Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

COVİD-PANDEMİ DÖNEMİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN CANLI DERSLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ DENEYİMLERİ

Yıl 2022, Cilt: 51 Sayı: 234, 1733 - 1754, 09.05.2022
https://doi.org/10.37669/milliegitim.822566

Öz

Bu çalışma Covid-Pandemi izolasyon döneminde sınıf öğretmenlerinin uzaktan canlı dersle matematik öğretimine ilişkin deneyimlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yaklaşımının fenomenoloji (olgu bilim) deseninden faydalanılmıştır. Çalışmaya uygun durum örneklemesi yoluyla seçilen 12 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışmada sınıf öğretmenleri ile araştırmacılar tarafından geliştirilen sorular ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ile analiz edilerek tablolar hâlinde gösterilmiştir. Araştırma sonunda; sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde en çok matematik öğretiminde zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan canlı dersle matematik öğretiminde en çok anlatım yöntemini kullandıkları, materyal olarak basılı yayınları kullandıkları, öğrencileri derse aktif olarak katmak için hepsine soru sorarak söz hakkı verdikleri ve değerlendirmelerini sosyal medya hesapları aracılığıyla ödev verip dönüt alma şeklinde yaptıkları tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin hepsinin uzaktan canlı dersle matematik öğretiminde öğrencilerin ilgi, dikkat ve motivasyonlarının düşük olması gibi problemler yaşadığı ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde bireysel farklılıkların gözetilmesi ve öğrenciye anında dönüt sağlanabilmesi nedeniyle yüz yüze eğitimi tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenleri uzaktan canlı matematik öğretiminde en çok ailelere çocuklarına akademik destek sağlamaları gerektiği konusunda öneride bulunmuştur.

