Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, TEMEL EĞİTİM, 827 - 852, 30.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. ve Memişoğlu, S. P. (2010). “İlköğretim Müfettişlerinin Denetimin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Görüşleri”, İlköğretim Online, 9(2), 643-657.
 • Akcan, E., Polat, S. ve Ölçüm, D. (2017). “Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Sendikal Faaliyetlerin Okullara Etkisi”,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1101-1119.
 • Akçay-Kızılkaya, H. (2012). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları Ve İş Doyumları Bakımından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale.
 • Alabaş, R., Kamer, T. ve Polat, Ü. (2012). “Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri Ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar,e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.
 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü Eğitim Yapmakta Olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime Bakış Açıları,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Altunışık, B. (2010). Öğretmenlerin Kariyer Hedeflerinin Eğitim Kurumlarındaki Kariyer Yönetimi Uygulamalarına Yansıması Üzerine Öğretmen Algıları,Selçuk Üniversitesi Eği- tim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • Arslantaş, H. İ. (2007). İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Yardım ve Rehberlik Rollerinin Öğretmen Algılarına Göre Değerlendirilmesi,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep.
 • Artan, B. (2007). Kariyer Basamakları Yükselme Sınavı (KBYS): Ortaöğretim Öğretmenleri Görüşleri Çerçevesinde Nitel Bir Araştırma, Yeditepe ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Aslanargun, E. ve Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Denetim Ve Rehberlik Konusunda Müfettişlerden Beklentileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Aydıİ. P. (2005). Öğretimde Denetim: Durum Saptama, Değerlendirme, Geliştirme, Ankara: Pegema.
 • Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice, (2015). Avrupa’da Öğretmenlik Mesleği: Uygulamalar, Algılar ve Politikalar,Eurydice Raporu. Lüksemburg: Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi.
 • Bakioğlu, A. ve Can, E. (2009). “Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavının Değerlendirilme- si”,18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özeti, Ege Üniversitesi, 259.
 • Barber, M.,Chijoke, C. andMourshed, M. (2010). How theworld’smostimprovedsystemkeepget- tingbetter. Mckinsey ve Company. RetrivedMarch, 11, 2019,fromhttp://www.teindia.nic. in/Files/Articles/How-the-Worlds-Most-Improved-School-Systems-Keep-Getting Bet- ter_Download-version_Final.pdf.
 • Baş, G. (2013). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri: Nitel Bir Araştırma (Niğde İli Örneği)”, Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 61-69.
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2005). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Alanlarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,Özel Sayı:1, 129-135.
 • Bell, S. J. (2005). “CreatingCommunity Online”,American Libraries, 36(4), 68-71.
 • Betlem, E.,Clary, D. andJones, M. (2018).“MentoringtheMentor: Professional DevelopmentThrough a School-UniversityPartnership”,Asia-Pacific Journal of TeacherEducation, doi. 10.1080/1359866X.2018.1504280.
 • Bezzina, C. andCamilleri, A.(2001). “The Professional Development Of Teachers İn Malta”,EuropeanJournal of TeacherEducation, 24 (2), 157–170.
 • Boydak-Ozan, M. ve Kaya, K. (2009). “İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Kendilerini Yenileme ve Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemi İle İlgili Görüşleri”,Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,19 (1), 97–112.
 • Çakar, Ö. (1997). Fen Bilimleri Alanında Bilim Adamı Yetiştirme: Lisansüstü Eğitim, Ankara: TÜBA Yayınları.
 • Dağlı, A. (2007). “İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemine İlişkin Görüşleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 184– 197.
 • Dam, M.,Janssen, F. J. J. M. and Van Driel, J. H. (2018).“MakingSense of Student Data in Tea- cherProfessional Development”,Professional Development in Education,doi. 10.1080/19415257.2018.1550104.
 • Dana, T. M.,Campbell, L. andLunetta, V. N. (1997). “TheoreticalBasesfor Reform of ScienceTeac- herEducation”,TheElementary School Journal, 97(4), 419.
 • Darling-Hammond, L. (1998). “TeacherLearning ThatSupportsStudent Learning”,Educational- Leadership,v55, n5, p6-11.
 • Darling-Hammond, L.,andSykes, G. (1999). TeachingAs The Learning Profession: Handbookof PolicyAndPractice, San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
 • Day, C.,andSachs, J. (2004). Professionalism, performativityandempowerment: discourses in the-politics, policiesandpurposes of continuingprofessionaldevelopment,In C. Day, & J. Sa- chs (Eds.), International Handbook on TheContinuing Professional Development Of Teachers (Pp. 3-32),Maidenhead: Open UniversityPress.
