • Yılmazlar, M., Yağmur Kolcu, E. Ve Takunyacı, M. (2013). The effect of 7th grade science and technology class on critical thınkıng skill and success when taught with the support of creative drama. Internatıonal Refereed Aca-demıc Social Sciences Journal, 12(4), 37-48.
 • Yüksekyalcin, G.; Tanriseven, I. & Sancar-Tokmak, H. (2016). Mathematics and science teachers’ perceptions about using drama during the digital story creation process. Educational Media International, 53(3), 216-227.
 • Yüksel, P., Robin, B. & McNeil, S. (2011). Educational uses of digital storytelling around the world, Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Chesapeake, VA: AA-CE, 1: 1264-1271
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5558-706X
Yazar: Gözen AKGÜL
Kurum: Tömük Hacı Recep Yaşa Ortaokulu, Mersin,
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5884-2807
Yazar: İşıl TANRISEVEN
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 17 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi642528, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2501 - 2512}, doi = {10.24106/kefdergi.3379}, title = {Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Akgül, Gözen and Tanrıseven, İşıl} }
APA Akgül, G , Tanrıseven, İ . (2019). Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2501-2512 . DOI: 10.24106/kefdergi.3379
MLA Akgül, G , Tanrıseven, İ . "Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2501-2512 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/642528>
Chicago Akgül, G , Tanrıseven, İ . "Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2501-2512
RIS TY - JOUR T1 - Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi AU - Gözen Akgül , İşıl Tanrıseven Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3379 DO - 10.24106/kefdergi.3379 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2501 EP - 2512 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3379 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3379 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi %A Gözen Akgül , İşıl Tanrıseven %T Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3379 %U 10.24106/kefdergi.3379
ISNAD Akgül, Gözen , Tanrıseven, İşıl . "Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2501-2512 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3379
AMA Akgül G , Tanrıseven İ . Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2501-2512.
Vancouver Akgül G , Tanrıseven İ . Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2501-2512.