Kaynakça

 • ABEBE, Getachew (2015). “Anxiety, Attitude Towards Mathematics And Mathematics Ac-Hievement of Tenth Grade Students At Government And Private Schools İn Kolfe Keranio Sub City of Addis Ababa” Addis Ababa Üniversitesi, (Yayınlanmamış doktora tezi), Etiyopya.
 • AKCA, Meltem (2020). “COVİD-PANDEMİ’un Havacılık Sektörüne Etkisi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 45-64.
 • AKTAN, Sümer ve TEZCİ, Erdoğan (2013). “Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 57-77.
 • AKYÜZ, Gözde (2013). “Öğrencilerin Okul Dışı Etkinliklere Ayırdıkları Süreler ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 112-130.
 • ALPAGO, Hasan ve ODUNCU ALPAGO, Derya (2020). “Korona Virüs ve Sosyoekonomik Sonuçlar”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 99-114. https://dx.doi.org/10.21733/ibad.716444.
 • ATALAY, Özlem ve GÜVELİ, Ebru (2017). “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Bilgisayar Animasyonları Yardımıyla Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi”, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 192-220.
 • AYDIN, Bünyamin ve DOĞAN, Mustafa (2012). “Matematik Öğretimi: Geçmişten Günümüze Matematik Öğretimi Önündeki Engeller”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 89- 95.
 • BAKİOĞLU, Büşra ve ÇEVİK, Mustafa (2020). “COVİD-PANDEMİ Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri”, Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • BAŞTÜRK, Savaş (2012). “Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı ya da Başarısızlığına Atfettikleri Nedenler”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 105-118.
 • BAYBURTLU, Yavuz Selim (2020). “Covid-Pandemi Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Eğitimi”, Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460.
 • BOZ, İsa (2018). “İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Oyunla Öğretim Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi”, Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 1(1), 27-45.
 • BOZKURT, Ali ve AKALIN, Saliha (2010). “Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin ve Kullanımının Yeri, Önemi ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 47-56.
 • BYOUNG (2001), “Using Calculators in Mathematics Education in Korean Elementary Schools”, Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education, 5(2), 107–118.
 • CANSIZ-AKTAŞ, Meral ve BAKİ, Adnan (2013). “Yeni Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Boyutu İle İlgili Öğretmen Görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.
 • CARRASCO, Cira, ALARCÓN, Rafael ve TRİANES, M. Victoria (2017). “Social Adjustment And Cooperative Work in Primary Education: Teachers’ and Parents’ View”, Revista de Psicodidáctica, 22(2), 1-15. doi:10.1387/RevPsicodidact.17133.
 • ÇAKIROĞLU, Ünal ve BAKİ, Adnan (2016). “Ortaöğretim Matematik Dersinde Öğrenme Nesneleri Kullanımının Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi: Deneysel Çalışma”, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2), 135-153.
 • ÇIĞLIK, Hikmet ve BAYRAK, Mehtap (2015). “Uzaktan Öğrenme ve Yapısalcı Yaklaşım”, IJODE, 1(1): 87-102.
 • DANE, Arif, DUDU, Mustafa ve BALKI, Nihat (2009). “Lise Öğrencilerinin Algılarına Göre Matematik Başarısını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 17-35.
 • DEDE, Yüksel ve DURSUN, Şemsettin (2004). “Öğrencilerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-233.
 • DENSCOMBE, Martyn (2007). The Good Research Guide, Open University Press ve McGraw-Hill Education, New York.
 • DUBAN, Nil ve ŞEN, Fatma Gül (2020). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının COVİD-PANDEMİ Pandemi Sürecine İlişkin Görüşleri”, Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653
 • DUMAN, Ayşegül (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Öğrenciler ve Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği), Osmangazi Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • DURAN, Ceran, SİDEKLİ, Sabri ve YORULMAZ, Alper (2018). “İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 17-26.
 • EKİZ, Durmuş (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı yayıncılık, Ankara.
 • ENGELBRECHT, Elmarie (2005). “Adapting to Changing Expectations: Post-Graduate Students’ Experience of an E-Learning Tax Program”, Computers ve Education, 45, 217–229.
 • ERDAL, E., HALAT, H. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Kullandıkları Ölçme Araçları ve Ölçme Araçları ile İlgili Bilgi Düzeyleri”, XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • FİDAN, Mustafa (2016). “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Epistemolojik İnançları”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 31(3), 536-550.
