BibTex RIS Kaynak Göster

The Assessment of Teacher Role of Pre-Service Science Teachers During the Class of Teaching Practice

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 177 - 191, 10.10.2013

Öz

In this study, it has been tried to investigate what kind of teacher role pre-service science teachers undertake and how their education on this role effected in their pre-service teacher time. For this reason, two-hour teachings of 13 pre-service science teachers from Marmara University Ataturk Education Faculty have been pursued by being recorded to video tape. These 13 pre-service science teachers who go to different primary schools made their teachings without effect of researcher during their first teachings. One month later, pre-service science teachers have been asked to prepare their teaching by considering constructivist approaching. Thus, it has been aimed to understand the preferences and priorities of pre-service science teachers. The purpose of this study is to try evaluating what kind of teaching role pre-service science teachers undertook. It has also been tried to understand whether the education taken during undergraduate has been reflected by pre-service science teachers or not. As a result, it has been seen that pre-service teachers uses new methods and techniques in every situation but when they are not urged to use constructivist approach, they use these methods like traditional methods.

Key words: Science and technology education, pre- service teachers, social learning

Kaynakça

 • Altunoğlu, B. ve Atav, E. (2005) Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 19-28.
 • Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification.New York: Holt, Rinehart&Winston.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (2001). A Cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology. 52, 1–26.
 • Cronin-Jones, L.L. (1991).Science teachers’ beliefs and their influence on curriculum implementation: two case studies. Journal of Research on Science Teaching. 28 (3), 235–250.
 • Gallagher, J.J. & Tobin, K. (1987). Teacher management and student engagement in high school science. Science Education. 71(4), 535–555.
 • Gallagher, J.J. (2000). Teaching for understanding and application of science knowledge. School Science and Mathematics. 100(9), 310–319.
 • Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (Unesco 45. Uluslararası Eğitim Kongresi). Milli Eğitim Dergisi. Sayı 150. http://yayim.meb.gov.tr/ dergiler/150/guven.htm web adresinden 25.03.2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Karagözoğlu, G. (1987). Yüksek öğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 34–37.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz, A.R. (2002). Fizik öğretmen adaylarının kazanmaları beklenen davranışları uygulama okullarında yansıtabilme olanakları. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16–18 Eylül 2002, Ankara, Bildiriler Kitabı. http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/b_kitabi/PDF/Fizik/ Bildiri/t120DD.pdf web adresinden 29.09.2008 tarihinde edinilmiştir.
 • Mitchener, C. P., & Anderson, R.D. (1989). Teachers’ perspective: developing and implementing an STS curriculum. Journal of Research in Science Teaching, 26 (4), 351-369.
 • Morgil F.İ. ve Yılmaz A. (1999). Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, 181–186.
 • Oktar, İ. ve Bulduk, S., (1999) Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öğretmenlik davranışlarının değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi. 142, 66–69. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/medergi/19.htm web adresinden 29.09.2008 tarihinde edinilmiştir
 • Öztürk, E. ve Demircioğlu, H. (2002). Lise biyoloji öğretim programı uygulanmasında öğretmen rolü. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16–18 Eylül 2002, Ankara, Bildiriler, Cilt I, 122-128.
 • Penick, J.E. (1995). New goals for biology education. Bioscience. 45(6), 52-58.
 • Schremer, O. D. (1991). The teacher-a category in curriculum evaluation. Studies in Educational Evaluation. 17, 23–39.
 • Sözer, E. (1991). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışları kazandırma yönünden etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Tobin, K. (1987). Forces which shape the implemented curriculum in high school science and mathematics. Teaching and Teacher education. 3(4), 287-298.
 • Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16 (1), 145–162.
 • Yıldırım, M., Sürmeli, H., Benzer, E., Şahin, F. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 25,185–196.
 • YÖK & Dünya Bankası. (1997). Kimya öğretimi. Ankara. 14 – 15
 • YÖK&Dünya Bankası. (1998). Fakülte-okul işbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Öğretmen Eğitimi Dizisi. Ankara.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ SIRASINDAKİ ÖĞRETMEN ROLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 177 - 191, 10.10.2013