 • Demirtaş, Z. ve Ersözlü, A. (2007). “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri Bağlamında Teftiş Sürecinde Etik (Tokat İli Örneği)”,Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları,6(1), 89-94.
 • Desimone, L. M. (2009). ImprovingImpactStudies of Teachers’ Professional Development: TowardsBeter ConceptualizationandMeasures,Educational.
 • Ekinci, E. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin Görüşleri (Mesleki Gelişim Modeli Önerisi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Düzce.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara:Anı yayıncılık.
 • Elçiçek, Z. (2016). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine İlişkin Bir Model Geliştirme Çalışması,Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ga- ziantep.
 • Elçiçek, Z. ve Yaşar, M. (2016). “Türkiye’de ve Dünyada Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi.”Elektronik Eğitim Bilimler Dergisi, 5(9), 12-19.
 • Ercan, S. (2010). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümündeki Okutmanların Mesleki Ve Örgütsel Gelişime Yönelik Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • Erdem, A. R. ve Eroğlu, M. G. (2012/I). “Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları”,Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, ss. 13-26.
 • EuropeanCommission, (2013). Studyon policymeasurestoimprovetheattractiveness of theteachingprofession in europeVol. I. Final report. RetrivedMarch, 6, 2019 from http://books- hop.europa.eu/ en/study-onpolicy- measures-to-improve-the-attractiveness-of-the-teaching-profession-in-europe-pbNC3112379.
 • Fullan, M.,andMascall, B. (2000). Human Resource İssues İn Education: A LiteratureReview, Wellington: New ZealandMinistry of Education.
 • Gaible, E. andBurns, M. (2005). Using Technologyto Train Teachers: AppropriateUses of ICT for- Teacher Professional Development in DevelopingCountries, Washington, DC. Retrived- December, 30, 2012 fromhttp://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocu- ments_13.pdf.
 • Glover, D. andLaw, S. (1996). EducationalLeadership& Learning: Practice. PolicyandResearch,RetrivedMarch, 11, 2019 fromhttps://books.google.com.tr/books?id=PULlAAAAQBAJ&p- g=PA244&lpg=PA244&dq=Glover+ve+Law,+1996&source=bl&ots=EmYTV8djbr&- sig=ACfU3U3Y5julLJQOEs5mmo547RUGDsxGxA&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwiD- 8Y6ntv3gAhUKzoUKHXGNDtwQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Glover%20 ve%20Law%2C%201996&f=false.
 • Gu, Q. (2013). “TheWork, Livesand Professional Development of Teachers in China”,Asia-Pacific Journal of TeacherEducation,41(3), 235-238,doi. 10.1080/1359866X.2013.809057.
 • Guskey, T. R. (1994). “Results-Oriented Professional Development: InSearch of an Optimal Mix of EffectivePractices”,Journal of Staff Development, 15, 42-42.
 • Guskey, T. R. (2000). Evaluating Professional Development,CorwinPress, California.
 • Guskey, T. R. (2002). “Professional Development andTeacherChange”, TeachersandTeac- hing, 8(3), 381-391.
 • Hamarat, F. (2002). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Aday Öğretmenleri İşbaşında Yetiştirmedeki Rolü Ve Yetiştirme Uygulamaları,Ankara Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Hassel, E. (1999). Professional Development: Learning fromthe Best. A Tool Kit for Schools andDistrictsBased on theNationalAwards Program for Model Professional Develop- ment,NCREL, Illınois, USA.
 • Herdeiro, R. andCosta e Silva, E. M. (2013). “TheQuality Of TeachingandProfessional Development of Teachers: APortugueseStudy”,Teacher Development,17:2, 176-194,doi. 10.1080/13664530.2012.753942.
 • Işık, K. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • İlğan, A. (2013). “Öğretmenler İçin Etkili Mesleki Gelişim Faaliyetleri”,Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,14, 41-56.
 • Kao, C.-P.,Tsai, C.C. andShih, M. (2014). “Development of a SurveyToMeasure Self-EfficacyAn- dAttitudeStoward Web-Based Professional Development AmongElementary School Tea- chers”,EducationalTechnology ve Society, 17(4), 302–315.
 • Karataş, P. (2015). Challenges, Professional Development, andProfessional İdentity: A Case Study on Novice Language Teachers, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Güney Kıbrıs.
 • Kardash, C. M. (2000). “Evaluation of an UndergraduateResearchExperience: PerceptionsOf Un- dergraduate inTernsandTheirFacultyMentors”,Journal of EducationalPsychology,92(1), 191.
 • Kavas, E. (2005). İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algı Ve Beklentileri, Pamukkale Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli.
