Özel Sayı

Cilt: 10 , 16.12.2022

Yıl: 2022

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ait olan Konya Mühendislik Bilimleri (KONJES) Dergisi önceki adı Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (ISSN: 1300-5200 basılı,1304-8708 elektronik) olup, 01 Ocak 1986 tarihinde yayına başlamıştır.

7 Ekim 2012 Tarihli ve 28434 Sayılı Resmî Gazete: "BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı:2012/3762 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adının Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması Millî Eğitim Bakanlığının 7/9/2012 tarihli ve 22448 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu nedenle Mart 2013 tarihi itibariyle dergi adında değişikliğe gidilerek Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi (E-DERGİ, ISSN: 2147-9364) adıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce ad ve ISSN tescili yapılmıştır. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi (SUJEST) için Mart 2013 tarihinde “Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi” (E-DERGİ, ISSN: 2147-9364) adıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce ad ve ISSN tescili yapılmıştır.

Ancak, geçen süre içerisinde, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde-179 ile “Konya Teknik Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. Bu bağlamda, SUJEST dergisi yayın hayatına “Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi (KONJES)” yeni adıyla Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı bünyesinde devam etmektedir. Bugüne kadar dergilerimizde yayın olarak herhangi bir inkıta gerçekleşmemiş olup yayın sürekliliği muhafaza edilmiştir.

Dergimiz uluslararası nitelikte olup, 1 ocak 2023 tarihinden itibaren sadece İngilizce makalelerle yayın hayatını sürdürmektedir. KONJES Dergisi, yılda 4 kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanır.  Dergimiz, mühendisliğin tüm konularını kapsayan çok disiplinli bir dergidir. KONJES, mühendislik bilimlerindeki son bilimsel/teknik gelişmeleri ilgili bilim insanlarına ve okuyucularına ulaştırmayı hedefler. Dergi, mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinir. Basılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayımlanacak çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergimize, yazarlar tarafından gönderilen makaleler, hem hakemlerin hem de yazarların birbirlerini bilmeden en az iki hakemli olarak değerlendirilmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Editöryel Yorum/Tartışma: Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Konu ile ilgili makalenin sonunda yayınlanır.

Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve öz bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.

Vaka Takdimi: Adli mühendislik vakalarında araştırma, inceleme ve değerlendirme yapan, bulguları -varsa- simülasyonlarla karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazarlar, makaleleri yayına gönderdiklerinde yayınla birlikte Telif Hakkı Devir Formunu (derginin WEB sayfasından temin edilebilir) PDF formatında göndermeleri gerekir. Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların makaleleri yayınlanmaz.

Yazar(lar) sunulan çalışmanın YAYIN ETİĞİNE uyduğunu ve makale hakkında etik sorumluluğu kabul ederler. Her bir yazar makale içeriğinden eşit derecede sorumludur. Yayına gönderilen makaleler önce iThenticate® (Profesyonel İntihal Önleme) programından geçirildikten sonra hakemlere gönderilir. Makaleler iThenticate® programı ile kontrol edilir, intihal veya kendi-kendine intihal belirlenirse makale değerlendirmeye alınmaz. Benzerlik oranı kaynakça hariç tutularak en fazla % 25 olmalıdır.

Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

Dergilere gönderilecek bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un  “Editör ve Yazarlar için Uluslar Arası Standartlar”ı dikkate alınmalıdır.

HAKEMLER: Yazar(lar) en az iki ayrı üniversiteden olmak üzere üç adet hakem adı ve e-posta adreslerini vermelidir. Ayrıca yazar(lar) makalelerini incelemesini istemediği hakem isimlerini bildirebilir. Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergi editörlüğü makaleleri dilediği hakeme gönderebilir.

BASIM: Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, yazarlar tarafından son baskı formatında editöre iade edilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazışma Adresi: "DERGİ", Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, 42250  KONYA

Tel: 0-332-2051500

E-posta: mtabakci@ktun.edu.tr


İLK SUNUŞ FORMATI:

1. Metin sayfanın tek yüzüne, çift aralıklı, kenarlarda yeterli boşluk (25 mm) bırakılarak, Times NewRoman İngilizce karakteri ve 12 punto kullanılarak A4 (210x297mm) formunda yazılmalıdır. Eserler kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Her başvuru bir kapak yazısı (iletişimde bulunulacak yazar bilgileri belirtilerek) ile yapılmalıdır. Kapak yazısında makalenin hangi meseleye odaklandığı ve getirdiği yenilik belirtilmelidir. Bütün diğer yazışmalar mevcut işlem aşamasını açıklayıcı ve eser kayıt numarası (ilk başvurudan sonra e-posta ile bildirilir) belirtilen bir e-posta ile yapılmalıdır.

