Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process

Yıl 2022, Cilt 30, Sayı 2, 378 - 389, 29.04.2022
https://doi.org/10.24106/kefdergi.803041

Öz

Purpose: The purpose of this study is to determine the reflection of the faculty of education science and social studies
teacher candidates in the emergency distance education process (their motivation for education, educational activities,
purposes and preferences of social media use) during the COVID-19 pandemic process.
Design/Methodology/Approach: This research is a qualitatively prepared study. As a research design, it is a descriptive
research that is also included in qualitative studies. The research group of this study total consists of 120 science (N = 42; 38
females, 4 males) and social studies (N = 78; 60 females, 18 males) teachers candidates. An open-ended survey was used as a
data collection tool in the study. The data collection tool was applied within the scope of the "Instructional Technologies"
course, which is common in the program of the students of both departments. The data obtained from the survey were
subjected to content analysis.
Findings: As a result of the study, it was concluded that the social media environment most used by science/social studies
teacher candidates during the COVID-19 pandemic process was WhatsApp.
Highlights: It has been determined that the COVID-19 epidemic process offers significant opportunities science/social studies
teacher candidates to explore the digital learning world. Considering the positive effects of the digital literacy of candidates
during the COVID-19 epidemic process, it is recommended that teachers, teacher candidates, curriculums and textbooks are
developed in terms of digital competencies.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Anderson, T. (2009, June). The dance of technology and pedagogy in self-paced distance education. Paper presented at the 17th ICDE World Congress. Maastricht, The Netherlands. https://auspace.athabascau.ca/handle/2149/2210
 • Agnoletto, R., & Queiroz, V. (2020). COVID-19 and the challenges in Education. Centro de Estudos Sociedade e Technologia, Universidade de Sao Paulo, Bulletin, 5(2), 1-2. Retrieved from http://www.cest.poli. usp.br/download/covid-19-and-the-challengesin-education/
 • Arı, A. G., & Kanat, M. H. (2020) COVID-19 (Koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Borich, G. D. (2017). Etkili öğretim yöntemleri (M. B. Acat, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Burke, J., & Dempsey, M. (2020). COVID-19 Practice in primaryschools in Ireland report. National University of Ireland Maynooth, Ireland. https://www.into.ie/app/uploads/2020/04/COVID-19-Practice-in-Primary-Schools-Report1.pdf.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (COVID-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Cetinkaya, L. (2017). An educational technology tool that developed in the natural flow of life among students: WhatsApp. International Journal of Progressive Education, 13(2), 29-47. http://ijpe.penpublishing.net/makale/234
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Gözden geçirilmiş baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık. de Vaus, D. A. (2001). Research design in social research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dikmen S., & Bahçeci,F. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of Covid-19 on Educational Institutions in India. UGC Care Journal, 31(21), 661-671. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32141.36321
 • He, H., & Harris, L., (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 116, 176- 182.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remoteteaching-and-online-learning
 • Honey, M., Culp, K. M., & Carrigg, F. (2000). Perspectives on technology and education research: Lessons from the past and present. Journal of Educational Computing Research, 23(1), 5-14.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (BAT). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karataş, Z. (2020). COVID-19 pandemisinin toplumsal etkileri, değişim ve güçlenme. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 3-15.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.
 • Lee, S. A. (2020). Coronavirus anxiety scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies, 44(7), 1-9. doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
 • Maden, A. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının mobil iletişim alışkanlıkları: WhatsApp Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1797-1811.
 • Mulenga, E. M., & Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), ep269. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Pınar, M. A., & Dönel Akgül, G. (2020). The Opinions of Secondary School Students About Giving Science Courses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. doi: 10.26579/jocress.377
 • Scherer, R., Siddiq, F., & Teo, T. (2015). Becoming more specific: Measuring and modeling teachers' perceived usefulness of ICT in the context of teaching and learning. Computers & Education, 88, 202-214.
 • Simon, J.L., & Burstein, P. (1985). Some Principles of Measurement. New York. Random House.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Telli Yamamoto, G., & Altun D, (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. doi: 10.26701/uad.711110
 • UNESCO (2020). COVID-19 educational disruption and response, https://en.unesco.org/COVID19/educationresponse, web adresinden 06 Temmuz 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Uzun, K., & Uluçay, D. M. (2017). İş ortamında whatsapp kullanımı ve kesintiye uğrama. Selçuk İletişim, 10(1), 216-231. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/328653
 • Yazıcı, T. (2015). Place of interpersonal communication in the instant messaging application: A study on college students relating to the WhatsApp applications. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1102-1119. http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26515/279121
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2020). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. 5 Nisan 2020 tarihinde https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktanegitime-iliskin-aciklama.aspx adresinden erişilmiştir.
 • YÖK (2018). Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari adresinden 24.09.2020 tarihinde erişilmiştir.