 • KeungHo, K. andHungYip K. (2003). “LifeLong Professional Development of Teachers: A SuggestionForTheOverhaul of INSET”,International Journal of LifelongEducation, 22(5), 533-541,doi. 10.1080/0260137032000081511.
 • King, F. (2014). “Evaluatingtheİmpact of TeacherProfessional Development: An Evidence-Based Framework”,Professional Development in Education, 40:1, 89-111,doi. 10.1080/19415257.2013.823099.
 • Kirkwood, M. andChristie, D. (2006). “TheRole of TeacherResearch İn ContinuingProfessional Development”,British Journal Of EducationalStudies, 54(4), 429-448,doi. 10.1111/j.1467- 8527.2006.00355.x.
 • Kocakaya, M. (2006). Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sisteminin Öğretmenler Arasında Algılanması, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli.
 • Korkmaz G. ve Sadık, F. (2011). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tutumlarının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi”,Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa 121-138.
 • Korkmazgil, S. (2015). An İnvestigationİntoTurkish English Language Teachers’ PerceivedPro- fessional Development Needs, PracticesandChallenges, Ortadoğu Teknik üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Laçin, N. (2006). İlköğretim Öğretmenlerinin Kariyer Basamaklarında Yükselme Sisteminde Performans Değerleme Sürecine İlişkin Görüşleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi- tesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale.Little, J. W. (1993). Teachers’ Professional Development İn A Climate Of Educational. Livingston,
 • K. (2012). “Approachesto Professional Development of Teachers in Scotland: Pedagogicalİnnovationor Financial Necessity?”,EducationalResearch, 54(2), 161-172,doi. 10.1080/00131881.2012.680041.
 • Memduhoğlu, H. B. (2012). “Öğretmen, yönetici, müfettiş ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı”,Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 135-156.
 • Miles, B. M. andHuberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analvsis (2nd ed.).London: Sage Publisher.
 • Nabhani, M.,Bahous, R. ve Hamdan, Z. (2012). “School BasedProfessional Development İn OneLebaneseSchool: How Much İs TooMuch?”,Professional Development in Education,38 (3), 435–451.
 • Nabhani, M., Nicolas, M. O. andBahous, R. (2014). “Principals’ Views On Teachers’ Profes- sionaldevelopment”,Professional Development in Education, 40:2, 228-242, DOI: 10.1080/19415257.2013.803999.
 • Oluk, S. ve Çolak, F. (2005). “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğretmen Olarak Çalışılan Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar”,Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 141-144.
 • Ostinelli, G. (2009). “TeacherEducation in Italy, Germany, England, SwedenandFinland”,EuropeanJournal of EducationResearch, Development andPolicy, 44(2), 291-308.
 • Önen, Ö. ve Altındal-Doğaner, Y. (2017). “İkamet Ettikleri Yerden Uzak Bir Kurumda Çalışmanın Öğretmenlerin Mesleki Ve Özel Yaşamlarına Etkileri”,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 44 Sayfa:115-145.
 • Özdemir, S. M. (2016). “Öğretmen niteliğinin bir göstergesi olarak sürekli mesleki gelişim”, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 233-244.
 • Plöger, W.,Scholl, D. andSeifert, A. (2018). “TheQuasi-ExperimentalAttitude Of Teachers: The Development of aQuestionnaire”,Journal of EducationforTeaching, 44:4,415-430, DOI: 10.1080/02607476.2018.1450820.
 • Polat, Ü. ve Koç, O. (2018). “Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”,Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), Cilt 03, Sayı 01, Sayfa 55-68
 • Pop, M. M.,Dixon, P. andGrove, C. M. (2010). “ResearchExperiencesForTeachers (Ret): Motivation,ExpectationsandChangestoTeachingPracticesdueToProfessional Program Involve- ment”,J SciTeacherEduc, 21, 127-147, DOI:10.1007/s10972-009-9167-2.
 • Reese, S. (2010). BringingEffectiveProfessional. Techniques, 85 (6), 38-43.
 • Sarıdaş, G. ve Deniz, L. (2018). Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(5), 11-41.
 • Sayın, S. (2005). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları Ve Mesleki Benlik Saygıların İncelemesi”,Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 272-281.
 • Shohel, M. Mahruf C. andBanks, Frank (2012). “School-BasedTeachers’ ProfessionalDevelopmentThroughTechnologyEnhancedLearning İn Bangladesh. Teacher Development”,An İnternationalJournal Of Teachers’ Professional Development, 16(1) pp. 25–42.
