Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Sayı 46, 409 - 427, 19.04.2018
https://doi.org/10.21764/maeuefd.330831

Öz

İlkokul öğrencilerinin okuma becerilerini en iyi şekilde kazanmaları Türkçe dersinin ana amaçlarından biridir. Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kelime uzunluğuna göre okuma hızlarının değerlendirilmesidir. Araştırma 2017 yılı mayıs ayında Yozgat il merkezindeki bir devlet ilkokulunda gerçekleştirilmiştir.  İlkokul öğrencilerinin kelime uzunluğuna göre okuma hızlarının tespit edilmesi amaçlanan bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) araştırması türündedir. Araştırmanın evrenini Yozgat il merkezindeki ilkokullarda öğrenim gören ilkokul öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Yozgat il merkezindeki bir devlet ilkokulundaki öğrenciler oluşturmaktadır. Toplamda 342 ilkokul öğrencisinden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kelime uzunluğuna göre okuma hızı tespit formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistiklerden frekans, yüzde ve ortalama; çıkarımsal istatistiklerden ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (one-way anova) kullanılmıştır. İlkokul sınıf seviyelerinin kelime uzunluğuna göre ortalamaları alındığı zaman, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri ortalama okuma süresi 72 salise, ikinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri ortalama okuma süresinin 48 salise, üçüncü sınıf öğrencilerinin kelimeleri ortalama okuma süresinin 28 salise, dördüncü sınıf öğrencilerinin kelimeleri ortalama okuma süresi 26 salise, tüm ilkokul öğrencilerinin kelimeleri ortalama okuma süresinin 44 salise olduğu görülmektedir. İlkokul öğrencilerinin sınıf seviyelerine göre kelime okuma hızları bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir F(3, 338)=184, p<.01. Başka bir deyişle, ilkokul öğrencilerinin kelime okuma hızı sınıf seviyelerine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. 

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Programa uygun türkçe öğretim yöntemleri (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H., Temur, T. (2006). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeyleri ve sesli okuma hataları. Ekev Akademi Dergisi, 29, 259-274.
 • Alperen, N. (2001). Türkçe okuma ve yazma eğitimi rehberi (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Alperen Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi (Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ary, D., Jacobs, L.C., Sorensen, C. (2010). Introduction to research in education (Eighth Edition). Belmont: Nelson Education, Ltd.
 • Ateş, S. ve Yıldız, M. (2011). Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 101, 124.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (4), ss: 461-470.
 • Babayiğit, Ö. ve Ünal, E. (2014). Analysis of effectiveness of alternative phonic sequence on phonic based sentence method in first literacy education. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 121-135.
 • Baddeley, A. D., Thomson, N. ve Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of short-term memory, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 14 (6), 57-589.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Başaran, M. (2014). 4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 248-268.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Okuma becerilerinin okuma ortamı açısından karşılaştırılması: ekran mı kâğıt mı?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3). 73-83.
 • Browne, A. (1998). A practical guide to teaching reading in the early years. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. London: SAGE Publications.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F. ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), 5-13.
 • Erdoğan, Ö. (2013). İlkokuma-Yazma öğretimi sürecinde anlama becerileri. İlkokuma yazma programı ve öğretimi. (Eidtör: Süleyman Çelenk). 137-161. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Eurydice (2011). Avrupa’da okuma eğitimi: bağlam, politika ve uygulamalar. Brussels: Avrupa Komisyonu.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research ın education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Johnson, A. P. (2008). Teaching reading and writing: a guidebook for tutoring and remediating students. Maryland: Rowman & Littlefield Education.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., ve Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Keskin, H.K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • MEB (2006). Etkin ve hızlı okuma. Ankara: Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi.
 • Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education with spss. London: SAGE Publications Ltd.
 • Neuman, W. L. (2014). toplumsal araştırma yöntemleri, nitel ve nicel yaklaşımlar (7. Baskı). (Çeviren: Sedef Özge). Ankara: Yayınodası Yayıncılık Hizmetleri.
 • Oakhill, J., Cain, K., Elbro, C. (2015). Understanding and teaching reading comprehension: a handbook. Oxon: Routledge.
 • Ott, P. (1997). How To Detect And Manage Dyslexia. Oxford: Heinemann Educational Publishers.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. (2009). An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic. International Journal of Human Sciences, 6 (1), 353-360.

