Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Analysis of Astronomy Education Researches in Turkey: A Descriptive Content Analysis

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 43 - 65, 01.07.2021
https://doi.org/10.46762/mamulebd.883360

Öz

The aim of this study is to content analyze the articles in the field of astronomy education between 2010 and 2020. For this purpose, 78 articles full text published in 55 different journals that are in ULAKBIM and Google Academy databases on astronomy education were analyzed. The distribution of the examined articles in this research by years was analyzed by classifying them according to their aims, research area, approaches / methods, sample group, sample sizes and data collection tools. The descriptive analysis findings were presented in tables and figures. As a result of the study, it was found that the articles published in the field of astronomy education have increased in recent years, the subject areas of the studies are in the field of "science education" and focus on concept teaching in this study. In addition, it was concluded that the experimental design, one of the quantitative research methods, was mostly used in the studies, the majority of the studies were conducted with middle school students and 26-50 participants as the study group, and open-ended questions were used as data collection tools. This is within the limitations of the studies conducted in Turkey and in astronomy education area of study has been published is considered to reflect the current situation.

Kaynakça

 • Akçay, H., & Baltacı, A. (2017). Astronomi Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Çoklu Yazma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(1).
 • Aksan, Z., & Çelikler, D. (2017). Okul öncesi çocuklara astronomi eğitimi: uzay ve gezegenler. Kafkas Universitesi. Sosyal Bilimler Enstitu, (20), 347-359.
 • Aktamış, H., & Arıcı, V. (2013). Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 58-70.
 • Aktamış, H., Uçar R. (2019). Astronomi’ye Yönelik Tutum Ölçeği ve 7. Sınıf “Güneş Sistemi ve Ötesi” Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 57-78.
 • Aktamış, H., Acar, E., & Hiğde, E. (2018). Astronomiyi Öğrenelim-Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 523-533.
 • Arıcı, V. A. (2013). Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma:" Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" ünitesi örneği (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Arıkurt, E., Durukan, Ü., & ŞAHİN, Ç. (2015). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin astronomi kavramıyla ilgili görüşlerinin gelişimsel olarak incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 66-91.
 • Armağan, F. Ö., & Demir, N. (2019). Astronomi Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 52-70.
 • Arslan, A., Keserci, G., Akyüz, A., & Keserci, G. (2020). Otantik Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen Bilimleri ve Astronomiye Yönelik Tutumları ile Çevre Bilincine Etkisinin İncelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1).
 • Artun, H. & Bakırcı, H. (2012). Ülkelerin çevre eğitimine etki eden faktörlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 365-384
 • Ayvacı, H. Ş., & Sezer, K. (2018). Astronomi ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Betimsel İçerik. International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 47-57.
 • Ayvacı, H. Ş., Bülbül, S., Özbek, D., & Suat, Ünal. (2018). Zihinsel Modellerin Değişimine Yönelik Bir Çalışma: Uzay Kavramı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1355-1391.
 • Babaoğlu, M., & Babaoğlu, G. (2020). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ay’ın Evreleri Konusundaki Algılarının Belirlenmesi. Journal of STEAM Education, 3(2), 44-58.
 • Bakırcı, H., Artun, H., & Şenel, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi (gök cisimlerini tanıyalım). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 514-543.
 • Balbağ, M. Z., & Erdem, A. (2017). Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigation Of The Attitudes Of The. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 2007-2018.
 • Balcı, M. (2018). Webquest destekli etkinliklerin öğrencilerin güneş sistemi ünitesindeki başarısına ve astronomiye yönelik tutumuna etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Balçın, M. D., & Ergün, A.(2019). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Havacılık ve Uzay Mühendisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 1-21.
 • Baybars, M. G., & Çil, M. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin “Güneş Sistemi” İle İlgili Zihinsel Modelleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 37-46.
 • Bektaşlı, B. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi hakkındaki kavram yanılgılarının tespiti için astronomi kavram testinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(168).
 • Bektaşlı, B. (2014). In-service science teachers’ astronomy misconceptions. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (15), 1-10. Bilici, S. C., Armağan, F. Ö., Çakır, N. K., & Yürük, N. (2012). Astronomi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 9(2), 116-127.
 • Bolat, A., Aydoğdu, R. Ü., Sağır, Ş. U., & Değirmenci, S. (2014). 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3(1), 218-229
 • Bozdemir, H., Çevik, E. E., Altunoğlu, B. D., & Kurnaz, M. A. (2017). Astronomi konularının öğretiminde kullanılan farklı yöntemlerin akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 12-24.
