Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu

Yıl 2019, Cilt 25, Sayı 2, 653 - 681, 27.12.2019
https://doi.org/10.33433/maruhad.667729

Öz

İşyeri devri; iş ilişkisini birçok yönden etkileyen, hukukun sonuç bağladığı olaylardan biridir. İşyerinin devri iş ilişkisinin taraflarından biri olan işverenin değişmesi anlamına gelmektedir. İşverenin değişmesi ise iş ilişkisinin devam edip etmeyeceği, iş ilişkisi devam edecekse işçilerin haklarının akıbetinin ne olacağı sorusunu akla getirmektedir. İş Kanunu kapsamında düzenleme altına alınan işyeri devrinde, devir tarihinde devreden işverenle işçiler arasındaki tüm sözleşmelerin devralana geçeceği hüküm altına alınmıştır. Sözleşmelerin devralana geçişi ilk aşamada devredenin sorumluluğunun ortadan kalkacağı gibi bir sonucu akla getirebilir. Ancak İş Kanununun işyeri devrini düzenleyen 6. maddesi devreden işverenin sınırlı dahi olsa sorumluluğuna yer vermiştir.

Kaynakça

 • ALP, Mustafa. (2012) Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 178; 158; 190). Çalışma ve Toplum Dergisi. Sayı: (32). 51-74.
 • AKTAY, A. Nizamettin; ARICI, Kadir ve SENYEN KAPLAN, E. Tuncay. (2013). İş Hukuku, Ankara.
 • AKYİĞİT, Ercan. (2008). İş Kanunu Şerhi C I. Ankara.
 • ALPAGUT, Gülsevil. (2010). İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı. İstanbul:
 • ARKAN, Sabih. (2018). Ticarî İşletme Hukuku. Ankara.
 • ASTARLI, Muhittin, (2013) Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda İşyeri Devrinde İşçinin İş İlişkisinin Devralan İşverene Geçişine İtiraz Hakkı. Çalışma ve Toplum Dergisi. Sayı: 36. 69-105.
 • AYDIN, Sema., KAPLAN, Hasan Ali ve KALYON, Arzu Şen. (2013). Ticari İşletme Devri ve Devrin Hukukî Sonuçları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. (http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/ dergi/17_1-2_8.pdf
 • AYDIN, Ufuk. (2015). 6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri. Sosyal Güvenlik Dergisi. Cilt:5, Sayı: 1. 9-31.
 • AYDINLI, İbrahim. (2014). 6552 sayılı Kanunda Alt İşveren Kurumunda Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt: XVIII, Sayı: 3-4. 77-99.
 • BAHTİYAR, Mehmet. (2009). Ticari İşletme Hukuku. İstanbul. BAYSAL, Ulaş. (2012). Karşılaştırmalı Hukuk Işığında İşyerinin Devri Halinde Devredenin Birlikte Sorumluluğu. Sicil İş Hukuku Dergisi. Sayı: 25. 54-60.
 • ÇANKAYA, O. Güven., ÇİL, Şahin. (2009).İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Ankara.
 • ÇELİK, Nuri., CANİKLİOĞLU, Nurşen. ve CANBOLAT, Talat. (2018). İş Hukuku Dersleri, İstanbul.
 • ÇİL, Şahin. (2009). Uygulamaya Yansıyan Yönüyle Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi. İstanbul, (Alt İşveren- Asıl İşveren) İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyumu Kadir Has Üniversitesi. ÇİL, Şahin. (2007). 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi. Ankara.
 • EREN, Fikret. (2015). Borçlar Hukuku Özel Hükümler. Ankara.
 • EREN, Fikret. (2017) Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara. ERTAN, Emre. (2017). İş Sözleşmesinin İşçi ve İşveren Sıfatının Birleşmesiyle Sona Ermesi. Sicil İş Hukuku Dergisi. Sayı: 38, 71-86.
 • ESEN, Bünyamin., DEKDAŞ, Fikret. (2014) İşyerinin Devri Halinde Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Prim Borçlarından Doğan Hukuki Sorumluluk. Terazi Hukuk Dergisi. Sayı: 94.
 • GÜNAY, Cevdet İlhan. (2009). Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti. Ankara GÜZEL, Ali. (1987). İşverenin Değişmesi, İşyerinin devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, İstanbul
 • GÜZEL, Ali., OKUR A. Rıza., CANİKLİOĞLU, Nurşen. (2016). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul.
 • KARAMAN, Mehmet Halis. (2018). Deniz İş Kanunu Kapsamında Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı. Sicil İş Hukuku Dergisi. Sayı: 40, 114-131.
 • MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi., ASTARLI, Muhittin ve BAYSAL, Ulaş. (2014). İş Hukuku. Ankara.
 • ÖZKARACA, Ercüment. (2008). İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukukî Sorumluluğu. İstanbul.
 • ÖZKARACA, Ercüment. (2009).İşyerinin Devri Hali İşverenlerin Hukukî Sorumluluğu.(Hukukî Sorumluluk) İstanbul: İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi.
 • SAYIN, A. Kemal. (2015) Türk Hukukunda Alt İşveren Uygulaması: Kamu Kuruluşlarının Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alımlarında 6552 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Yaklaşımlar. Sosyal Siyaset Konferansları. 60-98.
 • SÜMER, H. Hadi. (2013). Bireysel Basın İş Hukuku. Konya. SÜZEK, Sarper. (2019). İş Hukuku. İstanbul.
 • SÜZEK, Sarper. (2014). İşyeri Devri ve Hukukî Sonuçları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 15
 • ŞAKAR, Müjdat. (2015). Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, İstanbul.
 • ŞENER, Oruç Hami. (2016). Ticari İşletme Hukuku. Ankara.
 • TATAR, Gülsüm. (2011). İşyeri Devrinin Kazanılmış Haklara Etkisi. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası. (http://www.tuhis.org.tr/resim/files/yay%C4%B1n_74.pd
 • TATAR, Gülsüm. (2017). Sosyal Güvenlik Hukukunda Müteselsil Sorumluluk. Çalışma ve Toplum Dergisi. Sayı: 55. 2133-2170. TUNCAY, Can., EKMEKÇİ, Ömer. (2016). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. 18. Bası, İstanbul. UÇUM, MEHMET. (2003). Yeni İş Kanunu Seminer Notları, İstanbul. https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ (Erişim Tarihi: 06.09.2019) Çalışma ve Toplum Dergisi Yargıtay Kararları. 2015/3, (46). Çalışma ve Toplum Dergisi Yargıtay Kararları 2016/2, (49). Çalışma ve Toplum Dergisi – Yargıtay Kararları. 2017/1, (52). https://www.hukukmedeniyeti.org/karar/1814/alt-isveren-ust-isveren-isyerinin-devri/ (Erişim Tarihi: 06.09.2019) http://genel-is.org.tr/uploads/ALT-ISVERENLERIN-DEGISMESININ-HUKUKI-NITELIGI.pdf (Erişim Tarihi: 06.09.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra DEMİR>
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2073-5085
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maruhad667729, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {25}, number = {2}, pages = {653 - 681}, doi = {10.33433/maruhad.667729}, title = {İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu}, key = {cite}, author = {Demir, Kübra} }
APA Demir, K. (2019). İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 25 (2) , 653-681 . DOI: 10.33433/maruhad.667729
MLA Demir, K. "İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2019 ): 653-681 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/51063/667729>
Chicago Demir, K. "İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2019 ): 653-681
RIS TY - JOUR T1 - İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu AU - KübraDemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33433/maruhad.667729 DO - 10.33433/maruhad.667729 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 653 EP - 681 VL - 25 IS - 2 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.667729 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.667729 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu %A Kübra Demir %T İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu %D 2019 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 25 %N 2 %R doi: 10.33433/maruhad.667729 %U 10.33433/maruhad.667729
ISNAD Demir, Kübra . "İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 / 2 (Aralık 2019): 653-681 . https://doi.org/10.33433/maruhad.667729
AMA Demir K. İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019; 25(2): 653-681.
Vancouver Demir K. İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019; 25(2): 653-681.
IEEE K. Demir , "İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 25, sayı. 2, ss. 653-681, Ara. 2019, doi:10.33433/maruhad.667729