Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Sayı 4, 1 - 24, 30.04.2021

Öz

Kaynakça

 • Adak, Abdurrahman (2015). “Di Edebiyata Kurdî ya Klasîk de Cureyeke Edebî: Zanistên Îslamî”, Kovara Nûbiharê, 132.
 • Aktaş, Mehmet Nurullah (2015) “Şark Medreselerinin İhya Teşebbüslerinde Muhammed Nurullah Seyda el-Cezerî ve Usülu’t-Tefsîr Adlı Risalesi”, Kovara The Journal of Academic Socıal Science Studies, 34.
 • Amedî, Zeynelabidîn (?). Selasu Menzûmat, Diyarbekir: Diyarbekir Soz.
 • Çağmar, M. Edip (2009). “Molla Halîl es-Si‘irdî’nin Rısaletun fî İlmi’t-Tecvîd Adlı Eseri”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, II.
 • Doskî, Tehsîn Îbrahîm (2012). Dîwana Fethî, İstanbul: Nûbihar.
 • Dîwana Hadî/Seyda Mela Mihemedê Licî, Amadekar: Tehsîn Îbrahîm Doskî, Nûbihar, İstanbul, 2012.
 • el-Buhtî, eş-Şeyx Ebdurrehman el-Farûqî (2013). Zubdetu’t-Tecwîd li’t-Talibi’l-Mustefîd, (Amadekar. Muhemmed Muxlis Îbn Şeyx Ebdurrehman), İstanbul: Nûbihar.
 • el-Ebd, Mehmûd Muhemmed Ebdulmunîm (2012/1433). el-Lum‘etu’l-Bedriyyeti Şerhi Metni’l-Cezeriyyeti li’l-Îmam Îbnu’l-Cezerî, Beyrût: Daru’l-Kutubu’l-Îlmiyye.
 • Hey’etun mine’l-Muderrisîn (1433). el-Menhecu we’l-Bernamecu li’l-Medarisi’l-Îslamiyyet, Diyarbekir: ?
 • en-Neqşebendî, Ebdullah Îbn Mehmûd (1379/1960). Îrşadu’l-Îbad min ‘Ewami’l-Mu’minîn, ?: ?,
 • Ertekin, Nurettin (2018). “Mela Ehmed Yalar û Dîwana Wî”, Diyarbakır: Alimler, Arifler, Edipler (Edt. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk ve Ziya Polat), İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Gezer, Semih (2015).Dîwana Mela Yasîn Yusrî (Metin û Lêkolîn), Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (Teza Neçapkirî).
 • Gundî, Seîd (1998). “Usûla Medresên Şerqê”, Kovara Nûbiharê, j. 63-64.
 • Gülle, Sıtkı (2006). Tecvid Dersleri, İstanbul: Huzur Yayınevî.
 • Hîlmî, Abulkuddus (2004). Tecwîd, İstenbul: İhsan Yayınları.
 • Huseyn, Ebdullah Rûbîn (2012/1434). Mu’cemu’n-Nefaisi’l-Esasî, (Îşraf: Ehmed Ratib ‘Ermûş), Beyrût: Daru’n-Nefais.
 • Bağcı, H. Musa & Keleş, Ahmet & Önen, Hacı & Kanarya, Bayram & Kanbaz, İsmail (2017). Kur’an Okuma ve Tecvid, Dîyarbakır: D. Ü. İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı.
 • Mela Ehmedê ‘Eynberanî (2011). Elîfba û Tecwîd, İstanbul: Nûbihar.
 • Mela Seîdê Girdarî (2003). “Xelîfe Yûsuf û Îrşadu’l-Îbada Kurmancî”, Kovara Nûbiharê, 89.
 • Motkî, Xelîl Xeyalî (2004). Elîfbêya Kurmancî, (Amadekarê Çapê: Ebdusselam Bêcirmanî), İstanbul: Weşanxane Hîvda.
 • Muhemmed Hadiyê Licêyî, (2016). Kitabu’d-Durri’l-E‘ila fî ‘Îlmi’t-Tecwîd, (Amadekar: Mela Birhanê Tarînî), Diyarbakir: Lîs.
 • Nesr, Etiyye Qabil (1414/1994). Xayetu’l-Murîd fî Îlmi’t-Tecwîd, Qahire: ?
 • Önen, Hacı (2015). Kıraat İlminin Gelişme ve Sistemleşme Süreci, Diyarbakır: A Grafik.
 • Özdirek, Recep (2010). “Cumhuriyet Döneminde Şırnak Bölgesinde Yaşayan Alimerlerin Fıkıhla İlgili Eserlerinin Değerlendirilmesi”, Şırnak Üniversitesi Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu 1, Ankara: Şırnak Üniversitesi Yayınları.
 • Seîd, Mela (1998). “Mezhebên Nehwê û Kitêbên Xwendinê”, Kovara Nûbiharê, 63-64.
 • Telli, Mela Ebdullah (1998). “Nêrînek li ser Medresên Kurdan”, Kovara Nûbiharê, 63-64.
 • Ünlü, Demirhan (1978). Kur’an-ı Kerîm’in Tecvidi, Ankara: Semih Ofset.
 • Toprak , Z. Fuat, & Toprak, Muhammed, & Toprak, Z. Abidîn (2009). “Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsri) Hayatı ve İlmi Kişiliği”, Kovara Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 1.

