Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Yıl 2018, Cilt 47, Sayı 47, 39 - 50, 01.01.2018
https://doi.org/10.15285/maruaebd.315511

Öz

Çalışmada Horst, Finney, Barron (2007) tarafından geliştirilen Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlan[i]mıştır. Ölçeğin Türkçe formu  2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul Anadolu Liselerinde öğrenim görmekte olan 282 lise öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Ölçek uyarlama araştırmasında dil geçerliği için eğitim bilimleri bölümden ve yabancı diller bölümden İngilizceye hakim 6 akademisyen tarafından İngilizce ve Türkçe uyarlaması karşılaştırması yapılmıştır. Sonrasında İngilizce okur yazar öğrenci grubuna İngilizce ve Türkçe ölçekler uygulanmış olup, maddeler arasındaki korelasyon analizi yapılmıştır. Böylece, nihai Türkçe ölçek çevirisi yapılmıştır. Ölçeğin dil geçerliğinden sonra yapı geçerliği ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve faktör analizi yapılabilmesi uygun olduğu  KMO .726 ve Barlett testi χ2 değeri ise 1272,522(p< .001) olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği incelendiğinde verilere göre toplam varyansın % 54,32’sini açıklayan üç boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu araştırmada AFA analizinde madde-faktör yapısı belirlenmiş olup, sonrasında doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu testi yapılmıştır. Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin üç boyutlu yapısının doğrulandığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada ölçeğin güvenirlik analizi için ölçeğin ve her boyutun iç tutarlılığı cronbach alpha değerine bakılmıştır.  Ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı .68 bulunmuştur. Ölçeğin beceri alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .712, performans yaklaşımı alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .627 ve performans kaçınma alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .497  olarak bulunmuştur. AFA ve DFA analizleri sonucunda, Sosyal Başarı Hedefi Ölçeği Türkçe Formunun uygulandığı örneklem grubunda güvenilir ve geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Kaynakça

 • Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Reviewof Psychology, 31, 419-456.
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.
 • Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Büyüköztürk, S. (2007). Deneysel Desenler. Ankara: Pegem Yayınları
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Doğan, T., & Çetin, B. (2009). Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences: Theory and Practice, 7(1), 241-268.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme 1: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage.
 • Horst, S. J., Finney, S. J. & Barron, K. E. (2007). Moving beyond academic achievement goal measures: A study of social achievement goals. Contemporary Educational Psychology 32, 667–698.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 55-65.
 • Kabakçı, Ö.F. & Owen, F.K. (2010). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim,35, 157.
 • MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis.
 • Michou, A., Mouratidis, A., Ersoy, E. & Uğur, H. (2016). Social achievement goals, needs satisfaction, and coping among adolescents. Personality and Individual Differences, 99, 260–265.
 • Mouratidis, T. & Sideridis, G. (2009). On Social Achievement Goals: Their Relations With Peer Acceptance, Classroom Belongingness, and Perceptions of Loneliness. The Journal of Experimental Education, 77(3), 285–307.
 • Nazlı, S. (2008). Sosyal davranış ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 57-62.
 • Pintrich, P., & Schunk, D. (2002).Chapter Wve: The role of goals and goal orientation. Motivation in education: Theory, research and applications (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Ryan, A. M., & Shim, S. S. (2006). Social achievement goals: The nature and consequences of different orientations toward social competence. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1246–1263.
 • Ryan, A. M., Kiefer, S. M., & Hopkins, N. B. (2004). Young adolescents’ social motivation: An achievement goal perspective. Advances in motivation and Achievement, 13, 301–330.
 • Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü. & Çardak, M. (2013). Algılanan sosyal yetkinlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 6(3), 591-600.
 • Schriesheim, C. A., & Eisenbach, R. J. (1995). An exploratory and confirmatory factor analytic investigation of item wording effects on obtained factor structures of survey questionnaire measures. Journal of Management, 6, 1177-1193.
 • Shim, S. S., Cho, Y., & Wang, C. (2013). Classroom goal structures, social achievement goals, and adjustment in middle school. Learning and Instruction, 23, 69–77.
 • Shim, S. S., Wang, C., & Cassady, J. C. (2013). Emotional well-being: The role of social achievement goals and self-esteem. Personality and Individual Differences, 55, 840–845.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş; Temel ilkeler ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Urdan, T. C., & Maehr, M. L. (1995). Beyond a two-goal theory of motivation and achievement: A case for social goals. Review of Educational Research, 65, 213–243.
 • Wentzel, K. R. (1989). Adolescent classroom goals, standards for performance and academic achievement: An interactionist perspective. Journal of Educational Psychology, 81, 131–142.
 • Wentzel, K. R. (2000). What is it that I’m trying to achieve? Classroom goals from a content perspective. Contemporary Educational Psychology, 25, 105–115.
 • Wentzel, K. R. (2002). The contribution of social goal setting to children’s school adjustment. Development of achievement motivation, 221–246.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nihan ARSLAN
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nihan TURHAN
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9279-7699
Türkiye


Tuğba BİNGÖL
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1104-2244
Türkiye


Muhammet ÖZTABAK Bu kişi benim
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Şeyda ÇETİNTAŞ Bu kişi benim
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 47, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Arslan, N. , Turhan, N. , Bingöl, T. , Öztabak, M. & Çetintaş, Ş. (2018). Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 47 (47) , 39-50 . DOI: 10.15285/maruaebd.315511