Cilt: 15 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Derleme

Olgu Sunumu

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi sağlık bilimleri literatürüne nitelikli bilimsel bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç gereğince değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen bilimsel yazılar hızlı, nitelikli, çift kör peer review değerlendirme sürecinden geçerek yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilmektedir.     

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; MEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır ve yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanır. Multidisipliner hakemli bilimsel bir yayın olan MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisinde Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Diyetisyenlik ve Sağlık psikoloji alanlarından bilimsel yazılar yayımlanır. Bu dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, bir başka dergide yayımlanmamış veya hâlihazırda yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir

YAZAR REHBERİ
A- Yayın İlkeleri

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; MEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır ve yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanır. Multidisipliner hakemli bilimsel bir yayın olan MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisinde Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Diyetisyenlik ve Sağlık psikoloji alanlarından bilimsel yazılar yayımlanır. Bu dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, bir başka dergide yayımlanmamış veya hâlihazırda yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir.


B- Bilimsel Sorumluluk
Yayımlanan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur. Yazarların tamamının gönderilen makaleye bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:
a) Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
b) Makaleyi yazmalı veya revize etmeli ve
c) Makalenin son halini kabul etmelidir.

C- Etik Sorumluluk
İnsan üzerinde yapılan tüm çalışmalarda araştırmacılar, “Yöntem” bölümünde Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmelidir.
Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde, hayvan haklarının Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda korunduğu ve kurumları etik kurullarından onay alındığı belirtilmelidir.
Öğesi insan veya hayvan olan bütün epidemiyolojik çalışmalarda etik kurul kararının yazının Yöntem kısmına yazılması gerekir. Yazının başvuru aşamasında Etik Kurul kararını gösteren belgenin kopyası sisteme yüklenir. Etik kurul kararı olmayan bir epidemiyolojik çalışma değerlendirme sürecine alınmadan ret edilir.
Olgu sunumlarında hastalardan “Bilgilendirilmiş olur” alınmalı ve yazının içinde belirtilmelidir. Yazının başvuru aşamasında “Bilgilendirilmiş olur” un bir örneği editöre ulaştırılmalıdır.
Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) başlık sayfasında belirtmelidirler.


D- Yayın Kurulunda Yer Alan Kişilerin Dergiye Yazı Göndermesi
Dergi yayın politikası gereği yazar ve hakemlere kör hakemlik garantisi vermektedir. Yazıların hakem değerlendirme sürecinde Başeditör bütün yazıları, Bölüm ve sayfa düzeni editörleri ise sadece atandıkları yazıların değerlendirme sürecini görebilmektedir. Başeditör, dergi yayın kurulunda bulunan bir kişiden yazı alırsa, bu yazının değerlendirme süreci için başka bir bölüm editörünü görevlendirdiği zaman, kör hakemlik garantisi yerine getirilmiş olmaktadır. Bu nedenle Başeditör dışındaki yayın kurulu üyeleri dergiye yazı gönderebilir.


E- Yazı Türleri
1. Araştırma Makalesi: Sözcük sayısının özet ile birlikte (Başlık sayfası ve kaynaklar hariç) 4000 kelimeyi, tablo, şekil, fotoğraf ve resim sayısının toplamda 5’i ve kaynak sayısının 30’u geçmemesi önerilir.
2. Derleme: Sözcük sayısının özet ile birlikte (Başlık sayfası ve kaynaklar hariç) 5000’i, kaynak sayısının 40’ı geçmemesi önerilir. Yeni ve güncel bilgiler içermelidir. Yazar sayısı üçü geçmemelidir. Yazarlardan birisinin konu ile ilgili en az bir araştırma makalesinin SCI/SCIExpanded içinde taranan dergilerde yayınlanmış olması gerekir.
3. Olgu Sunumu: Sözcük sayısının 1000’i, kaynak sayısının 15’i geçmemesi önerilir.
4. Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Özet içermemelidir. Sözcük sayısının 500’ü, kaynak sayısının 5’i geçmemesi önerilir.


F- Yazım Kuralları
Yazılar sadece http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinsbd web sitesinden online olarak kabul edilmektedir.


