Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Politikası

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, en yüksek yayın etiği standartlarını sağlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Yayın eylemine katılan tüm taraflar (editörler, yazarlar, hakemler ve yayıncı) etik davranış standartları üzerinde anlaşmak zorundadır.
Dergimizin editörlük ve makale yayın süreçlerinin tamamında; Elsevier tavsiyelerine ve Yayın Etiği Komitesinin Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama; Committee on Publication Ethics (COPE), World Association of Medical Editors (WAMA), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) gibi uluslararası kuruluşların tavsiye ettiği temel yaklaşımlar benimsenmektedir.

• Kocatepe Veteriner Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin hakemli bilimsel dergisi olup, kısa adı Kocatepe Vet J’dir.
• Dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanır.
• Dergimize gönderilen makaleler orijinal olmalıdır. Makalenin tamamı veya büyük bir kısmı başka bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme için başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
• Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen tüm makaleler, profesyonel bir intihal programı (Ithenticate veya Turnitin) kullanılarak incelenmelidir. Rapor yazar tarafından sisteme yüklenmelidir. Kontrol sonucu benzerlik oranı %20’in üstünde olan makaleler reddedilir veya editör kurulumuz tarafından revizyon istenebilir.
• Gönderilen makalelerde bulunan tüm veri ve sonuçların doğruluğu ve doğacak her türlü sorumluluktan yazarlar sorumludur. Dergimiz editörleri verilerin doğruluğu konusunda karar verme yetkisinde değildir.
• Gönderilen makaleler editörlüğümüz tarafından kontrol edilir, uygun görülmesi halinde çift taraflı kör hakemlik sistemi ile hakem değerlendirmesine gönderilir.
• Dergimize gönderilen makaleler akademik çalışma niteliğinde ve hakemler tarafından incelenebilecek formatta olmalıdır. Bu sebeple yazarların alanında bilgili ve deneyimli olması gerekmektedir.
• Makalede yararlanılan kaynaklar metin içerisinde belirtilmeli, belirtilen her bir kaynak makalenin kaynaklar bölümünde de sunulmalıdır.
• Makaleye destek sağlayan kurum veya kuruluşlar var ise, bunlara teşekkür edilmeli, bu konuda makale içinde ilgili bölümde gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
• Yazarlar makale başlık sayfasında, yazarlara ait ORCID numaralarına, yazar katkıları, çıkar çatışması ve etik kurul bilgilerine yer vermek zorundadırlar.
• Yazarlar dergimize gönderdikleri makalelerinin tüm sorumluluklarını kabul etmek ve telif Kocatepe Veteriner Dergisi’ne devretmek zorundadırlar. Dergimize gönderilen makalelerin yazarları "Telif Hakkı Devri Sözleşmesi" belgesini doldurmalı, ıslak imza ile imzalamalı ve sisteme yüklemelidirler. Telif Hakkı Devri Sözleşmesini ıslak imzalı olarak iletmeyen yazarların makaleleri dikkate alınmayacaktır.
• Kocatepe Veteriner Dergisi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç için kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.


Etik İlkeler
• Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel, klinik, ilaç vb. tüm çalışmalar Animal Welfare Act, US Public Health Service Policy on the Humane Care and Use of Laboratory Animals, National Research Council’s Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, ve Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching rehberlerinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülmüş olmalıdır.
• Gönderilen çalışmalarda hayvan materyali kullanılmış ise “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan” onay belgesinin alınması gerekmektedir. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda başvuru aşamasında Etik Kurul Onay Belgesinin sisteme mutlaka yüklenmesi gerekir. Diğer alanlarda yapılmış araştırmalar için ise ilgili etik kurullarından alınmış onay belgeleri başvuru sırasında yüklenmelidir. Etik kurul onay belgesi olmayan çalışmalar değerlendirilmeyecektir. Ayrıca “Etik Kurul Onayı” ile ilgili bilgilerle (Kurul adı, tarih, sayı ve numarası) “Yerel Etik Kurulu onayı alındığına ve etik kurul ilkelerine uyulduğuna” dair bilgilere başlık sayfasındaki ilgili bölümde yer verilmesi zorunludur.
• Yazarlar etik kurul gerektirmeyen çalışmalar için ise, Herhangi bir etik kurul onayı gerekmediğine dair beyan vermelidir ve bu belgeyi başvuru esnasında sisteme yüklemelilerdir. Editör/Editörkurulu ön inceleme aşamasında çalışmada Etik Kurul Onayı gerektiğine karar verir ise makale değerlendirmeye alınmaz.
• Olgu sunumlarında yazılı ve ıslak imzalı “hasta sahibi onam belgesi”; resmi ya da özel kurum kuruluşları ilgilendiren veri alma, anket vs amaçlı çalışmalarda ilgili kurum/kuruluşun onay/izin belgesi başvuru esnasında yüklenmelidir.
• Yazar makalesini birden çok dergiye değerlendirilme amacıyla eş zamanlı göndermemelidir.
• Makalenin şüpheye yer vermeyecek biçimde değerlendirilmesi için editör ve hakemlerin yazardan işlenmemiş ham verileri isteme hakkı vardır.
• Yazarlar yükledikleri makalelerin orijinalliklerini taahhüt eder.
• Kocatepe Veteriner Dergisi yayın kurulu; yayınlanmış, basım aşamasındaki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve/veya intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmaya ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır.
• Yayın kurulu yapılan soruşturma sonucunda, değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve/veya intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden iade eder, tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara bildirir.
• Yayın kurulu, yayınlanmış veya baskı halindeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve/veya intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, çalışmayı geri çekme ve bildiri işlemlerini en geç bir hafta içerisinde gerçekleştirir.

