Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen ve Öğrencilere Göre 4006 TÜBITAK Bilim Fuarları Etkililikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2020, Cilt: 17 Sayı: 2, 750 - 774, 20.10.2020
https://doi.org/10.33437/ksusbd.770025

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmen ve öğrencilere göre “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Etkililikleri” ölçeklerini geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini Kahramanmaraş ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan basit seçkisiz olarak belirlenmiş 348 öğretmen ve 367 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeklerin yapı geçerliklerini ölçmek için çapraz geçerleme prosedürü uygulanarak açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Çalışma sonunda, öğrencilere göre “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Etkililik Ölçeği” 35 madde ve tek boyutlu olarak bulunurken, öğretmenlere göre “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Etkililik Ölçeği” 46 madde ve üç boyutlu olarak bulunmuştur. Ölçeklerin güvenirlikleri için Croanbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ile hesaplanmış ve sırasıyla .93 ve .99 olarak bulunmuştur.Çalışma sonunda elde edilen bulgular geliştirilen bu ölçeğin hem geçerliğini hem de güvenirliğini desteklemektedir.

Kaynakça

 • Atalmış, E. H., Selçuk, G. ve Ataç, A. (2018). “TUBİTAK 4006 projelerine ilişkin yönetici, yürütücü ve öğrenci görüşleri.” Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), ss. 1999-2020.
 • Avcı, E. ve Özenir, Ö. S. (2018). “Bilim fuarları sürecinin yürütücü öğretmenler gözünden değerlendirilmesi.” Elementary Education Online, 17(3), ss. 1672-1690.
 • Avrupa Komisyonu. (2007). “What is LifeLong Learning? Avrupa Komisyonu”. http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/what_islll_en.html 11 Nisan 2019 tarihinde erişildi.
 • Balcı, E. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının değerlendirilmesi: Polatlı örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Bell, S. (2010). “Project-based learning for the 21st century: Skills for the future.” The clearing house, 83(2), ss. 39-43.
 • Benzer, S. ve Evrensel, E. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuari hakkinda öğrenci görüşleri.” Journal Of Steam Education, 2(2), ss. 28-38.
 • Bozdemir, E. (2018). “TÜBİTAK bilim fuarlarında yapılan projelerin öğrenciler üzerindeki etkililiğinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çavuş, R., Balçın, M. D. ve Yılmaz, M. M. (2018). “Bilim fuarı etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen ve problem çözme becerilerine yönelik algılarına etkisi.” İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(10), ss. 1-17.
 • Çolakoğlu, M. H. (2018). “TUBİTAK 4006 bilim fuarlari desteğinin eğitim ve öğretime katkisi.” Journal of STEAM Education, 1(1), ss. 48-63.
 • Dede, A. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının fen bilimleri öğretmenleri açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Dogan, S. (2020). “Do TUBITAK-4006 science fairs achieve its objectives? The viewpoints of school administrators and teachers.” International Journal of Progressive Education, 16(2), ss. 26-41.
 • Durmaz, H., Dinçer, E. O. ve Osmanoğlu, A. (2017). “Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi.” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), ss. 364-378.
 • Erdem, M. (2002). “Proje tabanlı öğrenme.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, ss. 172 -179.
 • Figel, J. (2007). “Key Competences For Lifelong Learning-European Reference Framework.” Luxembourg: Office for Official Publicatios of the European Communities.
 • Kahraman, Ü. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının öğrencilerin bilim insanı imajına etkisi ağrı ili örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağrı.
 • Keçeci, G., Zengin, F. K. ve Alan, B. (2018). “Comparing the science festival attitudes of students participating as observers in school science fairs.” Acta Didactica Napocensia, 11, ss. 175-183.
 • Keskin, D. (2019). “Bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, fen dersine karşı motivasyonları ve kaygı düzeyleri üzerinde etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kokotsaki, D., Menzies, V. ve Wiggins, A. (2016). “Project-based learning: A review of the literature.” Improving schools, 19(3), ss. 267-277.
 • Okuyucu, M. A. (2015). “4006-TÜBİTAK bilim fuarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri.” International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), ss. 202 -218.
 • Özdemir, B. B., Babaoğlan, B. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarıyla ilişkisi.” İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 4(1), ss. 22-36.
 • Partnership for 21st Century Skills. (2015). “P21 Framework Definitions.” Retrieved from: http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf
 • Selçuk, G. (2016). “Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlik algıları ve öz-yeterlik inançlarının öğretmen yetiştirme programı kapsamında incelenmesi.” Doktora Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, KKTC.
 • Sontay, G., Anar, F. ve Karamustafaoğlu, O. (2019). “4006-TÜBİTAK bilim fuarı’na katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri.” International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 16-28.
 • Soyuçok, H. (2018). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarları kapsamında hazırlanan fen projeleri hakkında çalışmalara katılan farklı kesimlerin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağrı.
 • TÜBİTAK (2019a). “4006 Bilim Fuarları Kılavuzu.” Erişim adresi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4006_bilim_fuarlari_kilavuzu. pdf
 • TÜBİTAK (2019b). “8.Bilim Fuarları Destekleme Programı.” Erişim adresi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4006_bilgilendirme_sunumu_2019.pdf
 • Türk Dil Kurumu (2011). “Türkçe Sözlük.” Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara.
 • Türkmen, H. (2019). “The impact of science fairs on adults' scientific perceptions & scientific epistemological beliefs.” Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 7(3), ss. 22-32.
 • Yıldırım, H. İ. (2018). “Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi.” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), ss. 390-409.
 • Yıldırım, H. İ. (2020). “Bilim fuarında projeyle yer alan öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin bilim fuarına ilişkin görüşleri.” e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, ss. 28-51.