Derginin yayım dili Türkçedir.


Yazılar, standart A4 (21X29.5cm) boyutlarında dörtkenarından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Cambria yazı karakteri, 11 punto ve çift satır aralıklı olarak MS Word programında yazılmalıdır.
Ana başlıklar (Öz, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar gibi) 12 punto ve bold yazılmalı ve öncesinde bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklar 11 punto ve italik yazılmalı, öncesinde boşluk bırakılmamalıdır. Başlıklarda paragraf girintisi yapılmamalıdır. Metinde paragraf girintisi 1,25 cm olmalı.


Kullanılan kısaltmalar yazı içerisindeki ilk geçtikleri yerde parantez içinde belirtilmelidir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Metin içinde geçen sayılar “1 - 9” arasında ise yazıyla, “10 ve üzerinde” ise arabik rakamlarla yazılmalıdır. Cümleler rakam ya da kısaltmalar ile başlamamalıdır. Bakteri türleri ‘M. tuberculosis’ örneğinde olduğu gibi italik yazılmalıdır. Metin içindeki ondalık sayılar nokta ile gösterilmelidir (Ör: 3.12)


Yazı türlerine göre yazı bölümleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
1. Araştırma Makalesi: Türkçe başlık, Öz, Anahtar kelimeler, İngilizce başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (var ise), Kaynaklar, Tablolar, Şekiller, Fotoğraflar, Resimler.
2. Derleme: Türkçe başlık, Öz, Anahtar kelimeler, İngilizce başlık, Abstract, Keywords, Giriş, konu ile ilgili alt başlıklar, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller, Fotoğraflar, Resimler.
3. Olgu Sunum: Türkçe başlık, Öz, Anahtar kelimeler, İngilizce başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar.
4. Editöre Mektup: Başlık ve özet bölümleri yoktur. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.


G- Yazının Hazırlanması
1. Başlık sayfası
Başlık sayfası aşağıdaki gibi ayrıca hazırlanır ve sisteme ayrıca yüklenir. Başlık sayfasında sırasıyla;
i. Yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce)
ii. Kısa başlık: Yazı ile ilgili 40 karakteri (boşluksuz) geçmeyecek bir kısa başlık.
iii. Yazar bilgileri: Yazar sırasına göre tüm yazarların ad ve soyadları açık olarak yazılır. Yazar isimlerinin karşısına yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurumu, iş telefonu, e-posta ve yazışma adresi ve Orcid ID’si yazılır.
iv. Sorumlu yazar: Sorumlu yazarın kim olduğu, iletişim ve adres bilgileri belirtilmelidir.
v. Bildiri sunumu: Yazı ulusal ya da uluslararası bilimsel bir toplantıda bildiri olarak sunulmuşsa, yeri ve zamanı belirtilmelidir.
vi. Tez çalışması: Yazı bir tez çalışmasından hazırlanmışsa mutlaka tezin adı ve kabul tarihi belirtilmelidir.
vii. Yazar katısı: Yazarların yazıya nerelerde katkı verdiği açıkça yazılmalıdır.
viii. Mali destek: Çalışmanın yapılması ve makalenin yazımı süresince tüm mali ve maddi destek sağlayan kişi ve kurumlar yazılmalıdır. Yoksa olmadığı yazılmalıdır.
ix. Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olup olmadığı belirtilmelidir.
x. Teşekkür: Makalede yazarlık şartlarını sağlamayan ama yazıya editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik olarak katkı sağlayan kişilere, kurumlara isimleri belirtilerek teşekkür edilmesi önerilir.
xi. Ana metin kelime sayısı: Yazının, başlık sayfası ve kaynaklar hariç kaç sözcükten oluştuğu belirtilmelidir.
xii. Tablo, şekil vb sayı: Toplam tablo, şekil, fotoğraf ve resim sayısı belirtilmelidir.
Yazar isimleri ya da yazarların çalıştıkları kurumları tanıtıcı bilgiler, yazının Başlık Sayfası dışındaki hiçbir yerde yer almamalıdır.
Yazarlar tarafından imzalanmış “Yayın Hakkı Devir Formu” başvuru aşamasında sisteme yüklenmelidir. Yayın Hakkı Devir Formuna dergimizin web adresinden ulaşılabilir.


