PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 38, 70 - 89, 18.07.2016

Öz

Bu çalışma, müzik ve sınıf öğretmeni adaylarının duygusal zekâları ile mükemmeliyetçilik düzeylerini çeşitli değişkenler açısından irdelemek, duygusal zekâ ile mükemmeliyetçilik arasındaki korelasyonu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 240 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990) tarafından geliştirilen Özbay ve Mısırlı Taşdemir (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ile Petrides ve Furnham tarafından geliştirilen Deniz, Özer ve Işık tarafından (2013) Türkçe’ye uyarlanan Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği Kısa Formu (DZÖÖ-KF) kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilik toplam puanlarının cinsiyete ve sınıflara göre; duygusal zekâ puanlarının ise sınıflara, akademik başarı algılarına ve meslek seçme nedenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya konulmuştur. Ayrıca mükemmeliyetçilik düzeyinin akademik başarı ortalaması ile pozitif yönde, duygusal zeka ile negatif yönde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik ve Sınıf Öğretmeni Adayları, Mükemmeliyetçilik, Duygusal Zekâ

Kaynakça

 • Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010). Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. International Conference on New Trends Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya-Turkey.
 • Ashby, J. S., Noble, C. L. ve Gnilka P. B. (2012). Multidimensional Perfectionism, Depression, and Satisfaction With Life: Differences Among Perfectionists and Tests of a Stress-Mediation Model. Journal of College Counseling, 15, 130-143.
 • Aslan, Ş., Özata, M. (2008). Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Sağlık Çalışanları Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, 77-97.
 • Avşar, G., Kaşıkçı, M. (2010). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zekâ Düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-6.
 • Babaoğlan, E. (2010). Okul Yöneticilerinde Duygusal Zekâ. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 119-136.
 • Baş, A.U. (2010). Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyeçilik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 128-138.
 • Burns, D.D. (1980, November). The Perfectionist’s Script for Self-defeat. Psychology Today, 34-51.
 • Cliffe, J. (2011). Emotional Intelligence: A Study of Female Secondary School Headteachers. Educational Management Administration and Leadership, 39(2) 205–218.
 • Çetinkaya, Ö., Alparslan, A. M. (2011). Duygusal zekâ nın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (1), 363-377.
 • Deniz, M.E., Özer, E., Işık, E. (2013). Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Kısa Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38, (169), 407-419.
 • Deniz, M.E., Yılmaz, E. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (25), 17-26.
 • Dilmaç, B., Aydoğan, D., Koruklu, N., Deniz, M. E. (2009). İlköğretim Öğrencierinin Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin Mantıkdışı İnançlarla Açıklanabilirliği. İlköğretim Online, 8 (3) 720-728.
 • Dixon, F. A., Lapsley D. K. ve Hanchon, T. A. (2004). An Empirical Typology of Perfectionism in Gifted Adolescents. Gifted Child Quarterly, 48 (2), 95-106.
 • Dutoğlu, G., Tuncel, M. (2008). Aday Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Duygusal zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 11-32.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., and Rosenblate, R. (1990). The Dimensions of Perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
 • Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., and Neubauer, A. L. (1993). A Comparison of Two Measures of Perfectionism. Personality and Individual Differences, 14, 119-126.
 • Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Book Inc.
 • Gliebe, S. K. (2012). Emotional Intelligence in Christian Higher Education. Christian Higher Education, 11 (3), 192–204.
 • Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.
 • Goleman, D., Boyatzis, R. and McKee, A. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston: The Harvard Business Review Press
 • Güllüce, A.Ç., İşcan, Ö.F. (2010). Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal zekâ Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), 7-29.
 • Gürbüz, S., Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal zekâ : İş Performansı, İş Tahmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2), 174-190.
 • Hamarta, E. (2009). Ergenlerin Sosyal Kaygılarının Kişilerarası Problem Çözme ve Mükemmliyetçilik Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 8 (3), 729-740.
 • Hewitt, P. L.& Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the Self and Social Contexts: Conceptualization, Assessmant, and Association with Psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (3),456-470.
 • İşmen, A.E. (2001). Duygusal Zekâ ve Problem Çözme, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 111-124.
 • Kanlı, E. (2011). Üstün Zekâlı ve Normal Ergenlerin Mükemmeliyetçilik, Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 103- 121.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kıral, E. (2012). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Mükemmeliyetçilik Algısı ve Kontrol Odağı ile İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Law, K. S., Wong, C. S., ve Song, L. J. (2004). The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies. Journal of Applied Psychology, 89 (3), 483-496.
 • Mayer, J. D. & Salovey, P. (1993). The Intelligence of Emotional Intelligence. Intelligence. 17, 433-442.
 • Miller, A. L., Lambert, A. D. ve Neumeister, K. L. S. (2012). Parenting Style, Perfectionism, and Creativity in High-Ability and High-Achieving Young Adults. Journal for the Education of the Gifted, 35 (4), 344–365.
 • Ogurlu, Ü., Yalın, H.S., Birben, F.Y. (2015). Üstün Yetenekli Çocukların Mükemmliyetçilik Özelliklerinin Aile Tutumu ile İlişkisi. Turkish Studies, 10 (7), 751-764.
 • Özbay, Y. ve Mısırlı Taşdemir, Ö. (2003). Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Malatya, 9-11 Temmuz 2003.
 • Özgüngör, S. (2003). Mükemmliyetçilik ve Özerklik Destekleyici Davranışların Amaç ve Tarzları ile İlişkisi. Eğitim ve Bilim, 28 (127), 25-30.
 • Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185- 211.
 • Slaney, R. B., Rice, K. G., Mobley, M., Trippi, J., & Ashby, J. S. (2001). The revised Almost Perfect Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 130-145.
 • Stornelli, D., Flett, G. L. ve Hewitt, P. L. (2009). Perfectionism, Achievement, and Affect in Children: A Comparison of Students From Gifted, Arts, and Regular Programs. Canadian Journal of School Psychology, 24 (4), 267–283.
 • Tingaz, E.O., Hazar, M. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Bazı Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ ve Mutluluklarının Karşılaştırılması. International Journal of Science Culture and Sport, 2 (5).
 • Tuğrul, C. (1999). Duygusal Zekâ. Klinik Psikiyatr, 1, 12-20.
 • Tuncer, B., Voltan-Acar, N. (2006). Kaygı Düzeyleri Farklı Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin İncelenmesi. Kriz Dergisi 14 (2), 1-15.
 • Ünsar, S., Fındık, Ü.Y., Sadırlı, S. K, Erol, Ö., Ünsar, S. (2009). Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. Üniversite ve Toplum, 9 (1).
 • Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal Zekâ ve Eğitim Açısından Doğurguları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 139-146.

