Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 49, Sayı 1, 413 - 437, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.776226

Öz

Covid-19 salgını ilkin Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu şikâyetleri ile başlayan, çoklu organ yetmezliğine yol açan, tüm yaş gruplarında görülebilen, ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Covid-19, dört ay gibi kısa bir sürede bütün ülkeleri etkisi altına almış ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından salgın (pandemi) olarak ilan edilmiştir. Keza insanlık tarihinde ilk kez bir salgın küresel manada tüm ülkelerin sağlık, ekonomi, eğitim kurumlarının işleyişini derinden etkilemiştir. Türkiye’de de insan sağlığını korumak ve salgından daha az etkilenmek için çeşitli kurumsal tedbirleri alma yoluna gidilmiştir. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da salgın nedeniyle uzaktan eğitim kararı almıştır. Dolayısıyla bu araştırma, Covid-19 salgını sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amacını taşımaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninden hareketle nitel veri toplama tekniğinin kullanıldığı bir araştırmadır. Araştırma, amaçlı örneklem tekniğine göre 19 özel eğitim öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırma verileri, Mart-Mayıs 2020’de üç aylık bir süreçte toplatılmıştır. Araştırma verileri betimsel analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada katılımcıların, planlama, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde sorunlar yaşadıkları, özel eğitimde kullanılan materyal ve yardımcı teknolojilerin amacına hizmet etmediği, öğrenci motivasyonun sağlanması ve problem davranışların sağaltımı konusunda önemli oranda güçlükle karşılaştıkları bulgulanmıştır. Araştırmada, uzaktan eğitim sürecinde teknolojik alt yapı ve aile eğitimlerinin çok önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Avcıoğlu, H. (2019). İşitme Yetersizliği Olan Bireyler. İ. H. Diken (Ed.), Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim (193-239). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15. Batu, S. ve Kırcaali-İftar, G. (2005). Kaynaştırma. Ankara. Kök Yayıncılık.
 • Cavkaytar, A. (2019). Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim. İ. H. Diken (Ed.), Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim (3-29). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Cortegiani, A., Ingoglia, G., Ippolito, M., Giarratano, A. ve Einav, S. (2020). A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. Journal of Critical Care. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.03.005
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni. Nitel, Nicel Ve Karma Yöntem Yaklaşımları. S. Beşir Demir. (Çev. Ed.). Ankara. Eğiten Kitap.
 • Çifci-Tekinarslan, İ. (2019). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler. İ. H. Diken (Ed.), Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim (157-186). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Diken, H. İ. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Öğrenciler. İ. H. Diken (Ed.), Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim (445-480). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Güngür, H. (2015). İşbirliği Süreci. İ. H. Diken (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma (232-254). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Güzel-Özmen, R. (2019). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler. İ. H. Diken (Ed.), Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim (367-399). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Gürsel, O. (2019). Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler. İ. H. Diken (Ed.), Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim (246-277). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Http://www.kpsskonu.com/egitim-bilimleri/program-gelistirme/egitim-turleri/adresinden _01.06.2020_tarihinde erişildi.
 • Http://www.meb.gov.tr/arama_sonuc.phpq/adresinden_01.06.2020_tarihinde erişildi.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Geliştirilmiş 4. Baskı. Ankara. Pegem Akademi Yayınları.
 • MEB (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Https://orgm.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2018-07/09101900 özel eğitim hizmetleri yönetmeliği 07072018.pdf (erişim tarihi: 25.05.2020).
 • Sarı, H. (2019). Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler. İ. H. Diken (Ed.), Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim (486-531). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim Öğrenme Ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. 26. Baskı. Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Smith, M. D., & Fowler, K. M. (2009). Phenomenological research In J. Paul, J. Kleinhammer-Tramill & Kathleen Fowler (Eds.). Qualitative research methods in rpecial education. USA: Love Publishing Company.)
 • Sohrabi, C., Alsafi, Z., O’Neill, N., Khan, M., Kervan, A., Al-Jabir, A., Iosidifis C. ve Agha, R. (2020). World Health Organization Declares Global Emergency: A Review Of The 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). International Journal of Surgery. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034
 • Şişman, M. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. 3. Baskı. Ankara. Pegem A Yayıncılık.
 • Özdemir, Ö. ve Pala, A. (2020). Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Korunma Yolları. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research. DOI:10.34084/bshr.711208
 • Rothan, H. A. ve Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity. Https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433
 • WHO (2020). “What is A Covid-19?”. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/. Erişim Tarihi: 27.05.2020. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 11. Baskı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdurrahman MENGİ> (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
0000-0001-5903-254X
Türkiye


Yusuf ALPDOĞAN>
YUZUNCU YIL UNIVERSITY, VAN SCHOOL OF EDUCATION
0000-0002-6615-397X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 49, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Mengi, A. & Alpdoğan, Y. (2020). COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM , 413-437 . DOI: 10.37669/milliegitim.776226