2. Tam Metin (Kör Değerlendirme Metni)
Değerlendirme metnini kör olarak hazırlanmasından yazar sorumludur. Lütfen değerlendirme metnini hazırlarken, metnin yazar ve kurumları tanıtacak bilgileri içermediğinden emin olunuz.
Değerlendirme metni özet, ana metin, çalışmanın kısıtlılıkları, kaynaklar, tablo/şekil/fotoğraf/resim tamamını içerecek şekilde tek bir dosya olarak hazırlanır. Her bir bölüm sayfa başından başlar. Metnin tamamında ve tablolarda ondalık sayılar nokta ile ayrılır, virgül kullanılmaz.


i. Özet ve anahtar kelimeler
Türkçe özet "Öz", İngilizce özet "Abstract" alt başlığı altında yazılmalıdır. Araştırma ve derleme makalelerinde özet 250 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Özette kısaltma, tablo, şekil, resim kullanılmamalı ve kaynak gösterimi yapılmamalıdır. Özette sırayla; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri bulunmalıdır. İngilizce özette sırasıyla Aim, Method, Results, Conclusion başlıkları bulunmalıdır.


Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce (Keywords) olarak yazılmalı, ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olmalı, birbirlerinden virgül ile ayrılmalı, sayısı en az üç, en fazla beş olmalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir.
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).


ii. Ana metin
Ana metin yukarıda açıklanan yazı türlerine göre alt bölümleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.


iii. Çalışmanın Kısıtlılıkları (Var ise)
Çalışmanın kısıtlılıkları varsa, ana metinde sonuç ve öneriler bölümünden sonra verilmelidir.


iv. Kaynaklar
Metin içi ve metin sonu kaynak gösteriminde AMA (American Medical Association) stili kullanılmalıdır. Atıflar elle yapılabileceği gibi atıf düzenleme programları da kullanılabilir (EndNote, Mendeley, Zotero vb.). Aşağıda kaynakların yazımıyla ilgili açıklama ve örnekler görülmektedir. Aşağıdaki açıklama ve örneklere uymayan kaynakların yazımı için, AMA’ya bakınız.


Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır (Vancouver) ve kaynak numaraları üst simge olarak verilmelidir. Örneğin, “ …. belirtilmektedir8. ” birden fazla kaynak var ise virgülle “…. belirtilmektedir8,12,15. ” birbirini izleyen kaynaklar “-“ ile “…. Belirtilmektedir5-8. ” ayrılmalıdır. Yazar ismi verilerek alıntı yapılıyorsa, yazarın isminin geçtiği yerde kaynak numarası üst simge olarak verilmelidir. Ör; “Gül ve rak3 …”

Kaynaklar bölümünde kaynakların yazımı
a. Yazının sonundaki kaynaklar metindeki ilk sırasına göre numaralandırılarak listelenmelidir. Kaynaktaki yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilmelidir. 6’dan fazla olduğunda sadece ilk 3 isim verilmelidir, devamında İngilizce kaynaklarda “et al.” ve Türkçe kaynaklarda “ve ark.” ibaresi eklenmelidir.
Yazar Sayılarına Göre Gösterimler
Tek yazar: Soyadı AA.
İki yazar: Soyadı AA, Soyadı BB.
6 yazar: Soyadı AA, Soyadı BB, Soyadı CC, Soyadı DD, Soyadı EE, Soyadı FF.
6’dan fazla yazar: Soyadı AA, Soyadı BB, Soyadı CC, ve ark. / et al.


b. Kişisel deneyimler ve yayına kabul edilmemiş* (*doi numarası olup henüz dergi sayısında basılı olmayanlar hariç) araştırmalar kaynak olarak gösterilemez.


c. Bir derginin ek sayısı (Supplement) kaynak gösterileceği zaman; İngilizce makalelerde (Suppl.) ve Türkçe makalelerde ise (ES) şeklinde gösterilmelidir. Çevrimiçi makale ise tam yayın tarihi kullanılır. Genellikle cilt ve dergi sayıları, sayfa numaraları yoktur. Makaleye doğrudan ulaşım adresi ve erişilen tarih verilmelidir.