1. Editörlerin Sorumlulukları
Editörler, dergiye gönderilen makaleleri, yazarın ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı, siyasi felsefesi veya kurumsal ilişkisi dikkate alınmaksızın derginin kapsamıyla ilgisi temelinde değerlendirmekle yükümlüdür. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve netliği ile çalışmanın geçerliliğine dayanacaktır. Baş Editör, derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayınlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir.
Editör ve Editör Kurulu gönderilen makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışında kimseye açıklamaz. Editörler ve yayın kurulu üyeleri ayrıca gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin inceleme altında gizli tutulmasını sağlayacaktır.
Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, bir makalenin yazar(lar) ının kimliğini ve makalenin kimliğini ortaya çıkarmayarak, alanında uzman en az iki hakem tarafından kör inceleme sürecinden geçmesini sağlar. Ayrıca Makale dilinin İngilizce olmasında (sadece İngilizce özet olması durumu da geçerlidir) İngilizce dil editörüne ve istatistiksel bir veri içeriyor ise İstatistik editöründe inceleme sürecinden geçmesi sağlanır.
Editörler, hakemlerin görüş ve önerilerinin zaman içinde yazarlara gönderilmesini ve makalelerin yayınlanması konusunda nihai kararı kendisi vermelidir yada Baş Editör'e iade edilmesini sağlamalıdır. Editörler kabul/ret kararı verirken diğer editörlerle görüşebilir.