4006 TUBITAK Science Fairs Effectiveness According to Teachers and Students: Validity and Reliability Study

Yıl 2020, Cilt: 17 Sayı: 2, 750 - 774, 20.10.2020
https://doi.org/10.33437/ksusbd.770025

Öz

The purpose of this study is to develop the “4006 TUBITAK Science Fairs Effectiveness” scales according to students and teachers. The sample of the study consisted of 367 students and 348 teachers who were randomly selected from the schools affiliated to National Education Ministry in Kahramanmaraş. In order to measure the structure validity of the scales, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were performed by applying a cross-validation procedure. At the end of the study, “4006 TÜBITAK Science Fairs effectiveness Scale” according to students was found to be 35 items and one factor while “4006 TÜBITAK science fairs effectiveness scale” according to teachers was found to be 46 items and three-factors. For the reliability of the scales, Croanbach Alpha was calculated with the internal consistency coefficient and found as .93 and .99, respectively.The findings of the study support both the validity and reliability of this developed scale.

Kaynakça

 • Atalmış, E. H., Selçuk, G. ve Ataç, A. (2018). “TUBİTAK 4006 projelerine ilişkin yönetici, yürütücü ve öğrenci görüşleri.” Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), ss. 1999-2020.
 • Avcı, E. ve Özenir, Ö. S. (2018). “Bilim fuarları sürecinin yürütücü öğretmenler gözünden değerlendirilmesi.” Elementary Education Online, 17(3), ss. 1672-1690.
 • Avrupa Komisyonu. (2007). “What is LifeLong Learning? Avrupa Komisyonu”. http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/what_islll_en.html 11 Nisan 2019 tarihinde erişildi.
 • Balcı, E. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının değerlendirilmesi: Polatlı örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Bell, S. (2010). “Project-based learning for the 21st century: Skills for the future.” The clearing house, 83(2), ss. 39-43.
 • Benzer, S. ve Evrensel, E. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuari hakkinda öğrenci görüşleri.” Journal Of Steam Education, 2(2), ss. 28-38.
 • Bozdemir, E. (2018). “TÜBİTAK bilim fuarlarında yapılan projelerin öğrenciler üzerindeki etkililiğinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çavuş, R., Balçın, M. D. ve Yılmaz, M. M. (2018). “Bilim fuarı etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen ve problem çözme becerilerine yönelik algılarına etkisi.” İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(10), ss. 1-17.
 • Çolakoğlu, M. H. (2018). “TUBİTAK 4006 bilim fuarlari desteğinin eğitim ve öğretime katkisi.” Journal of STEAM Education, 1(1), ss. 48-63.
 • Dede, A. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının fen bilimleri öğretmenleri açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.
 • Dogan, S. (2020). “Do TUBITAK-4006 science fairs achieve its objectives? The viewpoints of school administrators and teachers.” International Journal of Progressive Education, 16(2), ss. 26-41.
 • Durmaz, H., Dinçer, E. O. ve Osmanoğlu, A. (2017). “Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi.” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), ss. 364-378.
 • Erdem, M. (2002). “Proje tabanlı öğrenme.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, ss. 172 -179.
 • Figel, J. (2007). “Key Competences For Lifelong Learning-European Reference Framework.” Luxembourg: Office for Official Publicatios of the European Communities.
