Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3500 - 3315 2019-10-15

Analysıs Of The Relationship Between Workaholism and Individual Happiness in Terms Of Tourism Academicians
İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi

Özge GÜDÜ DEMİRBULAT [1] , Gencay SAATCI [2] , Cevdet AVCIKURT [3]


The main purpose of this study is to determine the relationship between workaholism and individual happiness. In accordance with this purpose the level of workaholism and individual happiness of the tourism academicians working in Turkey have been tried to be measured using two different scales. In this context; DUWAS scale was used to measure workaholism and the Oxford Happiness Scale was used to measure individual happiness. A total of 119 tourism academicians were reached via e-mail and a questionnaire was applied. After the survey is implemented, the data that were taken into consideration were analyzed by using the frequency and percentage values to determine the general characteristics of the academicians. The results obtained from the surveys were subjected to various analyzes with the aid of appropriate statistical methods. According to the research findings; it is possible to say that the level of workaholism, in terms of both the general workaholism and workaholism sub-dimensions, and the level of individual happiness of tourism academicians were at a level just above the average. On the other hand; it was found that there was a significant but weak relationship between the level of workaholism and the level of individual happiness of tourism academicians. In this study the relationship between the workaholism and individual happiness levels and some demographic variables (gender, marital status, having a child, working status of spouse, age group, title and professional experience) were also investigated. According to this there is no significant difference in terms of workaholism according to the variables of gender, marital status, having a child, working status of spouse, age group, title and professional experience. When an evaluation is made in terms of individual happiness levels of academicians while there is no significant difference according to the working status of spouse, title and professional experience variables, it is determined that there is a significant difference according to having a child and age group variables.

Bu çalışmanın temel amacı; işkoliklik ve bireysel mutluluk arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda; Türkiye’de çalışan turizm akademisyenlerinin, işkoliklik ve bireysel mutluluk düzeyleri iki farklı ölçek kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda; çalışmada, işkolikliğin ölçülmesi için DUWAS işkoliklik ölçeği, bireysel mutluluğun ölçülmesi için ise Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplam 119 turizm akademisyenine elektronik posta yoluyla ulaşılarak, anket uygulanmıştır. Anketler sonucu elde edilen veriler, uygun istatistiksel yöntemler yardımıyla çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Bulgular doğrultusunda, günlük hayatlarının büyük çoğunluğunu iş yerinde geçiren akademisyenlere, hem çalışma hayatlarının verimliliği hem de bireysel mutlulukları açısından önerilerde bulunulmuştur.

