Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı (Pik) İle Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon İle İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı: 20, 57 - 74, 17.06.2019

Öz

Bu
araştırmada Türkiye’de ergenlerde problemli internet kullanımı ile duygu
düzenleme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak
araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu 420 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ergenlerde problemli
internet kullanımını ölçmek için İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve
ergenlerin duygu düzenleme düzeylerini ölçmek için Ergenler için Duygu
Düzenleme Ölçeği (EDDÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin
analizinde SPSS 23.0 kullanılmıştır. Ergenler için problemli internet kullanımı
ile duygu düzenleme yöntemleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kanonik
korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, problemli internet kullanımı
ile ergen duygu düzenleme veri setlerinin paylaştıkları ortak varyansın %29,04 olduğu
görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır ve gelecekteki
araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akın, İ. (2014). Problemli Internet Kullanımının Duygu Düzenleme, Aleksitimi ve Dürtüsellik ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Albayrak, A. S. (2010). Kanonik korelasyon analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (Edt: Ş. Kalaycı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. ss. 234-255
 • Anderson, E. L., Steen, E., & Stavropoulos, V. (2017). Internet use and Problematic Internet Use: A systematic review of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood. International Journal of Adolescence and Youth, 22(4), 430-454.
 • Babacan-Gümüş, A., Şıpkın, S., Tuna, A., Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(6), 460-467.
 • Barcikowski, R. S., & Stevens, J. P. (1975). A Monte Carlo study of the stability of canonical correlations, canonical weights and canonical variate-variable correlations. Multivariate behavioral research, 10(3), 353-364.
 • Bayraktar, F. (2001). İnternet kullanımının ergen gelişimindeki rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Bayraktar, F. (2013). İnternet ve ergen gelişimi. (Ed., M, Kalkan ve C, Kaygusuz). İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Briggs, S. R., & Cheek, J. M. (1986). The role of factor analysis in the development and evaluation of personality scales. Journal of personality, 54(1), 106-148.
 • Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. Handbook of child psychology.
 • Callea, A., Cacioppo, M., Lucchetti, F., Caretti, V. (2016). Internet use and psychosocial well-being in an Italian adult sample. Clinical Neuropsychiatry 13(1) 3-6.
 • Cao, F., Su, L., Liu, T., & Gao, X. (2007). The relationship between impulsivity and Internet addiction in a sample of Chinese adolescents. European Psychiatry, 22(7), 466-471.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in human behavior, 18(5), 553-575.
 • Caplan, S. E. (2005). A social skill account of problematic Internet use. Journal of Communication, 55(4), 721-736.
 • Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: internet bağımlılığı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 83-98.
 • Cerruti, R., Spensieri, V., Presaghi, F., Valastro, C., Fontana, A., & Guidetti, V. (2017). An exploratory study on ınternet addıctıon, somatıc symptoms and emotıonal and behavıoral functıonıng ın school-aged adolescents. Clinical Neuropsychiatry, 14(6), 374-383.
 • Ceyhan, A. A. (2008). Predictors of problematic internet use on Turkish university students. CyberPsychology & Behavior, 11(3), 363-366.
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A. A., & Gürcan, A. (2007). Problemli internet kullanımı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 387-416.
 • Chou, C., & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case. Computers & Education, 35(1), 65-80.
 • Christensen, M. H., Orzack, M. H., Babington, L. M., & Patsdaughter, C. A. (2001). Computer addiction: When monitor becomes control center. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 39(3), 40-47.
 • Coffey, C., Carlin, J. B., Lynskey, M., Li, N., & Patton, G. C. (2003). Adolescent precursors of cannabis dependence: findings from the Victorian Adolescent Health Cohort Study. The British Journal of Psychiatry, 182(4), 330-336.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in human behavior, 17(2), 187-195.
 • Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for pre-employment screening. Cyberpsychology & Behavior, 5(4), 331-345.
 • Doğan, H., Işıklar, A., & Eroğlu, S. E. (2008). Ergenlerin problemli internet kullanımının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 106-124.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press.
 • Ercengiz, M. ve Şar, A. H. (2017). Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordayıcı Olarak Duygu Düzenlemedeki Rolü. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 183-194.
 • Esen, E., & Siyez, D. M. (2011). An investigation of psycho-social variables in predicting internet addiction among adolescents. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(36), 127-138.
