Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri

Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 2, 666 - 682, 07.09.2017
https://doi.org/10.17860/mersinefd.324205

Öz

Bu araştırmanın amacı 7. sınıf öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin incelenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Hatay ili Antakya ilçesinde bulunan Ataker Ortaokulu, Hayrettin Özkan Ortaokulu ve Ayşe Fitnat Ortaokuluna devam eden 300 öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri için araştırmacı tarafından geliştirilen Eleştirel Okuma Becerisi Ölçme Aracı ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler ilişkisiz örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Haftalık olarak okumaya daha fazla süre ayıran öğrencilerle yıl boyunca daha çok kitap okuyan öğrencilerin ölçme aracından daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir.  Türkçe dersinde kendini başarılı ve çok başarılı gören öğrenciler ile Türkçe dersinde birinci dönem sonu ders notu yüksek olan öğrencilerin ölçme aracından aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte eleştirel okuma becerisi ile televizyon, bilgisayar veya tablet karşısında geçirilen süre arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Kaynakça

 • Akyol, A. (2011). Türkçe dersi öğretim programında eleştirel okuma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Anderson, T., Howe, C. , Soden, R., Halliday, J., & Low, J., (2001) . Peer interaction and the learning of critical thinking skills in further education students. Instructional Science, 29 (1), 1 – 32
 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 1-11.
 • Cüceloğlu, D. (1994). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğanay, A. (2007). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ennis, R. (1985). Goals for critical thinking curriculum. In: A. Costa (Ed.), Developing Minds (pp. 54-57). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Flemming, L., E. (2006). Reading for thinking. (5th edition). Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Işık, H. (2010). Lise öğrencilerinin eleştirel okuma seviyeleri ve eleştirel okuma seviyeleri ile eleştirel düşünme eğilimleri ve okuma sıklığı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Maker, J. & Lenier, M. (1996). Academic reading with active critical thinking. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • Özdemir, E. (2007). Eleştirel okuma (7. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Özensoy, A. U. (2011). Eleştirel okumaya göre düzenlenmiş sosyal bilgiler dersinin eleştirel düşünme becerisine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pirozzi, R. (2003). Critical reading, critical thinking. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
 • Sadioğlu, Ö. ve Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. Elementary Education Online,7(8), 814-822.
 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Sever, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okumaya yönelik özyeterlik algıları. Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 6(2), 33-42.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan DEMİR
0000-0001-8319-0791
Türkiye


Mustafa Onur KAN
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8319-0791
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Demir, R. & Kan, M. O. (2017). 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 666-682 . DOI: 10.17860/mersinefd.324205

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.