 • Bozdemir, H., Çevik, E. E., Helvacı, S. C., & Kurnaz, M. A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı astronomi kavramlarına yönelik alternatif fikirlerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(4), 808-821.
 • Bülbül, E., İyibil, G.Ü. & Şahin, Ç. (2013). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Astronomi Kavramıyla İlgili Algılamalarının Belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(3), 182-191.
 • Buyukozturk, Ş., Kılıc Cakmak, E., Akgun, O.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yontemleri (8.baskı). Pegem Akademi
 • Cavitt, M. E. (2006). A content analysis of doctoral research in beginning band education, 1958-2004. Journal of Band Research, 42(1), 42-58.
 • Türk. C., & Kalkan, H. (2017) Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Astronomi Tutum Ölçeği Uyarlama Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(3), 69-96.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge Çalık, M., ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Education ve Science/Egitim ve Bilim, 39 (174). 33-38.
 • Çeken, R. (2020)Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Dersleri İçerisinde Yer Alan Dünya ve Evren ile İlgili İçeriklerin Karşılaştırılması. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 3(2), 169-178.
 • Çeliker, H. D., & Balım, A. G. (2012). Effects of project based learning of the “Solar system and beyond: Space Puzzle” Unit on student achievement. Journal of Theoretical Educational Science, 5(3), 254-277.
 • Çepni, S., & Çil, E. (2009). Fen ve Teknoloji Programı (Tanıma, Planlama, Uygulama ve SBS'yle İlişkilendirme) 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı. 1.Baskı, Ankara: Pegem A Yayınları
 • Çepni, S., & Çoruhlu, T. Ş. (2014). Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 343-370.
 • Çetin, T., Yavuz, S., Tokgöz, B., & Güven, G. (2012). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara (60-72 Ay) Uzay Kavramlarının Öğretimi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 32(3).
 • Çiltaş, A., Güler, G. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580
 • Çirkinoğlu Şekercioğlu, A. G., & Yılmaz Akkuş, G. (2019). Drama Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesindeki Başarılarına Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 125-145.
 • Çoruhlu, T. Ş., & Çepni, S. (2016). Zenginleştirilmiş 5e modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisi: Astronomi örneği. Kastamonu Education Journal, 24(4) . Demircan, O. (1988), Türkiye’de 1975 Sonrası Astronomi Çalışmaları: I. Bilimsel Araştırma, VI. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 431.
 • Demirci, F., & Özyürek, C. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Astronomi Konularının Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 7(3).
 • Demirel, R., & Aslan, O. (2014). The Effect of Science and Technology Teaching Promoted With Concept Cartoons on Students' Academic Achievement and Conceptual Understanding/Kavram Karikatürleriyle Desteklenen Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kavramsal An. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 368-392.
 • Doğru, M., Satar, C., & Çelik, M. (2019). Astronomi Eğitiminde Yapılan Çalışmaların Analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(7), 235-251.
 • Düşkün, İ. (2011). Güneş-Dünya-Ay Modeli Geliştirilmesi ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Eğitimindeki Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Malatya.
 • Emrem, Y., & Gürel, Z. Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 981-992.
 • Ezberci Çevik, E. B. R. U., & Kurnaz, M. A. (2016). Türkiye’de yıldızlarla ilgili yapılan bazı çalışmaların tematik incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 15(2), 421-442.
 • Field, A. P. (2001). Meta-analysis of correlation coefficients: A Monte Carlo comparison of fixed- and random-effects methods. Psychological Methods, 6(2), 161-180
 • Gök, F., Doğaç, E.(2020) Yaparak Yaşayarak Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Karşı Tutumlarına Ve Fen Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(2), 285-301.
 • Gülen, S., & Demirkuş, N. (2014). “Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde, Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.
 • İyibil, Ü., & Arslan, A. S. (2010). Pre-service physics teachers’ mental models about stars. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 25-46.
 • Kaplan, G., & Tekinarslan, İ. Ç. (2013). A comparison of knowledge levels of students with and without intellectual disabilities about astronomy concepts. Elementary Education Online, 12(2).