 • Silva, A. M. andHerdeiro, R. (2014).“Thework, PerceptionsAnd Professional Development Of Teachers”,TeachingEducation, 25:2, 184-201, DOI: 10.1080/10476210.2012.759554.
 • Sobkin, V. S. andAdamchuk, D. V. (2015). “On Teacher Professional Development: İmproving Professional QualificationsandMembership İn Professional TeacherCommunities Russi-an”,Education ve Society, 57:11, 991-1017, DOI: 10.1080/10609393.2015.1187012.
 • Sykes, G. (1996). “Reform of and as Professional Development”,Phi Delta Kappan, 77(7), 465–489.
 • Şahin, İ. (2017). “Öğretmen ve Müfettiş Penceresinden Rehberlik Ve Denetim Çalışmalarına Bakış”,Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of TheoreticalEducationalScience], 10(2),251-273.
 • Tamara, J. (2001), An İnitialExplorationİnto A Time Of Change: Teacherperceptions Of Theirprofession İn ThenewMillennium, 29p, SPERA National Conference Proceedings, 17th Wag- gaWagga, New South Wales, Australia, ED 470626.
 • Taşkaya, S.M. (2007). Eğitimde Niteliğin Arttırılması ve Öğretmenlerin Statüsünün İyileştirilmesinde Kariyer Basamaklarının Değerlendirilmesi,Gazi Üniversitesi (Yayınlanmış Doktora Tezi), Ankara.
 • Taştekin, S. (2018). Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Uygulamaları Açısından PISA’daBaşarılı Bazı Ülkeler İle Türkiye’nin Karşılaştırılması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale.
 • Taymaz, H. (2013). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler (10. Baskı),Ankara: Pegem Akademi.
 • Timperley, H., A. Wilson, H. Barrar I.andFung. (2007). “Teacher Professional Learning and Development. Best EvidenceSynthesisIteration [BES].” International Academy of Education. International Bureau of Education. RetrivedNovember 29, 2015 fromhttp://www. oecd. org/edu/school/48727127.pdf.
 • Toprak, E. ve Taşğın, Ö. (2017). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi”,Uluslararası Toplumsal Araştırmaları Dergisi, 7(13), 599-615, DOI: 10.26466/ opus.370680.
 • Torff, B. andSessions, D. (2008). “FactorsAssociatedwithTeachers’ AttitudesAbout Professional Development”,TeacherEducationQuarterly, Vol. 35, No. 2, 123-133.
 • Turan, B. (2007). Öğretmenlerin Çalışma Statülerine Göre Yeterliliklerinin İncelenip, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmelerinin Değerlendirilmesi,Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Tokat.
 • Uçar, R.,ve İpek, C. (2006). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin MEB Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri”,YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 34-53.
 • Ulus, O. (2009). Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Konya İli Uygulaması), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Urfalı, P. (2008). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemine İlişkin Görüşleri.,Anadolu Üni- versitesi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • URL-1, (2018). “2023 Eğitim Vizyonu”,http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ adresinden 23.01.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Uştu, H., Taş, A. M. ve Sever, B. (2016). “Öğretmenlerin Mesleki Gelişime Yönelik Algılarına İlişkin Nitel Bir Araştırma”,Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırma Dergisi, 1, 15-23. DOI: 25.1234/0123456789.
 • Ülker, A. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Görüşleri(Konya/Karapınar İlçesi Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • Wenglinsky, H. (2000). How TeachingMatters: BringingTheClassroomBackİntoDiscussions Of TeacherQuality. Princeton, NJ: EducationalTesting Service andthe Milken Family Foun- dation.
 • Yaylacı, A. F. (2013). “Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirmelerine İlişkin Yaklaşım Sorunu.”,Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 25-40.
 • Yeşilkaya, Ş. (2007). Öğretmenleri Yönetici Olmaya Güdüleyen Etkenler,Yeditepe Üniversitesi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık

2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİNDE YER ALAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ İLE İLGİLİ POLİTİKALARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, TEMEL EĞİTİM, 827 - 852, 30.12.2019

Öz

Öz: Araştırmada, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile 
ilgili politikalar hakkında öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel 
araştırma yaklaşımının durum deseninden yararlanılan araştırmaya, uygun durum örneklemesi yolu 
ile seçilen 20 sınıf öğret- meni dahil edilmiştir. Öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yapılmış, görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analizler 
sonucunda öğretmenlerin mesleki gelişimleri için lisansüstü eğitimi olumlu karşıladıkları, kariyer 
basamaklarının getirilmesine olumlu baktıkları fakat bu uygulamanın ürün odaklı olması gerektiği 
yönünde öneride bulundukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile 
üniversite işbirliğinde uygun şartların sağlanması halinde mesleki gelişimleri için kendilerine 
eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Müfettişlerin kendilerini değerlendirmesini 
olumlu bulmayan öğretmenler, kendilerinin uzun süreli gözlemler- le değerlendirilmesi gerektiği ve 
mesleki gelişimleri uygun şartlar sağlanması halinde hizmet içi eğitimlerle sağlanabileceği 
önerisinde bulunmuşlardır.Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. ve Memişoğlu, S. P. (2010). “İlköğretim Müfettişlerinin Denetimin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Görüşleri”, İlköğretim Online, 9(2), 643-657.
