BibTex RIS Kaynak Göster

Coping And Depression Among Secondary School Students

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 75 - 94, 30.10.2013

Öz

The aim of this study is to compare the relationships between secondary
school students' depression and coping levels. Gender, grade, socio-economic status,
mother’s education level, father’s education level and parenting styles differences were
also searched in this context. Descriptive statistics was used in this study. In order to
collect data, 350 (175 girls; 175 boys) students are randomly recruited from five different 

secondary schools in Mugla. The instruments held to collect data were the “Information
Gathering Form”, “Children’s Depression Inventory” and “Coping Styles Inventory”. For
data analyses were used SPSS for WINDOWS. The group differences were analyzed by
“t-test” and “F statistics”. Correlational statistics was also employed to search for
relationships among all variables. The findings showed that the gender, socio-economic
status and parenting styles differences exist on depression. There are also gender, grade
and parenting styles differences exist on external help seeking and emotional
disengagement; grade and father’s education level on active planning of coping styles.
The results are discussed in the light of previous findings and in the context of depression
and coping styles conducting future research for implications as well.
Key words: Depression, coping, secondary school students.

Kaynakça

  • Turgay, A. ve Ercan, E. S. (2004). Mutsuz çocuk: Çocukluk ve ergenlik döneminde depresyon, Remzi Kitabevi, İstanbul.
  • Willem, K. & Brewin, C. (1994). Stress and coping in depressed women, Cognitive Therapy and Research, 18, 3, 403-437.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON VE BAŞAÇIKMA

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 75 - 94, 30.10.2013

Öz

Bu çalıșmanın amacı, ilköğretimin ikinci kademesinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerin depresyon ve bașa çıkma düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik
düzey, anne-babanın öğrenim düzeyi ve ebeveyn tutumları açısından karșılaștırmaktır. Bu
çalıșma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıștır. Araștırma, amacına uygun olarak
Muğla ilindeki beș farklı ilköğretim okulunda tesadüfî seçimle 350 kiși üzerinde (175 kız;
175 erkek) gerçekleștirilmiștir. Araștırmada “Bilgi Toplama Formu”, “Çocuklar için
Depresyon Envanteri” ve “Stresle Bașaçıkma Tutumları Envanteri” kullanılmıștır. Veri
analizleri için SPSS/WINDOWS programı kullanılmıștır. Gruplar arası farklılığı
belirlemek için “t testi” ve “varyans analizi”, değișkenler arasındaki ilișkileri belirlemek
için “korelasyon” kullanılmıștır. Depresyon üzerinde cinsiyetler, sosyo-ekonomik
düzeyler ve ebeveyn tutumları arasında; stresle bașaçıkma tutumlarına ilișkin “dıș yardım
arama” ve “kaçma/duygusal-eylemsel” boyutları üzerinde cinsiyetler, sınıf düzeyleri ve
ebeveyn tutumları arasında, “aktif planlama” boyutu üzerinde sınıf düzeyleri ve babanın
öğrenim düzeyleri arasında farklılığa rastlanmıștır. Araștırma sonuçları önceki bulgular
ıșığında depresyon ve bașaçıkma kapsamında bașka araștırma ve uygulamalara da yol
gösterecek bağlamda tartıșılmıștır.

Kaynakça

  • Turgay, A. ve Ercan, E. S. (2004). Mutsuz çocuk: Çocukluk ve ergenlik döneminde depresyon, Remzi Kitabevi, İstanbul.
  • Willem, K. & Brewin, C. (1994). Stress and coping in depressed women, Cognitive Therapy and Research, 18, 3, 403-437.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atılgan Erözkan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Erözkan, A. (2013). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON VE BAŞAÇIKMA. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 75-94.