 • Karaçam, S., Çakır, Ç. Ş., Koca, M., & Sadak, M. Öğretmen Adaylarının Astronomi Öğreten Öğretmen İmgeleri:“Gök Kubbeye Yolculuk” Projesinin Sonuçları (Pre-Service Teachers’ Images of Teacher Who Teaches Astronomy: The Results of “Journey to Celestial Dome” Project).
 • Karaman, A., & Apaydın, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmanın Doğası Hakkındaki Anlayışlarına Astronomi Yaz Bilim Kampının Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 841-864.
 • Karamustafaoğlu, S., & Aktürk, M. (2016). İlkokul Öğrencilerinin “Uzay” Kavramına İlişkin Metaforları.
 • Karamustafaoğlu, S., Bolat, A., Kaşıkçı, Y., & Değirmenci, S. (2016). 8. Sınıf öğrencilerinin temel eğitimdeki astronomi konuları hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 387-397.
 • Keçeci, T. (2012). İlköğretim öğrencilerinin astronomiyle ilgili kavramları anlama düzeyi ve astronomi dersinin eğitim için önemi. 3 rd İnternational Conaference on New Trends in Education and Their İmplications. 26-28 April, 2012 Antalya.
 • Kucukozer, H., BostaN, A., & Isildak, R. S. (2010). Effects of instruction on pre-service mathematics teachers’ ideas about some astronomy concepts. OMU Journal of Education Faculty, 29(1), 105-124.
 • Kurnaz, M. A. (2012). Yıldız, kuyruklu yıldız ve takım yıldız kavramlarıyla ilgili öğrenci algılamalarının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 251-264.
 • Kurnaz, M. A., & Değermenci, A. (2012). Mental models of 7th grade students on sun, earth and moon. Elementary Education Online, 11(1).
 • Kurnaz, M. A., & Değirmenci, A. (2011). Temel astronomi kavramlarına ilişkin öğrenci algılamalarının sınıf seviyelerine göre karşılaştırması.
 • Kurnaz, M. A., Bozdemir, H., Deniz Altunoğlu, B., & Çevik, E. E. (2016). Fen eğitiminde astronomi konu alanında yayınlanan ulusal makalelerin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1398-1417.
 • Kurnaz, M. A., Gültekin, N. G., & İYİBİL, Ü. G. (2013). On Turkish Candidate Science Teachers’ Pre-existing Ideas About Some basic Astronomy Concepts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 247-251.
 • Küçük, A., & Laçin Şimşek, C. A. N. A. N. (2017). Okulöncesi Dönemdeki Çocuklar Uzay Hakkında Neler Biliyor?. Sakarya University Journal of Education, 7(4), 730-738.
 • Küçüközer, A . (2016). Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Bir Bakış . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 10 (1) , 0-0 . DOI: 10.17522/nefefmed.54132
 • Küçüközer, H., & Bostan, A. (2010). Ideas of Kindergarten Students on the Day-Night Cycles, the Seasons and the Moon Phases. Online Submission, 6(2), 267-280.
 • Limboz, F. (2002, Eylül). Tarihsel süreç içerisinde astronomiye genel bir bakış. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, Ankara
 • MEB (2018) Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7, ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Onbaşılı, Ü. İ., & Kabadayı, G. S. (2019). Okul Öncesi Dönemde Çocukların Astronomi Konusunda Temel Kavramlarla İlgili Bilgilerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Primary Education, 4(2), 85-97.
 • Özcan, H., & Yılmaz, Ş. (2018). Planetaryum gezisi ile fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarındaki değişimin incelenmesi.
 • Özdem, Y., Demiırdöğen, B., Yeşıloğlu, S. N., & Kurt, M. (2010). Farklı Branşlardaki Alan Öğretmenlerinin Sosyal Yapılandırıcı Yaklaşımla Bilim Anlayışlarının Geliştirilmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 11(4).
 • Özdemir, E. B. (2019). Animasyon destekli fen öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının giderilmesine ve astronomiye yönelik tutuma etkisi. Başkent University Journal of Education, 6(1), 46-58.
 • Özdemir, İ., Ünal, İ., Güneş-Dünya-Ay Modeli Geliştirilmesi ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 481-503.
 • Özkan, M. T.,( 2004), 1933 – 2003 Arası Türkiye’de Astronominin Gelişimi, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 1, 141.
 • Özmen, H. (2014). Deneysel araştırma yöntemi. M. Metin (ed.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (47-76). Ankara: Pegem A.