ç. Basılı Dergilerde Yayınlanan Makalelerden Yapılan Alıntı
Basılı dergilerdeki makalelere yapılan alıntı için kaynaklar bölümünde gösterim: ‘Yazarın Soyadı Yazarın adı(lar)nın baş harfi. Makalenin adı. Derginin italik şekilde adı (NLM katologda yer alan dergilerde var olan kısaltması). Makalenin basım yılı; Cilt no(sayı no): sayfa numaraları.’ şeklinde yazılmalıdır.


Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılarak italik yazılmalıdır. NLM katologda yer almayan bir dergi kısaltılmadan yazılmalıdır.
Örnek: Keçeli S, Dündar D, Sönmez TG. Anti-candidal activity of clinical Pseudomonas aeruginosa strains and in vitro inhibition of Candida biofilm formation. Mikrobiyol Bul. 2012;46(1):39-46.


d Çevrimiçi Dergilerdeki DOI Numarası Bulunan Makalelerden Yapılan Alıntı
Yazar soyadı yazarın adının ilk harfi. Kaynak makalenin adı. Dergi adı (NLM katologda yer alan dergilerin kısaltması; yer almıyorsa tam adıyla italik olarak yazılmalıdır). Yayın yılı;Cilt No(Sayı No):Sayfa numarası (basılı dergilerden yapılacak alıntılarda gerekli). doi: Çevrimiçi olup DOI numarası olan makalelerde yazılmalıdır.


Örnek: Debes-Marun CS, Dewald GW, Bryant S, et al. Chromosome abnormalities clustering and its implications for pathogenesis and prognosis in myeloma. Leukemia. 2003;17:427-436. doi:10.1038/sj.leu.2402797.


Henüz yayımlanmamış makalelerden alıntı aşağıdaki gibidir:
Örnek: Brown JE. The relation between citations and references. J Med Style. In press (Türkçe makalelerde: ‘Basım aşamasında’ ifadesi kullanılmalıdır).


e. Çevrimiçi Dergilerdeki DOI Numarası Bulunmayan Makalelerden Yapılan Alıntı
Çevrimiçi makale ise tam yayın tarihi kullanılır. Genellikle cilt ve dergi sayıları, sayfa numaraları yoktur. Makaleye doğrudan ulaşım adresi ve erişilen tarih verilmelidir.


Örnek: Aggleton JP. Understanding anterograde amnesia: disconnections and hidden lesions. Q J Exp Psychol. 2008;61(10):1441-1471. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pbh&AN=34168185&site=ehost-live. 18 Mart 2010’da erişildi.


f. Web Sitesi
Örnek: World Health Organization. Equitable access to essential medicines: a framework for collective action. http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_2004.4.pdf. Mart 2004’de basıldı. 6 Aralık 2005’de erişildi.


g. Resmi Kurum veya Kuruluş Raporu
Örnek 1: Johnston LD, O'Malley PM, Bachman JG. Monitoring the Future: National Survey Results on Adolescent Drug Use: Overview of Key Findings. Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse, US Dept of Health and Human Services; 2003.
Örnek 2: World Medical Association. Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. http://www.wma.net/e/policy/b3.htm. 10 Haziran 2002 tarihinde güncellenmiştir. 26 Şubat 2004 tarihinde erişilmiştir.


ğ. Kitap
ğ1. Kitabın bütünüyle kaynak gösterimi: ‘Yazarların adı. Kitabın adı. Birden çok basımı varsa kaçıncı basım olduğu. Basım yeri: Basımevi; Basım tarihi.’ şeklindedir.
Örnek 1: Strunk W Jr, White EB. The Elements of Style. 4. Baskı. New York: Longman; 2000.
Örnek 2: Harmening D. Modern Blood Banking & Transfusion Practices. 6th ed. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company; 2012.
ğ2. Kaynak bir kitabın bölümü ise: ‘Bölümün yazarı. Bölümün adı. İçinde: Editör(ler). Kitabın adı. Baskı no. Basım yeri, Şehir: Basımevi; Yıl: Sayfalar’ şeklinde yazılmalıdır.
Örnek: Meltzer H, Lowy M. Neuroendocrin function in psychiatric disorders. İçinde: Berger P, Brodie H, ed. American Handbook of Psychiatry. 2. Baskı. New York, NY: Basic Books Inc; 2019:110-117


