Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Teacher Opinions on Distance Education in Covid-19 Pandemic Process

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 66 - 89, 01.07.2021
https://doi.org/10.46762/mamulebd.881284

Öz

The aim of this study is to determine the opinions of teachers on distance education. The research was carried out by survey method within the quantitative research method. The research sample consists of 390 teachers in different branch in the 2020-2021 academic years. As a data collection tool, Viewpoint Scale for Distance Education developed by the researchers which consists of 37 items was used. The scale prepared in 5-point Likert type includes 18 positive 19 negative items and the scale consists of six factors. SPSS 25.00 package program was used to analyze the data obtained from the scale. In the data analysis, the frequency, response percentages and means score for each of the 37 items in the scale were determined separately, while interpreting the analyzes, the general opinion on that item was determined by considering the average scores of the items. As a result of the analysis, it was seen that the teachers generally expressed negative opinions about distance education. It has been determined that teachers have difficulties especially in ensuring classroom management, communicating effectively with students, increasing students' motivation towards the lesson and ensuring their participation in the lesson. In addition to these, distance education has increased the work-load of teachers and teachers' leisure time has disappeared. In addition, it is among the results that both students and teachers are inadequate in terms of the ability to use technological devices and programs used in distance education, lack of necessary internet infrastructure and have problems due to the common use of technological devices. The results of the study were compared with the results of similar studies in the literature, and recommendations were presented.

Kaynakça

 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D., Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 321-327.
 • Arık, B.M. (2020a). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-I. Türkiye'de Koronavirüsün Eğitime Etkileri – I | ERG (egitimreformugirisimi.org) web adresinden 19 Ocak 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Arık, B.M. (2020b). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-II, Uzaktan eğitim nasıl olacak ve bu süreçte neler dikkate alınmalı?, Türkiye'de Koronavirüsün Eğitime Etkileri – II | Uzaktan eğitim nasıl olacak ve bu süreçte neler dikkate alınmalı? | ERG (egitimreformugirisimi.org) 19 Ocak 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Arık, B.M. (2020c). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-IV, Dijital uçurum uzaktan eğitimi nasıl etkiliyor?. Türkiye'de Koronavirüsün Eğitime Etkileri – IV | Dijital uçurum uzaktan eğitimi nasıl etkiliyor? | ERG (egitimreformugirisimi.org) 19 Ocak 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Büyüköztürk vd. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (21.bs.). Ankara: Pegem Akademi
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85-124
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39), 203-212.
 • Dinçer, S. (2006). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime gene bir bakış. Conference : Akademik Bilişim 2006. Denizli.
 • Engin, A.O., Aksakal, İ., Seven, M.A. & Sayan, A. (2016). Öğrenme ve Stres Arasındaki İlişki, Ekev Akademi Dergisi; 20 (66), S. 107-128
 • Jumani, N. B., Rahman, F., Chishti, S. H. ve Malik, S. (2011). Teachers training through distance mode in Allama Iqbal Open University (AIOU) Pakistan: A Case Study. Turkish Online Journal of Distance Education, 12(2), 76-90.
 • Kan Kılınc, B , Yazıcı, B , Gunsoy, B , Gunsoy, G . (2020). Perceptions and Opinions of Graduates about the Effects of Open and Distance Learning in Turkey . Turkish Online Journal of Distance Education , 21 (1) , 121-132 . DOI: 10.17718/tojde.690369
 • Karakuş, N.; Ucuzsatar, N.; Karacaoğlu, M. Ö.; Esendemir, N.; Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20.bs.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kılınç, M.,(2015). Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma (İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı Örneği). Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. MEB, Ankara
 • MEB. (12 Mart 2020). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. [http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleriacikladi/haber/20497/tr adresinden 02.01.2020 tarihinde erişilmiştir.]
 • Odabaş, H. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.
 • Özdemir, E. (2016). Tarama Yöntemi s77-97; Edit (Metin 2016). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Pegema Yayıncılık; Ankara
 • Sığın, S. (2020). Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi Konusunda Öğrenciler Ve Öğretim Elemanları Ne Düşünüyor?: Tek Durumlu Bir Örnek Olay Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın.
 • Stauffer, B. (2020). What’s the difference between online learning and distance learning? The Applied Education System. https://www.aeseducation.com/blog/online-learning-vs-distance-learning
 • Toker Gökçe, A. (2008). Küreselleşme Sürecinde Uzaktan Eğitim.D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 1-12
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ustati, R., & Hassan, S. S. S. (2013). Distance learning students' need: evaluating interactions from Moore's theory of transactional distance. Turkish Online Journal of Distance Education, 14(2), 292-304.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • UNESCO. (2020). COVID-19 educational disruption and response. [https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden 27.12.2021 tarihinde erişilmiştir.]
 • WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 adresinden 27.12.2020 tarihinde erişilmiştir.]
 • YÖK. (13 Mart 2020). Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirme Notu: 1. [https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx adresinden 02.01.2021 tarihinde erişilmiştir.