 • Akdağ, Füsun ve Yüksel, Müberra. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşkoliklik ve Algılanan Stres İlişkisinde Kontrol Odağının Rolü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 47-55.
 • Andreassen, C.S., Ursin, H. ve Eriksen, H.R. (2007) The Relationship Between Strong Motivation to Work, “Workaholism” and Health. Psychology & Health, 22(5), 615-629.
 • Bal, E.A., Arıkan, S. ve Günaydın, S.C. (2017). İşkolikliğin Olası Öncelleri: Kişilik, Değerler ve Kariyer Hedefleri. İş’te Davranış Dergisi, 2(2), 50-67.
 • Balkaya, Ş., Yorulmaz, Y.İ., Çolak, İ. ve Altınkurt, Y. (2016). Farklı Çalışan Tipindeki Öğretim Elemanlarının İşkoliklik Eğilimleri ve Tükenmişlik Düzeyleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). K. Beycioğlu, N. Özer, D. Koşar, İdris Şahin (Ed.), Eğitim Yönetimi Araştırmaları içinde (s.34-48). Ankara: Pegem Akademi.
 • Burke, R.J., Richardsen, A.M. ve Mortinussen, M. (2004). Workaholism Among Norwegian Managers: Work and Well‐Being Outcomes. Journal of Organizational Change Management, 17(5), 459-470.
 • Doğan, Tayfun ve Tel, Fatma Dilek. (2011). DUWAS İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.
 • Doğan, Tayfun ve Sapmaz, Fatma. (2012). Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25, 297-304.
 • Emhan, A., Mete, M. ve Emhan, A. (2012). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında İşkoliklik ve Obsesyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 39(1), 75-79.
 • Gürel, Esra Bulgurcu ve Altunoğlu, A. Ender. (2016). İşkoliklik, İş Stresi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1431-1438.
 • Gürkan, Tanju. (2018). Akademisyen Olmak. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 440-446.
 • Kara, Feyza Meryem ve Gücal, Ali Çağrı. (2016). Akademisyenlerde İşkolikliğin Belirlenmesinde Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Rolü. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 48-63.
 • Kesen, Mustafa. (2015). Örgütsel Bağlılığın İşkoliklik Üzerindeki Etkisi: Görgül Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 53-68.
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M. ve Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology, 9(2), 111-131.
 • McMillan, L.H.W., O’Driscoll, M.P., Marsh, N.V. ve Brady, E.C. (2001). Understanding Workaholism: Data Synthesis, Theoretical Critique, and Future Design Strategies. International Journal of Stress Management, 8(2), 69-91.
 • Mert Şencan, Merve Nur. (2016). Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. MANAS Journal of Social Studies, 5(3), 229-246.
 • Naktiyok, Atılhan ve Karabey, Canan Nur. (2005). İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 179-198.
 • Öncül, M.S., Tağraf, H. ve Özkan, A.M. (2013). Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir Araştırma. M.K. Demirci, G. Eren Gümüştekin, D. Ergun Özler, C. Giderler Atalay (Ed.), 21.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s.181-185). Nobel Akademi: Ankara.
 • Pekdemir, Işıl ve Koçoğlu, Merve. (2014). İşkoliklik İle İş Yaşam Dengesi Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 309-337.
 • Schaufeli, W.B., Taris, T.W. ve Bakker, A.B. (2006). Dr Jekyll or Mr Hyde? On the Differences Between Work Engagement and Workaholism. Edt. Ronald J. Burke, In Research Companion to Working Time and Work Addiction, Edward Elgar Publishing: USA. ss.193-217.
 • Schaufeli, W.B., Shimazu, A ve Taris, T.W. (2009). Being Driven to Work Excessively Hard: The Evaluation of a Two-Factor Measure of Workaholism in The Netherlands and Japan. Cross-Cultural Research, 43(4), 320-348.
 • Serçeoğlu Neslihan ve Selçuk, Gökalp Nuri. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin İşkoliklik Eğilimleri ile Hizmet Odaklılık İlişkisi: TRA1 Bölgesinde Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 3(1), 39-55.
 • Shimazu, A., Schaufeli, W.B., Kamiyama, K. ve Kawakami, N. (2015). Workaholism vs. Work Engagement: the Two Different Predictors of Future Well-being and Performance. International Journal of Behavioral Medicine, 22, 18-23.
 • Snir, Raphael ve Harpaz, Itzhak. (2012). Beyond Workaholism: Towards a General Model of Heavy Work Investment. Human Resource Management Review, 22, 232-243.
 • Ulukök, Esra ve Akın, Adnan. (2016). İşkoliklik ve Kariyer Tatmini. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 62-71.
 • Ural, Ayhan ve Kılıç, İbrahim. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yüksekbilgili, Zeki ve Akduman, Gülbeniz. (2015). Kuşaklara Göre İşkoliklik. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 415-440.
 • Yüksekbilgili, Zeki ve Akduman, Gülbeniz. (2016a). Bireysel Mutluluk ve İşkoliklik İlişkisi. KOSBED, 31, 95-112.
 • Yüksekbilgili, Zeki ve Akduman, Gülbeniz. (2016b). Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 512-525.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7652-7966
Yazar: Özge GÜDÜ DEMİRBULAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7842-989X
Yazar: Gencay SAATCI
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9169-9763
Yazar: Cevdet AVCIKURT
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss460701, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3500 - 3315}, doi = {10.33206/mjss.460701}, title = {İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Güdü Demi̇rbulat, Özge and Saatcı, Gencay and Avcıkurt, Cevdet} }
APA Güdü Demi̇rbulat, Ö , Saatcı, G , Avcıkurt, C . (2019). İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3500-3315 . DOI: 10.33206/mjss.460701
MLA Güdü Demi̇rbulat, Ö , Saatcı, G , Avcıkurt, C . "İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3500-3315 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/460701>
Chicago Güdü Demi̇rbulat, Ö , Saatcı, G , Avcıkurt, C . "İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3500-3315
RIS TY - JOUR T1 - İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi AU - Özge Güdü Demi̇rbulat , Gencay Saatcı , Cevdet Avcıkurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.460701 DO - 10.33206/mjss.460701 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3500 EP - 3315 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.460701 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.460701 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi %A Özge Güdü Demi̇rbulat , Gencay Saatcı , Cevdet Avcıkurt %T İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.460701 %U 10.33206/mjss.460701
ISNAD Güdü Demi̇rbulat, Özge , Saatcı, Gencay , Avcıkurt, Cevdet . "İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3500-3315 . https://doi.org/10.33206/mjss.460701
AMA Güdü Demi̇rbulat Ö , Saatcı G , Avcıkurt C . İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi. MJSS. 2019; 8(4): 3500-3315.
Vancouver Güdü Demi̇rbulat Ö , Saatcı G , Avcıkurt C . İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3500-3315.