The Reflection of the COVID-19 Pandemic Process on the Education Process of Teacher Candidates

Yıl 2022, Cilt 30, Sayı 2, 378 - 389, 29.04.2022
https://doi.org/10.24106/kefdergi.803041

Öz

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemi sürecinde eğitim fakültesi fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının acil uzaktan eğitim sürecindeki yansımasını (eğitime yönelik motivasyonları üzerine etkisi, eğitim-öğretim faaliyetleri üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri, sosyal medya kullanım amacı ve tercihleri) belirlemektir. Araştırma nitel olarak hazırlanmıştır. Araştırma deseni olarak nitel çalışmalar içerisinde de yer alan betimsel bir araştırma niteliğindedir. Bu araştırmanın çalışma grubunu toplam 120 fen bilgisi (N=42; 38 kadın, 4 erkek) ve sosyal bilgiler (N=78; 60 kadın, 18 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının COVID-19 pandemi sürecinde en fazla kullandıkları sosyal medya ortamının WhatsApp olduğu sonucuna varılmıştır. COVID-19 salgın sürecinin dijital öğrenme dünyasını keşfetmek adına öğretmen adaylarına önemli fırsatlar sunduğu belirlenmiştir. COVID-19 salgın sürecinde adaylarının dijital okuryazarlığının gelişmesine olumlu etkileri göz önüne alındığında öğretmenlerin, öğretmen adaylarının, öğretim programlarının ve ders kitaplarının dijital yetkinlikler açısından geliştirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Anderson, T. (2009, June). The dance of technology and pedagogy in self-paced distance education. Paper presented at the 17th ICDE World Congress. Maastricht, The Netherlands. https://auspace.athabascau.ca/handle/2149/2210
 • Agnoletto, R., & Queiroz, V. (2020). COVID-19 and the challenges in Education. Centro de Estudos Sociedade e Technologia, Universidade de Sao Paulo, Bulletin, 5(2), 1-2. Retrieved from http://www.cest.poli. usp.br/download/covid-19-and-the-challengesin-education/
 • Arı, A. G., & Kanat, M. H. (2020) COVID-19 (Koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Borich, G. D. (2017). Etkili öğretim yöntemleri (M. B. Acat, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Burke, J., & Dempsey, M. (2020). COVID-19 Practice in primaryschools in Ireland report. National University of Ireland Maynooth, Ireland. https://www.into.ie/app/uploads/2020/04/COVID-19-Practice-in-Primary-Schools-Report1.pdf.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (COVID-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Cetinkaya, L. (2017). An educational technology tool that developed in the natural flow of life among students: WhatsApp. International Journal of Progressive Education, 13(2), 29-47. http://ijpe.penpublishing.net/makale/234
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Gözden geçirilmiş baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık. de Vaus, D. A. (2001). Research design in social research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dikmen S., & Bahçeci,F. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of Covid-19 on Educational Institutions in India. UGC Care Journal, 31(21), 661-671. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32141.36321
 • He, H., & Harris, L., (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 116, 176- 182.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remoteteaching-and-online-learning
 • Honey, M., Culp, K. M., & Carrigg, F. (2000). Perspectives on technology and education research: Lessons from the past and present. Journal of Educational Computing Research, 23(1), 5-14.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (BAT). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karataş, Z. (2020). COVID-19 pandemisinin toplumsal etkileri, değişim ve güçlenme. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 3-15.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.
 • Lee, S. A. (2020). Coronavirus anxiety scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies, 44(7), 1-9. doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
 • Maden, A. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının mobil iletişim alışkanlıkları: WhatsApp Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1797-1811.
 • Mulenga, E. M., & Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), ep269. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Pınar, M. A., & Dönel Akgül, G. (2020). The Opinions of Secondary School Students About Giving Science Courses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. doi: 10.26579/jocress.377
 • Scherer, R., Siddiq, F., & Teo, T. (2015). Becoming more specific: Measuring and modeling teachers' perceived usefulness of ICT in the context of teaching and learning. Computers & Education, 88, 202-214.
 • Simon, J.L., & Burstein, P. (1985). Some Principles of Measurement. New York. Random House.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Telli Yamamoto, G., & Altun D, (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. doi: 10.26701/uad.711110
 • UNESCO (2020). COVID-19 educational disruption and response, https://en.unesco.org/COVID19/educationresponse, web adresinden 06 Temmuz 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Uzun, K., & Uluçay, D. M. (2017). İş ortamında whatsapp kullanımı ve kesintiye uğrama. Selçuk İletişim, 10(1), 216-231. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/328653
 • Yazıcı, T. (2015). Place of interpersonal communication in the instant messaging application: A study on college students relating to the WhatsApp applications. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1102-1119. http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26515/279121
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2020). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. 5 Nisan 2020 tarihinde https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktanegitime-iliskin-aciklama.aspx adresinden erişilmiştir.
 • YÖK (2018). Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari adresinden 24.09.2020 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Zeynep TATLI>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9503-3048
Türkiye


