Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği

Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 3, 1233 - 1248, 29.12.2017
https://doi.org/10.17860/mersinefd.344695

Öz

Yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde de kullanılabilecek olan Web 2.0 araçları, sundukları dijital ortamlarla öğrencilerin üretici dil becerilerine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Web 2.0 araçlarından Poll Everywhere’in Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine yönelik etkisi, öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden iç içe geçmiş tek durum deseninin kullandığı araştırmada Poll Everywhere ile geliştirilmiş üç adet etkinlik kullanılarak B1 seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerle uygulama yapılmıştır. Uygulama sonrasında öğrencilerden Poll Everywhere Web 2.0 aracına ve geliştirilen etkinliklere yönelik elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada Poll Everywhere Web 2.0 aracının olumlu sıfatlarla tanımlandığı, interaktif bir eğitim ortamının çeşitli özelliklerini sunduğu, yazmaya yönelik isteği arttırdığı ve yazma derslerinde devamlı kullanılmak istendiği sonucuna ulaşılmıştır. Yazma etkinliklerine yönelik sonuçlar ise “etkinliklerin olumlu sıfatlarla tanımlanması, geleneksel ders kitabına göre daha çeşitli fırsatlar sunması, iletişimsel bir yapıda olması, zihinsel becerileri desteklemesi, Poll Everywhere Web 2.0 aracı ile uyumlu olması” şeklinde çeşitlenmiştir.

Kaynakça

 • Adıyaman, A. (2011). İletişimsel yöntem ışığında yazınsal bir tür olan kısa öykü ile yaratıcı çalışma biçimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensitütüsü, Ankara.
 • Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The internet and higher education, 11(2), 71-80.
 • Aktaş, T. (2005). Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1). 89-100.
 • Alexander, B. (2006). Web 2.0. A New Wave of Innovation for Teachning and learning, 32-44.
 • Alsaleem, B. I. A. (2013). The Effect of" WhatsApp" Electronic Dialogue Journaling on Improving Writing Vocabulary Word Choice and Voice of EFL Undergraduate Saudi Students. Arab World English Journal, 4(3).
 • Altıok, S., Yükseltürk, E. ve Üçgül, M. (2017). Web 2.0 Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilen Bilimsel Bir Etkinliğin Değerlendirilmesi: Katılımcı Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 1-8.
 • Arslan, T. (2009). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde web destekli öğrenme modeli moodle'ın kullanımı ve öğrenme sürecine etkisi -yazma becerisi bağlamında görgül bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13(13), 311.
 • Bağcı, H. & Başar, U. (2013). Yazma Eğitimi, (Ed. Mustafa Durmuş ve Alpaslan Okur), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Barın, E. (2006). Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Dikte ve Yazılı Anlatımın Önemi. TDAY Belleten, 2006/1, Ankara: TDK Yayınları 21, 32.
 • Bennett, S., Bishop, A., Dalgarno, B., Waycott, J., & Kennedy, G. (2012). Implementing Web 2.0 technologies in higher education: A collective case study. Computers & Education, 59(2), 524-534.
 • Brodahl, C., Hadjerrouit, S., & Hansen, N. K. (2011). Collaborative writing with web 2.0 technologies: Education students’ perceptions. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 10, 73-103.
 • Duffy, P. (2008). Engaging the YouTube Google-eyed generation: Strategies for using Web 2.0 in teaching and learning. Electronic Journal of E-learning, 6(2), 119-130.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Fattah, S. F. E. S. A. (2015). The Effectiveness of Using WhatsApp Messenger as One of Mobile Learning Techniques to Develop Students' Writing Skills. Journal of Education and Practice, 6(32), 115-127.
 • Grosseck, G. (2009). To use or not to use web 2.0 in higher education?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 478-482.
 • Grosseck, G., & Holotescu, C. (2008). Can we use Twitter for educational activities. In 4th international scientific conference, eLearning and software for education, Bucharest, Romania.
 • Hamaratlı, E. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Ağı Oluşturma Yönteminin Öğrencilerin Yazma Becerisi ve Motivasyonuna Etkisi (Mısır Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Ince, M., ve Akdemir, Ö. (2013). The investigations of using web 2.0 technologies on English writing skills of students with different learning styles. Eurasian Journal of Educational Research, 53, 93-106.
 • İnce, M. (2011). Web 2.0 Teknolojileri Kullanımının Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin İngilizce Yazma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kalelioğlu, F., ve Gülbahar, Y. (2010). Investigating the usage of blogs in educational settings from multiple intelligences perspective. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2).
 • Kuş, A., ve Bakır, N. (2013). Yabancı dil öğretiminde beyin temelli tekniklerle yazma becerilerinin geliştirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8(10), 395-403.
 • Önal, A., Kaya, A., ve Draman, S. E. (2006). Açık kaynak kodlu çevrimiçi eğitim yazılımları. Akademik Bilişim, 9-11.
 • Özcan, M. (2015). Yabancı dil olarak Arapça konuşma becerisi öğretiminde iletişimsel yaklaşıma dayalı etkinliklerin kullanımı. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(10).
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. ve Baysal, N. (2011). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey
 • Raimes, A. (1983). Techniques in Teaching Writing. Oxford University Press, New York.
 • Shih, R. C. (2011). Can Web 2.0 technology assist college students in learning English writing? Integrating Facebook and peer assessment with blended learning. Australasian Journal of Educational Technology, 27(5).
 • Sofia, H. (2015). Teaching Technical Writing Skills Using Web 2.0 Technology –An Experimental Study. Unpublished PhD thesis. İndia: B.S. Abdur Rahman University İnstitute of Science and Technology,.
 • Tezbaşaran, A. A. (1994), ÖSYS Testlerinde Yoklanmak İstenen Bilişsel Davranışlar, H.Ü. Eğitim Fak. Dergisi, Sayı: 10, 79-84.
 • Thompson, J. (2007). Is Education 1.0 ready for Web 2.0 students?. Innovate: Journal of Online Education, 3(4), 5.
 • Tiryaki, E.N. (2013) Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 38-44.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wong , A., (2016). Experience And Techniques Of Using Mobile Phones And A Polling Web Site As A Student Response System. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS) , pp. 2(5), 45-49.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. (2014). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 2 Ders Kitabı Yazma Etkinlikleri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2).

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman TURHAN>

Türkiye


Bayram BAŞ>

0000-0003-3569-9395

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Turhan, O. & Baş, B. (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (3) , 1233-1248 . DOI: 10.17860/mersinefd.344695

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.