 • Özsevgeç, T., Aytar, A., Çelik, F., & Topakgöz, N. Ortaokul Öğrencilerinin Gök Cisimleri Ve Uzayda Yaşam Konusuna Yönelik Görüş Ve İnanışları. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 247-264.
 • Öztürk, D., & Sedat, U. Ç. A. R. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Ay’ın evreleri konusunda kavram değişimlerinin işbirliğine dayalı ortamda incelenmesi. Journal of Turkish Science Education, 9(2), 98-112.
 • Polat, S. ve Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 4(1), 52-64
 • Peten, D. M., & Şirin, M. (2020). Etkinlik Temelli Astronomi Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutumlarına ve Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, 7(2), 212-226.
 • Sarıoğlan, A. B., & Bayırlı, M. G. Sorgulamaya dayalı öğretiminin Ay’ın evreleri konusunda öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(3), 147-154.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453
 • Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. (2020). Fen bilimleri dersi “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik başarı testinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 511-551.
 • Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. ‘Ay’ın Hareketleri ve Evreleri’Konusunda 6-Sigma Yönteminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 520-545.
 • Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon& D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers
 • Şahin, Ç., & Durukan, Ü. G. Aktif Katılımlı Materyal Geliştirme Sürecinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: Bazı Astronomi Konuları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 53-64.
 • Şahin, Ç., Bülbül, E., & Durukan, Ü. G. (2013). The effect of conceptual change texts on removing students’ alternative conceptions about celestial bodies. Journal of Computer and Educational Research, 1(2), 38-64.
 • Taşcan, M., & İbrahim, Ü. N. A. L. (2020). Fen Bilgisi Öğretmenlerine Göre Ay’ın Hareketleri Ve Evreleri İle Güneş, Dünya, Ay Konularının Öğretimi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 75-97.
 • Taşcan, M., & Ünal, İ. (2016). An Investigation of Science Teachers' Knowledge Levels of Basic Astronomy Contents in terms of Demographic Variables. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 10(1).
 • Türk, C. (2018). Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(3).
 • Türk, C., & Kalkan, H. (2017). Astronomi Öğretiminde İki Farklı Yöntemin Deneysel Olarak Karşılaştırılması. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(2).
 • Tüysüz, M., & Tüzün, Ü. N. Astronomi-Kimya Düşünce Deneyleri Temelli Argümantasyonun Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 818-836.
 • Tüzün, Ü. N., & Tüysüz, M. (2019). Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya-Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat-Bilim Felsefesi Entegresi Örneği. Bilim Armonisi, 2(1), 9-18.
 • Uluay, G. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evren Hakkındaki Görüşleri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(2), 209-225.
 • Uzun, A., (1996), Türkiye’de Astronomiye Bibliometrik Bir Bakış, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 188.
 • Ünal, M. (2020). Preschool Teachers Perceptıon Of Scıence And Pseudo-Scıence: Astronomy And Astrology. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 21(2).
 • Yalçın, P., Yalçın, S. A., Akar, M. S., & Sağırlı, M. Ö. (2018). The effects of teaching applications with real life content on the levels of pre-service teachers' abilities to associate daily life with astronomy and electrical learning topics. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction, 8(2), 229.
 • Yeşil, Y., & Benzer, S. E. M. R. A. (2020). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(14), 594-613.
 • Yıldırım, N. (2015). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, 2. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz, E., & Laçin Şimşek, C. A. N. A. N. (2017). " Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Öğretmenler Bu Üniteyi Nasıl İşliyor?. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 252-267.
 • Yılmaz, E., Türkoğuz, S., & Şahin, M. (2014). Güneş Sistemi Ve Uzay Konularına Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Yaşama Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 37-44.
 • Yılmaz, G., & Bulunuz, M. (2019) Biçimlendirici Değerlendirmeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Temel Astronomi Olgularını Kavramalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. European Journal of Education Studies, 6(4), 212-235.