h. Çeviri kitaplar: ‘Kitap yazarının adı. Kitabın çevrilen adı. Çeviri editörünün adı. Şehir, Ülke: Basımevi; yıl.’ şeklinde gösterilmelidir:
Örnek: Liberman RP. Yetiyitiminden İyileşmeye: Psikiyatrik İyileştirim Elkitabı. Yıldız M, Çev-ed. Ankara, Türkiye: Sosyal Psikiyatri Derneği; 2011.


ı. Konferans/Toplantı/Seminer Sunumları
Yazar(lar). Sunumun adı. Sunulan toplantının adı, gün. ay. yıl; şehir, ülke.


Örnek: Weber KJ, Lee J, Decresce R, Subjasis M, Prinz R. Intraoperative PTH monitoring in parathyroid hyperplasia requires stricter criteria for success. Paper presented at: 25th Annual American Association of Endocrine Surgeons Meeting; April 6, 2004; Charlottesville, VA.


i. Tez (Doktora tezi (dissertation); Yüksek Lisans tezi (master’s thesis)
Yazar(lar). Başlık [PhD/Uzmanlık tezi]. Şehir, Ülke: Tez çalışmasının yapıldığı Üniversite/Kurum ismi; Basım Yılı.


Örnek: Fenster SD. Cloning and Characterization of Piccolo, a Novel Component of the Presynaptic Cytoskeletal Matrix [PhD tezi]. Birmingham: University of Alabama; 2000.
Yazar(lar). Başlık [Yüksek lisans/ master tezi]. Şehir, Ülke: Tez çalışmasının yapıldığı Üniversite/Kurum ismi; Basım Yılı.
Örnek: Undeman C. Fully Automatic Segmentation of MRI Brain Images Using Probabilistic Diffusion and a Watershed Scale-Space Approach [Master tezi]. Stockholm, Sweden: NADA, Royal Institute of Technology; 2001.


v. Tablo, Şekil, Fotoğraf, Resim
Metin içinde kullanılan tablo, şekil, fotoğraf, resim sayısı beşi geçmemesi önerilir. Yazı için bu sayının 5’ten fazla olması gerekiyorsa, editörle görüşülmelidir. Her tablo, şekil, fotoğraf ve resim ayrı bir sayfada yer almalıdır. Bir sayfaya sığmayan tablolar bölünmeli, tablo…(devamı) olarak adlandırılmalıdır. Başlıklar; tablonun üstüne, şekil, fotoğraf ve resmin altına yazılmalıdır.
Tablolarda kısaltma kullanılmamalı, zorunlu olarak kullanılmışsa tablonun alt kısmında açıklanmalıdır (10 punto ile).


Tablo, şekil, fotoğraf ve resimler metin içinde geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla (1, 2, 3…) numaralandırılmalıdır. Elektronik ortamda sunulan şekil ve fotoğrafların görüntü kalitesi yüksek olmalıdır. Dergi sadece online olarak yayınlandığı için, şekil, fotoğraf ve resimler renkli olabilir. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği belirtilmelidir.
Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, şekil, fotoğraf, resim vb. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almalı ve bu durum makalede belirtmelidir. Editör tarafından istendiği takdirde, alınan yazılı izinin bir örneği editöre ulaştırılmalıdır.


H- Başvuru Aşamasında Gönderilecek Belge ve Dosyalar
Dergimiz değerlendirilmek üzere herhangi bir yazı gönderileceği zaman, aşağıdaki belge ve dosyalar eksiksiz olarak hazırlanıp, online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge ve dosya gönderimi ile yapılan başvurular, değerlendirme sürecine alınmadan ret edilecektir.
1. Kör değerlendirme metni (Tek dosya olarak),
2. Başlık sayfası,
3. Telif Hakkı formu, bütün yazarlar tarafından imzalanmış olarak,
4. Benzerlik (İntihal) Raporu,
5. Etik Kurul Karar belgesi (Epidemiyolojik çalışmalar için).


