PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 109 - 124, 01.01.2014

Öz

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin biliş ötesi farkındalıkdüzeylerini incelemektir. İlişkisel tarama modeline dayalı olan araştırmanınevrenini 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, örneklemi ise, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi,İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’na devam etmekte olan1505 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu veTürkçeye uyarlanması Akın; Abacı ve Çetin (2007) tarafından yapılan 52 maddelik (Bilişüstü Farkındalık Envanteri) MAI kullanılmıştır. Verilerin analizindeöğrencilerin bilişüstü farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemede, t-testi, tek yönlü varyans analizi anlamlılık testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; genel bilişüstü farkındalık açısından cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılığa ulaşılmamıştır. Lise mezuniyet alanına göre sayısal alan mezunu öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca,fakülte/yüksekokul değişkenine göre, öğrencilerinin bilişüstü farkındalıklarıaçısından anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Son olarak, 4. sınıf öğrencileri ile 1.sınıf öğrencileri arasında sadece hata ayıklama alt boyutu açısından 4. sınıföğrencilerinin lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA67NG89KC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülnur Candan GÜRLEYÜK Bu kişi benim


Hatice ÖZGAN SUCU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Gürleyük, G. C. & Sucu, H. Ö. (2014). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 109-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406522