Son Sayı

Sayı: 6

Yıl: 2022

Gotarên Lêkolînî (Research Articles)

Nirxandina Pirtûkan (Book Review)

Werger

AMAÇ
Sosyal bilimler alanı altında yer alan Kurdiname dergimiz Kürt Dili, Edebiyatı, Tarihi ve kültürü konuları başta olmak üzere Kürtçe ve Kürtlerle ilgili olabilecek her türlü konuda akademik ve kaliteli çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Bu konuda araştırmacıların ve akademisyenlerin önünü açmak, onların bu alanda uzmanlaşmasına bir basamak olmak ve geleceğe temel oluşturacak çalışmalara ev sahipliği yapmak. Kurdiname her sayıda farklı ülkelerden makale yayınlamayı amaçlar. Yakın zamanda uluslararası büyük indexlere girmeyi ve kaliteli bir dergi yayını yapabilmeyi hedefler. Bunun için dünyanın farklı yerlerindeki akademisyenlere ulaşmak ister.


KAPSAM
Kurdiname dergisi akademik Uluslararası ve çok dilli yayın yapan bir dergidir. Yılda iki yayınlamaktadır. Makaleler, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça yazılabilmektedri, Kürtçenin tüm lehçelerinde makale kabul edilir. Makaleler Latince ve Arapça alfabeli olabilir.
Dergimize Araştırma, Derleme, Çeviri, Döküman, Kısa makale ve kitap tanıtım makaleleri kabul edilir. Kürtçe ve kürtler bağlamında disiplinlerarası tüm çalışmalar, Karşılaştırmalı dil ve edebiyat çalışmaları, Dünya Dilbilim çalışmaları, klasik Kürt edebiyatı, modern kürt edebiyatı, Kürt folkloru ve kültürü, Kürt tarihi araştırmaları, Toplumun sosyolojik ve psikolojik özellikleri hakkındaki çalışmalar, Dil ve kültür ilişkisi, dil öğretimi, Kürtçe basını ve İrani diller üzerine yapılan çalışmalar, Kürt romanı, Kürt hikâyeciliği, Kürt şiiri, Kürt Tiyatro ve sineması, Şiir tahlilleri ve Edisyon ve kritik çalışmaları kabul edilir. Kurdiname dergisi araştırmacı ve akademisyenleri, belirtilen alanlarda kaliteli yayınlar yapmaya teşvik eder.
Pek çok ülkeden akademisyenler dergimizin danışma kurulunda bulunmaktadır.

Guide for Authors

*The authors are responsible for the accuracy of the information stated in the articles.
*No copyright is paid to the articles published in the journal.
*Authors must upload the copyright transfer form to the system together with the article. They agree to waive the copyright of their articles with the copyright declaration form and transfer the copyright of the articles to be published to Kurdiname journal.
*The rest of the rights other than copyright are reserved by the author.
*The author may use the whole or a part of the article in his new works to be published in *Kurdiname journal, provided that the source is cited.
*The author may reproduce it for his own purposes, provided that it is non-commercial.
*Author's permission is required for commercial use of the content.
*The works submitted for publication in Kurdiname Journal must meet the following conditions:
- Studies to be sent to the Journal must be in Kurdish (all dialects and all alphabets), Turkish, English, Persian and Arabic.
- Studies to be included in the Journal must not have been published elsewhere or sent to another journal for publication.
- Studies that do not comply with the Journal Writing Rules will not be evaluated. However, in some cases of time problems, corrections can be left until after evaluation.
*Studies should be structured in accordance with the following principles:

WRITING RULES:
Paper Size A4 Portrait
Top Margin Üst Kenar Boşluk 2.5 cm
2,5 cm
Bottom Margin 2,5 cm
Left Margin 2,5 cm
Right Margin 2,5 cm
Font Times Times News Roman
Font Style Normal
Text Size (regular text) 12
Font Size (footnote text) 10
Text in table-graphic 10
Paragraph Indent (First Line) 1 cm
Paragraph Spacing First 6 nk, then 0 nk (before and after 0 nk in tables and charts)
Line Spacing (1,15)
Bibliography Hanging and indentation 0,63 cm, Alignment: Justify, 6 pt before December, then 0 pt, line spacing 1,15 cm.