Öz

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının staj dönemlerinde nasıl bir öğretmen rolü
üstlendikleri ve bu rol üzerinde aldıkları eğitimin yansımalarının nasıl olduğu anlaşılmaya
çalışılmıştır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinden 13 öğretmen adayının öğretmenlik
uygulaması dersi sırasında ikişer ders saati boyunca sergiledikleri öğretimleri videoya
kaydedilerek gözlemlenmiştir. İki farklı ilköğretim okuluna giden bu 13 öğretmen adayının
birinci öğretimleri için araştırmacı tarafından hiçbir yönlendirme yapılmamıştır. Bir ay
sonra araştırmacı ikinci öğretimler için öğretmen adaylarından yapılandırmacı yaklaşımı
dikkate alarak öğretimlerini hazırlamalarını istemiştir. Böylece sergiledikleri öğretimlerde
öğretmen adaylarının tercihleri ve öncelikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın
amacı öğretmen adaylarının nasıl bir öğretmenlik rolünü benimsediklerini ortaya çıkarmaya
çalışmaktır. Ayrıca lisans boyunca aldıkları eğitimin özellikle ders yöntem ve teknikleri
açısından öğretmen adayları tarafından yansıtılıp yansıtılmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak, öğretmen adaylarının yeni yöntem ve teknikleri her durumda kullandıkları
ancak yapılandırmacı yaklaşımı kullanmaları konusunda uyarılmadıklarında ya da zorunlu
bırakılmadıklarında daha çok geleneksel yöntemleri kullandıkları görülmüştür.

Kaynakça

 • Altunoğlu, B. ve Atav, E. (2005) Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 19-28.
 • Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification.New York: Holt, Rinehart&Winston.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (2001). A Cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology. 52, 1–26.
 • Cronin-Jones, L.L. (1991).Science teachers’ beliefs and their influence on curriculum implementation: two case studies. Journal of Research on Science Teaching. 28 (3), 235–250.
 • Gallagher, J.J. & Tobin, K. (1987). Teacher management and student engagement in high school science. Science Education. 71(4), 535–555.
 • Gallagher, J.J. (2000). Teaching for understanding and application of science knowledge. School Science and Mathematics. 100(9), 310–319.
 • Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (Unesco 45. Uluslararası Eğitim Kongresi). Milli Eğitim Dergisi. Sayı 150. http://yayim.meb.gov.tr/ dergiler/150/guven.htm web adresinden 25.03.2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Karagözoğlu, G. (1987). Yüksek öğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 34–37.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz, A.R. (2002). Fizik öğretmen adaylarının kazanmaları beklenen davranışları uygulama okullarında yansıtabilme olanakları. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16–18 Eylül 2002, Ankara, Bildiriler Kitabı. http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/b_kitabi/PDF/Fizik/ Bildiri/t120DD.pdf web adresinden 29.09.2008 tarihinde edinilmiştir.
 • Mitchener, C. P., & Anderson, R.D. (1989). Teachers’ perspective: developing and implementing an STS curriculum. Journal of Research in Science Teaching, 26 (4), 351-369.
 • Morgil F.İ. ve Yılmaz A. (1999). Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, 181–186.
 • Oktar, İ. ve Bulduk, S., (1999) Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öğretmenlik davranışlarının değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi. 142, 66–69. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/medergi/19.htm web adresinden 29.09.2008 tarihinde edinilmiştir
 • Öztürk, E. ve Demircioğlu, H. (2002). Lise biyoloji öğretim programı uygulanmasında öğretmen rolü. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16–18 Eylül 2002, Ankara, Bildiriler, Cilt I, 122-128.
 • Penick, J.E. (1995). New goals for biology education. Bioscience. 45(6), 52-58.
 • Schremer, O. D. (1991). The teacher-a category in curriculum evaluation. Studies in Educational Evaluation. 17, 23–39.
 • Sözer, E. (1991). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışları kazandırma yönünden etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Tobin, K. (1987). Forces which shape the implemented curriculum in high school science and mathematics. Teaching and Teacher education. 3(4), 287-298.
 • Yeşilyurt, S. ve Gül, Ş. (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16 (1), 145–162.
 • Yıldırım, M., Sürmeli, H., Benzer, E., Şahin, F. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 25,185–196.
 • YÖK & Dünya Bankası. (1997). Kimya öğretimi. Ankara. 14 – 15
 • YÖK&Dünya Bankası. (1998). Fakülte-okul işbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Öğretmen Eğitimi Dizisi. Ankara.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehtap Yurdatapan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 31 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Yurdatapan, M. (2013). FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ SIRASINDAKİ ÖĞRETMEN ROLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 177-191.