PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 3, 123 - 136, 30.01.2015

Öz

This research aims to determine whether the total scores on the teacher supervision forms, used by the supervisors for the inspection of preschool teachers, vary according to gender, length of service in preschool teaching and the location of the schools. This study is a descriptive one since it examines the current situation in preschool teacher supervision. The population of the study consists of 376 preschool teachers teaching in Adana, Ağrı, Erzurum, Diyarbakır, Giresun, İzmir, Mardin and Şanlıurfa provinces of Turkey. We used the “Teacher Supervision Form” as the data collection tool. The analyses are based on the scores that teachers took from the “Teacher Supervision Form” and personal information from the same form. The data was analyzed using descriptive statistics and the results of the normality test. The Mann Whitney U test and the Kruskal Wallis Test were also used for the data analysis. It was found that teachers’ scores on “Teacher Supervision Form” do not vary significantly according to gender. This study also showed that preschool teachers’ scores on the “Teacher Supervision Form” significantly increased in direct proportion with their length of service. The study determined that the variable “location of the educational institution” causes a significant change in preschool teachers’ scores on the “Teacher Supervision Form”. We decided that location causes a significant difference on teachers’ scores on the “Teacher Supervision Form”. Finally, a new supervision form specific to preschool teachers with more objective and observable criteria should be developed

Kaynakça

 • Ağaoğlu, E. (1998). Bazı kişilik özelliklerinin değerlendirme sürecine etkisi. Yönetici, denetçi ve öğretmenler. Eskişehir.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim. (1.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi. (6. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Barutçu, Ş. (2003). Erzurum ili merkez ilköğretim okulu müfettiş, yönetici ve öğretmenlerinin bakışları açısından “yönetici teftiş formu”nda yer alan davranışların önem ve gösterilme düzeyi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Başar, H. (1998). Eğitim denetçisi. (4.Baskı). Ankara: Pegem.
 • Döş, İ. (2005). İlköğretim düzeyinde kullanılan öğretmen teftiş formunun yeterlik düzeyine ilişkin denetçi, yönetici ve sınıf öğretmenleri algıları (Gaziantep örneği) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Glickman, C.D., Gordon, S.P. & Gordon, J.M.R. (2007). Supervision and instructional leadership. (Seventh edition), USA: Pearson.
 • Harman, M. (1998). Sınıf öğretmenlerine uygulanacak teftiş form önerisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Harris, B.M. (1985). Supervisory behavior in education. (Third edition), New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Has, E. (1998). İlköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki uygulamalarını geliştirmelerinde teftişin rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kış, A., Konan, N. ve Sönmez, H. (2011). Öğretmen teftiş formlarının değerlendirilmesi. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEM-SEN. 22-24 Haziran 2011. Mersin. s. 558-570.
 • Konan, N., Kış, A. ve Demir, A. (2011). Yönetici teftiş formlarının değerlendirilmesi. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEM-SEN. 22-24 Haziran 2011. Mersin. s. 571-581.
 • Konan, N. ve Çoban, D. (2013). İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin “Yönetici Teftiş Formu”na ilişkin görüşleri. IV. Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24-26 Mayıs 2013. Balıkesir.
 • Konan, N. ve Oğuz, V. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin “Öğretmen Teftiş Formu”nda yer alan değerlendirme ölçütlerine ilişkin görüşleri. 8. Ulussal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-9 Kasım 2013. İstanbul. s. 288-289.
 • Özen, M. (2002). Sınıf öğretmenlerinin başarı değerlendirmesi (Sivas İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Özer, A. K. (1999). Okul öncesi eğitim kurumlarında teftiş uygulamaları (Eskişehir ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sarıyar, Y. (1997). İlköğretim okullarında branş öğretmenlerinin denetiminde kullanılmakta olan teftiş formunun ilköğretim müfettişleri ve branş öğretmenlerince değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sergiovanni, T.J. & Starratt, R.J. (2002). Supervision: A redefinition, (Seventh edition). New York: McGraw-Hill Higher Education.
 • Şahin, S. (2005). İlköğretim okullarında uygulanan öğretmen teftiş formlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi (Gaziantep ili Şahinbey ilçesi örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 113-124.
 • Taymaz, H. (1982). Teftiş: kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmen Teftiş Formu’ndan Aldıkları Puanların Analizi

Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 3, 123 - 136, 30.01.2015

Öz

Bu araştırmada, maarif müfettişleri tarafından okul öncesi öğretmenlerinin teftişinde kullanılan “Öğretmen Teftiş Formları”ndaki toplam puanların cinsiyet, okul öncesi öğretmenliğindeki görev süresi (kıdem), görev yapılan öğrenim kurumunun bulunduğu il ve yerleşim yeri değişkenine göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçladığından betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Adana, Ağrı, Erzurum, Diyarbakır, Giresun, İzmir, Mardin ve Şanlıurfa illerinde görev yapan 376 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Bu araştırmada, “Öğretmen Teftiş Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Analizler, toplam 376 okul öncesi öğretmeninin Öğretmen Teftiş Formu’ndan aldıkları puanlar ve bu Formda yer alan kişisel bilgiler üzerinde yapılmıştır. Veriler, betimsel istatistikler ve normallik testi sonuçlarına göre analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin Öğretmen Teftiş Formu’ndan aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin, öğretmenlikteki görev süreleri arttıkça Öğretmen Teftiş Formu’ndan aldıkları puanlarda anlamlı düzeyde artış olduğu belirlenmiştir. Görev yapılan öğrenim kurumunun bulunduğu il değişkeninin, okul öncesi öğretmenlerin Öğretmen Teftiş Formu’ndan aldıkları puanlar üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu saptanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerin görev yaptıkları yerleşim yerinin, Öğretmen Teftiş Formu’ndan aldıkları puanlar üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, okul öncesi öğretmenlerine özgü, nesnel ve gözlenebilir ölçütlerin olduğu, yeni bir “Okul Öncesi Öğretmen Teftiş Formu” geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmeni, maarif müfettişi, teftiş, denetim, öğretmen teftiş formu

Kaynakça

 • Ağaoğlu, E. (1998). Bazı kişilik özelliklerinin değerlendirme sürecine etkisi. Yönetici, denetçi ve öğretmenler. Eskişehir.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim. (1.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi. (6. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Barutçu, Ş. (2003). Erzurum ili merkez ilköğretim okulu müfettiş, yönetici ve öğretmenlerinin bakışları açısından “yönetici teftiş formu”nda yer alan davranışların önem ve gösterilme düzeyi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Başar, H. (1998). Eğitim denetçisi. (4.Baskı). Ankara: Pegem.
 • Döş, İ. (2005). İlköğretim düzeyinde kullanılan öğretmen teftiş formunun yeterlik düzeyine ilişkin denetçi, yönetici ve sınıf öğretmenleri algıları (Gaziantep örneği) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Glickman, C.D., Gordon, S.P. & Gordon, J.M.R. (2007). Supervision and instructional leadership. (Seventh edition), USA: Pearson.
 • Harman, M. (1998). Sınıf öğretmenlerine uygulanacak teftiş form önerisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Harris, B.M. (1985). Supervisory behavior in education. (Third edition), New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Has, E. (1998). İlköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki uygulamalarını geliştirmelerinde teftişin rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kış, A., Konan, N. ve Sönmez, H. (2011). Öğretmen teftiş formlarının değerlendirilmesi. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEM-SEN. 22-24 Haziran 2011. Mersin. s. 558-570.
 • Konan, N., Kış, A. ve Demir, A. (2011). Yönetici teftiş formlarının değerlendirilmesi. III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEM-SEN. 22-24 Haziran 2011. Mersin. s. 571-581.
 • Konan, N. ve Çoban, D. (2013). İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin “Yönetici Teftiş Formu”na ilişkin görüşleri. IV. Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24-26 Mayıs 2013. Balıkesir.
 • Konan, N. ve Oğuz, V. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin “Öğretmen Teftiş Formu”nda yer alan değerlendirme ölçütlerine ilişkin görüşleri. 8. Ulussal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-9 Kasım 2013. İstanbul. s. 288-289.
 • Özen, M. (2002). Sınıf öğretmenlerinin başarı değerlendirmesi (Sivas İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Özer, A. K. (1999). Okul öncesi eğitim kurumlarında teftiş uygulamaları (Eskişehir ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sarıyar, Y. (1997). İlköğretim okullarında branş öğretmenlerinin denetiminde kullanılmakta olan teftiş formunun ilköğretim müfettişleri ve branş öğretmenlerince değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sergiovanni, T.J. & Starratt, R.J. (2002). Supervision: A redefinition, (Seventh edition). New York: McGraw-Hill Higher Education.
 • Şahin, S. (2005). İlköğretim okullarında uygulanan öğretmen teftiş formlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi (Gaziantep ili Şahinbey ilçesi örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 113-124.
 • Taymaz, H. (1982). Teftiş: kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necdet KONAN>

0000-0001-6444-9745


Vuslat OĞUZ>

0000-0002-4125-0693

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Konan, N. & Oğuz, V. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmen Teftiş Formu’ndan Aldıkları Puanların Analizi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 123-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17395/181902

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.