I- Başvuru Değerlendirme Süreci
Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen yazılar ön kontrol aşamasında 2 hafta içinde Editör tarafından değerlendirilir. Bu aşamada editör tarafından yazının yazım kurallarına uygunluğu, bilimsel yönden orijinalliği ve önceliği değerlendirilir. Editör tarafından ön kontrolde uygun bulunmayan yazılar ret edilir. Ön kontrolde hakem değerlendirilmesine alınması planlanan yazılar için bölüm editörü atanır. Bölüm editörleri en az iki hakem ile çift kör peer review (Double blind peer review) değerlendirme sürecini yürütür. Hakem değerlendirmesi süreci sonrasında yazının kabul ya da ret edilmesine karar verilir.


İ- Materyal Sorumluluk Reddi
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve Editör ya da Yayın Kurulu’nun görüşü değildir; Editör ve Yayın Kurulu bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yazıların yönteminde belirtilen paket programların sorumluluğu yazarlara ait olup, editör ve yayın kurulu sorumluluk kabul etmemektedir.


J- Ücret Politikası
Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir.


K- Benzerlik (İntihal, Plagiarism) kontrol
Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların intihal raporu başvuru aşamasında yazar tarafından sunulur.


L. Yayın Hakkı
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanan makaleler yazarları tarafından farklı yayın ortamlarında ticari amaç dışında hiçbir kısıtlama olmaksızın, dergimiz kaynak gösterilerek, değerlendirilebilir.

M. Açık Erişim Politikası
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Budapeşte Açık Erişim Girişimi Politikasına uygun olarak yayın yapar.

Başeditör

Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Tlf (iş)        :0 324 24100 00 / 29048

Tlf (cep)    :0 555 356 27 80

E-posta :sagbilderg@mersin.edu.trMersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; MEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır ve yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanır. Multidisipliner hakemli bilimsel bir yayın olan MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisinde Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım, Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Diyetisyenlik ve Sağlık psikoloji alanlarından bilimsel yazılar yayımlanır. Bu dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, bir başka dergide yayımlanmamış veya hâlihazırda yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. 

İnsan üzerinde yapılan tüm çalışmalarda araştırmacılar, “Yöntem” bölümünde Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmelidir.


Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde, hayvan haklarının Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda korunduğu ve kurumları etik kurullarından onay alındığı belirtilmelidir.


Öğesi insan veya hayvan olan bütün epidemiyolojik çalışmalarda etik kurul kararının yazının Yöntem kısmına yazılması gerekir. Yazının başvuru aşamasında Etik Kurul kararını gösteren belgenin kopyası sisteme yüklenir. Etik kurul kararı olmayan bir epidemiyolojik çalışma değerlendirme sürecine alınmadan ret edilir.


Olgu sunumlarında hastalardan “Bilgilendirilmiş olur” alınmalı ve yazının içinde belirtilmelidir. Yazının başvuru aşamasında “Bilgilendirilmiş olur” un bir örneği editöre ulaştırılmalıdır.


Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) başlık sayfasında belirtmelidirler.

MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Doç.Dr. Gönül Aslan'ın Editörlüğünde Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Mart 2015 tarihinde Başeditörlük görevine Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz getirilmiştir.

Yılda üç sayı olarak (Nisan - Ağustos - Aralık) yayımlanan dergi multisektöryal hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide araştırma makaleleri yanında derleme, olgu sunumu ve editöre mektup tipinde bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı günden beri eposta yoluyla yayın alan ve hem online hem de basılı olarak yayımlanan dergimiz, Mayıs 2014 sayısından itibaren sadece online olarak yayımlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park ile Nisan 2015 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında online yayın kabul ve değerlendirme sürecine geçmiştir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 Kasım 2011'dan beri Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 birinci sayıdan itibaren ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 02 Ekim 2019'dan beri DOAJ tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin tamamına ücretsiz olarak Arşivden erişilebilmektedir.

154561545815459

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı  ile lisanslanmıştır.