2. Eserin bölümleri mümkün ise, şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası, Metin, Semboller, Katkı Belirtme (gerekirse), Kaynaklar ve Ek Açıklamalar. Önerilen ana bölüm adları şunlardır: INTRODUCTION, MATERIALS and METHOD, RESULTS, DISCUSSIONS, CONCLUSIONS, ACKOWLEDGEMENT, REFERENCES ve APPENDIX.


3. 
KAPAK SAYFASI: Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı - soyadı ile posta ve e-mail adresleri yazılmalıdır.

4. ÖZ: Öz 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce öz'ün başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. Özlerin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.


5. 
METİN: Genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımları kapsar. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, çizelge ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde 8 punto olarak İngilizce karşılıkları yazılmalıdır.

6. SEMBOLLER: Metin içinde kullanılan sembollerin tamamı bu başlık altında verilir. Gerektiğinde "Yunan Harfleri", "Alt İndis" gibi alt başlıklar kullanılabilir.

7. KAYNAKLAR: Kaynaklara metin içerisinde yazar soyadı ve tarih sırasıyla atıfta bulunulmalıdır. Kaynak üç ya da daha fazla yazarın çalışmasıysa birinci yazarın soyadı ve diğ. şeklinde; aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıfta bulunulmuşsa, yıldan sonra a,b,c vs. yazılmalıdır. Kaynaklar alfabetik sıraya göre aşağıdaki formatta verilmelidir.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, "Makalenin Tam Başlığı", Derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no.

Örnek:

Bilir, Ş., 1995, "Laminar Flow Heat Transfer in Pipes Including Two Dimensional Wall and Fluid Axial Conduction", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 38, No. 9, pp. 1619-1625.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, Kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer.

Örnek:

Kenneth L. Carper., 2001, Forensic Engineering SE, CRC Press, Washington, D.C., A.B.D.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi, yıl, "Bölümün Adı", Bölümün Alındığı Kitabın Adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no.

Örnek:

Sarıtaş, S., Davies, T.J., 1987, "Reduction of Oxide Inclusions During Pre-Forging Heat Treatments", Powder Metallurgy for Full Density Products, New Perspectives in Powder Metallurgy, Cilt 8, Editör: Kulkarni, K.M., Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, A.B.D, 417-430.

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, Tezin Adı, cinsi (yüksek lisans, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yer.


Örnek:

Kara, M., 2012, Düşük Hızlı Darbe Sonrası Yama ile Tamir Edilmiş Filaman Sarım CTP Boruların İç Basınç Altındaki Hasar Davranışı, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "Tebliğin Adı", kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.

Örnek:

İmrek, H., Bağcı, M., Khalfan, O.M., "Experimental Investigation of Effects of External Loads on Erosive Wear", 12th International Materials Symposium, PAU, Denizli, 446-453, 15-17 October 2008.

Kaynak internet veya uygulama notları ise: Makale içinde zorunlu olmadıkça internet kaynakları kullanılmamalıdır. Eğer kaynak verilecekse formatı “Hazırlayan kurumun veya biliniyorsa hazırlayan kişinin adı, Dökümanın Adı, alındıgı internet kaynağının adresi, ziyaret tarihi” şeklinde olmalıdır.

Örnek:

Zor, M., Güzenge, O., Örneklerle ANSYS-WORKBENCH'e Girişhttp://web.deu.edu.tr/ansys/ansysgiris/workbenche-giris.pdf, ziyaret tarihi: 01 Ekim 2012.

 

8. EK AÇIKLAMALAR: Ek açıklamalar bölümü özellikle okumada sürekliliğin kaybolmasına neden olabilecek bilgilerin verilmesinde kullanılmalıdır.

9. ÇİZELGE VE ŞEKİLLER: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil metin içinde geçişlerine göre numaralandırılmalı ve bahsedildikleri yere en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne ve şekil başlıkları şeklin altına konulmalıdır.

Çizelgelerdeki yazılar hiç bir zaman 8 puntodan küçük olmamalıdır. Çizelgenin tek bir sayfaya sığması tercih edilir, ancak zorunlu hallerde ikinci sayfaya taşabilir. Şekillerde asla el yazısı kullanılmamalıdır. Bütün grafik ve fotoğraflar basılabilir kalitede ve parlak kâğıda basılı olmalıdır. Renkli fotoğraflar kabul edilebilir ancak baskı siyah-beyaz olacaktır.

Şekil, Çizelge, Levha ve Fotoğraflar tek sütun (7.5x22.5 cm) veya çift sütuna (16x22.5) yerleştirilebilecek büyüklükte hazırlanmalıdır. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300 DPI (en az) olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksakları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net olmalıdır. Şekillerin hazırlanmasında silik ve ince çizgiler kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Şekil ve tabloların açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. İngilizce açıklamalar 8 punto olmalı ve  italik yapılmalıdır.

