Konular

• Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
• Uluslararası Finans
• İslami Finans
• Finansal Tahmin ve Modelleme
• Finansal Risk Yönetimi
• Davranışsal Finans
• Finans


Dergiler


Makaleler


F. ZEREN, S. GÜNGÖR, S. KARACA
BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2021)
İ. KANDİL GÖKER, B. EREN, S. KARACA
COVID-19 (Koronavirüs)’un Borsa İstanbul Sektör Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
S. KARACA, N. ALTEMUR, M. ÇEVİK
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMİ UYGULAMASI, Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2020)
E. BAŞCI, S. KARACA, E. GÜLER
YATIRIMCILARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN YATIRIMCI DAVRANIŞINA ETKİLERİ, Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2020)
S. GÜNGÖR, E. ŞAHİN, S. KARACA
Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği, Maliye ve Finans Yazıları, (2020)
B. TÜFEKÇİ, S. KARACA
İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2019)
S. KARACA, N. ALTEMUR, M. ÇEVİK
TÜRKİYE'DEKİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS ANALİZİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, (2019)
S. GÜNGÖR, S. KARACA
ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, (2019)
S. KARACA, S. ERDOĞAN
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2009-2016 DÖNEMİ CAMELS DERECELENDİRME SİSTEMİ İLE PERFORMANS ANALİZİ, Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, (2018)
A. KOY, S. Karaca
DARALMA VE GENİŞLEME DÖNEMLERİNDE ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI NASIL ETKİLENİYOR? TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Öneri Dergisi, (2018)
N. ALTEMUR, S. KARACA, B. GÜVEMLİ
TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ İLE PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ, Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, (2018)
S. KARACA, Z. ŞENOL, Ö. KORKMAZ
Kurumsal Yönetim İle Kurumsal Risk Yönetimi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2018)
S. GÜNGÖR, Ö. KORKMAZ, S. KARACA, Y. KESKİN BENLİ
Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki, Maliye ve Finans Yazıları, (2017)
Z. ŞENOL, S. KARACA
FİNANSAL RİSKLERİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, (2017)
Y. KESKİN BENLİ, S. KARACA
2008 KRİZ ÖNCESİ VE SONRASI İSO 500 SANAYİ İŞLETMELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMI, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, (2017)
S. Koc, Z. Senol, S. Karaca
ANALYSIS OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES GROUPS THE MACRO-ECONOMIC FACTORS WHICH ARE AFFECTED BY FINACIAL INDICATORS: 2000-2012, Journal of Economics Finance and Accounting, (2016)
S. GÜNGÖR, L. SÖNMEZ, Ö. KORKMAZ, S. KARACA
Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye’nin Cari İşlemler Açığına Etkileri, Maliye ve Finans Yazıları, (2016)
İ. KABAN, S. KARACA, M. GÜL
BİREYSEL MÜŞTERİLER VE BANKALAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2016)
Y. TUNA, D. KARACA
BORSA İSTANBUL (BIST) 30’DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARININ TAHMİNİ, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2015)