 • GELBAL, Selahattin ve KELECİOĞLU, Hülya (2007). “Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • GRANT, S. G, PETERSON, Penelope L., SHOJGREEN-DOWNER, Angela (1996). “Learning to Teach Mathematics in the Context of System Reform”, American Educational Research Journal, 33(2), 509–541.
 • GU, Limin ve KRİSTOFFERSSON, Margaretta (2015). “Swedish Lower Secondary School Teachers’ Perceptions and Experiences Regarding Homework”, Universal Journal of Educational Research 3(4), 296-305.
 • GUNDERSON, Elizabeth A., RAMİREZ, Gerardo, LEVİNE, Susan C. ve BEİLOCK, Sian L. (2012). “New Directions for Research on the Role of Parents and Teachers in the Development of Gender-Related Math Attitudes: Response to Commentaries”, Sex Roles, 66, 191–196. doi:10.1007/s11199-011-0100-8.
 • HALL, D. ve KNOX, J. (2009). “Issues in The Education of TESOL Teachers by Distance Education”, Distance Education, 30(1), 63- 85. https://dx.doi.org/10.1080/01587910902845964.
 • Hatısaru, V. ve Erbaş, A.K. (2012). “Matematik Eğitiminde Endüstri Meslek Liselerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, http://kongre.nigde.edu.tr/ xufbmek/ dosyalar/tam_metin/pdf/2255-14_05_2012-01_41_32.pdf, 21 Ekim 2020 tarihinde alınmıştır.
 • HİEBERT, James ve CARPENTER, Thomas P. (1992). “Learning and Teaching with Understanding”, in D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, (pp. 65–97), Macmillan, New York.
 • HORNBY, Garry ve LAFAELE, Rayleen (2011). “Barriers to Parental İnvolvement in Education: An Explanatory Model”, Educational Review, 63(1), 37-52.
 • İFLAZOĞLU, Ayten Uzman (2000). “Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 159-172.
 • KARAHAN, Engin, BOZAN, Mehmet Arif ve AKÇAY, Ahmet Oğuz (2020). “Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Çevrim İçi Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi”, Turkish Studies, 15(4), 201-214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348
 • KARAKUŞ, Fatih (2010). “Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488
 • KATİ̇POĞLU, Muhammet, EKEN, Zeynep ve KÖRBAY, Miray (2017). “Matematik Öğretiminde Eğlence ve Mizah İçeren Karikatürlerin Kullanılmasının Öğrencilerin Matematik Başarısına ve Matematik Kaygısına Etkisi”, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(1) , 32-45.
 • KAYHAN, Hüseyin (2013). “Türkiye'deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 97-120.
 • KAYIŞ, Ferhat (2020). “Koronavirüs (Covid-Pandemi) Salgınının Konut Ve Çatılı İşyerleri Kiralarına Etkileri Üzerine Düşünceler”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 65-84.
 • KÜLEKÇİ AKYAVUZ, Ebru ve ÇAKIN, Murat (2020). “Covid-Pandemi Salgınının Eğitime Etkisi Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri”, Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140
 • LİNGEFJARD (2007). Mathematical modelling in teacher education- necessity or unnecessarily, W. Blum, P. L. Galbraith, H-W. Henn, and M. Niss (Yay. haz.). Modeling and Applications in Mathematics Education (Ss. 330-340), Springer, New York.
 • MEB (2005). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müd. Bas. Evi. Ankara.
 • MEB (2009a). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (6.-8. Sınıflar), MEB Basımevi, Ankara.
 • MEB (2009b). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9.-12. Sınıflar), MEB Basımevi, Ankara.
 • MEHRATRA, Chandra Mohan, HOLLİSTER. C. David ve MSGAHER, Lawrencw (2001). Distance Learning: Principles for Effective Design, Delivery, and Evaluation, Sage Publications, Londra.
 • MOORE, Michael ve KEARSLEY, Greg (2012). Distance Education: A System View Of Online Learning, Wadsworth, Canada
 • OECD. (2020). “Education Disrupted – Education Rebuilt: Some İnsights From PISA on The Availability and Use of Digital Tools for Learning- OECD Education and Skills Today”, https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/, 21.01.2020.
 • ÖZER, Mahmut (2020a). “Türkiye’de COVİD-PANDEMİ Salgını Sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Atılan Politika Adımları”, Kastamonu Education Journal, XX(X), XXXX-XXXX. https://dx.doi.org/ 10.24106/kefdergi.722280.
 • ÖZER, Mahmut (2020b). “Vocational Education and Training as “A Friend İn Need” During Coronavirus Pandemic in Turkey”, Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(2), 1-7.
 • ÖZKAN, Sedat ve KARA, Ahmet (2016). “Ortaokul 5. Sınıf Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 0-0.
 • POLAT, Seyat (2013). “Origami ile Matematik Öğretimi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 15-27.
 • SARI, Tamer ve NAYIR, Funda (2020). “Pandemi Dönemi Eğitim: Sorunlar ve Fırsatlar”, Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • SAYGILI, Seçil ve ERGEN, Gürkan (2016). “A Comparison of The Effectiveness 3C’s And Calculation Strategies İnstruction on Developing Fluency in Addition and Multiplication”, Journal of Theory and Practice in Education, 12(6), 1337-1369.