Sibel ER NAS> (Sorumlu Yazar)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5970-2811
Türkiye


Ayşegül ŞEYHOĞLU>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8143-3753
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 30, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi803041, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {30}, number = {2}, pages = {378 - 389}, doi = {10.24106/kefdergi.803041}, title = {Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process}, key = {cite}, author = {Tatlı, Zeynep and Er Nas, Sibel and Şeyhoğlu, Ayşegül} }
APA Tatlı, Z. , Er Nas, S. & Şeyhoğlu, A. (2022). Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process . Kastamonu Eğitim Dergisi , 30 (2) , 378-389 . DOI: 10.24106/kefdergi.803041
MLA Tatlı, Z. , Er Nas, S. , Şeyhoğlu, A. "Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process" . Kastamonu Eğitim Dergisi 30 (2022 ): 378-389 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/69688/803041>
Chicago Tatlı, Z. , Er Nas, S. , Şeyhoğlu, A. "Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process". Kastamonu Eğitim Dergisi 30 (2022 ): 378-389
RIS TY - JOUR T1 - The Reflection of the COVID-19 Pandemic Process on the Education Process of Teacher Candidates AU - ZeynepTatlı, SibelEr Nas, AyşegülŞeyhoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.803041 DO - 10.24106/kefdergi.803041 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 378 EP - 389 VL - 30 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.803041 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.803041 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process %A Zeynep Tatlı , Sibel Er Nas , Ayşegül Şeyhoğlu %T Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process %D 2022 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 30 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.803041 %U 10.24106/kefdergi.803041
ISNAD Tatlı, Zeynep , Er Nas, Sibel , Şeyhoğlu, Ayşegül . "Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process". Kastamonu Eğitim Dergisi 30 / 2 (Nisan 2022): 378-389 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.803041
AMA Tatlı Z. , Er Nas S. , Şeyhoğlu A. Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2022; 30(2): 378-389.
Vancouver Tatlı Z. , Er Nas S. , Şeyhoğlu A. Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2022; 30(2): 378-389.
IEEE Z. Tatlı , S. Er Nas ve A. Şeyhoğlu , "Views of Teacher Candidates on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 30, sayı. 2, ss. 378-389, Nis. 2022, doi:10.24106/kefdergi.803041

10037