BibTex RIS Kaynak Göster

The Influence of Exam Preparation Styles on Achievement Levels Measured by Different Types of Exams

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 5 - 24, 10.10.2013

Öz

In this research, the aim is to investigate the influence of test preparation type (preparations mainly based on solving multiple choice test or classic exams (those consisting of closed ended questions) on achievement levels measured by multiple choice or classic exams respectively. Our research has a pretest – post-test control group design. Participants are 79 freshmen students in a college in Kocaeli and purposive sampling is used as a method of sampling. Indefinite integral was instructed to this group for four weeks and data needed were collected from multiple choice, classic exams. Three groups are made two of which are experimental and one is control. The processes of exam preparation with multiple choice and essay type questions are considered as independent variables, mathematics achievement is considered as the dependent variable. Descriptive statistics, paired samples test, ANOVA and ANCOVA are used to analyze the collected data. Results showed that to increase achievement in mathematics studying exams with closed ended questions is highly more effective than that of multiple choice questions. Furthermore, students who studied exams irrespective of the preparation type are more successful in essay type exams than in multiple choice types.

Key words: Assessment, multiple choice test, essay type exam, mathematics achievement.

Kaynakça

 • Aydın, E. (2002). Mathematics Teachers’ Perspectives On Internal School Assessment, Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Leeds School of Education.
 • Aydın E. ve Dilmaç B. (2004). Matematik kaygısı. Eğitime ilişkin çeşitlemeler- Gürsel, M. (Der), Eğitim Kitabevi Yayınları, 231-240
 • Aydın, E., ve Delice, A. (2010). Ölçme ve değerlendirmeye kavram yanılgıları perspektifinden bir bakış. M.F. Özmantar, E. Bingölbali, ve H. Akkoç (Der), Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri. Ankara: PegemA, 2. Baskı.
 • Beymen-Türnüklü, E. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 108-118.
 • Brookhart, S.M. (1993). Teachers’ grading practices: Meaning and values, Journal of Educational Measurement, 30(2), 123-142.
 • Brookhart, S.M. (1994). Teachers’ grading: Practice and theory, Applied Measurement in Education, 7(4), 279-301.
 • Brookhart, S.M. (2001). The standards and classroom assesment research”, Paper presented at the Annual Meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, Dallas, TX. (ERIC Document Reproduction Service No. ED451189).
 • Brouthers, K.D. & Brouthers, L.E. (2001). Explaining the national cultural distance paradox, Journal of International Business Studies, 32(1), 177-189.
 • Büyüköztürk, Ş. (1996). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, 7.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Cambaz, G. (2000). İlköğretim Okullarının Beşinci ve Sekizinci Sınıflarında Çoktan Seçmeli Test Sınavı ile Klasik Yazılı Sınavın Matematik Öğretimi ile İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Child, D. (1993). Psychology and the teacher (4th ed.). Londra: Cassel Educational.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Davis, N.T. (1996). Transition from objectivism to constructivism in science education, International Journal of Science Education, 15(6), 627-636.
 • Erkan, Z. (1994). Grup Rehberliğinin Yüksek Sınav Kaygısı Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gipps, C.V. (1995). Beyond testing, London: The Falmer Press.
 • Hennart, J. F. & Reddy, S. (1997). The choice between mergers/acquisitions, and joint ventures: The case of Japanese subsidiaries in the united states, Strategic Management Journal, 18(1), 1-12.
 • Herman, J.L., Klein, D.C., Heath, T.M. & Wakai, S.T. (1994). A first look: Are claims for alternative assessment holding up? (CSE Technical Report No.391). University of California, Center for Research on Evaluation Standards and Student Testing.
 • Kulm, G. (1994). Mathematics assessment, what works in the classroom?. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Madaus, G. (1988). The influence of testing on the curriculum. in Tanner (ed). critical ısuuses in curriculum, 87th Yearbook of NSSE, University of Chicago Press.
 • McKeachie, W.J. (1986). Teaching Tips (8.Baskı), Lexington, MA: Heath Inc. National Council of Teachers of Mathematics. (1987). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Working Draft- Reston. VA: Author.
 • Ogan-Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar başarılı?. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • O’Neil, H.F. & Brown, R.S. (1997). Differential effects of question formats in math assessment on metacognition and effect. (CSE Technical Report No. 449) University of California.
 • Önder, O. (2008). Çoktan Seçmeli ve Klasik Tipteki Sorularla Yapılan Hazırlığın Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Matematik Sınav Başarıları, Soru Çözme Süreçleri ve Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve değerlendirme, (8.Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Pan, Y. & Tse, D. (2000). The hierarchical model of market entry modes. Journal of International Business Studies, 31(4), 535-554.
 • Robson, C. (1993). Real world research. Blackwell.
 • Sanders, G. (2001). Behavioral responses of ceos to stock ownership and stock option pay. The Academy of Management Journal, 44(3), 477-492.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (14. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tekindal, S. (2002). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • Yılmaz, H. (1997). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Konya: Öz Eğitim Basın Yayın Dağıtım.