 • Goldberg, I. (1996). Goldberg's message. Erişim tarihi 25.06.2018, http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/supportgp.html
 • Griffiths, M.D. (2003). Internet abuse in the workplace: ıssues and concerns for employers and employment counselors. Journal of EmploymentCounseling, 40(2), 87-96.
 • Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of general psychology, 2(3), 271- 299.
 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281-291.
 • Günüç, S. (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Hardie, E., & Tee, M. Y. (2007). Excessive Internet use: The role of personality, loneliness and social support networks in Internet Addiction. Australian Journal of Emerging Technologies & Society, 5(1), 34-47.
 • Internet World Stats (2018). Internet Stats and Facebook Usage in Europe December 2017 Statistics. Erişim tarihi: 26.06.2018 (Erişim adresi: https://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe).
 • Internet World Stats (2018). Internet users in the World by Regions, December 31, 2017. Erişim tarihi: 26.06.2018 (Erişim adresi https://www.internetworldstats.com/stats.htm).
 • Kandell, J. J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. Cyberpsychology & behavior, 1(1), 11-17.
 • Kerber, C. S. (2005). Problem and pathological gambling among college athletes. Ann Clin Psychiatry, 17(4), 243-247
 • Keskin, S., Özsoy, A. N. (2004). Kanonik korelasyon analizi ve bir uygulaması. Tarım Bilgileri Dergisi, 10(1), 67-71.
 • Kıran, E. B. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1331-1340.
 • Kim, H. K., & Davis, K. E. (2009). Toward a comprehensive theory of problematic Internet use: Evaluating the role of self-esteem, anxiety, flow, and the self-rated importance of Internet activities. Computers in Human Behavior, 25(2), 490-500.
 • Ko, C.H., Liu, T.L., Wang, P.W., Chen, C.S., Yen, C.F., Yen, J.Y. (2014). The exacerbation of depression, hostility, and social anxiety in the course of Internet addiction among adolescents: A prospective study. Comprehensive. Psychiatry, 55, 1377–1384.
 • Ko, C.H., Yen, J.Y., Chen, C.S., Chen, C.C. (2012). The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. European Psychiatry, 27(1), 1-8. Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of communication, 51(2), 366-382.
 • Li, S.M., ve Chung, T.M. (2006). Internet function and Internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, 22 (6), 1067-1071.
 • Lin, S. S., & Tsai, C. C. (2002). Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents. Computers in Human Behavior, 18(4), 411-426.
 • Mei, S., Yau, Y.H., Chai, J., Guo, J., Potenza, M.N. (2016). Problematic ınternet use, well-being, self-esteem and self-control: data from a high-school survey in China. Addictive Behaviors, 61, 74-79.
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students☆. Computers in human behavior, 16(1), 13-29.
 • Mullin, B. C., & Hinshaw, S. P. (2007). Emotion regulation and externalizing disorders in children and adolescents. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 523–541). New York, NY: Guilford Press.
 • Niemz, K., Griffiths, M., & Banyard, P. (2005). Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychology & behavior, 8(6), 562-570.
 • Odacı, H. & Çıkrıkçı, Ö. (2014). Problematic internet use in terms of gender, attachment styles and subjective well-being in university students. Computers in Human Behavior, 32, 61-66.
 • Ögel, K. (2012). İnternet bağımlılığı: İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak. İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ögel, K. (2014). İnternet bağımlılığı, internetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak. (2. Baskı). İstanbul: Kültür Yayınları.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual, 3rd. Edition. McGrath Hill.
 • Phillips, K. F. V., & Power, M. J. (2007). A new self‐report measure of emotion regulation in adolescents: The Regulation of Emotions Questionnaire. Clinical Psychology & Psychotherapy, 14(2), 145-156.
 • Rita, C., Valentina, S., Fabio, P., Carmela, A., Andrea, F., Vincenzo, G. (2017). An exploratory study on ınternet addıctıon, somatıc symptoms and emotıonal and behavıoral functıonıng ın school-aged adolescents. Clinical Neuropsychiatry, 14(6), 374-383.
 • Sally, L. P. M. (2006) Prediction of internet addiction for undergraduates in Hong Kong. Baptist University, Hong Kong, UMI Dissertation Information Service.
 • Scherer, K. (1997). Internet use patterns: Is there internet dependency on campus?. In Paper presented at the 105th Annual Convention of the American Psychological Association, Chicago.
 • Schreiber, L. R., Grant, J. E., & Odlaug, B. L. (2012). Emotion regulation and impulsivity in young adults. Journal of psychiatric research, 46(5), 651-658.
