Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

DİSGRAFİLİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA HATALARININ İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 49, Sayı 227, 371 - 388, 01.08.2020

Öz

Disgrafili öğrencilerin yazma hatalarının tespit edilmesinin amaçlandığı bu çalışma nitel olgu bilim yöntemine göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılında, öğrenme güçlüğü tanısı almış, disgrafi sorunu yaşayan on ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin belirlenmesinde öğretmenlerin de görüşü alınmıştır. Öğrencilere dikte metin ve kopya metin olmak üzere dört metin yazdırılmıştır. Disgarafili öğrencilerin mükerrer yazma, binişiklik, ekleme, eksiltme ve değiştirme yazma hatalarını yaptığı tespit edilmiştir. Disgrafili öğrencilerin hem dikte metinlerde hem de kopya metinlerde en fazla iki kelimeyi binişik yazma hatası yaptıkları belirlenmiştir. Disgrafili öğrencilerin ikinci olarak değiştirme hatası olarak b-d ve m-n gibi harfleri karıştırdıkları ve anlamını değiştirecek şekilde harf hatası yaptıkları belirlenmiştir. Disgrafili öğrencilerin dikte metinlerde kopya metinlere göre daha fazla yazma hatası yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • 1- Akyol, H., ve Özdemir, E. Ç. (2018). Bitişik Eğik Yazı Becerilerinin Geliştirilmesi: İlkokul Üçüncü Sınıf Örneği. Turkish Studies, 13(4), 299-320. 2- Altun, T., Uzuner, F G. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Görüşleri Inte rnational Journal Of Social Science, 44, 33-49. 3- American Psychiatric Association.(1993). DSM-IV draft criteria. Washington: American Psychiatric Pub. Amerikan Psikiyatri Birliği.(2014). Ruhsal Bozuklukların Tanısal Ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (Dsm-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı. (Çev. E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği: Ankara. 4- Arslan, D., Bağcı, H. (2017). İlköğretim Öğrencilerinin (2.-7. Sınıf) Yazı Hızı: Kesit Çalışması·. Journal of International Social Research, 10(50). 5- Asfuroğlu, B. Ö., Fidan, S. T. (2016). Özgül Öğrenme Güçlüğü. Osmangazi Tıp Dergisi, 38(1), 49-54. Aydın, O.,, Cavkaytar, A. (2018). Yazma Güçlüğü Görülen Öğrencilerin El Yazısı Okunaklık Düzeylerinin Arttırılmasında İpucunun Giderek Artırılması Uygulamasıyla Sunulan Öğretimin Etkililiği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-23. 6- Başar, M., Göncü, A. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1)185-206 7- Başar, M., Karasu, M., Şener, N. (2016). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazı ile uygulamalı ilk okuma yazma öğretimi. İstanbul: Altın Kitaplar. 8- Başar, M., Batur, Z. (2018). Examination of The Students' Mistakes of Oral Reading. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(2), 181-189. 9- Bender, W. N. (2012). Differentiating instruction for students with learning disabilities: New best practices for general and special educators. Corwin Press. 10- Disgrafi Merkezi, http://disleksi.com.tr/disgrafi-yazma-guclugu/ adresinden 10.03.2010 tarihinde alınmıştır. Döhla, D., & Heim, S. (2016). Developmental dyslexia and dysgraphia: What can we learn from the one about the other?. Frontiers in psychology, 6, 2045. 11- Döhla, D., Willmes, K., & Heim, S. (2018). Cognitive profiles of developmental dysgraphia. Frontiers in psychology, 9, 2006. 12- Duran, E., Karataş, A. (2019). Elimination Of Writing Difficulty İn Primary School: An Action Research. International Journal Of Progressive Education, 15(5). 13- Ekiz, D. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 4. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık. 14- Erden, G., Kurdoğlu, F., Uslu, R. (2002). Ilköğretim Okullarina Devam Eden Türk Çocuklarinin Sinif Düzeylerine Göre Okuma Hizi Ve Yazim Hatalari Normlarinin Geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. 15- Esen, A. ve Çiftçi, İ. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Yetersizliği İle İlgili Bilgilerinin Belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 8,1-6 16- Hepner, C., McCloskey, M., & Rapp, B. (2017). Do reading and spelling share orthographic representations? Evidence from developmental dysgraphia. Cognitive neuropsychology, 34(3-4), 119-143. 17- Karakaya, İ. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (S. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık. 18- Korkmazlar, Ü. (2016). Öğrenme Bozukluğu ve Özel Eğitim. (Editör: Kulaksızoğlu, A.). Farklı Gelişen Çocuklar. Ankara: Nobel Yayıncılık. 19- Kuşdemir, Y., Kurban, H., ve Bulut, P. (2018). Yazma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrenci İle İlgili Eylem Araştırması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 7(2), 1190-1209. 20- MEGEP (2014), Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Http: // Www .M egep . M e b .Gov. Tr/ Mte_ Program_ Modul/Moduller_ Pdf/%C3%96%C4%9frenme%20g%C3% Bc% C3% A7l%C3%Bc%C4%9f%C3%Bc.Pdf adresinden 09.03.2020 tarihinde alınmıştır. 21- Mehta, P. P., & Nandgaonkar, H. P. (2019). Visual-perceptual training for handwriting legibility and speed in children with handwriting difficulties: A single-arm interventional study. The Indian Journal of Occupational Therapy, 51(1), 14. 22- Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma, Çeviri Ed. Selahattin Turan, Ankara: Nobel. 23- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994).Qualitative data analysis: an expanded source book. (2nd Edition). Calif. : Sage Publications 24 Ong, L. H., Soh, S. K., Ho, S. J., & Yeong, M. Y. M. (2019). Primary-School Teachers’ Expectations of Handwriting Skills in Primary-School Children. American Journal of Occupational Therapy, 73(4_Supplement_1), 7311505212p1-7311505212p1. 25- Rack, J. P.(2017) Dyslexia: The Phonological Deficit Hypothesis (Fawcett,A.,Nicolson R, Edit) Diyslexia and Childiren, Roudledge, taylorfrançis.com adresinden 23.02.2020 tarihinde alınmıştır. 26- Rapp, B., Purcell, J., Hillis, A. E., Capasso, R., & Miceli, G. (2016). Neural bases of orthographic long-term memory and working memory in dysgraphia. Brain, 139(2), 588-604. 27- Razon, N. (2007). Okuma güçlükleri, www.aku.egitim.tr adresinden 08.03.2020 tarihinde alınmıştır. 28- TEDMEM (2019). TALIS 2018 raporu, Editör: Emin Karip, Analiz Dizisi. 29- Ulu, H. (2019). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazılarının Okunaklılık Ve Yazım Hataları Açısından İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 5(2), 195-211. 30- Yangın, S. , Yangın, N. , Önder, V., Şavlığ, A. (2016). Sınıf Öğretmeni Adayları Ve Öğretim Elemanlarının Çeşitli Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Farkındalıkları, Education Sciences, (Nwseas) 11 (4) 243-266 31- Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat BAŞAR> (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6635-6345
Türkiye


Gizem ALKAN Bu kişi benim
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8252-6097
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 49, Sayı 227

Kaynak Göster

APA Başar, M. & Alkan, G. (2020). DİSGRAFİLİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA HATALARININ İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 49 (227) , 371-388 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/56322/703398