Yazım Kuralları

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi[*]

 

International Journal of Educational Sciences

 

İsim SOYİSİM[†], İsim SOYİSİM[‡]

 

Özet

Özet 11 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve minimum 200 maksimum 350 sözcük olacak şekilde yazılır. Eğer makale İngilizce yazılmışsa Abstract yazar isimlerinden hemen sonra bu kısımda yer alır. Özet, araştırmanın amacını, -amprik çalışmalar için- yöntemini (araştırmanın modeli, katılımcıların özellikleri, veri toplama araçları, veri analizi), bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini kısaca kapsar.

Anahtar kelimeler: 3-6 kelimeden oluşur. Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılır, küçük harfle yazılır.

Abstract

Özet 11 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve minimum 200 maksimum 350 sözcük olacak şekilde yazılır. Eğer makale İngilizce yazılmışsa bu kısma Türkçe Özet yazılır.

Keywords: 3-6 kelimeden oluşur. Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılır, küçük harfle yazılır.

Giriş

Ana bölüm başlıkları 14 punto kalın ilk harfler büyük ve ortalı yazılmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto olarak;

·       Koyu, normal tümce düzeni, sola dayalı

·       Koyu, italik normal tümce düzeni

·       İtalik normal tümce düzeni

·       İtalik normal tümce düzeni, metin devam eder

 

Gövde metni 12 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve satır başları 1 girintili olmalıdır.

Metin içi kaynak gösterme

Metin içi kaynaklar APA 6’ya uygun olmalıdır (http://www.apastyle.org/)

Temel Atıf Biçimleri

Atıf Türü

Metin İçinde İlk Atıf

Metin İçi Müteakip Atıflar

Parantez İçi İlk Atıf

Parantez İçi Müteakip Atıflar

Tek Yazarlı

Walker (2007)

Walker (2007)

(Walker, 2007)

(Walker, 2007)

İki Yazarlı

Walker ve Allen (2004)

Walker ve Allen (2004)

(Walker ve Allen, 2004)

(Walker ve Allen, 2004)

Üç Yazarlı

Bradley, Ramirez ve Soo (1999)

Bradley ve diğerleri (1999)

(Bradley, Ramirez ve Soo, 1999)

(Bradley vd., 1999)

Dört Yazarlı

Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh (2006)

Bradley ve diğerleri (2006)

(Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh, 2006)

(Bradley vd., 2006)

Beş Yazarlı

Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Walker ve Soo (2008)

Walker ve diğerleri (2008)

(Walker, Allen, Bradley, Ramire, Walker ve Soo, 2008)

(Walker vd., 2008)

Kurum (Kısaltması yaygın kullanılan)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003)

MEB (2003)

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2003)

(MEB, 2003)

Kurum (Kısaltması yaygın olmayan)

Mersin Üniversitesi (2005)

Mersin Üniversitesi (2005)

(Mersin Üniversitesi, 2005)

(Mersin Üniversitesi, 2005)

 

Yöntem

Örneklem

Veri toplama

Veri toplama araçları

Verilerin analizi

Bulgular

Araştırma makalelerinde Bulgular kısmı toplanan verilerin istatistiksel analiz çıktılarına uygun olacak biçimde okuyucunun anlayabileceği açıklıkta hazırlanır. Verilerin gösteriminde alıntılar, tablolar, grafikler, şekiller APA 6’ya uygun şekilde metin içinde ilgili yerlerde, yazarın çıkarımlarıyla birlikte kullanılabilir.

 

Örnek tablo

Verilerin üst bilgisine ait satırların üst ve altları kesiksiz tek çizgili, tablonun en altında bitişi gösteren kesiksiz tek çizgi. Sütun çizgileri ve tablo içindeki satır çizgileri tablo sekmesinden kılavuz çizgilerini gizle biçiminde seçili halde gösterilecektir. Tablo’dan sonra başlık değil de düz metin devam edecek ise ilk paragrafta paragraf girintisi yapılmaz.

 

Tablo 1. Örnek Tablo (11 punto, italik) (tablo içeriği yazar tarafından ayarlanabilir)

 

x

y

z

t

y

m

r

u

h

1

2

*p<.01

 

 

Örnek grafik

 

 

 


Grafik 3. Grafik (11 punto, italik)

 

Örnek görüşme bulgusu gösterimi

Verilerden yapılan doğrudan alıntılar 10 punto, girintili, iki yana yaslı ve italik verilmeldir:

“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

 

Sonuç ve Tartışma

Katkısı olanlar

Makaleye katkısı olan kişiler, kurum ve kuruluşlara bu bölümde yer verilir.

 

Kaynaklar

Kaynaklar (11 punto, asılı 2 cm) APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun hazırlanır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız.

 

Abd-El-Khalick, F. (2001). Embedding nature of science in preservice elementary science courses: abandoning scientism, but...  Journal of Science Teacher Education, 12(3), 215-233.

Bacon, F. (1999). Novum organum (Çev. S. Ö. Akkaş). Ankara: Doruk Yayınları. (Eserin orjinali 1620’de yayımlandı).

Carnap, R. (1952). The cognition of inductive metods. Chicago: University of Chicago Press.

Çüçen, A. K. (2006).  Mantık. Bursa: Asa Kitabevi.

Goodman, N. (1955). The new riddle of induction, Retrieved March 10, 2007 from http://fitelson.org/confirmation/goodman_1955.pdf

Hanson N.R. (1958). The logic of discovery. The Journal of Philosophy
 55(25), 1073-1089.
doi: 10.2307/2022541

Ho,Y.C.(1994). Abduction?,Deduction?,Induction? Is there a logic of exploratory data analysis? Retrieved December 23, 2007 from http://www.creative-wisdom.com/pub/Peirce/Logic_of_EDA.html

Lederman, N.G. (2004). Syntax of nature of science within inquiry and science. In L. Flick and N.G. Lederman (Eds.), Scientific inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education (pp. 301-318). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Lederman, N.G. (2007). Nature of science: past, present, and future. In S.K. Abell and N.G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 831-880). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Lundström, M. (2007). Students’ beliefs in pseudoscience. Retrieved July 10, 2010 from https://muep.mau.se/handle/2043/4701

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6., 7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Peirce,C.S.(1957). Essays in the Philosophy of Science, New York: Bobbs-Merrill.

Tekin, Ö.F. (2011). Bilim felsefesinde ilgi kayması: sonuçtan sürece geçiş. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

 [*] Bu makale; …….danışmanlığında ……… tarafından hazırlanan “…….” isimli doktora/yüksek lisans tezinin kavramsal çerçevesinden elde edilmiştir.

[‡] Unvan, Üniversite, Fakültesi, Bölümü, xxxxxxxx@xxxxx.com

14232 14231   27193   15145    27194 2720928620