2. Yazarlar ve Yazarların Sorumlulukları
Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir hesabını sunmalı ve ardından çalışmanın önemine dair objektif bir tartışma yapmalıdır. Makale, başkalarının eseri çoğaltmasına izin vermek için yeterli bilgi ve kamu bilgi kaynaklarına göndermeler içermelidir. Derleme makaleleri doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editoryal 'görüş' veya perspektif parçaları bu şekilde açıkça tanımlanmalıdır. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.
Yazarlardan editör incelemesi için çalışmalarının ham verilerini sunmaları istenebilir ve uygulanabilir ise verilerin kamuya açık hale getirilmesi için hazırlanmaları gerekir. Her halükarda, yazarların gizliliğinin korunabilmesi ve tescilli verilerle ilgili yasal hakların serbest bırakılmasını engellememesi koşuluyla, yazarlar bu verilerin yayınlandıktan sonra en az 10 yıl boyunca (tercihen kurumsal veya konuya dayalı veri havuzu veya başka bir veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır.
Yazarlar, sadece tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve sunduklarından ve başkalarının eserlerini ve / veya kelimelerini kullandıklarında, bunun uygun şekilde atıfta bulunduklarından emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan yayınlar da belirtilmelidir. Başka birinin makalesini yazarın kendisi gibi kopyalamak, başkasının makalesinin önemli kısımlarını (atıfta bulunmadan) yorumlamak veya başkaları tarafından ve tüm formlarında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları talep etmek gibi intihal etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.
Esasen aynı araştırmayı tanımlayan makaleler birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar daha önce başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirme için dergimize yüklememelidirler. Bir makalenin aynı anda birden fazla dergiye sunulması etik dışı yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez. Bazı makalelerin (klinik kılavuzlar, çeviriler gibi) birden fazla dergide yayınlanması, bazı koşulların yerine getirilmesi koşuluyla bazen haklı görülebilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve birincil belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul etmelidir. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.
Yazarlık sadece çalışmanın tasarımına, fikrine, yürütülmesine, veri edinilmesine ve analizine önemli katkılarda bulunan kişilerle sınırlıdır. Yazarlara teknik yardım, yazım ve diğer genel destek konularında yardımcı olan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan diğer tüm kişiler makalenin yazarları olarak kabul edilmez. Aksine, bu insanlar “Teşekkürler” bölümünde kabul edilmelidir.
Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek ve makaleye bir açıklama ekleyerek) - sonuçları veya makaledeki yorumlarını etkilemek için yorumlanabilecek çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmalıdır. Açıklanması gereken potansiyel çıkar çatışmalarına örnek olarak fahri, eğitim bursları veya diğer fonlar, konuşmacıların bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse senedi sahipliği veya diğer özsermaye payları ve ücretli uzman ifadesi veya patent lisans düzenlemelerinin yanı sıra kişisel veya mesleki ilişkiler, bağlılıklar, konudaki bilgi veya inançlar veya makalede tartışılan materyaller gibi finansal olmayan düzenlemeler. İş için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası dahil).
Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde kabul etmelerini sağlamalı ve ayrıca raporlanan çalışmanın doğasını belirlemede etkili olan yayınları da belirtmelidir. Özel olarak elde edilen bilgiler (konuşma, yazışma veya üçüncü taraflarla yapılan görüşmelerden) kaynaktan açık ve yazılı izin alınmadan kullanılmamalı veya raporlanmamalıdır. Yazarlar, bu hizmetlerde yer alan eserin yazar(lar) ının açık yazılı iznini almadıkları sürece, hakemlik taslakları veya hibe başvuruları gibi gizli hizmetlerin sağlanması sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır.
Eser, kullanımlarında doğası gereği olağandışı tehlikeleri olan kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları makalede açıkça tanımlamalıdır. Çalışma hayvanların veya insan katılımcıların kullanımını içeriyorsa, yazarlar tüm prosedürlerin ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygun olarak yapılmasını ve uygun kurumsal komitelerin bunları onayladığından emin olmalıdır; makale bu etki için bir ifade içermelidir. Yazarlar ayrıca makalede insan katılımcılarla deney yapmak için bilgilendirilmiş olur alındığını ifade etmelidir. İnsan katılımcıların gizlilik haklarına daima uyulmalıdır.
Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduğunda, dergi editörlerini veya yayıncısını derhal bilgilendirmek ve makaleyi erratum şeklinde düzeltmek veya makaleyi geri çekmek için onlarla işbirliği yapmak zorundadırlar. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir eserin önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, makaleyi derhal düzeltmek veya geri çekmek ya da derginin editörlerine makalenin doğruluğu hakkında kanıt sağlamak yazarların yükümlülüğüdür.
Yazarlar, emsal inceleme sürecine katılmak ve editörlerin ham veri, açıklama ve etik kanıt onayı, hasta rızası ve telif hakkı izinleri taleplerine derhal yanıt vererek tam işbirliği yapmak zorundadır. "Gerekli revizyonlar" ile ilgili ilk karar verilmesi durumunda, yazarlar gözden geçirenlerin yorumlarına sistematik, nokta nokta ve zamanında cevap vermeli ve son teslim tarihine kadar makalelerini gözden geçirmeli ve yeniden sunmalıdır.

3. Hakemlerin Sorumlulukları
Hakem değerlendirmesi, editörlere ve derginin icra editör kuruluna editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarlarla editoryal iletişim yoluyla yazarların makalelerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz hisseden veya incelemenin imkansız olacağını bilen davetli hakemler editörleri bilgilendirmeli ve alternatif gözden geçirenlerle iletişime geçilebilmesi için incelemeyi reddetmelidir.
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir gözden geçirenin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden davetli yorumcular için de geçerlidir.
Hakemler, yazarın telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olduklarında derginin editörüne rapor vermelidir.
İncelemeler objektif olarak yapılmalı ve gözlemler destekleyici argümanlarla net bir şekilde formüle edilmeli, böylece yazarlar makaleyi geliştirmek için kullanabilirler. Yazarların kişisel eleştirileri uygun değildir.
Hakemler, yazarlar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Önceki yayınlarda bildirilen gözlem, türetme veya argüman olan herhangi bir ifadeye ilgili atıf eşlik etmelidir.
Makaleye ve burada açıklanan çalışmayla bağlantılı yazar, şirket veya kurumlardan herhangi biriyle rekabet, işbirlikçi veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan davetli hakemler derhal editörlere çıkar çatışmalarını beyan ettiklerini ve gözden geçirme davetini reddettiklerini bildirmelidir, böylece alternatif gözden geçirenlerle iletişim kurulabilir.
Hakemler yazarları ırk, yaş, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik, dini inanç, vatandaşlık, politik yönelim veya sosyal sınıf dikkate almadan içeriğe göre değerlendirir.