10. DİPNOTLAR: Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekli ise, kullanıldığı sayfanın en altına çizgi ile ayrılarak yazılmalıdır.

11. TERMİNOLOJİ ve BİRİMLER: Terminoloji için lütfen Organik Kimya için IUPAC Terminolojisini (www.iupac.org) kullanın. Kimyasal adlar, kısaltmalar ve kısa adlar (akronim) makalede ilk kez kullanılan yerde parantez içinde verilmelidir. Çok iyi bilinen prosedürler/tepkimeler bir isimle gösterilmeli ve literatürden uygun bir referans verilmelidir.

Lütfen Uluslar arası Birim Sistemini (SI) kullanın. Birimlerin kullanımı için Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelikincelenmelidir. Birim kullanımında çokça yapılan yanlışlar için bağlantıdaki makaleyi okuyabilirsiniz. Sıcaklıklar  C şeklinde verilmelidir. İngilizce makalelerdeki 'billion' birimi iki anlama (Amerika'da 109, Avrupa'da 1012) geldiğinden kullanımından kaçınılmalıdır. Makale:http://www.bilimbilmek.com/tr/birim-sistemleri-ve-si.html

Metin içinde geçen her bir sembol ve değişken italik olarak; birimler, matematiksel formül ve kısaltmalar normal olarak yazılmalıdır. Grafik eksenleri ve çizelge başlıklarındaki büyüklükler değişken biçiminde, mesela zaman t (s) olarak, potansiyel E (mV) olarak, akım yoğunluğu (mA/cm2) olarak verilmelidir.

Ondalık sayılarda ondalık ayracı olarak Türkçe metinlerde "," İngilizce metinlerde ise "." kullanılmalıdır. Yüzdelik rakamlar Türkçe metinlerde %90, İngilizce metinlerde ise 90% şeklinde belirtilmelidir.

ELEKTRONİK SUNUŞ-BASKI FORMATI:

Birinci kısımda verilen format ilk sunuş içindir. Hakem değerlendirilmesinden geçen ve yayınlanmasına karar verilen makaleler, dergimiz WEB sayfasında mevcut Türkçe ve İngilizce örnek makalelere uygun olarak yazarları tarafından baskı formatında yeniden düzenlenerek elektronik olarak editöre iade edilirler. Makalelerin basımı sırasında sayfa numarasının konulması dışında hiç bir dizgi işi yapılmayacaktır. Bütün şekil, çizelge, grafik, resim ve benzeri, elektronik metin içinde ilgili yerlerinde olmalıdır. Derginin her sayısı Fakülte WEB sayfasına da konulacaktır.

Makaleler Microsoft Word (sürüm 6.0 veya üstü) ile yazılmalıdır.

Makalenin tamamı tek bölüm ve bir sütun halinde düzenlenmeli ve kağıt yönlendirmesi 'dikey' olmalıdır.

Sayfa yapısında kenar boşlukları olarak 'Kenar Boşlukları' sekmesinde 'Birden fazla sayfa' seçeneğinde 'Karşılıklı kenar boşlukları' olarak seçildikten sonra üstte 3,42 cm, altta 2,04 cm, içte 3,14 cm ve dışta 1,5 cm boşluk olmalıdır. Yine sayfa yapısında 'Düzen' sekmesinde 'Tek ve çift sayfalarda farklı' ile 'İlk sayfada farklı' kutucukları tıklanmalı ve 'Uygulama yeri' olarak 'Tüm belgeye' seçilmelidir. Ayrıca bu sekmede üst bilgi ve alt bilgi için kenardan olan uzaklığın 1,25 cm olarak seçilmelidir. Buna ek olarak  "Palatino Linotype" Türkçe karakteri ve 8 punto kullanılarak  (metnin ilk sayfası hariç) metnin tek sayfalarında yazar isimlerinin baş harfi ve soy isim bilgisi tamamen büyük harf kullanılarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa her yazar ismi virgülle ayrılmalıdır. (Örn: A. SARUCAN, M. C. AKKOYUNLU, A. BAŞ) Çift sayfalarda ise makale başlığının her kelimesinin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. (Örn: Analitik Hiyerarşi Proses)

Metin, "Palatino Linotype" Türkçe karakteri ve 10 punto kullanılarak tek satır aralığı ile yazılmalı ve tek sütun halinde yerleştirilmelidir (sütunlar arası boşluk 1 cm). Parantez içinde verilen İngilizce karşılıklar 8 punto ile yazılmalıdır.

Makale başlığından İngilizce öz'ün sonuna kadar olan kısım ile Kaynaklar bölümü tek sütun halinde düzenlenmelidir. Adres ile "ÖZ" arasında ve İngilizce başlık üstünde 2 satır aralığı, metin içerisindeki başlıklar ve paragraflar arasında ise 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Uzun denklemler tek sütuna sığacak şekilde ve notasyonuna uygun biçimde terimlere bölünmelidir.