 • Akcan, E., Polat, S. ve Ölçüm, D. (2017). “Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Sendikal Faaliyetlerin Okullara Etkisi”,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1101-1119.
 • Akçay-Kızılkaya, H. (2012). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları Ve İş Doyumları Bakımından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale.
 • Alabaş, R., Kamer, T. ve Polat, Ü. (2012). “Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri Ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar,e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.
 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü Eğitim Yapmakta Olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime Bakış Açıları,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Altunışık, B. (2010). Öğretmenlerin Kariyer Hedeflerinin Eğitim Kurumlarındaki Kariyer Yönetimi Uygulamalarına Yansıması Üzerine Öğretmen Algıları,Selçuk Üniversitesi Eği- tim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • Arslantaş, H. İ. (2007). İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Yardım ve Rehberlik Rollerinin Öğretmen Algılarına Göre Değerlendirilmesi,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep.
 • Artan, B. (2007). Kariyer Basamakları Yükselme Sınavı (KBYS): Ortaöğretim Öğretmenleri Görüşleri Çerçevesinde Nitel Bir Araştırma, Yeditepe ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Aslanargun, E. ve Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Denetim Ve Rehberlik Konusunda Müfettişlerden Beklentileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Aydıİ. P. (2005). Öğretimde Denetim: Durum Saptama, Değerlendirme, Geliştirme, Ankara: Pegema.
 • Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice, (2015). Avrupa’da Öğretmenlik Mesleği: Uygulamalar, Algılar ve Politikalar,Eurydice Raporu. Lüksemburg: Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi.
 • Bakioğlu, A. ve Can, E. (2009). “Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavının Değerlendirilme- si”,18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özeti, Ege Üniversitesi, 259.
 • Barber, M.,Chijoke, C. andMourshed, M. (2010). How theworld’smostimprovedsystemkeepget- tingbetter. Mckinsey ve Company. RetrivedMarch, 11, 2019,fromhttp://www.teindia.nic. in/Files/Articles/How-the-Worlds-Most-Improved-School-Systems-Keep-Getting Bet- ter_Download-version_Final.pdf.
 • Baş, G. (2013). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri: Nitel Bir Araştırma (Niğde İli Örneği)”, Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 61-69.
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2005). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Alanlarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,Özel Sayı:1, 129-135.
 • Bell, S. J. (2005). “CreatingCommunity Online”,American Libraries, 36(4), 68-71.
 • Betlem, E.,Clary, D. andJones, M. (2018).“MentoringtheMentor: Professional DevelopmentThrough a School-UniversityPartnership”,Asia-Pacific Journal of TeacherEducation, doi. 10.1080/1359866X.2018.1504280.
 • Bezzina, C. andCamilleri, A.(2001). “The Professional Development Of Teachers İn Malta”,EuropeanJournal of TeacherEducation, 24 (2), 157–170.
 • Boydak-Ozan, M. ve Kaya, K. (2009). “İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Kendilerini Yenileme ve Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemi İle İlgili Görüşleri”,Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,19 (1), 97–112.
 • Çakar, Ö. (1997). Fen Bilimleri Alanında Bilim Adamı Yetiştirme: Lisansüstü Eğitim, Ankara: TÜBA Yayınları.
 • Dağlı, A. (2007). “İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemine İlişkin Görüşleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 184– 197.
 • Dam, M.,Janssen, F. J. J. M. and Van Driel, J. H. (2018).“MakingSense of Student Data in Tea- cherProfessional Development”,Professional Development in Education,doi. 10.1080/19415257.2018.1550104.
 • Dana, T. M.,Campbell, L. andLunetta, V. N. (1997). “TheoreticalBasesfor Reform of ScienceTeac- herEducation”,TheElementary School Journal, 97(4), 419.
 • Darling-Hammond, L. (1998). “TeacherLearning ThatSupportsStudent Learning”,Educational- Leadership,v55, n5, p6-11.
