Yıl 2020, Cilt , Sayı 113, Sayfalar 119 - 138 2020-04-23

Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği
Testing The Relationship Between Financial Liberalization And Industrial Production With Fourier Based Approaches: The Case of Turkey

Selim GÜNGÖR [1] , Emrah ŞAHİN [2] , Süleyman Serdar KARACA [3]


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 2005Q1-2018Q3 dönemini dikkate alarak finansal serbestleşmeyle sanayi üretimi arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ve nedensellik ilişkisini Fourier temelli yaklaşımlarla ortaya koymaktır. Sonuç olarak, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, hisse senedi piyasa değeri/GSYİH oranı ve ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı ile sanayi üretimi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu ve M2/GSYİH oranından sanayi üretimine ve sanayi üretiminden sanayi sektörüne sağlanan krediler/GSYİH oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The purpose of this study is to put forward the long term and causality relationship between financial liberalization and industrial production by the period 2005Q1-2018Q3 for Turkey with Fourier based approaches. Finaly, it has been determined that there is not a long-run relationship between variables. In addition, It has been concluded that there are bidirectional causality relationship between stock market value/ GDP ratio and weighted average interest rate applied to commercial credits with industrial production and that there are unidirectional relationship from M2/GDP ratio to industrial production and from industrial production to cash credits applied to industry sector/GDP ratio.

 • Ademu, W.A. and Obumneke, E. (2018). Financial Liberalization and Manufacturing Sector Outputs in Nigeria (1987-2015): Evidence from Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS), The Journal of Economics and Finance, 1(1), 1-26.
 • Akyazı, H. ve Ekinci, A. (2009). Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılar Dergisi, 68, 3-19.
 • Alper, A.E. (2018). Enerji Tüketiminde Küreselleşmenin Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 23, 817-829.
 • Becker, R. Enders, W. and Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks”, Journal Of Time Series Analysis, 27(3), 381-409.
 • Borsa İstanbul (2019). https://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/aylik-konsolide-veriler (03.01.2019).
 • Çeştepe, H. ve Yıldırım, E. (2016). Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 12-26.
 • Demirci, N.S. (2017). İmalat Sanayi Sektöründe Üretim ve Banka Kredileri İlişkisi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 35-61.
 • Ehikioya, L.I. and Mohammed, İ. (2013). Commercial Bank Credit Accessibility and Sectoral Output Performance in a Deregulated Financial Market Economy: Empirical Evidence from Nigeria, Journal of Finance and Bank Management, December 2013, 1(2), 36-59.
 • Enders, W. and Jones, P. (2015). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR, Studies on Nonlinear Dynamics and Econometrics, published online: 2015-04-28, http://dx.doi.org/10.1515/snde-2014- 0101, 1-34 (03.01.2019).
 • Gökdeniz, İ. Erdoğan, M. ve Kalyüncü, K. (2003). Finansal Piyasaların ekonomik büyümeye etkisi ve Türkiye örneği (1989-2002), Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 107-117.
 • Holmes, M.J. (2000). Monetary Shocks, inflation and the asymmetric adjustment of UK industrial output, Applied Economics Letters, 7, 159-163.
 • Ibrahim, M.H. and Amin, R.M. (2005). Exchange Rate, Monetary Policy and Manufacturing Output in Malaysia, Journal of Economic Cooperation, 26 (3), 103-130.
 • Karakuş, R. ve Yılmaz Küçük, Ş. (2016). Katılım Bankalarında Karlılığın Belirleyicileri: Türkiye Örneği İçin Bir Panel Veri Analizi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016, 9(2), 119-132.
 • Kılcı, E.N. (2018). Analysis Of The Relationship Between Inflation And Central Bank Interest Rates in Turkey: Fourier Approach, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 22, 135-146.
 • Kızılkaya, O. ve Mike, F. (2019). Reel Döviz Kurlarının Fourier Durağanlık Analizi ile Test Edilmesi, Journal of Yasar University, 14(53), 21-30.
 • Kutu, A.A. and Ngalawa, H. (2016a). Monetary Policy Shocks and Industrial Sector Performance in South Africa. Journal of Economics and Behavioral Studies, June 2016, 8(3), 26-40.
 • Kutu, A.A. and Ngalawa, H. (2016b). Monetary Policy Shocks And Industrial Output in BRICS Countries, SPOUDAI Journal of Economics and Business, 66(3), 3-24.
 • McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington DC: The Brooking Institution.
 • Shaw, E. S. (1973). Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press.
 • Tanrıverdi, E. ve Canpolat, E. (201). Fourier Birim Kök Testi: Türkiye’nin Enerji Tüketimi Durağanlığı. 17-18 Mayıs 2017, Sakarya ve İstanbul Üniversitesi, I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, 209-213.
 • Taylor, L. (1983). Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World. NewYork: Basic Books.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/ (01.03.2019).
 • TCMB Elektronik Veri Değişim Sistemi (EVDS) (2019). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Bankacilik+Verileri/RiskMerkezi/Bankalarca+Kullandirilan+Kredilerin+Sektorel+Dagilimii/ (01.03.2019).
 • Tsong, C.C., Lee, C.F., Tsai, L.J. and Hu, T.C. (2016). The Fourier approximation and testing for the null of cointegration, Empirical Economics, 51, 1085-1113.
 • TÜİK (2019). http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. (01.03.2019).
 • Türkiye Bankalar Birliği (2019). https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23 (01.03.2019).
 • Udah, E.B. and Obafemi, F.N. (2012). The Impact Of Financial Sector Reforms On Agricultural and Manufacturing Sectors in Nigeria: An Empirical Investigation, European Scientific Journal, 8(17), 155-179.
 • Udoh, E. and Ogbuagu, U. R. (2012). Financial Sector Development and Industrial Production in Nigeria (1970-2009): An ARDL Cointegration Approach, Journal of Applied Finance & Banking, 2(4), 49-68.
 • Van Wijnbergen, S. (1983). Credit Policy, Inflation and Growth in a Financially Repressed Economy, Journal of Development Economics, 13(1- 2), 45-65.
 • Yılancı, V. (2017). Petrol Fiyatları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Fourier Yaklaşımı, Ekonometri ve İstatistik, 27, 51-67.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2997-1113
Yazar: Selim GÜNGÖR (Sorumlu Yazar)
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1001-6511
Yazar: Emrah ŞAHİN
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5424-5359
Yazar: Süleyman Serdar KARACA
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVESİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2020

APA Güngör, S , Şahin, E , Karaca, S . (2020). Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği . Maliye ve Finans Yazıları , (113) , 119-138 . DOI: 10.33203/mfy.570314