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 38, 70 - 89, 18.07.2016

Öz

Kaynakça

 • Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010). Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. International Conference on New Trends Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya-Turkey.
 • Ashby, J. S., Noble, C. L. ve Gnilka P. B. (2012). Multidimensional Perfectionism, Depression, and Satisfaction With Life: Differences Among Perfectionists and Tests of a Stress-Mediation Model. Journal of College Counseling, 15, 130-143.
 • Aslan, Ş., Özata, M. (2008). Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Sağlık Çalışanları Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, 77-97.
 • Avşar, G., Kaşıkçı, M. (2010). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zekâ Düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-6.
 • Babaoğlan, E. (2010). Okul Yöneticilerinde Duygusal Zekâ. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 119-136.
 • Baş, A.U. (2010). Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyeçilik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 128-138.
 • Burns, D.D. (1980, November). The Perfectionist’s Script for Self-defeat. Psychology Today, 34-51.
 • Cliffe, J. (2011). Emotional Intelligence: A Study of Female Secondary School Headteachers. Educational Management Administration and Leadership, 39(2) 205–218.
 • Çetinkaya, Ö., Alparslan, A. M. (2011). Duygusal zekâ nın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (1), 363-377.
 • Deniz, M.E., Özer, E., Işık, E. (2013). Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Kısa Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38, (169), 407-419.
 • Deniz, M.E., Yılmaz, E. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (25), 17-26.
 • Dilmaç, B., Aydoğan, D., Koruklu, N., Deniz, M. E. (2009). İlköğretim Öğrencierinin Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin Mantıkdışı İnançlarla Açıklanabilirliği. İlköğretim Online, 8 (3) 720-728.
 • Dixon, F. A., Lapsley D. K. ve Hanchon, T. A. (2004). An Empirical Typology of Perfectionism in Gifted Adolescents. Gifted Child Quarterly, 48 (2), 95-106.
 • Dutoğlu, G., Tuncel, M. (2008). Aday Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Duygusal zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 11-32.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., and Rosenblate, R. (1990). The Dimensions of Perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
 • Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., and Neubauer, A. L. (1993). A Comparison of Two Measures of Perfectionism. Personality and Individual Differences, 14, 119-126.
 • Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Book Inc.
 • Gliebe, S. K. (2012). Emotional Intelligence in Christian Higher Education. Christian Higher Education, 11 (3), 192–204.
 • Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.
 • Goleman, D., Boyatzis, R. and McKee, A. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston: The Harvard Business Review Press
 • Güllüce, A.Ç., İşcan, Ö.F. (2010). Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal zekâ Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), 7-29.
 • Gürbüz, S., Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal zekâ : İş Performansı, İş Tahmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2), 174-190.
 • Hamarta, E. (2009). Ergenlerin Sosyal Kaygılarının Kişilerarası Problem Çözme ve Mükemmliyetçilik Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 8 (3), 729-740.
 • Hewitt, P. L.& Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the Self and Social Contexts: Conceptualization, Assessmant, and Association with Psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (3),456-470.
 • İşmen, A.E. (2001). Duygusal Zekâ ve Problem Çözme, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 111-124.
 • Kanlı, E. (2011). Üstün Zekâlı ve Normal Ergenlerin Mükemmeliyetçilik, Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 103- 121.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kıral, E. (2012). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Mükemmeliyetçilik Algısı ve Kontrol Odağı ile İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Law, K. S., Wong, C. S., ve Song, L. J. (2004). The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies. Journal of Applied Psychology, 89 (3), 483-496.
