Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1, 345 - 355, 26.01.2021
https://doi.org/10.33206/mjss.726618

Öz

Küreselleşme, rekabet ve gelişen teknoloji neticesinde örgütlerin önemli sermayelerinden biri de çalışanlar olmuştur. Çalışanlarını önemseyip değer veren örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşması kolaylaşmaktadır. Bu kolaylaştırı rolde çalışanlar yönetici ve örgütlerine güvenerek örgütün amaç ve değerlerini kabul etmektedir. Bu kabul ile örgütsel bağlılık sağlanmakta ve neticesinde performansa yansımaktadır. Bu yansıma iş hayatında çalışan faktörünü sıradan bir üretim faktörü olmaktan ziyade fikirlerin geliştirildiği, yaratıcılığın önemsendiği, rekabette ön plana geçildiği ve yenilikçiliğin bir değer olarak görülmesini sağlamaktadır. Bu durum çalışanların performans, verim ve memnuniyetini arttırarak örgütsel bağlılıklarını güçlendirmektedir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmanın amacı; örgütsel bağlılığın iş performansı üzerindeki etkileşiminin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında; Adana il merkezindeki 112 Acil Servis çalışanlarından 208 gönüllü çalışana ulaşılmıştır. Korelasyon analiz sonucu elde ettiğimiz bulgularla örgütsel bağlılık ve (r= 0,253) alt faktörleri (Duygusal r=0.298, Devam r=0.057, Normatif r=0.276) ile iş performansı arasında çok zayıf ve zayıf düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucu örgütsel bağlılığın (β=0.278 p<0.05) ve alt faktörleri Duygusal Bağlılığın (β=0.257 p<0.05), Normatif bağlılığın (β=0.204 p<0.05) sonucuyla iş performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel bağlılığın alt faktörü Devam bağlılığının (β= 0.038 p>0.05) sonucuyla iş performansını etkilemediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akgül, A., Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri–SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Ankara : Emek Ofset Ltd.Şti.
 • Akyıldız, S. (2018). İzmir Üçüncü Otomotiv Sanayi Sitesindeki Ergonomik Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Başaran, R. (2016). Çalışanların Örgütsel Tutum Ve Davranışlarının İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Psikolojik Sözleşmelerin Aracılık Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Beykent Üniversitesi, SBE., İstanbul.
 • Becker, H.S. (1960). Notes on the concept of commitment. American journal of Sociology, 66(1), 32-40.
 • Borman, W.C. ve Motowidlo, S. (1997). Task Performance And Contextual Performance: The Meaning For Personnel Selection Research, Human Performance, 87, 1, pp. 99–109.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cihangiroğlu, N. (2010). Askeri Tabiplerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Gülhane Tıp Dergisi, 52, ss. 82-90.
 • Cohen, A. (2007). Commitment Before and After: An Evaluation and Reconceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review. 17, 336-354.
 • Çalışkan, A. (2018). Dönüşümcü Liderliğin İş Performansına Etkisi: Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü. Toros Üniversitesi İİBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (8), 104-140.
 • Çekmecelioglu, H., (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8 (2), s. 155-160.
 • Çöl, G., & Ardıç, K. (2008). Sosyal Yapısal Özelliklerin Örgüte Bağlılık Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi, İİBF. Dergisi, 22(2), 157-174.
 • Díaz-Vilela, L.F., Rodríguez, N.D., Isla-Díaz, R., Díaz-Cabrera, D., Hernández- Fernaud, E., & Rosales-Sánchez, C. (2015). Relationships Between Contextual and Task Performance and Interrater Agreement: Are There Any?. PloS One, 10, 10, pp.1-13.
 • Doğan, Y. (2005). Organizasyonlarda pozitif ve negatif duygusallığın çalışanların görev ve bağlamsal performansları üzerine etkisini belirlemeye yönelik Kayseri’de bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, SBE., Kayseri.