* Turkish and English abstracts: maximum 200 words and 10 points
* Keyword / keywords: 3-5 words and 10 points
* Title: The language in which the article was written and English
Articles written in another language should also include title, abstract and keywords in the language of the article as well as English.
* Title: It should be written in 12 font bold type, aligned to the center and without paragraph head and indent.
* Inner Titles: The titles in the article are bold, only the first letter of each word is uppercase, left aligned
* Number of Pages: The article should not be less than 6 pages and should not exceed 25 pages.
* “Introduction” and “Conclusion” sections must definitely exist.
* The name and surname of the author should not be written in the article to be sent.
* Name, place and date of the meeting in congress and symposium papers; page numbers and volume numbers, if published, should be indicated in the bibliography.
-In the articles, details such as page number, header and footer should not be included.
- In the citations in the notes, the surname of the author should be arranged in parentheses, with the publication year of the work and the page number. Example: (Yıldırım, 2009: 15).
- The work used in the note must be placed in the bibliography.
-Referred quotations in the article should be given in italic in quotation marks.
- At the end of the non-literal quotations, only the references should be cited in parentheses.
- If abbreviation is to be used, abbreviations specified in Turkish Language Institution Writing Guide should be taken as basis.

Citation
APA sisytem is taken as basis in references (references) and bibliography.
1. Citation in Text (Citation)
* Citations to the article should be given immediately after the relevant place, in the parenthesis of the author's surname, the publication year of the work and the page number, respectively.
* In citations given at the end of the sentence, the dot should be placed after the citation parenthesis
(Yıldırım 1996: 37).
Single Author, Single Study
* The surname of the author, the year of publication of the work / work and the page number should be given in parentheses immediately after the relevant location.
Example: (Yıldırım 1996: 37)
* If the cited source consists of volumes, the volume number is written before the page number and in Roman numerals.
Example: (Branch 1955: II / 30)


ARTICLE EXAMPLE

https://dergipark.org.tr/en/download/journal-file/20320

ETHICAL STANDARDS

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kurdiname Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve aşağıdaki etiklik ilkelerine uymayı taahhüt eder:
* Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olmalıdır.
*Yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
*Gönderilen makaleler intihal sitesi iThenticate üzerinden kontrol edilir.
*İntihal içeren ve standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz.
* Dergiye gönderilen makalelere, bir Editör ve en az iki kör hakem atanır.
*Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi esas alır. Bu açıdan editörlerin, yazarların ve hakemlerin etik ilkelere uyması önem taşımaktadır.
*Kurdiname, editörlerinin, hakemlerinin ve yazarlarının yayın etiği kapsamında aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını bekler:EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI
Editörler, dergide yayınlanan her makaleden sorumludur. Editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
,*Sürekli olarak derginin gelişimini sağlamalıdır.
*Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütmelidir.
*Düşünce özgürlüğünü desteklemelidir.
*Yazarları ihtiyaç duyulan alanlarda makale yazmaya teşvik etmelidir.
*Etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme.
*Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
*Editörler, gerektiği zaman yazar ve hakem arasında bilgi aktarımlarını yapmakla sorumludur.
* Editörler, yazarlara ve hakemlere açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim sağlanmalıdır.
*Editör ve yayıncılar hakemlerin kimlik bilgilerini gizlemekle yükümlüdür.
*Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
*Editörler, makalelerdeki içeriklerin başkalarının düşünsel haklarını ihlal etmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
*Editörler, yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkate almalı ve gerekli açıklamaları yapmalıdır.HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI  
Makalelerin “KÖR HAKEM SİSTEMİ” ile değerlendirilmesi, tarafsızlık ilkesi açısından oldukça önemlidir.
Kurdiname dergisinde makale değerlendirme süreci, çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür.
*Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar Dergipark üzerindeki yönetim sistemi üzerinden iletilir.
*Bu süreçte değerlendirme formları ve makale hakkındaki hakem yorumları, dergi sistemi üzerinden editör aracılığıyla yazarlara iletilir.
*Kurdiname dergisi için makaleleri değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
* Hakem, sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
* Hakem, tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
* Hakem, değerlendirme aşamasında etik olmayan durumları farkederse, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
* Hakem, makaleleri değerlendirme sürecinden sonra silmelidir. Makaleyi yayınlandıktan sonra kullanabilir.
* Hakem, değerlendirmeyi tarafsız bir şekilde sadece çalışmanın içeriğini esas alarak yapmalıdır. Hakem, kişisel görüşlerinin makaleyi değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
* Hakem, değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
* Hakem, değerlendirmeyi zamanında bitirmeye gayret etmelidir. Makalenin değerlendirme ve yayın sürecini zora sokmamalıdır.YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
Kurdiname dergisine makale gönderen yazarlar aşağıdaki sorumlulukları taşırlar:
* Gönderilen makalelerin özgün ve orjinal olması gerekir. Daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
* Yazar makalesini,aynı anda birden fazla dergiye gönderemez. Bu durum farkedilirse yayıncı makaleyi değerlendirmeyi iptal eder.
*Yazarın makalesinin başka bir dergideki değerlendirme süreci bitmişse ve makale yayınlanmamışsa yazar makaleyi Kurdiname dergisine gönderebilir.
*Başka bir çalışmasını kullanmışsa veya başka yazarların çalışmalarından istifade etmişse bunu makalede belirtmesi gerekir.
*Makaleyi, birden fazla yazar yazmışsa makaleye katkısı daha fazla olan yazarın adı, ilk sırada yazılmalıdır.
*Daha önce aynı konuda veya aynı başlıkla yapılmış başka bir çalışma varsa, intihalle ilgili bir problem olmaması için çalışmasının farklılığı ile ilgili açıklama yapmalıdır.
* Yazar, makalesi henüz yayınlanmadan önce çalışmasında bir yanlışı fark ederse, dergi editörünü bilgilendirmeli ve hatayı düzelttirmelidir.
* Değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yeni bir yazar eklenmesi mümkün değildir.Derginin Yayın Kalitesi
Yayıncı ve Editörler, dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.