Türkiye’deki Astronomi Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi: Bir Betimsel İçerik Analizi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 43 - 65, 01.07.2021
https://doi.org/10.46762/mamulebd.883360

Öz

Bu çalışmanın amacı 2010-2020 yılları arasında yapılan astronomi eğitimi alanındaki makaleleri inceleyerek içerik analizini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda astronomi eğitimi temel alanı içerisinde olup ULAKBİM, TR dizini, Google Akademi veri tabanlarında tam metin olarak yer alan 54 farklı dergide yayımlanmış 77 makale analiz edilmiştir. Betimsel içerik analizinin kullanıldığı bu araştırmada incelenen makalelerin yıllara göre dağılımları, amaçları, araştırma alanı, yaklaşımları/yöntemleri, konu alanları, örneklem büyüklükleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemlerine göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz sonuçları tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Çalışma sonucunda, astronomi eğitimi alanında yayımlanan makalelerin son yıllarda artış gösterdiği, yapılan çalışmaların konu alanlarının "fen bilimleri eğitimi" alanında olduğu, kavram öğretimi üzerine yoğunlaştığı, araştırmalarda çoğunlukla nicel araştırma yöntemlerinden deneysel desenin kullanıldığı, çalışmaların çoğunluğunda çalışma grubu olarak ortaokul öğrencileri ile ve 26-50 kişilik katılımcı ile yürütüldüğü ve veri toplama aracı olarak ise açık uçlu soruların kullanıldığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sınırlılıkları dâhilinde Türkiye’de yapılmış ve yayınlanmış olan astronomi eğitimi alanındaki çalışmaların mevcut durumu yansıttığı değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Akçay, H., & Baltacı, A. (2017). Astronomi Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Çoklu Yazma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(1).
 • Aksan, Z., & Çelikler, D. (2017). Okul öncesi çocuklara astronomi eğitimi: uzay ve gezegenler. Kafkas Universitesi. Sosyal Bilimler Enstitu, (20), 347-359.
 • Aktamış, H., & Arıcı, V. (2013). Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 58-70.
 • Aktamış, H., Uçar R. (2019). Astronomi’ye Yönelik Tutum Ölçeği ve 7. Sınıf “Güneş Sistemi ve Ötesi” Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 57-78.
 • Aktamış, H., Acar, E., & Hiğde, E. (2018). Astronomiyi Öğrenelim-Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 523-533.
 • Arıcı, V. A. (2013). Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma:" Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" ünitesi örneği (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Arıkurt, E., Durukan, Ü., & ŞAHİN, Ç. (2015). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin astronomi kavramıyla ilgili görüşlerinin gelişimsel olarak incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 66-91.
 • Armağan, F. Ö., & Demir, N. (2019). Astronomi Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 52-70.
 • Arslan, A., Keserci, G., Akyüz, A., & Keserci, G. (2020). Otantik Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen Bilimleri ve Astronomiye Yönelik Tutumları ile Çevre Bilincine Etkisinin İncelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1).
 • Artun, H. & Bakırcı, H. (2012). Ülkelerin çevre eğitimine etki eden faktörlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 365-384
 • Ayvacı, H. Ş., & Sezer, K. (2018). Astronomi ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Betimsel İçerik. International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 47-57.
 • Ayvacı, H. Ş., Bülbül, S., Özbek, D., & Suat, Ünal. (2018). Zihinsel Modellerin Değişimine Yönelik Bir Çalışma: Uzay Kavramı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1355-1391.
 • Babaoğlu, M., & Babaoğlu, G. (2020). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ay’ın Evreleri Konusundaki Algılarının Belirlenmesi. Journal of STEAM Education, 3(2), 44-58.
 • Bakırcı, H., Artun, H., & Şenel, S. (2016). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi (gök cisimlerini tanıyalım). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 514-543.
 • Balbağ, M. Z., & Erdem, A. (2017). Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigation Of The Attitudes Of The. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 2007-2018.
 • Balcı, M. (2018). Webquest destekli etkinliklerin öğrencilerin güneş sistemi ünitesindeki başarısına ve astronomiye yönelik tutumuna etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Balçın, M. D., & Ergün, A.(2019). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Havacılık ve Uzay Mühendisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 1-21.
 • Baybars, M. G., & Çil, M. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin “Güneş Sistemi” İle İlgili Zihinsel Modelleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 37-46.
 • Bektaşlı, B. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi hakkındaki kavram yanılgılarının tespiti için astronomi kavram testinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(168).
 • Bektaşlı, B. (2014). In-service science teachers’ astronomy misconceptions. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (15), 1-10. Bilici, S. C., Armağan, F. Ö., Çakır, N. K., & Yürük, N. (2012). Astronomi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 9(2), 116-127.
