Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 305 - 314 2020-07-15

Giresun Kenti Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti
User Satisfaction in Giresun City Parks

Ömer ATABEYOĞLU [1] , Afşin AYHAN [2]


Kent içi ve çevresinde yer alan yeşil alanların sağlıklı yaşam alanları oluşturabilmesi bu alanların en iyi şekilde tasarlanması ve planlanmasına bağlıdır. Park gibi aktif veya pasif rekreasyonel faaliyetlerini mümkün kılan yeşil alanlar ise insanların bireysel gelişimleri üzerinde doğrudan bir paya sahip olan, sıkça vakit geçirilen noktalardır. Bu açıdan parklar sadece mekan seçimine dayalı tasarım ile değil hitap ettiği kullanıcı grubuna yönelik olarak tasarlanmalı, kullanıcıları tanımlanmalı, ihtiyaç, talep ve beklentileri karşılamalıdır. Böylece parklar hitap ettiği kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilecek dolayısıyla da işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirecektir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen anket çalışması Giresun kentinde yer alan 35 adet parkta 400 katılımcı (%60.8 erkek; %39.3 kadın) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada park kullanıcılarının, 30 yaş ve altında, lise ve üniversite düzeyinde eğitimi olan, 1000 tl altı gelir grubundan öğrenciler oldukları tespit edilmiştir. Anket çalışması sonuçlarından hareketle kent insanının (park kullanıcısının) ortak karakteristik özellikleri, ihtiyaçları, memnuniyet düzeyleri, parkları kullanım özellikleri istatistiksel analiz teknikleri (frekans dağılımları, çoklu yanıt analizi, ki-kare testi) ile tespit edilmiştir. Benzer çalışma sonuçları ile de karşılaştırılan bulgulara göre çoğunlukla yaz aylarında, hafta sonları olmak üzere, öğle vakitlerinde 1-2 saatliğine arkadaşlar veya aileler tarafından ziyaret edilen park alanlarında kullanıcıların güvenlik endişesinden uzak, doğal ortamları arzuladıkları kısacası daha güzel park beklentisi içerisinde oldukları saptanmıştır. Parklar kullanıcılar tarafından kolay ulaşılabilir olarak nitelendirilmektedir ancak parklardan duyulan memnuniyet açısından bakıldığında “orta” düzeyinde değerlendirilmektedir. Sonuç olarak gerek mevcut parkların iyileştirilmesi noktasında gerekse geleceğe yönelik olarak yerel yönetim veya tasarımcılara yardımcı olabilecek öneriler geliştirilmiştir.
The green areas in and around the city can create healthy living spaces, which depend on the best design and planning of these areas. Green spaces that enable active or passive recreational activities, such as parks, are habituated spots that have a direct share in people's individual development. In this respect, parks should be designed not only with a design based on site selection but also intended for user groups they address, and their users should be defined, and meet the need, demand, expectations. In this way, parks will be able to meet the needs of user groups they address, and in consequence of carrying out function in a healthy way. For this purpose, the survey study was conducted with 400 participants (60.8% male; 39.3% female) in 35 parks located in the city of Giresun. In this study, it was determined that the park users were students who at the age of 30 below, education of level high school and university and income level 1000 TL and below. Based on the results of the survey, the common characteristics, needs, satisfaction levels, park usage characteristics of the urban people (park user) were determined by statistical analysis techniques (frequency distributions, multiple response analysis, pearson’s chi-square test). According to findings which compare with similar study results, it was determined that users want natural environments away from safety concerns at park areas which are visited by friends or family for 1-2 hours during summer months, midday, weekends, in short, they want better parks. Parks are described as easily accessible by users, but they are evaluted “intermediate” in terms of satisfaction. As a result, it has been developed proposals that can help local authorities and designers for the future and the improvement of existing parks.
