Makaleler


F. ZEREN, S. GÜNGÖR, S. KARACA
BIOMASS ENERGY CONSUMPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EVIDENCE FROM DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2021)
S. GÜNGÖR, E. ERER
KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMLERİ İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIM ETKİSİ: TÜRKİYE’DEN KANITLAR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
S. GÜNGÖR, E. ŞAHİN, S. KARACA
Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği, Maliye ve Finans Yazıları, (2020)
S. GÜNGÖR, S. KARACA
ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, (2019)
Ö. KORKMAZ, S. GÜNGÖR
Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Seçilmiş Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
R. ÇAKAR, S. GÜNGÖR, G. KARAKAŞ
TÜRKİYE’DE GELENEKSEL VE KATILIM BANKALARININ TOPLAM KREDİ HACİMLERİYLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİSİ, İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), (2018)
S. GÜNGÖR, Ö. KORKMAZ, S. KARACA, Y. KESKİN BENLİ
Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki, Maliye ve Finans Yazıları, (2017)
S. CENGİZ, Y. DİNÇ, S. GÜNGÖR
BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
S. GÜNGÖR, L. SÖNMEZ, Ö. KORKMAZ, S. KARACA
Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye’nin Cari İşlemler Açığına Etkileri, Maliye ve Finans Yazıları, (2016)