 • Bolat, A., Aydoğdu, R. Ü., Sağır, Ş. U., & Değirmenci, S. (2014). 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3(1), 218-229
 • Bozdemir, H., Çevik, E. E., Altunoğlu, B. D., & Kurnaz, M. A. (2017). Astronomi konularının öğretiminde kullanılan farklı yöntemlerin akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 12-24.
 • Bozdemir, H., Çevik, E. E., Helvacı, S. C., & Kurnaz, M. A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı astronomi kavramlarına yönelik alternatif fikirlerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(4), 808-821.
 • Bülbül, E., İyibil, G.Ü. & Şahin, Ç. (2013). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Astronomi Kavramıyla İlgili Algılamalarının Belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(3), 182-191.
 • Buyukozturk, Ş., Kılıc Cakmak, E., Akgun, O.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yontemleri (8.baskı). Pegem Akademi
 • Cavitt, M. E. (2006). A content analysis of doctoral research in beginning band education, 1958-2004. Journal of Band Research, 42(1), 42-58.
 • Türk. C., & Kalkan, H. (2017) Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Astronomi Tutum Ölçeği Uyarlama Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(3), 69-96.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge Çalık, M., ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Education ve Science/Egitim ve Bilim, 39 (174). 33-38.
 • Çeken, R. (2020)Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Dersleri İçerisinde Yer Alan Dünya ve Evren ile İlgili İçeriklerin Karşılaştırılması. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 3(2), 169-178.
 • Çeliker, H. D., & Balım, A. G. (2012). Effects of project based learning of the “Solar system and beyond: Space Puzzle” Unit on student achievement. Journal of Theoretical Educational Science, 5(3), 254-277.
 • Çepni, S., & Çil, E. (2009). Fen ve Teknoloji Programı (Tanıma, Planlama, Uygulama ve SBS'yle İlişkilendirme) 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı. 1.Baskı, Ankara: Pegem A Yayınları
 • Çepni, S., & Çoruhlu, T. Ş. (2014). Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 343-370.
 • Çetin, T., Yavuz, S., Tokgöz, B., & Güven, G. (2012). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara (60-72 Ay) Uzay Kavramlarının Öğretimi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 32(3).
 • Çiltaş, A., Güler, G. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580
 • Çirkinoğlu Şekercioğlu, A. G., & Yılmaz Akkuş, G. (2019). Drama Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesindeki Başarılarına Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 125-145.
 • Çoruhlu, T. Ş., & Çepni, S. (2016). Zenginleştirilmiş 5e modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisi: Astronomi örneği. Kastamonu Education Journal, 24(4) . Demircan, O. (1988), Türkiye’de 1975 Sonrası Astronomi Çalışmaları: I. Bilimsel Araştırma, VI. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, 431.
 • Demirci, F., & Özyürek, C. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Astronomi Konularının Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 7(3).
 • Demirel, R., & Aslan, O. (2014). The Effect of Science and Technology Teaching Promoted With Concept Cartoons on Students' Academic Achievement and Conceptual Understanding/Kavram Karikatürleriyle Desteklenen Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kavramsal An. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 368-392.
 • Doğru, M., Satar, C., & Çelik, M. (2019). Astronomi Eğitiminde Yapılan Çalışmaların Analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(7), 235-251.
 • Düşkün, İ. (2011). Güneş-Dünya-Ay Modeli Geliştirilmesi ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Eğitimindeki Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Malatya.
 • Emrem, Y., & Gürel, Z. Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 981-992.
 • Ezberci Çevik, E. B. R. U., & Kurnaz, M. A. (2016). Türkiye’de yıldızlarla ilgili yapılan bazı çalışmaların tematik incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 15(2), 421-442.
 • Field, A. P. (2001). Meta-analysis of correlation coefficients: A Monte Carlo comparison of fixed- and random-effects methods. Psychological Methods, 6(2), 161-180
 • Gök, F., Doğaç, E.(2020) Yaparak Yaşayarak Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Karşı Tutumlarına Ve Fen Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(2), 285-301.
 • Gülen, S., & Demirkuş, N. (2014). “Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde, Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.
 • İyibil, Ü., & Arslan, A. S. (2010). Pre-service physics teachers’ mental models about stars. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 25-46.
 • Kaplan, G., & Tekinarslan, İ. Ç. (2013). A comparison of knowledge levels of students with and without intellectual disabilities about astronomy concepts. Elementary Education Online, 12(2).
