Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitim Programı Tasarımı Tercihlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 1, 275 - 289, 16.04.2017
https://doi.org/10.17860/mersinefd.305977

Öz

Bu araştırma, öğretmenlerin eğitim programı tasarım tercihlerini bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma 2015- 2016 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Hatay ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi ise ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 292 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Baş (2013) tarafından geliştirilen; “Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 30 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler konu merkezli tasarım, sorun merkezli tasarım ve öğrenci merkezli tasarım şeklindedir. Veri çözümlemede aritmetik ortalama (  ) parametrik testlerden bağımsız örneklem t- testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin eğitim programı tasarımı tercihlerinin öğrenci ve sorun merkezli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerinin cinsiyet, eğitim durumu, görev yapılan okul kademesi değişkenine göre farklılaşmadığı; mesleki kıdem değişkenine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.  20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlere hizmet içi eğitim kursları düzenlenerek öğrenci ve sorun merkezli program tasarımının etkili bir öğrenme sürecindeki rolüne yönelik farkındalık kazandırılabilir.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., Altun, A. ve Soylu, M.Y. (2008). Öğretim tasarımı. Ankara: Maya Akademi.
 • Alcı, B. (2012). Eğitim programı tasarımı ve modeller. Hasan Şeker (Ed.), Eğitimde program geliştirme içinde (s.71-88). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aygören, F. ve Saracaoğlu, A. S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(34), 194-223.
 • Aydıner, N. (2015). Eğitim Programları ve Öğretim. Asuman Seda Saracaloğlu ve Adnan Küçükoğlu (Ed.) Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (s.21-54). Ankara: Pegem Akademi
 • Aykaç, N.(2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bal, A.P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1),53-68.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baş, G. (2013). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercih ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 965-992
 • Bıkmaz, F.H. (2006). New elementary curricula and teachers. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 39(1), 97-116.
 • Çeliköz, N. (2004). Yeni program geliştirme anlayışına dayalı olarak geliştirilen bir program tasarımının öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 99-113.
 • Demirel, Ö. (2011). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Duru, A. ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 67-81
 • Eğitim Reformu Girişimi, (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme http://www.egitimreformugirisimi. org Adresinden 24.09.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Erden, M. (1993). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Yayınları
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi: Nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 221-259.
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastomonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T. ve Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402.
 • Karasar N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kasapoğlu, K. ve Duban, N. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarını yordayan bir faktör olarak yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları (Afyonkarahisar İli Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 85-96.
 • Kesten, A. ve Özdemir, N. (2010). Sosyal bilgiler öğretim programinin ölçmedeğerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 223-236.
 • Küçüktepe, C. (2011). Eğitimde program geliştirme süreci. (Ed.Uzunboylu, H. ve Öner, G). Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s.25-44). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Küçüktepe, C. (2012). Program geliştirme süreci, Program geliştirmede çalışma grupları ve çalışma planı hazırlama-İhtiyaç belirleme yaklaşım ve teknikleri (Ed.Şeker, H). Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar ve Yaklaşımlar içinde (s.89-125). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Marsh, C.J. (2004). Key concepts for understanding curriculum. (Third Edition). London: Routledge.
 • Orbeyi, S. ve Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programı'nın değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147.
 • Ornstein, A.C ve Hunkins, F.P. (2014). Eğitim programı. (Çev. Asım Arı). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Özdemir, S.M. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.
 • Sönmez, V. (2012). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. (17.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Varış, F. (1996). Egitimde program gelistirme: teori ve teknikler. Ankara: Alkim Yayıncılık
 • Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204-212.
 • Yapıcı, M. ve Leblebiciler, N.H. (2007). Öğretmenlerin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 6(3), 480-490
 • Yurdakul, B. (2016). Yapılandırmacılık. Pegem Atıf İndeksi, (5), 39-65.
 • Yüksel, İ. ve Sağlam, M. (2012). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan ÜNSAL Bu kişi benim


Fahrettin KORKMAZ

Yayımlanma Tarihi 16 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ünsal, S. & Korkmaz, F. (2017). Eğitim Programı Tasarımı Tercihlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 275-289 . DOI: 10.17860/mersinefd.305977

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.