BibTex RIS Kaynak Göster

The Evaluation of Curriculum Laboratory Schools from the Viewpoint of Physics Education

Yıl 2002, Cilt: 15 Sayı: 15, 137 - 150, 20.12.2013

Öz

The main aim of the study is to investigate how students evaluate the changes in
physics education brought forward by the laboratory schools.
Survey is the primary method of data collection. The students in Ministry of
Education (MEB) dependent schools which are currently applying various projects of
laboratory schools comprise the population of the study. The sample includes 316 students in
nine different lyceés in Istanbul.
A program evaluation questionnaire which was developed by the researcher himself
has two parts. The first part includes questions about the respondents’ demographic
characteristics. The second part is about the program evaluation which includes questions that
investigate whether the program fulfills its original aims. The frequency & percentage
distributions, The T test and one way ANOVA are the statistical techniques used in reporting
the results.
The findings of the study suggested that the students seemed to have an indecisive
attitude in their evaluation of laboratory schools model. It was observed that the reason for
this is that the students were not informed sufficiently about the program by the school
administrators.
In conclusion, it can be argued that the program has important deficiencies in its
application. It was found out that the theoretical appropriateness of the program could not
have been transferred to the Turkish educational practice adequately, because possibly of the
negative aspects of the educational system and the current financial conditions in Turkiye.

Key words: Cirriculum Laboratory Schools, School Effectiveness, Physics
Education.

Müfredat Laboratuvar Okulları’nın Fizik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2002, Cilt: 15 Sayı: 15, 137 - 150, 20.12.2013

Öz

Araştırmanın amacı öğrencilere, Müfredat Laboratuvar Okulları (MLO)’nı fizik
eğitimi açısından değerlendirtmektir.
Araştırmada ilişkisel tarama modeli (Survey) kullanılmıştır. İstanbul ili sınırları içinde
bulunan lise bazında Müfredat Laboratuvar Okulları’nda okuyan öğrenciler araştırmanın
evrenini oluşturmuştur. Öğrencilerin, MLO’nı öğretim stratejileri, ders araç gereçleri ve okul
yönetimi açısından getirdiği yenilikleri fizik eğitimi boyutunda değerlendirmeleri
betimlenmeye çalışılmış ve bu hususların öğrencilerin çeşitli özellikleri açısından farklılaşıp
farklılaşmadığı da ilişkisel olarak araştırılmıştır. Örneklemi, toplam dokuz lisede öğrenim
gören 316 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada kullanılan araçlar ilgili literatürden faydalanılarak ve uzman görüşü
alınarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan program değerlendirme anketi ve öğrenciler
için bireyi tanıma çizelgesi formları şeklinde oluşturulmuştur. Araştırmanın amaçları
doğrultusunda, frekans ve yüzde dağılımları ile t-testi ve varyans analizi teknikleri
kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin MLO modelini değerlendirmelerinde kararsız
bir tutum sergiledikleri görülmüştür. Öğrencilerin uygulanan program hakkında yeterince
bilgilendirilmedikleri ve bu yüzden programı tam olarak algılayamadıkları ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak, MLO modelinin uygulama aşamasında önemli eksikliklerinin olduğu
görülmüştür. Teoride uygun gözüken bu modelin uygulanmasında gerek Türk eğitim
sisteminin olumsuzlukları gerekse ekonomik koşulların olumsuz etkilerinin önemli rol
oynadığı ortaya çıkmaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cem GÜREL Bu kişi benim

Muhsin HESAPÇIOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002 Cilt: 15 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA GÜREL, C., & HESAPÇIOĞLU, M. (2013). Müfredat Laboratuvar Okulları’nın Fizik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(15), 137-150.