PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8, 94 - 109, 13.01.2015

Öz

Bu çalışmada fen ve teknoloji bölümündeki öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü, anne-baba eğitim durumları, yaşadıkları ve kaldıkları yere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji bölümünde  öğrenimine devam eden 355 öğretmen adayına problem çözme envanteri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardaki farklılığı tespit etmek amacıyla ANOVA ve t testi analizleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyete, anne-baba eğitim durumuna, kaldıkları ve yaşadıkları yere göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuş ancak erkeklerin problem çözme becerilerinin bayanlara göre yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Aylar,F. ve Aksin,A.(2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Amasya Örneği),Ahi Evran Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi,12(3),299-313.
 • .
 • Demirtaş, H. ve Dönmez, B., (2008). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı:16,177–198
 • Dündar, S. (2009). Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 139-150.
 • Erdoğmuş, N. (2004). İlköğretim yöneticilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Genç, S.Z. ve Kalafat, T. (2007). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(2) 22,10-22.
 • İnel,D. Evrekli,E. ve Türkmen,L.(2011). Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,29(1), 167-178.
 • Küçükkaragöz H., Deniş H., Ersoy E. ve Karataş E. (2009). İlköğretim matematik, fen bilgisi ve türkçe öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi., The First International Congress of Educational Research,Çanakkale
 • Serin, O., (2006). Sınıf öğretmenlerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 31, 142 ,80-88.
 • Tümkaya S., Aybek, B. ve Aldağ, H. (2009). An investigation of university students' critical thinking disposition and perceived problem solving skills. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 57-74.
 • Türkçapar, Ü. (2009). Beden eğitimi spor yüksek okulu öğrencilerinin farklı değişkenler açısından problem çözme becerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 129-139.
 • Uslu,M. ve Girgin,Ç.(2010). The effects of residential conditions on the problem solving skils of university students, Procedia Social and Behavioral Sciences ,2 ,3031–3035
 • Yıldız,L.,Zırhlıoğlu,G.,Yalçınkaya,M. ve Güven,Ş.(2011). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri,YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,VIII.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşenur KULOĞLU>


Üzeyir ARI>

0000-0001-8598-4798

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Kuloğlu, A. & Arı, Ü. (2015). FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (8) , 94-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilissbd/issue/45250/566824