 • Aksoy, Y., Akpınar, A. (2011). Yeşil alan kullanımı ve yeşil alan gereksinimi üzerine bir araştırma İstanbul ili Fatih ilçesi örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 20: 81-96. Erişim adresi: https://ticaret.edu.tr/uploads/yayin/fen 20_dosyalar/81-96.pdf
 • Baker, D.A., Crompton, J.L. (2000). Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals of Tourism Research Journal, 27(3):785-804. Erişim adresi: http://agrilifecdn.tamu.edu/cromptonrpts/files/2012/04/quality-satisfaction-and-behavioral.pdf
 • Baş, T. (Ed.). (2013). Anket nasıl hazırlanır?. Seçkin Yayıncılık.
 • Baştürk, Ö. (2000). Peyzaj tasarım kriterleri açısından, açık mekanlarda insan-çevre etkileşimi (Yüksek lisans tezi), YÖK Ulusal Tez Merkezi (Tez No: 101145).
 • Çetinkaya, G., Erman, A., Uzun, M.S. (2015). Rekreasyonel amaçlı park kullanıcılarının memnuniyet ve memnuniyetsizlik faktörlerinin belirlenmesi. International Journal of Human Sciences, 12(1): 851-869. Erişim adresi: https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2875/1450
 • Gül, A., Küçük, V. (2001). Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2: 27-48. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/195601
 • Gürer, N., Uğurlar, A. (2017). Kent parklarında kullanıcı memnuniyeti: Ankara Kuğulu Park örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 12(3):443-459. Erişim adresi: https://www.journalagent.com/megaron/ pdfs/MEGARON-76094-ARTICLE-GURER.pdf
 • Kart, N. (2005). Emirgan Parkı’nda kullanıcıların memnuniyet derecelerinin değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55(1): 184-208. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/176039
 • Mendeş, M. (Ed.). (2014). Uygulamalı bilimler için istatistik ve araştırma yöntemleri. Kriter Yayınevi. net/publication/277310689_Kentsel_Acik-Yesil_Alanlarin_Kent_Yasamindaki_Yeri_ve_Onemi
 • Oğuz, D. (2000). User surveys of Ankara’s urban parks. Landscape and Urban Planning Journal, 52: 165-171. Erişim adresi: https://www.academia.edu/6258726/User_surveys_of_Ankara_s_urban_parks
 • Onsekiz, D., Emür, S.H. (2008). Kent parklarında kullanıcı tercihleri ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(24): 69-104. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ erusosbilder/issue/23757/253191
 • Önal, S., Sağır, M. (2018). Ankara kent parklarının kullanımının belirlenmesi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6(1): 77-90. Erişim adresi: https://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_6_1_77_90.pdf
 • Önder, S., Polat, A.T. (2012, Mayıs). Kentsel açık-yeşil alanların kent yaşamındaki yeri ve önemi. Kentsel Peyzaj Alanları Oluşumu ve Bakım Esasları Semineri, Selçuk Üniversitesi, Konya. Erişim adresi: https://www.researchgate.
 • Polat, A.T. (2001). Kent parkı kavramı ve Konya için örnek bir çalışma (Yüksek lisans tezi), YÖK Ulusal Tez Merkezi (Tez No: 112314).
 • Sarıkaya, M. (2007). Göksu Parkı’nın (Eryaman-Ankara) mevcut kullanımı ve kullanıcı beklentilerinin irdelenmesi, (Yüksek lisans tezi), YÖK Ulusal Tez Merkezi (Tez No: 196380).
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2016). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları.
 • Uzun, S. (2005). Kırsal ve kentsel alanlardaki parklarda kullanıcı memnuniyeti; Gölcük Ormaniçi Dinlenme Alanı ve İnönü Parkı örneği (Yüksek lisans tezi), YÖK Ulusal Tez Merkezi (Tez No: 216546).
 • Yorulmaz, A. (2006). Harikalar diyarı parkının kullanıcı profili ve beklentilerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi), YÖK Ulusal Tez Merkezi (Tez No: 196362).
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Summer
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7230-8598
Yazar: Ömer ATABEYOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1108-6861
Yazar: Afşin AYHAN
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU, MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ, HARİTA VE KADASTRO PR.
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Numarası B-1843
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2020

APA Atabeyoğlu, Ö , Ayhan, A . (2020). Giresun Kenti Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti . Kent Akademisi , 13 (2) , 305-314 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/56363/722367