EDUCATION OF KURMANJI TECVİDNAMES IN MADRASAHS AND AN ANALYSISI ON “ZUBDETU’T-TECWÎD LI’T-TALIBI’L-MUSTEFÎD”A EBDURREHMAN EL-FARÛQÎ

Yıl 2021, Sayı 4, 1 - 24, 30.04.2021

Öz

Îlmê tecwîdê, ji duwazdeh îlmên ku di perwerdeya medreseyên kurmanc û dimilîyan de li Bakur hatine fêrkirin, li kêleka îlmên bingehîn ên Îslamî yên mîna rêzimana erebî, hedîs, tefsîr, fiqih, kelam, sîyer û tesewwufê cih girtîye. Herçiqas di nav kitêbên rêzê de ev şaxê îlim cih nagire jî, mîna Mewlûda Bateyî, Necu’l-Enama M. Xelîlê Sêrtî, û Nûbihara Xanî, di destpêka perwerdeyê de hatîye hînkirin. Digel ku muderris û alimên kurmanc û dimilîyan gelek kitêbên mezin di biwarê zanistên Îslamî de bi zimanê erebî û carinan jî bi kurmancî û dimilî nivîsîne jî, hejmara kitêbên têkildarî îlmê tecwîdê li ber wan gelek kêm e. Lewre di vê lêkolînê de me hinek cih da lêgerîn û nîqaşa li ser rewşa wan a di perwerdeya medreseyên Bakur de û ew nirxandin. Di nav van berhemên têkildarî îlmê tecwîdê de Zubdetu’t-Tecwîd li’t-Talibi’l-Mustefîd”a Ebdurrehman el-Farûqî bi raburdûya dîrokî, teşe, naverok û zimanê xwe hêjayî lêkolîn, nîqaş û analîzê ye. Lewre di vê gotarê de piştî ku me hinek agadarî li ser tecwîdnameyên menzûm û mensûr ên kurmancî berhev kirin, me ev berhema navbihurî da ber xwe û li ser wê kûr bûn.