 • Karaçam, S., Çakır, Ç. Ş., Koca, M., & Sadak, M. Öğretmen Adaylarının Astronomi Öğreten Öğretmen İmgeleri:“Gök Kubbeye Yolculuk” Projesinin Sonuçları (Pre-Service Teachers’ Images of Teacher Who Teaches Astronomy: The Results of “Journey to Celestial Dome” Project).
 • Karaman, A., & Apaydın, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmanın Doğası Hakkındaki Anlayışlarına Astronomi Yaz Bilim Kampının Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 841-864.
 • Karamustafaoğlu, S., & Aktürk, M. (2016). İlkokul Öğrencilerinin “Uzay” Kavramına İlişkin Metaforları.
 • Karamustafaoğlu, S., Bolat, A., Kaşıkçı, Y., & Değirmenci, S. (2016). 8. Sınıf öğrencilerinin temel eğitimdeki astronomi konuları hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 387-397.
 • Keçeci, T. (2012). İlköğretim öğrencilerinin astronomiyle ilgili kavramları anlama düzeyi ve astronomi dersinin eğitim için önemi. 3 rd İnternational Conaference on New Trends in Education and Their İmplications. 26-28 April, 2012 Antalya.
 • Kucukozer, H., BostaN, A., & Isildak, R. S. (2010). Effects of instruction on pre-service mathematics teachers’ ideas about some astronomy concepts. OMU Journal of Education Faculty, 29(1), 105-124.
 • Kurnaz, M. A. (2012). Yıldız, kuyruklu yıldız ve takım yıldız kavramlarıyla ilgili öğrenci algılamalarının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 251-264.
 • Kurnaz, M. A., & Değermenci, A. (2012). Mental models of 7th grade students on sun, earth and moon. Elementary Education Online, 11(1).
 • Kurnaz, M. A., & Değirmenci, A. (2011). Temel astronomi kavramlarına ilişkin öğrenci algılamalarının sınıf seviyelerine göre karşılaştırması.
 • Kurnaz, M. A., Bozdemir, H., Deniz Altunoğlu, B., & Çevik, E. E. (2016). Fen eğitiminde astronomi konu alanında yayınlanan ulusal makalelerin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1398-1417.
 • Kurnaz, M. A., Gültekin, N. G., & İYİBİL, Ü. G. (2013). On Turkish Candidate Science Teachers’ Pre-existing Ideas About Some basic Astronomy Concepts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 247-251.
 • Küçük, A., & Laçin Şimşek, C. A. N. A. N. (2017). Okulöncesi Dönemdeki Çocuklar Uzay Hakkında Neler Biliyor?. Sakarya University Journal of Education, 7(4), 730-738.
 • Küçüközer, A . (2016). Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Bir Bakış . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 10 (1) , 0-0 . DOI: 10.17522/nefefmed.54132
 • Küçüközer, H., & Bostan, A. (2010). Ideas of Kindergarten Students on the Day-Night Cycles, the Seasons and the Moon Phases. Online Submission, 6(2), 267-280.
 • Limboz, F. (2002, Eylül). Tarihsel süreç içerisinde astronomiye genel bir bakış. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, Ankara
 • MEB (2018) Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7, ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Onbaşılı, Ü. İ., & Kabadayı, G. S. (2019). Okul Öncesi Dönemde Çocukların Astronomi Konusunda Temel Kavramlarla İlgili Bilgilerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Primary Education, 4(2), 85-97.
 • Özcan, H., & Yılmaz, Ş. (2018). Planetaryum gezisi ile fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarındaki değişimin incelenmesi.
 • Özdem, Y., Demiırdöğen, B., Yeşıloğlu, S. N., & Kurt, M. (2010). Farklı Branşlardaki Alan Öğretmenlerinin Sosyal Yapılandırıcı Yaklaşımla Bilim Anlayışlarının Geliştirilmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 11(4).
 • Özdemir, E. B. (2019). Animasyon destekli fen öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının giderilmesine ve astronomiye yönelik tutuma etkisi. Başkent University Journal of Education, 6(1), 46-58.
 • Özdemir, İ., Ünal, İ., Güneş-Dünya-Ay Modeli Geliştirilmesi ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 481-503.
 • Özkan, M. T.,( 2004), 1933 – 2003 Arası Türkiye’de Astronominin Gelişimi, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 1, 141.
 • Özmen, H. (2014). Deneysel araştırma yöntemi. M. Metin (ed.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (47-76). Ankara: Pegem A.