 • Mayer, J. D. & Salovey, P. (1993). The Intelligence of Emotional Intelligence. Intelligence. 17, 433-442.
 • Miller, A. L., Lambert, A. D. ve Neumeister, K. L. S. (2012). Parenting Style, Perfectionism, and Creativity in High-Ability and High-Achieving Young Adults. Journal for the Education of the Gifted, 35 (4), 344–365.
 • Ogurlu, Ü., Yalın, H.S., Birben, F.Y. (2015). Üstün Yetenekli Çocukların Mükemmliyetçilik Özelliklerinin Aile Tutumu ile İlişkisi. Turkish Studies, 10 (7), 751-764.
 • Özbay, Y. ve Mısırlı Taşdemir, Ö. (2003). Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Malatya, 9-11 Temmuz 2003.
 • Özgüngör, S. (2003). Mükemmliyetçilik ve Özerklik Destekleyici Davranışların Amaç ve Tarzları ile İlişkisi. Eğitim ve Bilim, 28 (127), 25-30.
 • Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185- 211.
 • Slaney, R. B., Rice, K. G., Mobley, M., Trippi, J., & Ashby, J. S. (2001). The revised Almost Perfect Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 130-145.
 • Stornelli, D., Flett, G. L. ve Hewitt, P. L. (2009). Perfectionism, Achievement, and Affect in Children: A Comparison of Students From Gifted, Arts, and Regular Programs. Canadian Journal of School Psychology, 24 (4), 267–283.
 • Tingaz, E.O., Hazar, M. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Bazı Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ ve Mutluluklarının Karşılaştırılması. International Journal of Science Culture and Sport, 2 (5).
 • Tuğrul, C. (1999). Duygusal Zekâ. Klinik Psikiyatr, 1, 12-20.
 • Tuncer, B., Voltan-Acar, N. (2006). Kaygı Düzeyleri Farklı Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin İncelenmesi. Kriz Dergisi 14 (2), 1-15.
 • Ünsar, S., Fındık, Ü.Y., Sadırlı, S. K, Erol, Ö., Ünsar, S. (2009). Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. Üniversite ve Toplum, 9 (1).
 • Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal Zekâ ve Eğitim Açısından Doğurguları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 139-146.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asuman Seda SARACALOĞLU


Ceren SAYGI


Nilgün YENİCE


Mehmet ALTIN
0000-0002-3825-6728

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 27 Şubat 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 38

Kaynak Göster

Bibtex @ { maeuefd260754, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {70 - 89}, doi = {}, title = {MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Saracaloğlu, Asuman Seda and Saygı, Ceren and Yenice, Nilgün and Altın, Mehmet} }
APA Saracaloğlu, A. S. , Saygı, C. , Yenice, N. & Altın, M. (2016). MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (38) , 70-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/24653/260754
MLA Saracaloğlu, A. S. , Saygı, C. , Yenice, N. , Altın, M. "MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 70-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/24653/260754>
Chicago Saracaloğlu, A. S. , Saygı, C. , Yenice, N. , Altın, M. "MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 70-89
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Asuman Seda Saracaloğlu , Ceren Saygı , Nilgün Yenice , Mehmet Altın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 89 VL - 1 IS - 38 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Asuman Seda Saracaloğlu , Ceren Saygı , Nilgün Yenice , Mehmet Altın %T MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V 1 %N 38 %R %U
ISNAD Saracaloğlu, Asuman Seda , Saygı, Ceren , Yenice, Nilgün , Altın, Mehmet . "MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 / 38 (Temmuz 2016): 70-89 .
AMA Saracaloğlu A. S. , Saygı C. , Yenice N. , Altın M. MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 1(38): 70-89.
Vancouver Saracaloğlu A. S. , Saygı C. , Yenice N. , Altın M. MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 1(38): 70-89.
IEEE A. S. Saracaloğlu , C. Saygı , N. Yenice ve M. Altın , "MÜZİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 38, ss. 70-89, Tem. 2016