SINAVA HAZIRLIK BİÇİMİNİN FARKLI SINAV TÜRLERİNDE ÖLÇÜLEN MATEMATİK SINAV BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 5 - 24, 10.10.2013

Öz

Bu çalışmada, geleneksel değerlendirme yöntemlerinin en sık kullanılan iki
türü olan çoktan seçmeli ve klasik sınavlar ele alınarak, çoktan seçmeli ve klasik tipteki
sorularla sınava hazırlanmanın matematik başarısı ile olan ilişkisi karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Çalışma
evrenini Kocaeli’nde bulunan bir meslek yüksek okulunun birinci sınıfında öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem yöntemi olarak amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış
olup, araştırmanın örneklemini, çalışma evreninden seçilen 79 öğrenci oluşturmaktadır.
Örneklem grubuna 4 hafta süreyle “belirsiz integral” konusu anlatılmış, araştırmada
kullanılan veriler öğrencilere uygulanan çoktan seçmeli ve klasik sınavlardan elde
edilmiştir. 2’si deney, 1’i kontrol olmak üzere 3 grup oluşturulmuş, çoktan seçmeli ve klasik
tipteki sorularla sınavlara hazırlanma süreçleri bağımsız değişken, ders başarı düzeyleri
ise bağımlı değişkenler olarak ele alınmışlardır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi
ve yorumlanmasında betimleyici istatistik yöntemlerinin yanı sıra ilişkili gruplar için t
testi, ANOVA ve ANCOVA kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular klasik
sorularla sınava hazırlanma yönteminin matematik dersindeki başarıyı artırmadaki etkisinin,
çoktan seçmeli sorularla sınava hazırlanma yöntemine göre oldukça üstün olduğunu ortaya
koymaktadır. Ayrıca çalışmada, hangi tür sorularla sınavlara hazırlanırsa hazırlansınlar,
öğrencilerin klasik sınavlarda daha başarılı oldukları sonucu elde edilmiş; klasik sorularla
sınava hazırlanan öğrencilerin yanı sıra, çoktan seçmeli sorularla sınava hazırlanan
öğrencilerin de klasik sınavlarda daha iyi bir performans gösterdiği kanıtlanmıştır.

Kaynakça

 • Aydın, E. (2002). Mathematics Teachers’ Perspectives On Internal School Assessment, Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Leeds School of Education.
 • Aydın E. ve Dilmaç B. (2004). Matematik kaygısı. Eğitime ilişkin çeşitlemeler- Gürsel, M. (Der), Eğitim Kitabevi Yayınları, 231-240
 • Aydın, E., ve Delice, A. (2010). Ölçme ve değerlendirmeye kavram yanılgıları perspektifinden bir bakış. M.F. Özmantar, E. Bingölbali, ve H. Akkoç (Der), Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri. Ankara: PegemA, 2. Baskı.
 • Beymen-Türnüklü, E. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 108-118.
 • Brookhart, S.M. (1993). Teachers’ grading practices: Meaning and values, Journal of Educational Measurement, 30(2), 123-142.
 • Brookhart, S.M. (1994). Teachers’ grading: Practice and theory, Applied Measurement in Education, 7(4), 279-301.
 • Brookhart, S.M. (2001). The standards and classroom assesment research”, Paper presented at the Annual Meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, Dallas, TX. (ERIC Document Reproduction Service No. ED451189).
 • Brouthers, K.D. & Brouthers, L.E. (2001). Explaining the national cultural distance paradox, Journal of International Business Studies, 32(1), 177-189.
 • Büyüköztürk, Ş. (1996). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, 7.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Cambaz, G. (2000). İlköğretim Okullarının Beşinci ve Sekizinci Sınıflarında Çoktan Seçmeli Test Sınavı ile Klasik Yazılı Sınavın Matematik Öğretimi ile İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Child, D. (1993). Psychology and the teacher (4th ed.). Londra: Cassel Educational.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Davis, N.T. (1996). Transition from objectivism to constructivism in science education, International Journal of Science Education, 15(6), 627-636.
 • Erkan, Z. (1994). Grup Rehberliğinin Yüksek Sınav Kaygısı Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gipps, C.V. (1995). Beyond testing, London: The Falmer Press.
 • Hennart, J. F. & Reddy, S. (1997). The choice between mergers/acquisitions, and joint ventures: The case of Japanese subsidiaries in the united states, Strategic Management Journal, 18(1), 1-12.
 • Herman, J.L., Klein, D.C., Heath, T.M. & Wakai, S.T. (1994). A first look: Are claims for alternative assessment holding up? (CSE Technical Report No.391). University of California, Center for Research on Evaluation Standards and Student Testing.
 • Kulm, G. (1994). Mathematics assessment, what works in the classroom?. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Madaus, G. (1988). The influence of testing on the curriculum. in Tanner (ed). critical ısuuses in curriculum, 87th Yearbook of NSSE, University of Chicago Press.
 • McKeachie, W.J. (1986). Teaching Tips (8.Baskı), Lexington, MA: Heath Inc. National Council of Teachers of Mathematics. (1987). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Working Draft- Reston. VA: Author.
 • Ogan-Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar başarılı?. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • O’Neil, H.F. & Brown, R.S. (1997). Differential effects of question formats in math assessment on metacognition and effect. (CSE Technical Report No. 449) University of California.
 • Önder, O. (2008). Çoktan Seçmeli ve Klasik Tipteki Sorularla Yapılan Hazırlığın Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Matematik Sınav Başarıları, Soru Çözme Süreçleri ve Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve değerlendirme, (8.Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Pan, Y. & Tse, D. (2000). The hierarchical model of market entry modes. Journal of International Business Studies, 31(4), 535-554.
 • Robson, C. (1993). Real world research. Blackwell.
 • Sanders, G. (2001). Behavioral responses of ceos to stock ownership and stock option pay. The Academy of Management Journal, 44(3), 477-492.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (14. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tekindal, S. (2002). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • Yılmaz, H. (1997). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Konya: Öz Eğitim Basın Yayın Dağıtım.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin Aydın

Osman Önder Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 31 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Aydın, E., & Önder, O. (2013). SINAVA HAZIRLIK BİÇİMİNİN FARKLI SINAV TÜRLERİNDE ÖLÇÜLEN MATEMATİK SINAV BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 5-24.