 • Doğan, H., ve Çelik, K. (2019). Okul Yöneticilerinin Gücü Kullanma Stillerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve İş Performansları ile İlişkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt 44 (2019) Sayı 198-37-55.
 • Duran, C., Boz, D., ve Arıca, H. G. (2018). Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal, Vol 4 / Issue 11 / pp:532-541.
 • Düzgün, M. S., ve Marşap, A. (2018). Performans Değerlendirme Ve Ücret Uygulamalarına İlişkin Algının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi, 25 (3), 787.
 • Elizur, D., & Koslowsky, M. (2001). Values and Organzational Commitment, International Journaal of Manpower, 22(7), S:593-599.
 • Erdil, O. ve Keskin, H. (2003). Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 32, no. 1 (2003): 7-24.
 • Esmer, Y. ve Yüksel, M. (2017). İş Yaşamında Örgütsel Bağlılık: Teorik bir çerçeve, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 62, ss.258-272.
 • Fischer, R., & Mansell, A. (2009). Commitment across cultures: A meta-analytical approach. Journal of International Business Studies, 40(8), 1339-1358.
 • Goodman, S.A., & Svyantek, D.J. (1999). Person–organization fit and contextual performance: Do shared values matter. Journal of vocational behavior, 55 (2), 254-275.
 • Gök, S.G. (2018). Farklı inançlara sahip çalışanlar açısından çalışma ahlakı değerlerinin iş performansı üzerindeki etkisi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Konya.
 • Gözler, Ö. (2007). Şirkete Bağlılık Ciroyu Arttırır mı, Capital, Subat, s. 272-277.
 • Griffin, M. L., Hogan, N. L., Lambert, E. G., Tucker, G. A., & Baker, D. N. (2010). Job Involvement, Job Stress, Job Satisfaction, And Organizational Commitment And The Burnout Of Correctional Staff. Criminal Justice and Behaviour Journal, 37(2), 239-255.
 • Johanson, U., Eklov, G., Holempren, M., & Martensson, M. (1998). Human Resource Costin-gand Accounting Versus the Balanced Scorecard: A Literature Survey of Experience with he Concepts. Paris: OECD.
 • Joo, B. (2010). Organizational commitment for knowledge workers: The roles of perceived organizational learning culture, leader–member exchange quality, and turnover intention, Human Resource Development Quarterly, Volume21, Issue1, Spring 2010, Pages 69-85.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5.Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaya, N. (2016). Mobbingin örgütte adalet algısı ve örgütsel bağlılık ilişkisi ile çalışanların iş performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Beykent Üniversitesi, SBE., İstanbul.
 • Keskin, E. (2018). İş yaşam dengesinin örgütsel bağlılık ile ilişkisi: bankacılık sektöründe kadın çalışanlara yönelik bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, SBE., Giresun.
 • Kim, S. S., Donghoon, S., Heather, C.V., Patricia, F.H., & Christian, V. (2018). How do callings relate to job performance? The role of organizational commitment and ideological contract fulfillment, Human Relations, pp. 1-19.
 • Lapointe, E. & Vandenberghe, C. (2018). Examination of the Relationships Between Servant Leadership, Organizational Commitment, and Voice and Antisocial Behaviors, Journal of Business Ethics, March 2018, Volume 148, Issue 1, pp. 99–115.
 • Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 7, pp.61-89.
 • Narin, İ., Boz, D. ve Duran, C. (2019). Örgütsel güven ve iş tatmininin örgütsel bağlılık ile ilişkisi: Kamu sektöründe örnek bir uygulama, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 2019 Vol:6 Issue:33 pp:555-568.
 • Özdevecioğlu, M. ve Aktaş, A. (2007). Kariyer Bağlılığı, Meslekî Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yasam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü, Erciyes Üniversitesi İİBF. Dergisi, (28), s. 1-20.
 • Özel, E.G. (2018). İş performansının artırılmasında motivasyonel faktörlerin rolü; yenilikçi davranışın aracılık rolü: Mersin bölgesi özel bankalarında bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Toros Üniversitesi, SBE., Mersin.
