Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Yıl 2022, Sayı 63, 78 - 116, 31.07.2022
https://doi.org/10.21764/maeuefd.985968

Öz

Bu çalışmada altıncı sınıf madde ve ısı ünitesine yönelik, Bloom taksonomisine uygun, geçerli ve güvenilir başarı testi geliştirmek amaçlanmıştır. Testin geliştirilmesi süreci nicel araştırmanın tarama desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Kayseri ili Melikgazi ilçesinin dördüncü bölgesinde bulunan 143 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Test geliştirme basamaklarına uygun olarak yürütülen çalışmada alan yazından ve MEB kaynaklarından belirlenen kazanımlara uygun olan sorular seçilmiştir. Uzman incelemesi sonucunda testteki soruların belirtke tablosundaki basamaklara uygun şekilde dağıldığı görülmüştür. Öğrencilerin test sorularına verdikleri cevaplar, SPSS, LISREL ve Factor programları kullanılarak analiz edilmiştir. AFA ile iki faktörlü 17 soruluk yapı belirlenmiş olup, testin KMO değeri 0,93 olarak hesaplanmış ve bu iki faktörlü yapının toplam varyansın %53’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu yapı DFA ile doğrulanmıştır. Testin güçlük ve ayırt edicilik indekslerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiş olup ilişkisiz örneklemler t testi ile üst grup ile alt grup arasında anlamlı farklılık olduğu ispatlanmıştır. Testin güvenirlik katsayısı 0,81 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinin “Madde ve Isı” ünitesine yönelik başarı düzeylerini belirlemek veya öğrenme eksikliklerini gidermek için hem araştırmacılar hem de öğretmenler tarafından kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, O. C. ve Özdoğru, F. (2013). Üniversitelerde ortak zorunlu yabancı dil I dersine yönelik bir akademik başarı testinin geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1- 11.
 • Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir?: İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir çalışma. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Altınsoy, A.B. (2011). Fen ve teknoloji dersinde çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Avcı, F. (2020). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Madde ve Isı Başarı Testi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Igdir University Journal of Social Sciences, (21), 263- 292.
 • Başol, G., Çakan, M., Kan, A., Özbek, Ö. Y., Özdemir, D. ve Yaşar, M. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baykul, Y. (2015). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Pegem Akademi.
 • Bloom, B.S., Engelhart, M.D, Furst, E.J, Hill, W.H. ve Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy Of Educational Objectives. Book I: Cognitive Domain. U.S: Longman.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 8. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Third Edition). California: SAGE Publications.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.
 • Çardak, Ç. S. ve Selvi, K. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi için bir başarı testi geliştirme süreci. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 379-406.
 • Çelen, Ü. ve Aybek, E. C. (2013). Öğrenci başarısının öğretmen yapımı bir testle klasik test kuramı ve madde tepki kuramı yöntemleriyle elde edilen puanlara göre karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4(2), 64-75.
 • Çelik, E. (2010). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna, akademik risk alma düzeyine ve kalıcılığa etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çıtak Gözen, G. (2010). Klasik Test ve Madde Tepki Kuramlarına göre çoktan seçmeli testlerde farklı puanlama yöntemlerinin karşılaştırılması. İlköğretim Online (elektronik), 9(1), 170-187.
 • Demir, N., Kızılay, E. ve Bektaş, O. (2016). Development of an Achievement Test about Solutions for 7 th Graders: A Validity and Reliability Study. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 10(1), 209-237.
 • Demirçalı, S. ve Alkan, B. (2018). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu fen bilimleri 6. sınıf ders kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ISBN 978-975-11-4692-2, 236 s., Demirçalı, S. (Ed)
 • Divarcı, Ö. F. ve Kaya, H., (2019). 8. Sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesine Yönelik Geçerliliği ve Güvenirliği Sağlanmış Bir Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 214-238.
 • Elbay, S. (2020). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. ünitesine yönelik kazanım odaklı başarı testi geliştirme çalışması, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 2020, ss. 53-68, DOI: 10.19160/ijer.679934
 • Güler, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. Allynand Bacon: Needham Heights, MA.
 • İnal, Z. ve Aydın, A. (2015). Madde ve Isı Ünitesinin Öğretilmesinde Model Kullanımının Akademik Başarıya ve Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3), 13- 37.
 • Kargın, P. D. ve Gül, Ş., (2021). Altıncı sınıf “vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı” ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirilmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-26. https://doi.org/10.47479/ihead.729412
 • Karip, E. (Ed.) (2012). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi (5. Baskı).
 • Kızkapan, O. ve Bektaş, O. (2018). Fen eğitiminde başarı testi geliştirilmesi: Hücre bölünmesi ve kalıtım örneği. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Koç, Y. (2014). Okuma-yazma-uygulama ve öğrenci takımları başarı bölümleri yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi: Madde ve ısı ünitesi. Ekev Akademi Dergisi, 58(1), 191-210.
 • Lorenzo-Seva, U. ve Ferrando, P. J. (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. Behavior research methods, 38(1), 88-91.
 • MEB. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. MEB, (2018). Fen bilimleri dersi taslak öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar). Ankara: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O. ve Kızkapan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 36-51.
 • Pallant, J. (2020). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi. Anı Yayıncılık.
 • Sağlam Arı, G., Armutlu, C., Güneri Tosunoğlu, N. ve Yücel Toy, B., (2009). Pozitivist ve Postpozitivist paradigmalar çerçevesinde metodoloji tartışmalarının yönetim ve pazarlama alanlarına yansımaları. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 113-141.
 • Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin Değişimi’ Ünitesi ile İlgili Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 416-445.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sontay, G. ve Karamustafaoğlu, O. (2020). Fen bilimleri dersi “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik başarı testinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 511-551.
 • Soylu, Ü. İ., Karamustafaoğlu, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2020). 6. sınıf “madde ve ısı” ünitesi başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292. htps://doi.org/10.47479/ihead.800620
 • Şener, N. ve Tas, E. (2017). Developing Achievement Test: A Research for Assessment of 5th Grade Biology Subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254-271.
 • Tanrıöğen, A. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı yayıncılık.
 • Uzunöz, A. ve Buldan, İ. (2012). Ortaöğretim coğrafya dersi doğal sistemler konu alanı atmosfer ve iklim ünitesi başarı testi geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 291-312.
 • Üçüncü, G. ve Sakız, G. (2020). Başarı Testi Geliştirme Süreci: İlkokul Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 82-94.
 • Ünal, Ç. ve Çelikkaya, T. (2009). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 197-212.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru KAPLAN>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Oktay BEKTAS>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Melek KARACA> (Sorumlu Yazar)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 22 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 18 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Sayı 63