Kaynakça

 • Adak, Abdurrahman (2015). “Di Edebiyata Kurdî ya Klasîk de Cureyeke Edebî: Zanistên Îslamî”, Kovara Nûbiharê, 132.
 • Aktaş, Mehmet Nurullah (2015) “Şark Medreselerinin İhya Teşebbüslerinde Muhammed Nurullah Seyda el-Cezerî ve Usülu’t-Tefsîr Adlı Risalesi”, Kovara The Journal of Academic Socıal Science Studies, 34.
 • Amedî, Zeynelabidîn (?). Selasu Menzûmat, Diyarbekir: Diyarbekir Soz.
 • Çağmar, M. Edip (2009). “Molla Halîl es-Si‘irdî’nin Rısaletun fî İlmi’t-Tecvîd Adlı Eseri”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, II.
 • Doskî, Tehsîn Îbrahîm (2012). Dîwana Fethî, İstanbul: Nûbihar.
 • Dîwana Hadî/Seyda Mela Mihemedê Licî, Amadekar: Tehsîn Îbrahîm Doskî, Nûbihar, İstanbul, 2012.
 • el-Buhtî, eş-Şeyx Ebdurrehman el-Farûqî (2013). Zubdetu’t-Tecwîd li’t-Talibi’l-Mustefîd, (Amadekar. Muhemmed Muxlis Îbn Şeyx Ebdurrehman), İstanbul: Nûbihar.
 • el-Ebd, Mehmûd Muhemmed Ebdulmunîm (2012/1433). el-Lum‘etu’l-Bedriyyeti Şerhi Metni’l-Cezeriyyeti li’l-Îmam Îbnu’l-Cezerî, Beyrût: Daru’l-Kutubu’l-Îlmiyye.
 • Hey’etun mine’l-Muderrisîn (1433). el-Menhecu we’l-Bernamecu li’l-Medarisi’l-Îslamiyyet, Diyarbekir: ?
 • en-Neqşebendî, Ebdullah Îbn Mehmûd (1379/1960). Îrşadu’l-Îbad min ‘Ewami’l-Mu’minîn, ?: ?,
 • Ertekin, Nurettin (2018). “Mela Ehmed Yalar û Dîwana Wî”, Diyarbakır: Alimler, Arifler, Edipler (Edt. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk ve Ziya Polat), İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Gezer, Semih (2015).Dîwana Mela Yasîn Yusrî (Metin û Lêkolîn), Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (Teza Neçapkirî).
 • Gundî, Seîd (1998). “Usûla Medresên Şerqê”, Kovara Nûbiharê, j. 63-64.
 • Gülle, Sıtkı (2006). Tecvid Dersleri, İstanbul: Huzur Yayınevî.
 • Hîlmî, Abulkuddus (2004). Tecwîd, İstenbul: İhsan Yayınları.
 • Huseyn, Ebdullah Rûbîn (2012/1434). Mu’cemu’n-Nefaisi’l-Esasî, (Îşraf: Ehmed Ratib ‘Ermûş), Beyrût: Daru’n-Nefais.
 • Bağcı, H. Musa & Keleş, Ahmet & Önen, Hacı & Kanarya, Bayram & Kanbaz, İsmail (2017). Kur’an Okuma ve Tecvid, Dîyarbakır: D. Ü. İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı.
 • Mela Ehmedê ‘Eynberanî (2011). Elîfba û Tecwîd, İstanbul: Nûbihar.
 • Mela Seîdê Girdarî (2003). “Xelîfe Yûsuf û Îrşadu’l-Îbada Kurmancî”, Kovara Nûbiharê, 89.
 • Motkî, Xelîl Xeyalî (2004). Elîfbêya Kurmancî, (Amadekarê Çapê: Ebdusselam Bêcirmanî), İstanbul: Weşanxane Hîvda.
 • Muhemmed Hadiyê Licêyî, (2016). Kitabu’d-Durri’l-E‘ila fî ‘Îlmi’t-Tecwîd, (Amadekar: Mela Birhanê Tarînî), Diyarbakir: Lîs.
 • Nesr, Etiyye Qabil (1414/1994). Xayetu’l-Murîd fî Îlmi’t-Tecwîd, Qahire: ?
 • Önen, Hacı (2015). Kıraat İlminin Gelişme ve Sistemleşme Süreci, Diyarbakır: A Grafik.
 • Özdirek, Recep (2010). “Cumhuriyet Döneminde Şırnak Bölgesinde Yaşayan Alimerlerin Fıkıhla İlgili Eserlerinin Değerlendirilmesi”, Şırnak Üniversitesi Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu 1, Ankara: Şırnak Üniversitesi Yayınları.
 • Seîd, Mela (1998). “Mezhebên Nehwê û Kitêbên Xwendinê”, Kovara Nûbiharê, 63-64.
 • Telli, Mela Ebdullah (1998). “Nêrînek li ser Medresên Kurdan”, Kovara Nûbiharê, 63-64.
 • Ünlü, Demirhan (1978). Kur’an-ı Kerîm’in Tecvidi, Ankara: Semih Ofset.
 • Toprak , Z. Fuat, & Toprak, Muhammed, & Toprak, Z. Abidîn (2009). “Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsri) Hayatı ve İlmi Kişiliği”, Kovara Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 1.

