Son Sayı

Cilt: 8 - Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Medeniyet Sanat uluslararası hakemli dergisinin esas amacı; sanat, tasarım ve mimarlık alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını paylaşabilecekleri demokratik bir platform oluşturmaktır. İçinde yaşadığımız bilgi çağında, bilgiye erişim ve bilginin dağıtılması konuları her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Medeniyet Sanat'ın ülkemizde yapılan araştırmalar için önemli bir bilgi dağıtım platformu olması hedeflenmektedir.

Dergimizde; fotoğraf, geleneksel sanatlar, görsel iletişim tasarımı, iletişim çalışmaları, mimarlık, plastik sanatlar, sanat yönetimi, şehir ve bölge planlama, tasarım ve sanat eleştirisi, tiyatro alanlarındaki araştırma ve derleme makaleleri ile kitap eleştirilerine yer verilmektedir.

Medeniyet Sanat uluslararası hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere dijital olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Makalelerin yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Medeniyet Sanat, ilgili tüm kişilerin DergiPark platformu üzerinden yayınlanan tüm makalelere erişebilecekleri bir açık erişim politikasına sahiptir.

Haziran sayısı için en son makale gönderim tarihi 15 Nisan ve Aralık sayısı için en son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir.

MEDENİYET SANAT DERGİSİ YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI

Medeniyet Sanat, uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı yayınlanır.


YAYIN KOŞULLARI

1. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış yazılar yayınlanır.

2. Dergiye basılmak üzere gönderilen araştırma makalesi, derleme makalesi ve inceleme niteliğindeki yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

3. Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Bu kurallara uygun olan yazılar iki ayrı hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme başvurulur. Yazıların yayınlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır. Hakem görüşü doğrultusunda yazarlardan kısaltma ve/veya düzeltme yapmaları istenebilir. Yazılar olumlu hakem görüşleri alındıktan sonra sıraya konularak yayımlanır.

4. Dergide yayınlanan yazıların telif hakları yazarı veya yazarları tarafından karşılıksız olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesine devredilir. Bunun için yazarlar Yayın Hakkı Devir Formu’nu imzalayarak telif haklarını devrettiklerini beyan etmek zorundadır.

5. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarına veya yazarlarına aittir.

6. Dergide yayınlanacak çeviri yazılarda çevirmen, eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayın izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır.

7. Derginin bir sayısında bir yazarın birden fazla yazısı yayınlanamaz.

8. Dergiye gönderilen tüm makaleler benzerlik raporuyla birlikte gönderilmelidir. Benzerlik oranı %15’in üzerinde olan makaleler, dergi kurallarınca yayınlanmaz. Ayrıca tekil kaynak benzerlik oranı %3’ü geçmemelidir.

9. Sosyal Bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) ve etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin araştırma yapılmadan önce alınmış olması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ve ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.


YAZIM KURALLARI

1. Yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır.

2. Yazılar Arial 11 punto ile tek aralıklı yazılmalıdır. Sayfa düzeni için üst 3 cm, alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm ve sol 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır.

3. Metin genelinde yapılacak alıntılar ve kaynakça APA-6 formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

4. Metinleriniz öz, abstract, kaynakça ve dipnotlar hariç 3000-7000 kelime sayısı arasında olmalıdır.

5. Yazılarınızda kullanılacak görsellerin sayısı 15’i geçmemelidir. Görselleriniz hem yazının içerisinde hem de yüksek kaliteli (300 dpi, jpeg, tiff veya pdf formatlarında) olarak ayrı bir dosyada gönderilmelidir.

6. Yazının ana başlığı sola dayalı, 12 punto koyu yazılmalıdır (Her Sözcüğün Baş Harfi Büyük).

7. Yayın başlığında sıralama; Türkçe başlık sonrasında İngilizce başlık, Türkçe öz ve İngilizce abstract sırasıyla gitmelidir.

8. Başlığın alt ve sol tarafında yazarın unvanı ve ismi 10 punto koyu verilmelidir.

9. Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş ve iletişim maili sayfanın en altında Arial 8 punto italik olarak verilmelidir. Bu bilginin girilmesi için kullanılacak dipnotta * simgesi kullanılmalıdır. Ayrıca her bir yazarın ORCID numarası yazılmalıdır.

10. Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış özetler 150-250 kelime aralığında, Arial 8 punto olarak verilmelidir.

11. Öz/Abstract, çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarına değinmeli, çalışma hakkında yeterli bilgiyi verecek içerikte hazırlanmalıdır.

12. Özün altında anahtar kelimeler (keywords) 8 punto ve italik olarak belirtilmelidir. Anahtar kelime sayısı minimum 3, maksimum 5 olmalıdır. Bu yazımda sadece Anahtar Kelimeler ve Keywords kelimeleri koyu olarak yazılmalıdır.

13. Öz başlığı/diğer başlıklar ile metin arasında ve metin genelindeki paragraflar arasında 1 er satır boşluk bırakılmalıdır.

14. Makale metni 2. sayfadan başlamalıdır.

15. Yazıdaki tüm başlıklar, “Giriş” ve “Kaynakça” hariç olmak üzere numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır. Tüm başlık seviyeleri 11 punto yazılmalıdır. Birinci derece başlıklar ve daha alt seviye başlıklar “Her Kelimenin İlk Harfi Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklar girintisiz ve sola dayalı olmalıdır.