 • Sherry, A., & Henson, R. K. (2005). Conducting and interpreting canonical correlation analysis in personality research: A user-friendly primer. Journal of personality assessment, 84(1), 37-48.
 • Spada, M. M., & Marino, C. (2017). Metacognitions and Emotion Regulation as predictors of problematic Internet use in adolescents. Clinical Neuropsychiatry, 14(1), 59-63.
 • Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. New York: Routledge.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon/Pearson Education.
 • Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker, J. D. (1999). Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness. Cambridge University Press.
 • Thompson, R. A. ve Goodman, M. (2010). Development of emotion regulation. Ed.: A. M. Kringand and D. M. Sloan, Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment (pp. 38-58). New York: The Guilford Press
 • Traş, Z., Arslan, E. (2013). Ergenlerde sosyal yetkinliğin, algılanan sosyal destek açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 12(4), 1133-1140.
 • Turnalar, G. K. (2008). İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Vitaro, F., Ferland, F., Jacques, C., & Ladouceur, R. (1998). Gambling, substance use, and impulsivity during adolescence. Psychology of Addictive Behaviors, 12(3), 185-194.
 • Whang, S. M., Lee, S. ve Chang, G. (2003). Internet over-users’ psychological profiles: a behavior sampling analysis on ınternet addiction.CyberPsychology and Behavior, 6(2), 143- 150.
 • Widyanto, L., & McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychology & behavior, 7(4), 443-450.
 • Yang, S. C., & Tung, C. J. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23(1), 79-96.
 • Yıldız, M. A. ve Duy, B. (2014). Adaptation of the short-form of the UCLA loneliness scale (ULS-8) to Turkish for the adolescents. Düşünen Adam, 27(3), 194-203.
 • Young K. S. (1996) Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244.
 • Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype. Psychological reports, 79(3), 899-902.
 • Young, K.S. & Case, C.J. (2004). Internet abuse in the workplace: new trends in risk management. Cyperpsychology and Behaviour, 7(1), 105-111.
 • Yu, J. J., Kim, H., & Hay, I. (2013). Understanding adolescents’ problematic Internet use from a social/cognitive and addiction research framework. Computers in Human Behavior, 29(6), 2682-2689.
 • Zalewski, M., Lengua, L. J., Wilson, A. C., Trancik, A., & Bazinet, A. (2011). Emotion regulation profiles, temperament, and adjustment problems in preadolescents. Child Development, 82(3), 951-966.
Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı: 20, 57 - 74, 17.06.2019

Öz

Kaynakça

 • Akın, İ. (2014). Problemli Internet Kullanımının Duygu Düzenleme, Aleksitimi ve Dürtüsellik ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Albayrak, A. S. (2010). Kanonik korelasyon analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (Edt: Ş. Kalaycı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. ss. 234-255
 • Anderson, E. L., Steen, E., & Stavropoulos, V. (2017). Internet use and Problematic Internet Use: A systematic review of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood. International Journal of Adolescence and Youth, 22(4), 430-454.
 • Babacan-Gümüş, A., Şıpkın, S., Tuna, A., Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(6), 460-467.
 • Barcikowski, R. S., & Stevens, J. P. (1975). A Monte Carlo study of the stability of canonical correlations, canonical weights and canonical variate-variable correlations. Multivariate behavioral research, 10(3), 353-364.
 • Bayraktar, F. (2001). İnternet kullanımının ergen gelişimindeki rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Bayraktar, F. (2013). İnternet ve ergen gelişimi. (Ed., M, Kalkan ve C, Kaygusuz). İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Briggs, S. R., & Cheek, J. M. (1986). The role of factor analysis in the development and evaluation of personality scales. Journal of personality, 54(1), 106-148.
 • Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. Handbook of child psychology.
 • Callea, A., Cacioppo, M., Lucchetti, F., Caretti, V. (2016). Internet use and psychosocial well-being in an Italian adult sample. Clinical Neuropsychiatry 13(1) 3-6.
 • Cao, F., Su, L., Liu, T., & Gao, X. (2007). The relationship between impulsivity and Internet addiction in a sample of Chinese adolescents. European Psychiatry, 22(7), 466-471.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in human behavior, 18(5), 553-575.
 • Caplan, S. E. (2005). A social skill account of problematic Internet use. Journal of Communication, 55(4), 721-736.
 • Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: internet bağımlılığı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 83-98.