 • Özsevgeç, T., Aytar, A., Çelik, F., & Topakgöz, N. Ortaokul Öğrencilerinin Gök Cisimleri Ve Uzayda Yaşam Konusuna Yönelik Görüş Ve İnanışları. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 247-264.
 • Öztürk, D., & Sedat, U. Ç. A. R. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Ay’ın evreleri konusunda kavram değişimlerinin işbirliğine dayalı ortamda incelenmesi. Journal of Turkish Science Education, 9(2), 98-112.
 • Polat, S. ve Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 4(1), 52-64
 • Peten, D. M., & Şirin, M. (2020). Etkinlik Temelli Astronomi Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutumlarına ve Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, 7(2), 212-226.
 • Sarıoğlan, A. B., & Bayırlı, M. G. Sorgulamaya dayalı öğretiminin Ay’ın evreleri konusunda öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(3), 147-154.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453
 • Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. (2020). Fen bilimleri dersi “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesine yönelik başarı testinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 511-551.
 • Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. ‘Ay’ın Hareketleri ve Evreleri’Konusunda 6-Sigma Yönteminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 520-545.
 • Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon& D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers
 • Şahin, Ç., & Durukan, Ü. G. Aktif Katılımlı Materyal Geliştirme Sürecinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: Bazı Astronomi Konuları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 53-64.
 • Şahin, Ç., Bülbül, E., & Durukan, Ü. G. (2013). The effect of conceptual change texts on removing students’ alternative conceptions about celestial bodies. Journal of Computer and Educational Research, 1(2), 38-64.
 • Taşcan, M., & İbrahim, Ü. N. A. L. (2020). Fen Bilgisi Öğretmenlerine Göre Ay’ın Hareketleri Ve Evreleri İle Güneş, Dünya, Ay Konularının Öğretimi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 75-97.
 • Taşcan, M., & Ünal, İ. (2016). An Investigation of Science Teachers' Knowledge Levels of Basic Astronomy Contents in terms of Demographic Variables. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 10(1).
 • Türk, C. (2018). Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(3).
 • Türk, C., & Kalkan, H. (2017). Astronomi Öğretiminde İki Farklı Yöntemin Deneysel Olarak Karşılaştırılması. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(2).
 • Tüysüz, M., & Tüzün, Ü. N. Astronomi-Kimya Düşünce Deneyleri Temelli Argümantasyonun Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 818-836.
 • Tüzün, Ü. N., & Tüysüz, M. (2019). Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya-Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat-Bilim Felsefesi Entegresi Örneği. Bilim Armonisi, 2(1), 9-18.
 • Uluay, G. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evren Hakkındaki Görüşleri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(2), 209-225.
 • Uzun, A., (1996), Türkiye’de Astronomiye Bibliometrik Bir Bakış, X. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 188.
 • Ünal, M. (2020). Preschool Teachers Perceptıon Of Scıence And Pseudo-Scıence: Astronomy And Astrology. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 21(2).
 • Yalçın, P., Yalçın, S. A., Akar, M. S., & Sağırlı, M. Ö. (2018). The effects of teaching applications with real life content on the levels of pre-service teachers' abilities to associate daily life with astronomy and electrical learning topics. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction, 8(2), 229.
 • Yeşil, Y., & Benzer, S. E. M. R. A. (2020). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(14), 594-613.
 • Yıldırım, N. (2015). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, 2. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz, E., & Laçin Şimşek, C. A. N. A. N. (2017). " Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Öğretmenler Bu Üniteyi Nasıl İşliyor?. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 252-267.
 • Yılmaz, E., Türkoğuz, S., & Şahin, M. (2014). Güneş Sistemi Ve Uzay Konularına Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Yaşama Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 37-44.
 • Yılmaz, G., & Bulunuz, M. (2019) Biçimlendirici Değerlendirmeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Temel Astronomi Olgularını Kavramalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. European Journal of Education Studies, 6(4), 212-235.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba OĞUZMAN
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9965-2601
Türkiye


Mustafa METİN (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0002-6936-510X
Türkiye


Hasan KAYA
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3529-9762
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Oğuzman, T. , Metin, M. & Kaya, H. (2021). Türkiye’deki Astronomi Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi: Bir Betimsel İçerik Analizi . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 43-65 . DOI: 10.46762/mamulebd.883360