PERWERDEYA TECWÎDNAMEYÊN KURMANCÎ DI MEDRESEYAN DE Û ANALÎZEK LI SER “ZUBDETU’T-TECWÎD LI’T-TALIBI’L-MUSTEFÎD”A EBDURREHMAN EL-FARÛQÎ

Yıl 2021, Sayı 4, 1 - 24, 30.04.2021

Öz

Îlmê tecwîdê, ji duwazdeh îlmên ku di perwerdeya medreseyên kurmanc û dimilîyan de li Bakur hatine fêrkirin, li kêleka îlmên bingehîn ên Îslamî yên mîna rêzimana erebî, hedîs, tefsîr, fiqih, kelam, sîyer û tesewwufê cih girtîye. Herçiqas di nav kitêbên rêzê de ev şaxê îlim cih nagire jî, mîna Mewlûda Bateyî, Necu’l-Enama M. Xelîlê Sêrtî, û Nûbihara Xanî, di destpêka perwerdeyê de hatîye hînkirin. Digel ku muderris û alimên kurmanc û dimilîyan gelek kitêbên mezin di biwarê zanistên Îslamî de bi zimanê erebî û carinan jî bi kurmancî û dimilî nivîsîne jî, hejmara kitêbên têkildarî îlmê tecwîdê li ber wan gelek kêm e. Lewre di vê lêkolînê de me hinek cih da lêgerîn û nîqaşa li ser rewşa wan a di perwerdeya medreseyên Bakur de û ew nirxandin. Di nav van berhemên têkildarî îlmê tecwîdê de Zubdetu’t-Tecwîd li’t-Talibi’l-Mustefîd”a Ebdurrehman el-Farûqî bi raburdûya dîrokî, teşe, naverok û zimanê xwe hêjayî lêkolîn, nîqaş û analîzê ye. Lewre di vê gotarê de piştî ku me hinek agadarî li ser tecwîdnameyên menzûm û mensûr ên kurmancî berhev kirin, me ev berhema navbihurî da ber xwe û li ser wê kûr bûn.