 • SHİH, Pei Chun, MUÑOZ, Dolores ve SÁNCHEZ, Flor (2006). “The Effect Of Previous Experience With İnformation And Communication Technologies On Performance İn A Web-Based Learning Program”, Computers in Human Behavior, 22(6), 962-970. https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.016.
 • SİREM, Özgür ve BAŞ, Özlem (2020). “Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-Pandemi sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri”, Turkish Studies, 15(4), 993-1009. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346.
 • STİGLER, James W, GONZALES, Patrick, KAWANAKA, Takako, KNOLL, Steffen, SERRANO, Ana. (1999). “The Timss Videotape Classroom Study: Methods and Findings from an Exploratory Research Project on Eighth-Grade Mathematics İnstruction in Germany, Japan, and The United States”, Education Statistics Quarterly, 1(2).
 • Şen, Mehmet Akif (2020). “Koronavirüs (Covid-Pandemi) Salgınının Türkiye’de Ki Yemek Firmalarında Oluşturduğu Etkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Afet ve Risk Dergisi, 3(1), 89-100.
 • ŞENTÜRK, Fatma ve İKİKARDEŞ, Yıldız Nazlı (2011). “Öğrenme ve Öğretme Stillerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 250-276.
 • ŞİMŞEK, Nurettin (2002). “Teknoloji Destekli Eşitlik Açıköğretimde Daralmayı Gerektirir mi?”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1–2), 71–75.
 • Titchen, A. ve Hobson, D. (2005). Phenomenology. B. Somekh, C. Lewin (Edit.), Research Methods in The Social Sciences (121-130), SAGE Publications, İngiltere.
 • TURNER, Sherri, L. STEWARD, Jason, C. ve LAPAN Richard, T. (2004). “Family Factors Associated With Six-Grade Adolescents’ Maths and Science Career Interests”, The Career Development Quarterly, 53, 41-52.
 • UBUZ, Behiye (1999). “10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometri Konularındaki Hataları Ve Kavram Yanılgıları (10th and 11th Grade Students Errors and Misconceptions on Basic Geometry)”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 95-104.
 • Url-1, (2020). www.eba.gov.tr, 06 Haziran 2020.
 • URSİNİ, Sonia ve SANCHEZ, Gabriel (2008). “Gender, Technology and Attitude Towards Mathematics: A Comparative Longitudinal Study with Mexican Students”, ZDM Mathematics Education, 40, 559–577. doi:10.1007/s11858-008-0120-1.
 • UYANGÖR, Sevinç Mert ve ECE, Denizhan Karaca (2010). “The Attitude Prospective Mathematics Teachers Towards İnstructional Technologies and Material Development Course”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 213-220.
 • ÜNLÜ, Erdoğan (2007). “İlköğretim Okullarındaki Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve İlgilerinin Belirlenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148.
 • VAN DE WALLE, John A (2007). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (6thed.), Pearson /Allyn and Bacon, Boston.
 • VİNER, Russell, M, RUSSELL, Simon J, CROKER, Helen, PACKER, Jessica, WARD, Joseph, STANSFİELD, Claire, MYTTON, Oliver, BONELL, Chris & BOOY, Robert (2020). “School Closure and Management Practices During Coronavirus Outbreaks İncluding COVİD-PANDEMİ: A Rapid Systematic Review”, Review, 4(5), 397-404.
 • YAĞCI, Esed ve ARSEVEN, Ayla (2010). “Gerçekçi Matematik Öğretimi Yaklaşımı”, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya, Turkey.
 • YANG, Xiaozhe (2020). “Teachers’ Perceptions of Large-Scale Online Teaching as an Epidemic Prevention and Control Strategy in China”, ECNU Review of Education, 1-6. https://dx.doi.org/ 10.1177/2096531120922244.
 • YAZLIK, Derya Özlem (2018). “Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Somut Öğretim Materyali Kullanımına Yönelik Görüşleri”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15) , 775-805, doi. 10.26466/opus.417200
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. YOLCU, H. H. (2015). “Harmanlanmış (Karma) Öğrenme Ve Uygulama Esasları” The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS, 33, 255-260.
 • YOLCU, H. H. (2020). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Deneyimleri” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 237-250.
 • YURTBAKAN, Ergün ve AKYILDIZ, Salih (2020). “Sınıf Öğretmenleri, İlkokul Öğrencileri Ve Ebeveynlerin Covid-Pandemi İzolasyon Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Hakkındaki Görüşleri”, Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780
 • YURTBAKAN, Ergün, AYDOĞDU-İSKENDEROĞLU, Tuba ve SESLİ, Eda (2016). “Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarılarını Arttırma Yolları Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119. doi: 10.7822/omuefd.35.2.7
 • https://p4mriunpat.files.wordpress.com/2011/10/the-philosophy-of-mathematics-education-studies-in-mathematicseducation.pdf, “The Philosophy of Mathematics Education”, ERNEST, 21.10.2020

PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TEACHİNG MATHEMATİCS EXPERİENCES WİTH DİSTANCE EDUCATİON IN THE COVİD-PANDEMİC PERİOD

Yıl 2022, Cilt: 51 Sayı: 234, 1733 - 1754, 09.05.2022
https://doi.org/10.37669/milliegitim.822566

Öz

This study aimed to reveal the experiences of primary school teachers in teaching mathematics with live lessons during the Covid-Pandemic isolation period. For this purpose, the phenomenology design of the qualitative research approach was used in this study. A total of 20 primary school teachers, who were selected via convenient sampling method, participated in the current study. The data were collected through face-to-face interviews with primary school teachers using semi-structured interview questions developed by the researchers. The obtained data were analyzed by descriptive analysis and shown in tables. At the end of the research, it has been revealed that primary school teachers have mostly had difficulties in teaching mathematics. It was determined that primary school teachers mostly used showing and lecture method while teaching mathematics online, used printed materials, asked questions to all of the students and gave them chance to answer to participate them actively and evaluated them by giving homework and getting feedback through their social media accounts. It has been revealed that primary school teachers have experienced some problems in teaching mathematics with distance learning such as students’ low interest, lack of attention and motivation deficits. It was revealed that primary school teachers preferred face-to-face education while teaching mathematics because of the individual differences and instant feedback opportunities. Primary school teachers mostly suggested to the families that they should provide academic support to their children in teaching mathematics via distance learning.