Evaluation of Reading Rates According to Word Length of Primary School Students

Yıl 2018, Sayı 46, 409 - 427, 19.04.2018
https://doi.org/10.21764/maeuefd.330831

Öz

It is one of the main objectives of the Turkish language course that primary school students should acquire reading skills in the best way. The aim of this research is to evaluate the speed of reading according to the word length of primary school students. The research was conducted in May 2017 in a state primary school in Yozgat province center. This research aimed to determine the reading speeds according to the word length of primary school students is the survey research from the quantitative research methods. The universe of the research is the primary school students who are educated in the primary schools in the city of Yozgat. The sample is composed of students in a state primary school in Yozgat province center. Data were collected from 342 elementary school students in total. The data collection tool was developed by the researcher. The data were collected with the "reading speed determination form according to word length" prepared by the researcher. Frequency, percentage and mean of descriptive statistics for analysis of data, one-way ANOVA was used for unrelated samples from inferential statistics. When the averages of the primary school grade levels were taken, the mean scores of the first grade students in the first grade students were 72, the mean reading duration of the second grade students was 48, the words of the third grade students were 28, and the mean reading duration of the fourth grade students was 26, It is seen that the words of all primary school students are 44 times the average reading time. F (3, 338)=184, p <.01. Indicating that primary school students had a meaningful difference in word reading speeds according to class levels. In other words, the speed of vocabulary reading of elementary school students varies significantly according to grade levels.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Programa uygun türkçe öğretim yöntemleri (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H., Temur, T. (2006). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeyleri ve sesli okuma hataları. Ekev Akademi Dergisi, 29, 259-274.
 • Alperen, N. (2001). Türkçe okuma ve yazma eğitimi rehberi (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Alperen Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi (Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ary, D., Jacobs, L.C., Sorensen, C. (2010). Introduction to research in education (Eighth Edition). Belmont: Nelson Education, Ltd.
 • Ateş, S. ve Yıldız, M. (2011). Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 101, 124.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (4), ss: 461-470.
 • Babayiğit, Ö. ve Ünal, E. (2014). Analysis of effectiveness of alternative phonic sequence on phonic based sentence method in first literacy education. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 121-135.
 • Baddeley, A. D., Thomson, N. ve Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of short-term memory, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 14 (6), 57-589.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Başaran, M. (2014). 4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 248-268.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Okuma becerilerinin okuma ortamı açısından karşılaştırılması: ekran mı kâğıt mı?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3). 73-83.
 • Browne, A. (1998). A practical guide to teaching reading in the early years. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. London: SAGE Publications.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F. ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), 5-13.
 • Erdoğan, Ö. (2013). İlkokuma-Yazma öğretimi sürecinde anlama becerileri. İlkokuma yazma programı ve öğretimi. (Eidtör: Süleyman Çelenk). 137-161. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Eurydice (2011). Avrupa’da okuma eğitimi: bağlam, politika ve uygulamalar. Brussels: Avrupa Komisyonu.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research ın education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Johnson, A. P. (2008). Teaching reading and writing: a guidebook for tutoring and remediating students. Maryland: Rowman & Littlefield Education.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., ve Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Keskin, H.K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • MEB (2006). Etkin ve hızlı okuma. Ankara: Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi.
 • Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education with spss. London: SAGE Publications Ltd.
 • Neuman, W. L. (2014). toplumsal araştırma yöntemleri, nitel ve nicel yaklaşımlar (7. Baskı). (Çeviren: Sedef Özge). Ankara: Yayınodası Yayıncılık Hizmetleri.
 • Oakhill, J., Cain, K., Elbro, C. (2015). Understanding and teaching reading comprehension: a handbook. Oxon: Routledge.
 • Ott, P. (1997). How To Detect And Manage Dyslexia. Oxford: Heinemann Educational Publishers.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. (2009). An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic. International Journal of Human Sciences, 6 (1), 353-360.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT>
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2018
Başvuru Tarihi 25 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 22 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 46

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeuefd330831, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2018}, number = {46}, pages = {409 - 427}, doi = {10.21764/maeuefd.330831}, title = {İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür} }
APA Babayiğit, Ö. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (46) , 409-427 . DOI: 10.21764/maeuefd.330831
MLA Babayiğit, Ö. "İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 409-427 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/36601/330831>
Chicago Babayiğit, Ö. "İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 409-427
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi AU - ÖzgürBabayiğit Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.330831 DO - 10.21764/maeuefd.330831 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 427 VL - IS - 46 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.330831 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.330831 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi %A Özgür Babayiğit %T İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 46 %R doi: 10.21764/maeuefd.330831 %U 10.21764/maeuefd.330831
ISNAD Babayiğit, Özgür . "İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 46 (Nisan 2018): 409-427 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.330831
AMA Babayiğit Ö. İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (46): 409-427.
Vancouver Babayiğit Ö. İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (46): 409-427.
IEEE Ö. Babayiğit , "İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 46, ss. 409-427, Nis. 2018, doi:10.21764/maeuefd.330831