Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 1, 693 - 715, 30.06.2021
https://doi.org/10.33433/maruhad.945928

Öz

Covid-19 pandemisi, modern iş hukukunun dinamiklerini değiştirmekte, iş ilişkileri bakımından öncesinde karşılaşmadığımız yeni hukuki sorunları doğurmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan Covid-19 aşıları, pandemi ile mücadelede etkin bir araç olarak görülmektir. Ancak aşıların uygulanmaya başlaması, işverenlerin işçiyi aşı olmaya zorlayıp zorlayamayacakları, aşılanmayan işçinin iş sözleşmesi feshedip edemeyecekleri, aşıyı teşvik için neler yapabilecekleri ile işçi ve işçi adayının aşı durumunu nasıl işleyebilecekleri gibi yanıtlanması güç sorular yöneltmelerine neden olmuştur. Çalışmamız ile amaçlanan bu soruların yabancı hukuktan da yararlanarak tartışılmasıdır.

Kaynakça

 • Adınır, Kaptan Merter: İşverenin Yönetim Hakkı, İstanbul: On İki Levha, 2019.
 • Akbulut, Olgun: “Covid-19’a Karşı Türkiye’de Zorunlu Aşı Mümkün müdür?”, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü, https://d4b693e1-c592-4336-bc6a-36c134d6fb5e.filesusr.com/ugd/c80586_029a2dded4164c6ea81d94e2810b9e73.pdf (Erişim tarihi: 18.03.2021) (Zorunlu Aşı).
 • Akın, Levent: “Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri”, Çimento İşveren, Mayıs 2020, C. 34, S. 3, 16-71 (Covid-19).
 • Akyiğit, Ercan: Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı, Ankara: Seçkin Yayınları, 2020.
 • Alp, Mustafa/Gürsel, İlke: “COVID-19 Pandemisinde İşçilere Ait Sağlık Verilerinin İşlenmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2020, S. 44, 11-32 (Sağlık Verileri). Benkert, Daniel: “Wege aus der Pandemie - Impfpflicht im Arbeitsverhältnis?”, NJW-Spezial, 2021, 50-51 (Impfpflicht).
 • Bertelsmann, Klaus: Altersdiskriminierung im Arbeitsrecht, 27.04.2005.
 • Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta, 2020.
 • Delventhal, Marlene: “Corona-Shutz vor Datenschutz? – Impfungen und die Verarbeitung personenbezogener Daten”, Newsdienst ZD-Aktuell, 05053.
 • Develioğlu, Hüseyin Murat: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.
 • Doğan Yenisey, Kübra: “İş Kanunu’nda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, Çalışma ve Toplum, 2006, C. 4, S. 11, 1-43 (Eşitlik İlkesi).
 • Dönmez, Ünsal/Güllü, Gözdenur: “Covid 19 Gelişmeleri Karşısında Zorunlu Aşı Uygulaması Hakkında Değerlendirmeler”, COVID-19 Küresel Salgısının Hukuktaki Yansımaları (ed. Kemal Şenocak), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları-I, Ankara: Yetkin Yayınları, 2021, 953-978 (Zorunlu Aşı).
 • Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2019.
 • Dursun Ateş, Sevgi: İşverenin Yönetim Hakkı, Ankara: Seçkin Yayınları, 2019.
 • Ertürk, Şükran/Gürsel, İlke, “İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. 1, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2011 (Eşit Davranma İlkesi).
 • Fuhlrott, Michael/Fischer, Katharina: “Impfpflicht im Arbeitsverhältnis?”, NJW, 2021, 657-661 (Impfpflicht).
 • Gökcan, Hasan Tahsin: “Hasta Haklarının Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları (eds. Özge Yücel, ve Gürkan Sert), Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018, 155-192.
 • Gürsel, İlke: İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.
 • Güven, Ercan ve Ufuk Aydın: Bireysel İş Hukuku, Eskişehir: Nisan, 2017.
 • Güzel, Ali: “İş Hukukunda ‘Yetki’ ve ‘Özgürlük’”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Turan Esener’e Armağan, C. 15, S. 1, 2016, 93-126.
 • Hakeri, Hakan/Söğüt, İpek Sevda: “Tıp Hukuku Açısından Bulaşıcı Hastalıklar”, Adalet Dergisi, S. 64, 2020, 57-85 (Bulaşıcı Hastalıklar). Helvacı, Serap: Gerçek Kişiler, İstanbul: Legal Yayıncılık , 2017.
 • Joannidis, Aris Ilias: Das Verbot der Altersdiskriminierung im deutschen Arbeitsrecht, Tübingen: Köhler, 2011.
 • Kale Özçelik, Fatmagül: “Hakların Çatışması ve Dengelenmesi Bağlamında Çocuklara Yönelik Zorunlu Aşı Uygulaması (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ekseninde Bir İnceleme)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2, 2020, 47-77 (Zorunlu Aşı).
 • Kanadoğlu, Korkut: “Zorunlu Aşının Anayasallığı”, Lexpera Blog, 20.02.2020, https://blog.lexpera.com.tr/zorunlu-asinin-anayasalligi/#fnref8 (Erişim tarihi: 04.04.2021) (Zorunlu Aşı).
 • Kandemir, Murat/Yardımcıoğlu, Didem: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014, C. 19, S. 30-31, 1-44 (Eşitlik İlkesi) Kara Kılıçarslan, Seda: Kişilik Hakkına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2015.