 • Cerruti, R., Spensieri, V., Presaghi, F., Valastro, C., Fontana, A., & Guidetti, V. (2017). An exploratory study on ınternet addıctıon, somatıc symptoms and emotıonal and behavıoral functıonıng ın school-aged adolescents. Clinical Neuropsychiatry, 14(6), 374-383.
 • Ceyhan, A. A. (2008). Predictors of problematic internet use on Turkish university students. CyberPsychology & Behavior, 11(3), 363-366.
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A. A., & Gürcan, A. (2007). Problemli internet kullanımı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 387-416.
 • Chou, C., & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case. Computers & Education, 35(1), 65-80.
 • Christensen, M. H., Orzack, M. H., Babington, L. M., & Patsdaughter, C. A. (2001). Computer addiction: When monitor becomes control center. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 39(3), 40-47.
 • Coffey, C., Carlin, J. B., Lynskey, M., Li, N., & Patton, G. C. (2003). Adolescent precursors of cannabis dependence: findings from the Victorian Adolescent Health Cohort Study. The British Journal of Psychiatry, 182(4), 330-336.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in human behavior, 17(2), 187-195.
 • Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for pre-employment screening. Cyberpsychology & Behavior, 5(4), 331-345.
 • Doğan, H., Işıklar, A., & Eroğlu, S. E. (2008). Ergenlerin problemli internet kullanımının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 106-124.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press.
 • Ercengiz, M. ve Şar, A. H. (2017). Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordayıcı Olarak Duygu Düzenlemedeki Rolü. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 183-194.
 • Esen, E., & Siyez, D. M. (2011). An investigation of psycho-social variables in predicting internet addiction among adolescents. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(36), 127-138.
 • Goldberg, I. (1996). Goldberg's message. Erişim tarihi 25.06.2018, http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/supportgp.html
 • Griffiths, M.D. (2003). Internet abuse in the workplace: ıssues and concerns for employers and employment counselors. Journal of EmploymentCounseling, 40(2), 87-96.
 • Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of general psychology, 2(3), 271- 299.
 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281-291.
 • Günüç, S. (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Hardie, E., & Tee, M. Y. (2007). Excessive Internet use: The role of personality, loneliness and social support networks in Internet Addiction. Australian Journal of Emerging Technologies & Society, 5(1), 34-47.
 • Internet World Stats (2018). Internet Stats and Facebook Usage in Europe December 2017 Statistics. Erişim tarihi: 26.06.2018 (Erişim adresi: https://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe).
 • Internet World Stats (2018). Internet users in the World by Regions, December 31, 2017. Erişim tarihi: 26.06.2018 (Erişim adresi https://www.internetworldstats.com/stats.htm).
 • Kandell, J. J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. Cyberpsychology & behavior, 1(1), 11-17.
 • Kerber, C. S. (2005). Problem and pathological gambling among college athletes. Ann Clin Psychiatry, 17(4), 243-247
 • Keskin, S., Özsoy, A. N. (2004). Kanonik korelasyon analizi ve bir uygulaması. Tarım Bilgileri Dergisi, 10(1), 67-71.
 • Kıran, E. B. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1331-1340.
 • Kim, H. K., & Davis, K. E. (2009). Toward a comprehensive theory of problematic Internet use: Evaluating the role of self-esteem, anxiety, flow, and the self-rated importance of Internet activities. Computers in Human Behavior, 25(2), 490-500.
 • Ko, C.H., Liu, T.L., Wang, P.W., Chen, C.S., Yen, C.F., Yen, J.Y. (2014). The exacerbation of depression, hostility, and social anxiety in the course of Internet addiction among adolescents: A prospective study. Comprehensive. Psychiatry, 55, 1377–1384.
 • Ko, C.H., Yen, J.Y., Chen, C.S., Chen, C.C. (2012). The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. European Psychiatry, 27(1), 1-8. Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of communication, 51(2), 366-382.
 • Li, S.M., ve Chung, T.M. (2006). Internet function and Internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, 22 (6), 1067-1071.
 • Lin, S. S., & Tsai, C. C. (2002). Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents. Computers in Human Behavior, 18(4), 411-426.
 • Mei, S., Yau, Y.H., Chai, J., Guo, J., Potenza, M.N. (2016). Problematic ınternet use, well-being, self-esteem and self-control: data from a high-school survey in China. Addictive Behaviors, 61, 74-79.
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students☆. Computers in human behavior, 16(1), 13-29.
 • Mullin, B. C., & Hinshaw, S. P. (2007). Emotion regulation and externalizing disorders in children and adolescents. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 523–541). New York, NY: Guilford Press.