 • Darling-Hammond, L.,andSykes, G. (1999). TeachingAs The Learning Profession: Handbookof PolicyAndPractice, San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
 • Day, C.,andSachs, J. (2004). Professionalism, performativityandempowerment: discourses in the-politics, policiesandpurposes of continuingprofessionaldevelopment,In C. Day, & J. Sa- chs (Eds.), International Handbook on TheContinuing Professional Development Of Teachers (Pp. 3-32),Maidenhead: Open UniversityPress.
 • Demirtaş, Z. ve Ersözlü, A. (2007). “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri Bağlamında Teftiş Sürecinde Etik (Tokat İli Örneği)”,Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları,6(1), 89-94.
 • Desimone, L. M. (2009). ImprovingImpactStudies of Teachers’ Professional Development: TowardsBeter ConceptualizationandMeasures,Educational.
 • Ekinci, E. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin Görüşleri (Mesleki Gelişim Modeli Önerisi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Düzce.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara:Anı yayıncılık.
 • Elçiçek, Z. (2016). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine İlişkin Bir Model Geliştirme Çalışması,Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ga- ziantep.
 • Elçiçek, Z. ve Yaşar, M. (2016). “Türkiye’de ve Dünyada Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi.”Elektronik Eğitim Bilimler Dergisi, 5(9), 12-19.
 • Ercan, S. (2010). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümündeki Okutmanların Mesleki Ve Örgütsel Gelişime Yönelik Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • Erdem, A. R. ve Eroğlu, M. G. (2012/I). “Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları”,Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, ss. 13-26.
 • EuropeanCommission, (2013). Studyon policymeasurestoimprovetheattractiveness of theteachingprofession in europeVol. I. Final report. RetrivedMarch, 6, 2019 from http://books- hop.europa.eu/ en/study-onpolicy- measures-to-improve-the-attractiveness-of-the-teaching-profession-in-europe-pbNC3112379.
 • Fullan, M.,andMascall, B. (2000). Human Resource İssues İn Education: A LiteratureReview, Wellington: New ZealandMinistry of Education.
 • Gaible, E. andBurns, M. (2005). Using Technologyto Train Teachers: AppropriateUses of ICT for- Teacher Professional Development in DevelopingCountries, Washington, DC. Retrived- December, 30, 2012 fromhttp://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocu- ments_13.pdf.
 • Glover, D. andLaw, S. (1996). EducationalLeadership& Learning: Practice. PolicyandResearch,RetrivedMarch, 11, 2019 fromhttps://books.google.com.tr/books?id=PULlAAAAQBAJ&p- g=PA244&lpg=PA244&dq=Glover+ve+Law,+1996&source=bl&ots=EmYTV8djbr&- sig=ACfU3U3Y5julLJQOEs5mmo547RUGDsxGxA&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwiD- 8Y6ntv3gAhUKzoUKHXGNDtwQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=Glover%20 ve%20Law%2C%201996&f=false.
 • Gu, Q. (2013). “TheWork, Livesand Professional Development of Teachers in China”,Asia-Pacific Journal of TeacherEducation,41(3), 235-238,doi. 10.1080/1359866X.2013.809057.
 • Guskey, T. R. (1994). “Results-Oriented Professional Development: InSearch of an Optimal Mix of EffectivePractices”,Journal of Staff Development, 15, 42-42.
 • Guskey, T. R. (2000). Evaluating Professional Development,CorwinPress, California.
 • Guskey, T. R. (2002). “Professional Development andTeacherChange”, TeachersandTeac- hing, 8(3), 381-391.
 • Hamarat, F. (2002). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Aday Öğretmenleri İşbaşında Yetiştirmedeki Rolü Ve Yetiştirme Uygulamaları,Ankara Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Hassel, E. (1999). Professional Development: Learning fromthe Best. A Tool Kit for Schools andDistrictsBased on theNationalAwards Program for Model Professional Develop- ment,NCREL, Illınois, USA.
 • Herdeiro, R. andCosta e Silva, E. M. (2013). “TheQuality Of TeachingandProfessional Development of Teachers: APortugueseStudy”,Teacher Development,17:2, 176-194,doi. 10.1080/13664530.2012.753942.
 • Işık, K. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • İlğan, A. (2013). “Öğretmenler İçin Etkili Mesleki Gelişim Faaliyetleri”,Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,14, 41-56.
 • Kao, C.-P.,Tsai, C.C. andShih, M. (2014). “Development of a SurveyToMeasure Self-EfficacyAn- dAttitudeStoward Web-Based Professional Development AmongElementary School Tea- chers”,EducationalTechnology ve Society, 17(4), 302–315.
 • Karataş, P. (2015). Challenges, Professional Development, andProfessional İdentity: A Case Study on Novice Language Teachers, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Güney Kıbrıs.