 • Kasapoğlu Turhan, Mine: “İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu Aşı Uygulaması”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, 2019, 1-40 (Zorunlu Aşı).
 • Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/ Baysal, Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı Cilt 1: Bireysel İş Hukuku, Ankara: Lykeion Yayınları, 2020.
 • Naber, Sebastian/Schulte, Willem: “Können Arbeitnehmer zu einer Corona-Impfung oder einem Impfnachweis verpflichtet werden?”, NZA, 2021, 81-86 (Corona-Impfung).
 • Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul: Filiz Kitabevi, 2020.
 • Stück, Volker: “Abmahnung und Kündigung im Zusammenhang mit Corona”, Arbeitsrecht Aktuell, 2021, 71-73 (Corona).
 • Sur, Melda: “İşverenin Yönetim Hakkının Çağdaş Sınırlamaları ve Sosyal Diyalog”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C. 21, Özel Sayı, 2019, 2281-2308 2285.
 • Süzek, Sarper: İş Hukuku, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2020.
 • Taşkent, Savaş: İşverenin Yönetim Hakkı, İstanbul: İTÜ Yayınları, 1981.
 • Thüsing, Gregor: “Zulässige Ungleichbehandlung weiblicher und männlicher Arbeitnehmer-Zur Unverzichtbarkeit i.S. des § 611a Abs. 1 Satz 2 BGB”, RdA, 2001 (Ungleichbehandlung).
 • Turan Başara, Gamze: Kişiliğin İhlalinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat ile Haksız Kazancın İadesi, Ankara: Turhan Yayıncılık, 2018.
 • Ugan Çatalkaya, Deniz: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesinin İki Bileşeni: İşverenin Dar Anlamda Eşit Davranma Borcu ve Ayrım Yasağı”, Çalışma ve Toplum, 2021, C. 2, S. 69, 859-898 (İki Bileşen).
 • Ugan Çatalkaya, Deniz: İş Hukukunda Ölçülülük İlkesi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2019.
 • Ünal, Canan: “İş Sözleşmesinin Kurulmasında Sağlığa İlişkin Veriler”, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III (ed. Tankut Centel), Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 7, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018, 261-318 (Sağlığa İlişkin Veriler).
 • Ünal, Canan: İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Wittek, Wolfgang: “COVID-19 Impfpflicht im Arbeitsverhältnis”, Arbeitsrecht Aktuell, 2021, 61-64 (Impfpflicht)
 • Wünschelbaum, Markus: “Covid-19: Pandemiebewältigung und Datenschutz”, NZA, 2020, 612-616 (Pandemiebewältigung).
 • Yıldız, Gaye Burcu: İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2008.
 • Yuvalı, Ertuğrul: İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu, Ankara: Turhan Yayıncılık, 2012.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan ÜNAL ADINIR> (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3783-5637
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maruhad945928, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {27}, number = {1}, pages = {693 - 715}, doi = {10.33433/maruhad.945928}, title = {Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Ünal Adınır, Canan} }
APA Ünal Adınır, C. (2021). Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 27 (1) , 693-715 . DOI: 10.33433/maruhad.945928
MLA Ünal Adınır, C. "Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 27 (2021 ): 693-715 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/63367/945928>
Chicago Ünal Adınır, C. "Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 27 (2021 ): 693-715
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri AU - Canan Ünal Adınır Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33433/maruhad.945928 DO - 10.33433/maruhad.945928 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 693 EP - 715 VL - 27 IS - 1 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.945928 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.945928 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri %A Canan Ünal Adınır %T Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri %D 2021 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 27 %N 1 %R doi: 10.33433/maruhad.945928 %U 10.33433/maruhad.945928
ISNAD Ünal Adınır, Canan . "Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 27 / 1 (Haziran 2021): 693-715 . https://doi.org/10.33433/maruhad.945928
AMA Ünal Adınır C. Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2021; 27(1): 693-715.
Vancouver Ünal Adınır C. Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2021; 27(1): 693-715.
IEEE C. Ünal Adınır , "Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 693-715, Haz. 2021, doi:10.33433/maruhad.945928