Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' AIM AND CASE OF USING INSTRUCTIONAL MATERIALS IN TURKISH COURSES

Yıl 2019, Sayı 51, 42 - 59, 27.07.2019

Öz

The aim of this study is to examine the purpose and the status of the primary school teachers’ using materials in Turkish lessons. The research is survey design which one of the quantitative research methods. The population of the study is composed of classroom teachers who work in primary schools in the city center of Yozgat in the academic year 2018-2019. Ten primary schools in Yozgat city center were identified by cluster sampling method. A sample of 144 primary school teachers working in these ten schools was formed. As a data collection tool, developed questionnaire was used to determine the use of teaching materials in Turkish lessons. As a result of the research, it is stated that the use of teaching materials in Turkish lessons the efficiency of education in a very high level. It has been found that primary school teachers rarely prepare teaching material in Turkish lessons. It was found out that primary school teachers used textbooks mostly in Turkish lessons and secondly they used interactive boards. The purpose of primary school teachers to use materials in Turkish lessons is mostly to attract students' interest and make the lesson more fun. One of the reasons that prevent the use of materials by teachers is that the material preparation requires a lot of time and effort, the tool and equipment to be used are not in the school, the lack of a library in the school.

Kaynakça

 • Aydın, B. (2013). Öğretim gereçlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi: ders kitabı. H. F. Odabaşı (Ed.). İngilizce öğretmenliğinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı-II (2. Baskı). (ss. 25-38). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğretim materyalleri kullanma durumları. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Chambliss, M. J. & Calfee, R. C. (1988). Textbooks for learning. Oxford: Blakwell Publishers.
 • Coşkun, H. (2014). Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin Türkçe derslerinde görsel işitsel materyal kullanma durumları ve bunu etkileyen faktörler. International Journal of Language Academy, 2 (4), 333-347.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford: The Bath Press.
 • Dikdere, M. & Güven, M. (2013). Yabancı dil öğretiminde ders materyali geliştirme etkinlikleri. H. F. Odabaşı (Ed.). İngilizce öğretmenliğinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı-II (2. Baskı) (ss. 1-24). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Erişti, B. (2007). Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı: görsel-işitsel materyaller. H. F. Odabaşı (Ed.). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss. 93-112). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Ersoy, A. (2008). Türkçe öğretiminde ortam düzenleme ve araç gereç kullanımı. H. Pilancı (Ed.). Türkçe öğretimi (ss. 179-204). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Göçer, A. (2017). Türkçe özel öğretim yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürcan, A. & Kuzu, A. (2011). Öğretim teknolojisinde temel kavramlar. H. F. Odabaşı (Ed.). İngilizce öğretmenliğinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı-ı (ss. 1-30). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (6th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Jonasson, D. H., Myers J. & Mckillap A. M. (1996). From Constructivism to Constructionism: Learning with Hypermedia/Multimedia Rather Than from it. B. G. Wilson (Ed.). Constructivist learning environments: case studies in ınstructional design, New Jersey: Educational Technology Publications.
 • Karakuş, N. (2012). Türkçe öğretimi. Y. Baki, N. Karakuş. Türkçe öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss. 1-8). Ankara: Pegem Akademi.
 • Katrancı, M. & Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6 (11), 773-797
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. & Sever, S. (1998). Türkçe öğretimi, Ankara: Engin Yayınevi.
 • Küçükahmet, L. (2001). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mackey, W. F. (1969). Language teaching analysis. London: Longman Green & Co Ltd.
 • McMillan J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inguiry (6th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russell, J. D. (2000). Instructional technology for teaching and learning: designing ınstruction, ıntegrating computers and using media. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Odabaşı, F. & Namlu, A. G. (1998). Türkçe öğretiminde ortamlar. S. Topbaş (Ed.). Türkçe öğretimi (ss. 95-112). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Roblyer, M. D. & Edwards, J. (2000). Integrating technology into teaching (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Saettler, P. (1990). The evolution of american educational technology. Englewood, CO: Libraries Unlimited.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • SPSS 21 Programı (2012). IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3), 133-146.
 • Şahin, E. & Şahin, A. (2014). Türkçe öğretiminde teknoloji ve materyal kullanımı. Ed: A. Kırkkılıç ve H. Akyol. İlköğretimde Türkçe öğretimi (4. baskı) (ss. 319-348). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yalın, H. İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yanpar Yelken, T. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (10. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık.