Kaynakça

 • ABEBE, Getachew (2015). “Anxiety, Attitude Towards Mathematics And Mathematics Ac-Hievement of Tenth Grade Students At Government And Private Schools İn Kolfe Keranio Sub City of Addis Ababa” Addis Ababa Üniversitesi, (Yayınlanmamış doktora tezi), Etiyopya.
 • AKCA, Meltem (2020). “COVİD-PANDEMİ’un Havacılık Sektörüne Etkisi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 45-64.
 • AKTAN, Sümer ve TEZCİ, Erdoğan (2013). “Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 57-77.
 • AKYÜZ, Gözde (2013). “Öğrencilerin Okul Dışı Etkinliklere Ayırdıkları Süreler ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 112-130.
 • ALPAGO, Hasan ve ODUNCU ALPAGO, Derya (2020). “Korona Virüs ve Sosyoekonomik Sonuçlar”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 99-114. https://dx.doi.org/10.21733/ibad.716444.
 • ATALAY, Özlem ve GÜVELİ, Ebru (2017). “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Bilgisayar Animasyonları Yardımıyla Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi”, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 192-220.
 • AYDIN, Bünyamin ve DOĞAN, Mustafa (2012). “Matematik Öğretimi: Geçmişten Günümüze Matematik Öğretimi Önündeki Engeller”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 89- 95.
 • BAKİOĞLU, Büşra ve ÇEVİK, Mustafa (2020). “COVİD-PANDEMİ Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri”, Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • BAŞTÜRK, Savaş (2012). “Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı ya da Başarısızlığına Atfettikleri Nedenler”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 105-118.
 • BAYBURTLU, Yavuz Selim (2020). “Covid-Pandemi Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Eğitimi”, Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460.
 • BOZ, İsa (2018). “İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Oyunla Öğretim Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi”, Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 1(1), 27-45.
 • BOZKURT, Ali ve AKALIN, Saliha (2010). “Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin ve Kullanımının Yeri, Önemi ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 47-56.
 • BYOUNG (2001), “Using Calculators in Mathematics Education in Korean Elementary Schools”, Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education, 5(2), 107–118.
 • CANSIZ-AKTAŞ, Meral ve BAKİ, Adnan (2013). “Yeni Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Boyutu İle İlgili Öğretmen Görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.
 • CARRASCO, Cira, ALARCÓN, Rafael ve TRİANES, M. Victoria (2017). “Social Adjustment And Cooperative Work in Primary Education: Teachers’ and Parents’ View”, Revista de Psicodidáctica, 22(2), 1-15. doi:10.1387/RevPsicodidact.17133.
 • ÇAKIROĞLU, Ünal ve BAKİ, Adnan (2016). “Ortaöğretim Matematik Dersinde Öğrenme Nesneleri Kullanımının Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi: Deneysel Çalışma”, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2), 135-153.
 • ÇIĞLIK, Hikmet ve BAYRAK, Mehtap (2015). “Uzaktan Öğrenme ve Yapısalcı Yaklaşım”, IJODE, 1(1): 87-102.
 • DANE, Arif, DUDU, Mustafa ve BALKI, Nihat (2009). “Lise Öğrencilerinin Algılarına Göre Matematik Başarısını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 17-35.
 • DEDE, Yüksel ve DURSUN, Şemsettin (2004). “Öğrencilerin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-233.
 • DENSCOMBE, Martyn (2007). The Good Research Guide, Open University Press ve McGraw-Hill Education, New York.
 • DUBAN, Nil ve ŞEN, Fatma Gül (2020). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının COVİD-PANDEMİ Pandemi Sürecine İlişkin Görüşleri”, Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653
 • DUMAN, Ayşegül (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Öğrenciler ve Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği), Osmangazi Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • DURAN, Ceran, SİDEKLİ, Sabri ve YORULMAZ, Alper (2018). “İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 17-26.
 • EKİZ, Durmuş (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı yayıncılık, Ankara.
 • ENGELBRECHT, Elmarie (2005). “Adapting to Changing Expectations: Post-Graduate Students’ Experience of an E-Learning Tax Program”, Computers ve Education, 45, 217–229.
 • ERDAL, E., HALAT, H. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Kullandıkları Ölçme Araçları ve Ölçme Araçları ile İlgili Bilgi Düzeyleri”, XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • FİDAN, Mustafa (2016). “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Epistemolojik İnançları”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 31(3), 536-550.
 • GELBAL, Selahattin ve KELECİOĞLU, Hülya (2007). “Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • GRANT, S. G, PETERSON, Penelope L., SHOJGREEN-DOWNER, Angela (1996). “Learning to Teach Mathematics in the Context of System Reform”, American Educational Research Journal, 33(2), 509–541.