16. Yazılarda yer alan tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vb.) “Görsel” olarak adlandırılmalıdır. Tablo ve görsellere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir. Tablolarda başlıklar üstte, görsellerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve görsel başlıkları Arial 11 punto, ortalanarak koyu yazılmalıdır. Tablo ve görsel adlarında yer alan kelimelerden yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük diğerleri küçük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.

17. Tablo veya görsellere ilişkin olası kaynak bilgileri de metin içinde gösterilmelidir. Ayrıca yazılarda kullanılan bütün tablo veya görseller kaynakçada GÖRSEL KAYNAKÇASI şeklinde ayrı bir başlık altında, Görsel sırasıyla ve APA-6 kaynakça gösterimine uygun olarak yazılmalıdır. Örneğin;

• Görsel 1. Bache, I. (2010). Europeanization and multi-level governance: EU cohesion policy and preaccession aid in Southeast Europe. Southeast European and Black Sea Studies, 10(1), s. 1–12.
• Görsel 2. ___________
• Görsel 3. ___________

Görseller için gösterim ve referanslar şu şekilde verilmeli ve kaynağın tam künyesi Görsel Kaynakçası başlığı altında, APA-6 standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.

Görsel 1. Hızlı kentleşmenin kent dokusuna etkileri (Yılmaz, 2010).
veya
Görsel 2. Hızlı kentleşmenin kent dokusuna etkileri (www.xxx.com / Erişim Tarihi: 12.06.2017).

şeklinde kısa link yazılarak kaynakçada tam künyesi Görsel Kaynakçası başlığı altında, APA-6 standartlarına uygun olarak verilir.

18. Tablolara metin içinde atıf verilmelidir.

19. Kişilerin kendi ürettiği görseller (fotoğraf, resim, şekil vb.) görselin adı yanında ve parantez içinde belirtilmelidir. (Fotoğraf yazarın kişisel arşivindendir veya şekil … verilerine dayanılarak yazar tarafından üretilmiştir vb.)

20. Tablolarda tablo içi yatay-dikey başlıklar bold ile yazılmalı, tablodaki diğer değerler normal yazılmalıdır.

21. Metin içerisinde sadece başlıklar koyu yazılacaktır. Bu nedenle önemli olan ve vurgulanmak istenen noktalar italik olarak belirtilmelidir.

22. Metin içerisinde maddeleme ile yazılacak olan yazılardan sıra önemi olanlar roma rakamları ile (i,ii…x) sıra önemi olmayanlar ise • simgesi ile yazılmalıdır.

23. Dipnotlarda yapılan açıklamalarda bir kaynağa atıf varsa kaynak gösterim kurallarına uygun olarak eklenmelidir.

24. Eğer yazınızın içinde ek bilgi için bir kaynak verilmek istenirse, dipnot olarak belirtilmelidir. Bu dipnotlarda “Bkz:” kısaltması yazıldıktan sonra, kaynak künyesinin tamamı (APA-6 kaynakça gösterimine uygun olarak) yazılmalıdır. Ayrıca ek bilgi için verilen kaynaklar, yazının sonundaki Kaynakça kısmında belirtilmelidir.

25. Tezden yapılan yayınlarda dipnota not düşülmelidir.

26. Metin iki tarafa yaslanarak yazılmalıdır.

27. Aynı yazarın birden çok kaynağı varsa; tüm kaynak gösteriminde soyadı belirtilerek kaynak künyesi oluşturulmalıdır. Aynı yazarın aynı yıldaki yayınları a, b ile kodlanmalı, farklı yıllardaki yayınlarından eski olan önce yazılmalıdır.

28. Metin kaynakçası Latin harfleri ile yazılmalıdır.

Not: Bu kurallara uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacak, doğrudan reddedilecektir.

ETİK İLKELER
Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

ARAŞTIRMA YAYIN ETİĞİ
1- Sosyal Bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) ve etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin araştırma yapılmadan önce alınmış olması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ve ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.
2- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
3- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
4- Hakem değerlendirmelerinde olan araştırmalara ilişkin ham verilerin hakemler tarafından talep edildiğinde sunulması şarttır. Verilerin makalenin yayımı sonrasında da gerektiğinde sağlanması zorunludur.

MAKALE BENZERLİK RAPORU VE BENZERLİK ORANI HAKKINDA DERGİ POLİTİKAMIZ
Aday makaleler akademik benzerlik engelleme programından (Örneğin: ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %15'e kadar kabul edilmektedir. Ayrıca tekil kaynaktan alım oranı %3’ü geçmemelidir. %15'nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

Yazarlar İçin Etik Kurallar
Yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti eder ve diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdikleri zaman bunu alıntı olarak belirtmek durumundadır. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı intihal nedenidir.
Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden aynı oranda sorumludur. Çalışmaya katkısı olup da araştırmacının ismine yer verilmemesi veya katkısı olmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.
Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır.
Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu olamaz. Yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye gönderemezler.

Hakemler İçin Etik Kurallar
Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.
Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.
Hakem raporları, makalenin bilimsel niteliği (ele aldığı konu, kullanılan yöntem ya da ilgili literatürün uygun kullanımı) ile ilgili değerlendirme de içerecektir. Bu değerlendirme olumlu ya da olumsuz, içerik hakkında mutlaka yapılmalıdır.
Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.

Dergimizde makale gönderimi ya da süreç işletimi için ücret alınmamaktadır.

Dergimiz Crossref, SOBIAD, ASOS Index, Index Copernicus, Google Scholar'da taranmaktadır.  

Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan tüm makaleler  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.