 • Kardash, C. M. (2000). “Evaluation of an UndergraduateResearchExperience: PerceptionsOf Un- dergraduate inTernsandTheirFacultyMentors”,Journal of EducationalPsychology,92(1), 191.
 • Kavas, E. (2005). İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algı Ve Beklentileri, Pamukkale Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli.
 • KeungHo, K. andHungYip K. (2003). “LifeLong Professional Development of Teachers: A SuggestionForTheOverhaul of INSET”,International Journal of LifelongEducation, 22(5), 533-541,doi. 10.1080/0260137032000081511.
 • King, F. (2014). “Evaluatingtheİmpact of TeacherProfessional Development: An Evidence-Based Framework”,Professional Development in Education, 40:1, 89-111,doi. 10.1080/19415257.2013.823099.
 • Kirkwood, M. andChristie, D. (2006). “TheRole of TeacherResearch İn ContinuingProfessional Development”,British Journal Of EducationalStudies, 54(4), 429-448,doi. 10.1111/j.1467- 8527.2006.00355.x.
 • Kocakaya, M. (2006). Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sisteminin Öğretmenler Arasında Algılanması, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli.
 • Korkmaz G. ve Sadık, F. (2011). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tutumlarının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi”,Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa 121-138.
 • Korkmazgil, S. (2015). An İnvestigationİntoTurkish English Language Teachers’ PerceivedPro- fessional Development Needs, PracticesandChallenges, Ortadoğu Teknik üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Laçin, N. (2006). İlköğretim Öğretmenlerinin Kariyer Basamaklarında Yükselme Sisteminde Performans Değerleme Sürecine İlişkin Görüşleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi- tesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale.Little, J. W. (1993). Teachers’ Professional Development İn A Climate Of Educational. Livingston,
 • K. (2012). “Approachesto Professional Development of Teachers in Scotland: Pedagogicalİnnovationor Financial Necessity?”,EducationalResearch, 54(2), 161-172,doi. 10.1080/00131881.2012.680041.
 • Memduhoğlu, H. B. (2012). “Öğretmen, yönetici, müfettiş ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı”,Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 135-156.
 • Miles, B. M. andHuberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analvsis (2nd ed.).London: Sage Publisher.
 • Nabhani, M.,Bahous, R. ve Hamdan, Z. (2012). “School BasedProfessional Development İn OneLebaneseSchool: How Much İs TooMuch?”,Professional Development in Education,38 (3), 435–451.
 • Nabhani, M., Nicolas, M. O. andBahous, R. (2014). “Principals’ Views On Teachers’ Profes- sionaldevelopment”,Professional Development in Education, 40:2, 228-242, DOI: 10.1080/19415257.2013.803999.
 • Oluk, S. ve Çolak, F. (2005). “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğretmen Olarak Çalışılan Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar”,Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 141-144.
 • Ostinelli, G. (2009). “TeacherEducation in Italy, Germany, England, SwedenandFinland”,EuropeanJournal of EducationResearch, Development andPolicy, 44(2), 291-308.
 • Önen, Ö. ve Altındal-Doğaner, Y. (2017). “İkamet Ettikleri Yerden Uzak Bir Kurumda Çalışmanın Öğretmenlerin Mesleki Ve Özel Yaşamlarına Etkileri”,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 44 Sayfa:115-145.
 • Özdemir, S. M. (2016). “Öğretmen niteliğinin bir göstergesi olarak sürekli mesleki gelişim”, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 233-244.
 • Plöger, W.,Scholl, D. andSeifert, A. (2018). “TheQuasi-ExperimentalAttitude Of Teachers: The Development of aQuestionnaire”,Journal of EducationforTeaching, 44:4,415-430, DOI: 10.1080/02607476.2018.1450820.
 • Polat, Ü. ve Koç, O. (2018). “Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”,Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), Cilt 03, Sayı 01, Sayfa 55-68
 • Pop, M. M.,Dixon, P. andGrove, C. M. (2010). “ResearchExperiencesForTeachers (Ret): Motivation,ExpectationsandChangestoTeachingPracticesdueToProfessional Program Involve- ment”,J SciTeacherEduc, 21, 127-147, DOI:10.1007/s10972-009-9167-2.
 • Reese, S. (2010). BringingEffectiveProfessional. Techniques, 85 (6), 38-43.
 • Sarıdaş, G. ve Deniz, L. (2018). Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(5), 11-41.
 • Sayın, S. (2005). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları Ve Mesleki Benlik Saygıların İncelemesi”,Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 272-281.