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeuefd985968, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2022}, number = {63}, pages = {78 - 116}, doi = {10.21764/maeuefd.985968}, title = {MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Kaplan, Ebru and Bektas, Oktay and Karaca, Melek} }
APA Kaplan, E. , Bektas, O. & Karaca, M. (2022). MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (63) , 78-116 . DOI: 10.21764/maeuefd.985968
MLA Kaplan, E. , Bektas, O. , Karaca, M. "MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2022 ): 78-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/71532/985968>
Chicago Kaplan, E. , Bektas, O. , Karaca, M. "MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2022 ): 78-116
RIS TY - JOUR T1 - MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI AU - EbruKaplan, OktayBektas, MelekKaraca Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.985968 DO - 10.21764/maeuefd.985968 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 116 VL - IS - 63 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.985968 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.985968 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %A Ebru Kaplan , Oktay Bektas , Melek Karaca %T MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %D 2022 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 63 %R doi: 10.21764/maeuefd.985968 %U 10.21764/maeuefd.985968
ISNAD Kaplan, Ebru , Bektas, Oktay , Karaca, Melek . "MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 63 (Temmuz 2022): 78-116 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.985968
AMA Kaplan E. , Bektas O. , Karaca M. MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (63): 78-116.
Vancouver Kaplan E. , Bektas O. , Karaca M. MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (63): 78-116.
IEEE E. Kaplan , O. Bektas ve M. Karaca , "MADDE VE ISI ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 63, ss. 78-116, Tem. 2022, doi:10.21764/maeuefd.985968