Kaynakça

 • Adak, Abdurrahman (2015). “Di Edebiyata Kurdî ya Klasîk de Cureyeke Edebî: Zanistên Îslamî”, Kovara Nûbiharê, 132.
 • Aktaş, Mehmet Nurullah (2015) “Şark Medreselerinin İhya Teşebbüslerinde Muhammed Nurullah Seyda el-Cezerî ve Usülu’t-Tefsîr Adlı Risalesi”, Kovara The Journal of Academic Socıal Science Studies, 34.
 • Amedî, Zeynelabidîn (?). Selasu Menzûmat, Diyarbekir: Diyarbekir Soz.
 • Çağmar, M. Edip (2009). “Molla Halîl es-Si‘irdî’nin Rısaletun fî İlmi’t-Tecvîd Adlı Eseri”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, II.
 • Doskî, Tehsîn Îbrahîm (2012). Dîwana Fethî, İstanbul: Nûbihar.
 • Dîwana Hadî/Seyda Mela Mihemedê Licî, Amadekar: Tehsîn Îbrahîm Doskî, Nûbihar, İstanbul, 2012.
 • el-Buhtî, eş-Şeyx Ebdurrehman el-Farûqî (2013). Zubdetu’t-Tecwîd li’t-Talibi’l-Mustefîd, (Amadekar. Muhemmed Muxlis Îbn Şeyx Ebdurrehman), İstanbul: Nûbihar.
 • el-Ebd, Mehmûd Muhemmed Ebdulmunîm (2012/1433). el-Lum‘etu’l-Bedriyyeti Şerhi Metni’l-Cezeriyyeti li’l-Îmam Îbnu’l-Cezerî, Beyrût: Daru’l-Kutubu’l-Îlmiyye.
 • Hey’etun mine’l-Muderrisîn (1433). el-Menhecu we’l-Bernamecu li’l-Medarisi’l-Îslamiyyet, Diyarbekir: ?
 • en-Neqşebendî, Ebdullah Îbn Mehmûd (1379/1960). Îrşadu’l-Îbad min ‘Ewami’l-Mu’minîn, ?: ?,
 • Ertekin, Nurettin (2018). “Mela Ehmed Yalar û Dîwana Wî”, Diyarbakır: Alimler, Arifler, Edipler (Edt. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk ve Ziya Polat), İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Gezer, Semih (2015).Dîwana Mela Yasîn Yusrî (Metin û Lêkolîn), Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (Teza Neçapkirî).
 • Gundî, Seîd (1998). “Usûla Medresên Şerqê”, Kovara Nûbiharê, j. 63-64.
 • Gülle, Sıtkı (2006). Tecvid Dersleri, İstanbul: Huzur Yayınevî.
 • Hîlmî, Abulkuddus (2004). Tecwîd, İstenbul: İhsan Yayınları.
 • Huseyn, Ebdullah Rûbîn (2012/1434). Mu’cemu’n-Nefaisi’l-Esasî, (Îşraf: Ehmed Ratib ‘Ermûş), Beyrût: Daru’n-Nefais.
 • Bağcı, H. Musa & Keleş, Ahmet & Önen, Hacı & Kanarya, Bayram & Kanbaz, İsmail (2017). Kur’an Okuma ve Tecvid, Dîyarbakır: D. Ü. İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı.
 • Mela Ehmedê ‘Eynberanî (2011). Elîfba û Tecwîd, İstanbul: Nûbihar.
 • Mela Seîdê Girdarî (2003). “Xelîfe Yûsuf û Îrşadu’l-Îbada Kurmancî”, Kovara Nûbiharê, 89.
 • Motkî, Xelîl Xeyalî (2004). Elîfbêya Kurmancî, (Amadekarê Çapê: Ebdusselam Bêcirmanî), İstanbul: Weşanxane Hîvda.
 • Muhemmed Hadiyê Licêyî, (2016). Kitabu’d-Durri’l-E‘ila fî ‘Îlmi’t-Tecwîd, (Amadekar: Mela Birhanê Tarînî), Diyarbakir: Lîs.
 • Nesr, Etiyye Qabil (1414/1994). Xayetu’l-Murîd fî Îlmi’t-Tecwîd, Qahire: ?
 • Önen, Hacı (2015). Kıraat İlminin Gelişme ve Sistemleşme Süreci, Diyarbakır: A Grafik.
 • Özdirek, Recep (2010). “Cumhuriyet Döneminde Şırnak Bölgesinde Yaşayan Alimerlerin Fıkıhla İlgili Eserlerinin Değerlendirilmesi”, Şırnak Üniversitesi Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu 1, Ankara: Şırnak Üniversitesi Yayınları.
 • Seîd, Mela (1998). “Mezhebên Nehwê û Kitêbên Xwendinê”, Kovara Nûbiharê, 63-64.
 • Telli, Mela Ebdullah (1998). “Nêrînek li ser Medresên Kurdan”, Kovara Nûbiharê, 63-64.
 • Ünlü, Demirhan (1978). Kur’an-ı Kerîm’in Tecvidi, Ankara: Semih Ofset.
 • Toprak , Z. Fuat, & Toprak, Muhammed, & Toprak, Z. Abidîn (2009). “Seyda Molla Yasin Toprak (Yüsri) Hayatı ve İlmi Kişiliği”, Kovara Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 1.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Edebi İncelemeler
Bölüm Gotarên Lêkolînî (Research Articles)
Yazarlar

Ayhan YILDIZ> (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANA BİLİM DALI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 10 Ocak 2021
Kabul Tarihi 15 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

APA Yıldız, A. (2021). EDUCATION OF KURMANJI TECVİDNAMES IN MADRASAHS AND AN ANALYSISI ON “ZUBDETU’T-TECWÎD LI’T-TALIBI’L-MUSTEFÎD”A EBDURREHMAN EL-FARÛQÎ . Kurdiname , (4) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurdiname/issue/62193/857686

Submission of articles for the April issue has started.
Şandina gotaran bo jimara Nîsanê dest pê kir.
Nisan sayısı için makale gönderimi başladı.