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 66 - 89, 01.07.2021
https://doi.org/10.46762/mamulebd.881284

Öz

Araştırmanın amacı öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımı kapsamında tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında farklı branşlarda görev yapan 390 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 37 maddeden oluşan “Uzaktan Eğitime Yönelik Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Beşli likert tipinde hazırlanan ölçekte 18 olumlu 19 olumsuz madde yer almakta ve ölçek 6 faktörden oluşmaktadır. Ölçekten elde edilen verilerin analizi için SPSS 25.00 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ölçekte yer alan 37 maddenin her biri için ayrı ayrı frekans ve cevaplanma yüzdeleri belirlenmiş ve ortalama puanları hesaplanmıştır. Analizler yorumlanırken maddelerin ortalama puanları dikkate alınarak o maddeye ilişkin genel görüş belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik genel olarak olumsuz görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin özellikle sınıf kontrolünü sağlama, öğrenciler ile etkili iletişime geçebilme, öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını arttırma ve derse katılımlarını sağlama konularında sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir. Bunların yanı sıra uzaktan eğitim öğretmenlerin iş yükünü arttırmış ve boş zaman kavramını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin uzaktan eğitimde kullanılan teknolojik aletleri ve programları kullanabilme becerisi açısından yetersiz oldukları, gerekli internet alt yapısının olmaması ve teknolojik aletlerin ortak kullanım zorunluluğundan dolayı sıkıntılar yaşadıkları ulaşılan sonuçlar arasındadır. Çalışmanın sonuçları literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D., Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 321-327.
 • Arık, B.M. (2020a). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-I. Türkiye'de Koronavirüsün Eğitime Etkileri – I | ERG (egitimreformugirisimi.org) web adresinden 19 Ocak 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Arık, B.M. (2020b). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-II, Uzaktan eğitim nasıl olacak ve bu süreçte neler dikkate alınmalı?, Türkiye'de Koronavirüsün Eğitime Etkileri – II | Uzaktan eğitim nasıl olacak ve bu süreçte neler dikkate alınmalı? | ERG (egitimreformugirisimi.org) 19 Ocak 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Arık, B.M. (2020c). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-IV, Dijital uçurum uzaktan eğitimi nasıl etkiliyor?. Türkiye'de Koronavirüsün Eğitime Etkileri – IV | Dijital uçurum uzaktan eğitimi nasıl etkiliyor? | ERG (egitimreformugirisimi.org) 19 Ocak 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Büyüköztürk vd. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (21.bs.). Ankara: Pegem Akademi
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85-124
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39), 203-212.
 • Dinçer, S. (2006). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime gene bir bakış. Conference : Akademik Bilişim 2006. Denizli.
 • Engin, A.O., Aksakal, İ., Seven, M.A. & Sayan, A. (2016). Öğrenme ve Stres Arasındaki İlişki, Ekev Akademi Dergisi; 20 (66), S. 107-128
 • Jumani, N. B., Rahman, F., Chishti, S. H. ve Malik, S. (2011). Teachers training through distance mode in Allama Iqbal Open University (AIOU) Pakistan: A Case Study. Turkish Online Journal of Distance Education, 12(2), 76-90.
 • Kan Kılınc, B , Yazıcı, B , Gunsoy, B , Gunsoy, G . (2020). Perceptions and Opinions of Graduates about the Effects of Open and Distance Learning in Turkey . Turkish Online Journal of Distance Education , 21 (1) , 121-132 . DOI: 10.17718/tojde.690369
 • Karakuş, N.; Ucuzsatar, N.; Karacaoğlu, M. Ö.; Esendemir, N.; Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20.bs.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kılınç, M.,(2015). Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma (İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı Örneği). Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. MEB, Ankara
 • MEB. (12 Mart 2020). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. [http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleriacikladi/haber/20497/tr adresinden 02.01.2020 tarihinde erişilmiştir.]
 • Odabaş, H. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.
 • Özdemir, E. (2016). Tarama Yöntemi s77-97; Edit (Metin 2016). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Pegema Yayıncılık; Ankara
 • Sığın, S. (2020). Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi Konusunda Öğrenciler Ve Öğretim Elemanları Ne Düşünüyor?: Tek Durumlu Bir Örnek Olay Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın.
 • Stauffer, B. (2020). What’s the difference between online learning and distance learning? The Applied Education System. https://www.aeseducation.com/blog/online-learning-vs-distance-learning
 • Toker Gökçe, A. (2008). Küreselleşme Sürecinde Uzaktan Eğitim.D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 1-12
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ustati, R., & Hassan, S. S. S. (2013). Distance learning students' need: evaluating interactions from Moore's theory of transactional distance. Turkish Online Journal of Distance Education, 14(2), 292-304.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • UNESCO. (2020). COVID-19 educational disruption and response. [https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden 27.12.2021 tarihinde erişilmiştir.]
 • WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 adresinden 27.12.2020 tarihinde erişilmiştir.]
 • YÖK. (13 Mart 2020). Koronavirüs (COVID-19) Bilgilendirme Notu: 1. [https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx adresinden 02.01.2021 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa METİN (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0002-6936-510X
Türkiye


Sümeyya GÜRBEY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-4966-3991
Türkiye


Aynur ÇEVİK
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-7032-6191
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Metin, M. , Gürbey, S. & Çevik, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşleri . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 66-89 . DOI: 10.46762/mamulebd.881284