 • Kahraman, Ü. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının öğrencilerin bilim insanı imajına etkisi ağrı ili örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağrı.
 • Keçeci, G., Zengin, F. K. ve Alan, B. (2018). “Comparing the science festival attitudes of students participating as observers in school science fairs.” Acta Didactica Napocensia, 11, ss. 175-183.
 • Keskin, D. (2019). “Bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, fen dersine karşı motivasyonları ve kaygı düzeyleri üzerinde etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kokotsaki, D., Menzies, V. ve Wiggins, A. (2016). “Project-based learning: A review of the literature.” Improving schools, 19(3), ss. 267-277.
 • Okuyucu, M. A. (2015). “4006-TÜBİTAK bilim fuarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri.” International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), ss. 202 -218.
 • Özdemir, B. B., Babaoğlan, B. (2019). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarının 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarıyla ilişkisi.” İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 4(1), ss. 22-36.
 • Partnership for 21st Century Skills. (2015). “P21 Framework Definitions.” Retrieved from: http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf
 • Selçuk, G. (2016). “Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlik algıları ve öz-yeterlik inançlarının öğretmen yetiştirme programı kapsamında incelenmesi.” Doktora Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, KKTC.
 • Sontay, G., Anar, F. ve Karamustafaoğlu, O. (2019). “4006-TÜBİTAK bilim fuarı’na katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri.” International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 16-28.
 • Soyuçok, H. (2018). “TÜBİTAK 4006 bilim fuarları kapsamında hazırlanan fen projeleri hakkında çalışmalara katılan farklı kesimlerin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).” Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağrı.
 • TÜBİTAK (2019a). “4006 Bilim Fuarları Kılavuzu.” Erişim adresi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4006_bilim_fuarlari_kilavuzu. pdf
 • TÜBİTAK (2019b). “8.Bilim Fuarları Destekleme Programı.” Erişim adresi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4006_bilgilendirme_sunumu_2019.pdf
 • Türk Dil Kurumu (2011). “Türkçe Sözlük.” Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara.
 • Türkmen, H. (2019). “The impact of science fairs on adults' scientific perceptions & scientific epistemological beliefs.” Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 7(3), ss. 22-32.
 • Yıldırım, H. İ. (2018). “Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi.” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), ss. 390-409.
 • Yıldırım, H. İ. (2020). “Bilim fuarında projeyle yer alan öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin bilim fuarına ilişkin görüşleri.” e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, ss. 28-51.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülenaz SELÇUK
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3578-6010
Türkiye


Erkan ATALMIŞ
Kahramanmaras Sütcü Imam University
0000-0001-9610-491X
Türkiye


Ahmet ATAÇ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1574-366X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 17 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
SELÇUK, G., ATALMIŞ, E., & ATAÇ, A. (2020). Öğretmen ve Öğrencilere Göre 4006 TÜBITAK Bilim Fuarları Etkililikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 750-774. https://doi.org/10.33437/ksusbd.770025

.