<>  Derginin Yazım Esaslarını İndirmek için Tıklayınız.

<>  Örnek Makale İndirmek için Tıklayınız.

 

Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

§  Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).

§  Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.

§  Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.

§  Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.

§  Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki YazarRehberi'nden görülebilir.

§   Sadece uluslararası kabul görmüş kısaltmalar kullanılmıştır.

§  Yazının gönderilme amacı belirtilmiştir.

§  Daha önce bir kısmı veya tamamının yayınlanması ile ilgili bilgiler verilmiştir.

§  Eğer yazarlar hakkında çıkar çatışması ile ilgili bildirilmesi gereken konular varsa bunlar belirtilmiştir

§  Makale başlığı, yazar isimleri, kurum bilgileri, yazışma adresi ve çalışma için herhangi bir maddi destek kullanıldı ise bunlar belirtilmiştir.

§  Başlıklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmıştır.

§  Hem Türkçe hem de İngilizce öz yazılmıştır.

§  Orijinal Makalelerde 250; Tarama Makalesi ve Vaka Takdiminde 150 kelimeyi geçmemiştir.

§  Öz yapılandırılmış olarak (Amaç. Gereç ve yöntem, Bulgular ve Sonuç alt başlıklarını içerir tarzda) verilmiştir.

§  Vaka takdiminde yapılandırılmış öz kullanılmamıştır.

§  Dipnot, kaynak ve ticari isimler Öz''de kullanılmamıştır.

§  Sisteme yüklenecek dosyalar; Üst Yazı, Başlık Sayfası, Makale Ana Metni, Şekiller ve Resimler ve Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi olarak online göndermek üzere hazırlandı.

§  Sisteme yüklenecek olan dosyalarda Hakemlerin tarafsız değerlendirmesine yardımcı olmak amacı ile - başlık sayfası hariç - yazar ve kurum bilgileri belirtilmemiştir.

§  Kaynaklar Dergi Yazım Kuralları''nda istenen Kaynak yazım formatına harfiyen uyularak yazılmıştır.

§  Yayınlanmamış veriler, kişisel iletişim ile elde edilmiş bilgiler, halen değerlendirmede olan makaleler, toplantılarda yapılmış olan sunumlar ve hakemli olmayan dergilerde yayınlanmış makaleler kaynak olarak gösterilmemiştir.

§  Referanslar cümle sonunda noktadan önce parantez içinde verilmiştir, örn."... (Uyaner ve diğ., 2000; Uyaner ve Kara, 2012; Uyaner, 2005)."

§  Kaynaklar makale içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılmıştır.

§  Tablolar arabik numaralar ile numaralandırılmıştır.

§  Her Tablo''ya Yazının Ana Metni içinde atıfta bulunulmuştur.

§  Her tablo makaleden bağımsız olarak değerlendirilecek kadar bilgiyi içerir.

§  Makale içerisinde bir iki cümle ile ifade edilebilecek bilgiler için tablo yapılmamıştır.

§  Tablolarda kullanılan kısaltmalar için Tablo''nun altında her kısaltma için açıklama verilmiştir.

§  Her şekil için yazı içinde atıfta bulunulmuştur.

§  Şekil üzerindeki harf ve işaretler temiz ve okunaklıdır.

§  Mikroskopik resimlerin büyütme ve boyama bilgileri dahil edilmiştir (HE, X200 gibi).

 

Telif Hakkı Düzenlemesi

KONYA MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız. Bu form yazarlar tarafından çıktı alındıktan sonra imzalanmış hali PDF formatında taratılarak sisteme yüklenmelidir.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 Yayın Etiği

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisinin (e-ISSN: 2667-8055) editörlerinin, yazarlarının ve hakemlerinin yayın etiğine uyması çok önemlidir. Dergimiz, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen kurallara uygun olan makaleleri yayınlamaktadır (https://publicationethics.org).

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Tüm makaleler COPE tarafından belirtilen genel etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. COPE tarafından yapılan önermeler ve genel yayın gereksinimlerine bağlı olarak Yazarlar, Hakemler ve Editörler verilen uluslararası standartlara bağlı kalmak zorundadır.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları


Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin yayıncısı olan Konya Teknik Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.
Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, editörler kurulu yönetiminde mühendislik bilimleri alanının köklü dergilerinden birisidir ve Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu’nun yönetsel desteği ile görevini sürdürmüştür.
Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu üyeleri, mühendislik bilimlerinin bilim dalları gözetilerek görevlendirilmektedir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir şef editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenmektedir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilmektedir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilmektedir.


Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları


• Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
• Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
• Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
• Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları


• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
• Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları


Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.


Yazarların Etik Sorumlulukları


Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi


Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda konjes@ktun.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Ücretsizdir.