Etik ihlali ile karşılaşırsanız;
Kurdiname’de yayınlanan makalelerde etik olmayan içerikle karşılaşırsanız bize lütfen bildiriniz:

kurdiname1@gmail.com
aslanogluosman@gmail.com


GENEL BİLGİ

Kurdiname'de makale yayınlamak ücretsizdir.

Dergimize gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Makaleler açık-erişimlidir.
Dergimiz, yazarların zaman kaybının olmaması ve bilimsel üretimin artması açısından makalelerin kontrol aşamasında yazarların lehine bir yaklaşım sergilemektedir.
Makale göndermek isteyenlerin, makalelerini, http://www.dergipark.gov.tr/kurdiname adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak, buradan göndermeleri gerekir.
Özgün araştırma makalelerinin 6 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olmaması gerekir. (Eser tanıtımı ve çeviri makaleleri hariç)
Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.
Dergimizde yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
Makaleler değerlendirilmeden önce intihal kontrolünden geçer.
Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Kurdiname Dergisine ait olup, yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. 


ETİK KURUL ONAYI

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararına göre hayvanlar ve insanlar üzerindeki klinik ve deneysel çalışmalarda Etik Kurul Onayı alınmış olması gerekmektedir. Onayın alındığı makalede belirtilmelidir. Etik kurul onayı, makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.
Anket, mülakat, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren çalışmalar bu kapsamdadır.
Detaylar için dosyayı okuyun:
http://orgm.meb.gov.tr/ozelegitimverehberlikdergisi/tr/pub/dosyalar/etikkurulizinbelgesi.pdfOPEN ACCES POLICY
Kurdiname Journal aims to make all kinds of published works reach the benefit of the authors and researchers and therefore the public in an unlimited way. For this purpose, it supports the open access policy. Open acces policy is free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Researchers engage in discovery for the public good, yet because of cost barriers or use restrictions imposed by other publishers, research results are not available to the full community of potential users. It is our mission to support a greater global exchange of knowledge by making the research published in this journal open to the public and reusable under the terms of a Creative Commons Attribution International -CC BY 4.0 -license.

Kurdiname Journal encourages authors to post their pre-publication manuscript in institutional repositories or on their Web sites prior to and during the submission process, and to post the Publisher’s final formatted PDF version after publication. These practices benefit authors with productive exchanges as well as earlier and greater citation of published work.

 We are waiting for your articles for the November (7.) issue.
Kasım (7.) sayısı için makalelerinizi bekliyoruz.
Em ji bo jimara Mijdarê (7.) li hêvîya gotarên we ne.