PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL BEŞİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE KATILIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 203 - 214, 01.01.2014

Öz

Eğitim sürecinde öğrenciler, yaş ve gelişim düzeylerine uygun bilgi vebeceriler kazanmak için çeşitli öğretim faaliyetlerine katılırlar. Bu öğretim faaliyetlerinde öğretmenlerin kullandıkları yöntemler, sınıf içi ve sınıf dışı iletişimbecerileri başta olmak üzere daha birçok etken, öğrencilerin derse katılımayönelik tutumlarını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul 5 ve 6. sınıföğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine katılıma ilişkin görüşlerinitespit etmektir. Çalışma, 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde 219 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada veritoplama aracı olarak, “derse katılım ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 3 boyut ve 15maddeden oluşan üçlü likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin güvenirlik değeri .83’dür.Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin, din kültürü ve ahlak bilgisi dersineyüksek bir katılım isteğinin olduğu, bununla birlikte sözel olarak derse katılımkonusunda düşük, aktif olarak derse katılım konusunda yüksek ve yazarak,araştırarak ve proje hazırlayarak derse katılım konusunda da orta seviyedeistekli olduğu tespit edilmiştir

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 203 - 214, 01.01.2014

Öz

Ayrıntılar

Diğer ID JA25CB95RT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdulkadir ÇEKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Çekin, A. (2014). ORTAOKUL BEŞİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE KATILIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 203-214 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406528