 • Niemz, K., Griffiths, M., & Banyard, P. (2005). Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychology & behavior, 8(6), 562-570.
 • Odacı, H. & Çıkrıkçı, Ö. (2014). Problematic internet use in terms of gender, attachment styles and subjective well-being in university students. Computers in Human Behavior, 32, 61-66.
 • Ögel, K. (2012). İnternet bağımlılığı: İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak. İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ögel, K. (2014). İnternet bağımlılığı, internetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak. (2. Baskı). İstanbul: Kültür Yayınları.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual, 3rd. Edition. McGrath Hill.
 • Phillips, K. F. V., & Power, M. J. (2007). A new self‐report measure of emotion regulation in adolescents: The Regulation of Emotions Questionnaire. Clinical Psychology & Psychotherapy, 14(2), 145-156.
 • Rita, C., Valentina, S., Fabio, P., Carmela, A., Andrea, F., Vincenzo, G. (2017). An exploratory study on ınternet addıctıon, somatıc symptoms and emotıonal and behavıoral functıonıng ın school-aged adolescents. Clinical Neuropsychiatry, 14(6), 374-383.
 • Sally, L. P. M. (2006) Prediction of internet addiction for undergraduates in Hong Kong. Baptist University, Hong Kong, UMI Dissertation Information Service.
 • Scherer, K. (1997). Internet use patterns: Is there internet dependency on campus?. In Paper presented at the 105th Annual Convention of the American Psychological Association, Chicago.
 • Schreiber, L. R., Grant, J. E., & Odlaug, B. L. (2012). Emotion regulation and impulsivity in young adults. Journal of psychiatric research, 46(5), 651-658.
 • Sherry, A., & Henson, R. K. (2005). Conducting and interpreting canonical correlation analysis in personality research: A user-friendly primer. Journal of personality assessment, 84(1), 37-48.
 • Spada, M. M., & Marino, C. (2017). Metacognitions and Emotion Regulation as predictors of problematic Internet use in adolescents. Clinical Neuropsychiatry, 14(1), 59-63.
 • Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. New York: Routledge.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon/Pearson Education.
 • Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker, J. D. (1999). Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness. Cambridge University Press.
 • Thompson, R. A. ve Goodman, M. (2010). Development of emotion regulation. Ed.: A. M. Kringand and D. M. Sloan, Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment (pp. 38-58). New York: The Guilford Press
 • Traş, Z., Arslan, E. (2013). Ergenlerde sosyal yetkinliğin, algılanan sosyal destek açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 12(4), 1133-1140.
 • Turnalar, G. K. (2008). İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Vitaro, F., Ferland, F., Jacques, C., & Ladouceur, R. (1998). Gambling, substance use, and impulsivity during adolescence. Psychology of Addictive Behaviors, 12(3), 185-194.
 • Whang, S. M., Lee, S. ve Chang, G. (2003). Internet over-users’ psychological profiles: a behavior sampling analysis on ınternet addiction.CyberPsychology and Behavior, 6(2), 143- 150.
 • Widyanto, L., & McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychology & behavior, 7(4), 443-450.
 • Yang, S. C., & Tung, C. J. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23(1), 79-96.
 • Yıldız, M. A. ve Duy, B. (2014). Adaptation of the short-form of the UCLA loneliness scale (ULS-8) to Turkish for the adolescents. Düşünen Adam, 27(3), 194-203.
 • Young K. S. (1996) Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244.
 • Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype. Psychological reports, 79(3), 899-902.
 • Young, K.S. & Case, C.J. (2004). Internet abuse in the workplace: new trends in risk management. Cyperpsychology and Behaviour, 7(1), 105-111.
 • Yu, J. J., Kim, H., & Hay, I. (2013). Understanding adolescents’ problematic Internet use from a social/cognitive and addiction research framework. Computers in Human Behavior, 29(6), 2682-2689.
 • Zalewski, M., Lengua, L. J., Wilson, A. C., Trancik, A., & Bazinet, A. (2011). Emotion regulation profiles, temperament, and adjustment problems in preadolescents. Child Development, 82(3), 951-966.
Toplam 74 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seval Kızıldağ 0000-0002-3357-7186

Çiğdem Akın Arıkan 0000-0001-5255-8792

Muharrem Koç 0000-0002-9138-2205

Yayımlanma Tarihi 17 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 12 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 11 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Kızıldağ, S., Akın Arıkan, Ç., & Koç, M. (2019). Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı (Pik) İle Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon İle İncelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(20), 57-74.