4. Yayıncıların Sorumlulukları
Bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal iddiası olduğu durumlarda yayıncı, editörlerle yakın işbirliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve söz konusu makaleyi değiştirmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Bu, bir erratumun derhal yayınlanmasını, açıklanmasını veya en ciddi durumda etkilenen çalışmanın geri çekilmesini içerir. Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suiistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını tanımlamak ve önlemek için makul adımları atacak ve hiçbir koşulda böyle bir suistimali teşvik etmeyecek veya bilerek bu suistimalin gerçekleşmesine izin vermeyecektir.
Yayıncı, bilimsel araştırmanın kalıcı olarak kullanılabilirliğini ve korunmasını taahhüt eder ve kuruluşlarla ortaklık kurarak ve kendi dijital arşivimizi koruyarak erişilebilirliği sağlar.

5. Okuyucuların Sorumlulukları
Dergi okuyucuları bilimsel makalelerin telif haklarını ihlal etmekten kaçınmalıdır. Yayıncının izni olmadan makalelerin tam metin dosyalarını sosyal medyada veya başka bir çevrimiçi platformda paylaşmayın veya yayınlamayın.


Makale Değerlendirme Süreçleri

İlk Değerlendirme Süreci
• Kocatepe Veteriner Dergisi’ne gönderilen çalışmalar Makale alanına göre Editör ataması gerçekleştirilerek ilk olarak dergimiz ilgili editör/editörleri tarafından değerlendirilir.
• Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve yazım hataları olan, anlatım kuralları açısından zayıf, istatistiği uygun olmayan, bilimsel açıdan hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar ilgili editör tarafından reddedilir.
• Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde gerekçeleri ile birlikte bilgilendirilir.
• Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alanla ilgili bölüm editörlerimize gönderilir.

Ön Değerlendirme Süreci
• Ön değerlendirme sürecinde bölüm editörlerimiz, çalışmaların öz, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç ile diğer bölümlerinin dergi yayın politikaları, kapsamı ve özgünlüğü açısından ayrıntılı bir şekilde inceler.
• Bu inceleme sonucunda uygun bulunan çalışmalar hakemlere gönderilir. Uygun bulunmayan çalışmalar ise en geç beş hafta içerisinde bölüm editörü değerlendirme raporu ile yazara geri iade edilir.

Hakem Atama Süreci
• Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlere gönderilir.
• Çalışmayı inceleyen editör; Çalışmanın değerlendirme sürecinin takibi için hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur (gerekli durumlarda yabancı dil editörü ve istatistik editörü de eklenecektir) ve çalışmayı değerlendirmek üzere hakemlere gönderir. Gerek duyulduğu durumlarda alan/makale editörü ataması yapılarak süreç takip edilir ve yeni hakem ataması yapılır.
• Makale hakemlerinin her birinin farklı kurumlardan olmasına ve yazarlarla aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir.
• Hakemler objektif ve tarafsız değerlendirme yapmalı, değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.
• Değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre en fazla 15 gündür. Gerekli durumlarda hakemlere ek süre verilebilir
• Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur.
• Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.
• Değerlendirme sonucu hakemlerden gelen görüşler, bölüm editörü tarafından en geç 2 hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda bölüm editörü çalışmaya ilişkin nihai kararını editörlere iletir.
• Baş Editör/Editör, tüm başvurular için karar verme sürecindeki son yetkili mercidir.

Kör Hakemlik
• Bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilmesi için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilen kör hakemlik sistemi, bilimsel yayınların en yüksek kalitede yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Dergimize gelen tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Böylece çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Hakem görüşleri, dergimizin yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir.

Makalelerin Geri Çekilmesi
• Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar); her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış olan makale geri çekme talebini içeren dilekçelerini kvj@aku.edu.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla editörlüğümüze iletmekle yükümlüdürler.
• Editörlük geri çekme talebini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde yazar(lar)a dönüş sağlar.
• Editörlük tarafından, gönderim aşamasında telif hakları Kocatepe Veteriner Dergisi’ne devredilmiş olan çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça, yazarlar çalışmasını geri çekemez veya başka bir dergiye değerlendirmek için gönderemezler.
• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlışı ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörlüğü ile işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ücret Politikası
• Dergimiz, tamamen ücretsiz olup, makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya yayınlama ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108