 • GU, Limin ve KRİSTOFFERSSON, Margaretta (2015). “Swedish Lower Secondary School Teachers’ Perceptions and Experiences Regarding Homework”, Universal Journal of Educational Research 3(4), 296-305.
 • GUNDERSON, Elizabeth A., RAMİREZ, Gerardo, LEVİNE, Susan C. ve BEİLOCK, Sian L. (2012). “New Directions for Research on the Role of Parents and Teachers in the Development of Gender-Related Math Attitudes: Response to Commentaries”, Sex Roles, 66, 191–196. doi:10.1007/s11199-011-0100-8.
 • HALL, D. ve KNOX, J. (2009). “Issues in The Education of TESOL Teachers by Distance Education”, Distance Education, 30(1), 63- 85. https://dx.doi.org/10.1080/01587910902845964.
 • Hatısaru, V. ve Erbaş, A.K. (2012). “Matematik Eğitiminde Endüstri Meslek Liselerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, http://kongre.nigde.edu.tr/ xufbmek/ dosyalar/tam_metin/pdf/2255-14_05_2012-01_41_32.pdf, 21 Ekim 2020 tarihinde alınmıştır.
 • HİEBERT, James ve CARPENTER, Thomas P. (1992). “Learning and Teaching with Understanding”, in D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, (pp. 65–97), Macmillan, New York.
 • HORNBY, Garry ve LAFAELE, Rayleen (2011). “Barriers to Parental İnvolvement in Education: An Explanatory Model”, Educational Review, 63(1), 37-52.
 • İFLAZOĞLU, Ayten Uzman (2000). “Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 159-172.
 • KARAHAN, Engin, BOZAN, Mehmet Arif ve AKÇAY, Ahmet Oğuz (2020). “Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Çevrim İçi Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi”, Turkish Studies, 15(4), 201-214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348
 • KARAKUŞ, Fatih (2010). “Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488
 • KATİ̇POĞLU, Muhammet, EKEN, Zeynep ve KÖRBAY, Miray (2017). “Matematik Öğretiminde Eğlence ve Mizah İçeren Karikatürlerin Kullanılmasının Öğrencilerin Matematik Başarısına ve Matematik Kaygısına Etkisi”, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(1) , 32-45.
 • KAYHAN, Hüseyin (2013). “Türkiye'deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 97-120.
 • KAYIŞ, Ferhat (2020). “Koronavirüs (Covid-Pandemi) Salgınının Konut Ve Çatılı İşyerleri Kiralarına Etkileri Üzerine Düşünceler”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 65-84.
 • KÜLEKÇİ AKYAVUZ, Ebru ve ÇAKIN, Murat (2020). “Covid-Pandemi Salgınının Eğitime Etkisi Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri”, Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140
 • LİNGEFJARD (2007). Mathematical modelling in teacher education- necessity or unnecessarily, W. Blum, P. L. Galbraith, H-W. Henn, and M. Niss (Yay. haz.). Modeling and Applications in Mathematics Education (Ss. 330-340), Springer, New York.
 • MEB (2005). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müd. Bas. Evi. Ankara.
 • MEB (2009a). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (6.-8. Sınıflar), MEB Basımevi, Ankara.
 • MEB (2009b). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9.-12. Sınıflar), MEB Basımevi, Ankara.
 • MEHRATRA, Chandra Mohan, HOLLİSTER. C. David ve MSGAHER, Lawrencw (2001). Distance Learning: Principles for Effective Design, Delivery, and Evaluation, Sage Publications, Londra.
 • MOORE, Michael ve KEARSLEY, Greg (2012). Distance Education: A System View Of Online Learning, Wadsworth, Canada
 • OECD. (2020). “Education Disrupted – Education Rebuilt: Some İnsights From PISA on The Availability and Use of Digital Tools for Learning- OECD Education and Skills Today”, https://oecdedutoday.com/coronavirus-education-digital-tools-for-learning/, 21.01.2020.
 • ÖZER, Mahmut (2020a). “Türkiye’de COVİD-PANDEMİ Salgını Sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Atılan Politika Adımları”, Kastamonu Education Journal, XX(X), XXXX-XXXX. https://dx.doi.org/ 10.24106/kefdergi.722280.
 • ÖZER, Mahmut (2020b). “Vocational Education and Training as “A Friend İn Need” During Coronavirus Pandemic in Turkey”, Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(2), 1-7.
 • ÖZKAN, Sedat ve KARA, Ahmet (2016). “Ortaokul 5. Sınıf Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 0-0.
 • POLAT, Seyat (2013). “Origami ile Matematik Öğretimi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 15-27.
 • SARI, Tamer ve NAYIR, Funda (2020). “Pandemi Dönemi Eğitim: Sorunlar ve Fırsatlar”, Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • SAYGILI, Seçil ve ERGEN, Gürkan (2016). “A Comparison of The Effectiveness 3C’s And Calculation Strategies İnstruction on Developing Fluency in Addition and Multiplication”, Journal of Theory and Practice in Education, 12(6), 1337-1369.
 • SHİH, Pei Chun, MUÑOZ, Dolores ve SÁNCHEZ, Flor (2006). “The Effect Of Previous Experience With İnformation And Communication Technologies On Performance İn A Web-Based Learning Program”, Computers in Human Behavior, 22(6), 962-970. https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.016.