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi

Yıl 2019, Sayı 51, 42 - 59, 27.07.2019

Öz

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde öğretim materyali kullanma amaçlarının ve durumlarının incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama türündedir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Yozgat il merkezindeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Küme örnekleme yöntemiyle Yozgat il merkezindeki on ilkokul tespit edilmiştir. Bu on okulda görev yapan 144 sınıf öğretmeni örneklemi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Türkçe derslerinde öğretim araç-gereçlerini kullanma durumlarını belirlemek için geliştirilmiş anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde öğretim materyali kullanmanın eğitimde verimliliği çok yüksek ölçüde artırdığını belirtmektedirler. Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde nadiren öğretim materyali hazırladığı tespit edilmiştir.  Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde en çok ders kitabını kullandıkları, ikinci sırada ise etkileşimli tahtayı kullandıkları ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde materyal kullanma amacının çoğunlukla öğrencilerin ilgilerini çekmek, dersi daha eğlenceli hale getirmek olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde materyal kullanmasını engelleyen nedenlerin başında, materyal hazırlamanın çok zaman ve emek gerektirmesi, kullanmak istenilen araç-gerecin okulda olmaması, okulda istenilen yeterlilikte bir kütüphane olmaması gelmektedir.

Kaynakça

 • Aydın, B. (2013). Öğretim gereçlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi: ders kitabı. H. F. Odabaşı (Ed.). İngilizce öğretmenliğinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı-II (2. Baskı). (ss. 25-38). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğretim materyalleri kullanma durumları. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Chambliss, M. J. & Calfee, R. C. (1988). Textbooks for learning. Oxford: Blakwell Publishers.
 • Coşkun, H. (2014). Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin Türkçe derslerinde görsel işitsel materyal kullanma durumları ve bunu etkileyen faktörler. International Journal of Language Academy, 2 (4), 333-347.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford: The Bath Press.
 • Dikdere, M. & Güven, M. (2013). Yabancı dil öğretiminde ders materyali geliştirme etkinlikleri. H. F. Odabaşı (Ed.). İngilizce öğretmenliğinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı-II (2. Baskı) (ss. 1-24). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Erişti, B. (2007). Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı: görsel-işitsel materyaller. H. F. Odabaşı (Ed.). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss. 93-112). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Ersoy, A. (2008). Türkçe öğretiminde ortam düzenleme ve araç gereç kullanımı. H. Pilancı (Ed.). Türkçe öğretimi (ss. 179-204). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Göçer, A. (2017). Türkçe özel öğretim yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürcan, A. & Kuzu, A. (2011). Öğretim teknolojisinde temel kavramlar. H. F. Odabaşı (Ed.). İngilizce öğretmenliğinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı-ı (ss. 1-30). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (6th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Jonasson, D. H., Myers J. & Mckillap A. M. (1996). From Constructivism to Constructionism: Learning with Hypermedia/Multimedia Rather Than from it. B. G. Wilson (Ed.). Constructivist learning environments: case studies in ınstructional design, New Jersey: Educational Technology Publications.
 • Karakuş, N. (2012). Türkçe öğretimi. Y. Baki, N. Karakuş. Türkçe öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss. 1-8). Ankara: Pegem Akademi.
 • Katrancı, M. & Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6 (11), 773-797
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. & Sever, S. (1998). Türkçe öğretimi, Ankara: Engin Yayınevi.
 • Küçükahmet, L. (2001). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mackey, W. F. (1969). Language teaching analysis. London: Longman Green & Co Ltd.
 • McMillan J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inguiry (6th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russell, J. D. (2000). Instructional technology for teaching and learning: designing ınstruction, ıntegrating computers and using media. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Odabaşı, F. & Namlu, A. G. (1998). Türkçe öğretiminde ortamlar. S. Topbaş (Ed.). Türkçe öğretimi (ss. 95-112). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Roblyer, M. D. & Edwards, J. (2000). Integrating technology into teaching (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Saettler, P. (1990). The evolution of american educational technology. Englewood, CO: Libraries Unlimited.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • SPSS 21 Programı (2012). IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3), 133-146.
 • Şahin, E. & Şahin, A. (2014). Türkçe öğretiminde teknoloji ve materyal kullanımı. Ed: A. Kırkkılıç ve H. Akyol. İlköğretimde Türkçe öğretimi (4. baskı) (ss. 319-348). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yalın, H. İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yanpar Yelken, T. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (10. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT> (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 14 Aralık 2018
Kabul Tarihi 16 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 51

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeuefd497192, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2019}, number = {51}, pages = {42 - 59}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür} }
APA Babayiğit, Ö. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 42-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/47282/497192
MLA Babayiğit, Ö. "Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 42-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/47282/497192>
Chicago Babayiğit, Ö. "Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 42-59
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi AU - ÖzgürBabayiğit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 59 VL - IS - 51 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi %A Özgür Babayiğit %T Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi %D 2019 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 51 %R %U
ISNAD Babayiğit, Özgür . "Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 51 (Temmuz 2019): 42-59 .
AMA Babayiğit Ö. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (51): 42-59.
Vancouver Babayiğit Ö. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (51): 42-59.
IEEE Ö. Babayiğit , "Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 51, ss. 42-59, Tem. 2019