 • Shohel, M. Mahruf C. andBanks, Frank (2012). “School-BasedTeachers’ ProfessionalDevelopmentThroughTechnologyEnhancedLearning İn Bangladesh. Teacher Development”,An İnternationalJournal Of Teachers’ Professional Development, 16(1) pp. 25–42.
 • Silva, A. M. andHerdeiro, R. (2014).“Thework, PerceptionsAnd Professional Development Of Teachers”,TeachingEducation, 25:2, 184-201, DOI: 10.1080/10476210.2012.759554.
 • Sobkin, V. S. andAdamchuk, D. V. (2015). “On Teacher Professional Development: İmproving Professional QualificationsandMembership İn Professional TeacherCommunities Russi-an”,Education ve Society, 57:11, 991-1017, DOI: 10.1080/10609393.2015.1187012.
 • Sykes, G. (1996). “Reform of and as Professional Development”,Phi Delta Kappan, 77(7), 465–489.
 • Şahin, İ. (2017). “Öğretmen ve Müfettiş Penceresinden Rehberlik Ve Denetim Çalışmalarına Bakış”,Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of TheoreticalEducationalScience], 10(2),251-273.
 • Tamara, J. (2001), An İnitialExplorationİnto A Time Of Change: Teacherperceptions Of Theirprofession İn ThenewMillennium, 29p, SPERA National Conference Proceedings, 17th Wag- gaWagga, New South Wales, Australia, ED 470626.
 • Taşkaya, S.M. (2007). Eğitimde Niteliğin Arttırılması ve Öğretmenlerin Statüsünün İyileştirilmesinde Kariyer Basamaklarının Değerlendirilmesi,Gazi Üniversitesi (Yayınlanmış Doktora Tezi), Ankara.
 • Taştekin, S. (2018). Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Uygulamaları Açısından PISA’daBaşarılı Bazı Ülkeler İle Türkiye’nin Karşılaştırılması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale.
 • Taymaz, H. (2013). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler (10. Baskı),Ankara: Pegem Akademi.
 • Timperley, H., A. Wilson, H. Barrar I.andFung. (2007). “Teacher Professional Learning and Development. Best EvidenceSynthesisIteration [BES].” International Academy of Education. International Bureau of Education. RetrivedNovember 29, 2015 fromhttp://www. oecd. org/edu/school/48727127.pdf.
 • Toprak, E. ve Taşğın, Ö. (2017). “Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapmama Nedenlerinin İncelenmesi”,Uluslararası Toplumsal Araştırmaları Dergisi, 7(13), 599-615, DOI: 10.26466/ opus.370680.
 • Torff, B. andSessions, D. (2008). “FactorsAssociatedwithTeachers’ AttitudesAbout Professional Development”,TeacherEducationQuarterly, Vol. 35, No. 2, 123-133.
 • Turan, B. (2007). Öğretmenlerin Çalışma Statülerine Göre Yeterliliklerinin İncelenip, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmelerinin Değerlendirilmesi,Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Tokat.
 • Uçar, R.,ve İpek, C. (2006). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin MEB Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri”,YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 34-53.
 • Ulus, O. (2009). Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Konya İli Uygulaması), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Urfalı, P. (2008). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemine İlişkin Görüşleri.,Anadolu Üni- versitesi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • URL-1, (2018). “2023 Eğitim Vizyonu”,http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ adresinden 23.01.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Uştu, H., Taş, A. M. ve Sever, B. (2016). “Öğretmenlerin Mesleki Gelişime Yönelik Algılarına İlişkin Nitel Bir Araştırma”,Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırma Dergisi, 1, 15-23. DOI: 25.1234/0123456789.
 • Ülker, A. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Görüşleri(Konya/Karapınar İlçesi Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • Wenglinsky, H. (2000). How TeachingMatters: BringingTheClassroomBackİntoDiscussions Of TeacherQuality. Princeton, NJ: EducationalTesting Service andthe Milken Family Foun- dation.
 • Yaylacı, A. F. (2013). “Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirmelerine İlişkin Yaklaşım Sorunu.”,Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 25-40.
 • Yeşilkaya, Ş. (2007). Öğretmenleri Yönetici Olmaya Güdüleyen Etkenler,Yeditepe Üniversitesi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Salih AKYILDIZ
Trabzon Üniversitesi
0000-0002-8569-7411
Türkiye


Ergün YURTBAKAN
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-8811-6320
Türkiye


Ramazan TOK Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-7783-5303
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 TEMEL EĞİTİM

Kaynak Göster

APA
AKYILDIZ, S., YURTBAKAN, E., & TOK, R. (2019). 2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİNDE YER ALAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ İLE İLGİLİ POLİTİKALARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 827-852.