 • SİREM, Özgür ve BAŞ, Özlem (2020). “Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-Pandemi sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri”, Turkish Studies, 15(4), 993-1009. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346.
 • STİGLER, James W, GONZALES, Patrick, KAWANAKA, Takako, KNOLL, Steffen, SERRANO, Ana. (1999). “The Timss Videotape Classroom Study: Methods and Findings from an Exploratory Research Project on Eighth-Grade Mathematics İnstruction in Germany, Japan, and The United States”, Education Statistics Quarterly, 1(2).
 • Şen, Mehmet Akif (2020). “Koronavirüs (Covid-Pandemi) Salgınının Türkiye’de Ki Yemek Firmalarında Oluşturduğu Etkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Afet ve Risk Dergisi, 3(1), 89-100.
 • ŞENTÜRK, Fatma ve İKİKARDEŞ, Yıldız Nazlı (2011). “Öğrenme ve Öğretme Stillerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 250-276.
 • ŞİMŞEK, Nurettin (2002). “Teknoloji Destekli Eşitlik Açıköğretimde Daralmayı Gerektirir mi?”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1–2), 71–75.
 • Titchen, A. ve Hobson, D. (2005). Phenomenology. B. Somekh, C. Lewin (Edit.), Research Methods in The Social Sciences (121-130), SAGE Publications, İngiltere.
 • TURNER, Sherri, L. STEWARD, Jason, C. ve LAPAN Richard, T. (2004). “Family Factors Associated With Six-Grade Adolescents’ Maths and Science Career Interests”, The Career Development Quarterly, 53, 41-52.
 • UBUZ, Behiye (1999). “10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometri Konularındaki Hataları Ve Kavram Yanılgıları (10th and 11th Grade Students Errors and Misconceptions on Basic Geometry)”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 95-104.
 • Url-1, (2020). www.eba.gov.tr, 06 Haziran 2020.
 • URSİNİ, Sonia ve SANCHEZ, Gabriel (2008). “Gender, Technology and Attitude Towards Mathematics: A Comparative Longitudinal Study with Mexican Students”, ZDM Mathematics Education, 40, 559–577. doi:10.1007/s11858-008-0120-1.
 • UYANGÖR, Sevinç Mert ve ECE, Denizhan Karaca (2010). “The Attitude Prospective Mathematics Teachers Towards İnstructional Technologies and Material Development Course”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 213-220.
 • ÜNLÜ, Erdoğan (2007). “İlköğretim Okullarındaki Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve İlgilerinin Belirlenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148.
 • VAN DE WALLE, John A (2007). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (6thed.), Pearson /Allyn and Bacon, Boston.
 • VİNER, Russell, M, RUSSELL, Simon J, CROKER, Helen, PACKER, Jessica, WARD, Joseph, STANSFİELD, Claire, MYTTON, Oliver, BONELL, Chris & BOOY, Robert (2020). “School Closure and Management Practices During Coronavirus Outbreaks İncluding COVİD-PANDEMİ: A Rapid Systematic Review”, Review, 4(5), 397-404.
 • YAĞCI, Esed ve ARSEVEN, Ayla (2010). “Gerçekçi Matematik Öğretimi Yaklaşımı”, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya, Turkey.
 • YANG, Xiaozhe (2020). “Teachers’ Perceptions of Large-Scale Online Teaching as an Epidemic Prevention and Control Strategy in China”, ECNU Review of Education, 1-6. https://dx.doi.org/ 10.1177/2096531120922244.
 • YAZLIK, Derya Özlem (2018). “Öğretmenlerin Matematik Öğretiminde Somut Öğretim Materyali Kullanımına Yönelik Görüşleri”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15) , 775-805, doi. 10.26466/opus.417200
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. YOLCU, H. H. (2015). “Harmanlanmış (Karma) Öğrenme Ve Uygulama Esasları” The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS, 33, 255-260.
 • YOLCU, H. H. (2020). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Deneyimleri” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 237-250.
 • YURTBAKAN, Ergün ve AKYILDIZ, Salih (2020). “Sınıf Öğretmenleri, İlkokul Öğrencileri Ve Ebeveynlerin Covid-Pandemi İzolasyon Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Hakkındaki Görüşleri”, Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780
 • YURTBAKAN, Ergün, AYDOĞDU-İSKENDEROĞLU, Tuba ve SESLİ, Eda (2016). “Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarılarını Arttırma Yolları Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119. doi: 10.7822/omuefd.35.2.7
 • https://p4mriunpat.files.wordpress.com/2011/10/the-philosophy-of-mathematics-education-studies-in-mathematicseducation.pdf, “The Philosophy of Mathematics Education”, ERNEST, 21.10.2020

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ergün YURTBAKAN
MAÇKA CE-Zİ-NE KARDEŞLER İLKOKULU
0000-0001-8811-6320
Türkiye


Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6282-9100
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 51 Sayı: 234

Kaynak Göster

APA Yurtbakan, E. & Aydoğdu İskenderoğlu, T. (2022). COVİD-PANDEMİ DÖNEMİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN CANLI DERSLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ DENEYİMLERİ . Milli Eğitim Dergisi , 51 (234) , 1733-1754 . DOI: 10.37669/milliegitim.822566