 • Özer, E. (2018). Otel yiyecek içecek bölümlerinde güçlendirmenin işgören performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi: Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın.
 • Özgen, H., Öztürk, A., ve Yalçın, A. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Özmutaf, N.M. (2007). Örgütlerde Bireysel Performansı Unsurları ve Çatışma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 8 (2), 41–60.
 • Sığrı, Ü. (2007). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer ve Allen Tipolojisiyle Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol: 7, No:2, s.261-278.
 • Stup, R.E. (2006). Human Resource Management and Dairy Employee Organizational Commitment, http://www.cnr.berkeley.edu (03.02.2019).
 • Rotundo, M. ve Sackett, P.R. (2002). The Relative Importance Of Task, Citizenship and Counterproductive Performance To Global Ratings Of Job Performance: A Policy-Capturing Approach, Journal Of Applied Psychology, 87, 1, pp. 66-80.
 • Taştemur, B. (2018). Beş faktör kişilik özelliklerinin algılanan iş performansı üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin aracı rolü: özel sektör çalışanları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, SBE., İstanbul.
 • Turnalı, D. (2013). İnsan kaynakları yönetiminde örgütsel bağlılığın iş gören performansı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uygur, A. (2007). Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), s.71-85.
 • Üstüner, M. (2009). Öğretmenler için Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1). ss.1-18.
 • WeiBo, Z., Kaur, S., & Jun, W. (2010). New development of organizational commitment: A critical review (1960-2009), African Journal of Business Management, C.4, No:1, 2010, pp.12-20
 • Wolowska, A. (2014). Determinants of Organizational Commitment. Human Resources Management & Ergonomics. 3(1), 129-146.
 • Wu, F.. & Cavusgil, T. (2006). Organizational Learning, Commitment, and Joint Value Creation in Interfirm Relationships, Journal of Business Research, 59 (1), s. 81-89.
 • Yalçın, A. ve İplik, F.N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 395-412.
 • Yılmazer, A. (2012). Yerel Yönetimlerde Kurumsal Bağlılığın Bireysel Performansa Etkisine İlişkin Bir Araştırma: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği, Akademik İncelemeler Dergisi 7 (1), ss.313-336.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Dursun BOZ (Sorumlu Yazar)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3206-8950
Türkiye


Cengiz DURAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-2345-6789
Türkiye


Esin UĞURLU Bu kişi benim
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4296-9835
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 25 Nisan 2020
Kabul Tarihi 14 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss726618, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {1}, pages = {345 - 355}, doi = {10.33206/mjss.726618}, title = {Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi}, key = {cite}, author = {Boz, Dursun and Duran, Cengiz and Uğurlu, Esin} }
APA Boz, D. , Duran, C. & Uğurlu, E. (2021). Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (1) , 345-355 . DOI: 10.33206/mjss.726618
MLA Boz, D. , Duran, C. , Uğurlu, E. "Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2021 ): 345-355 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/60054/726618>
Chicago Boz, D. , Duran, C. , Uğurlu, E. "Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2021 ): 345-355
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi AU - Dursun Boz , Cengiz Duran , Esin Uğurlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33206/mjss.726618 DO - 10.33206/mjss.726618 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 355 VL - 10 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.726618 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.726618 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi %A Dursun Boz , Cengiz Duran , Esin Uğurlu %T Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi %D 2021 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 10 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.726618 %U 10.33206/mjss.726618
ISNAD Boz, Dursun , Duran, Cengiz , Uğurlu, Esin . "Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 / 1 (Ocak 2021): 345-355 . https://doi.org/10.33206/mjss.726618
AMA Boz D. , Duran C. , Uğurlu E. Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi. MJSS. 2021; 10(1): 345-355.
Vancouver Boz D. , Duran C. , Uğurlu E. Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 10(1): 345-355.
IEEE D. Boz , C. Duran ve E. Uğurlu , "Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 345-355, Oca. 2021, doi:10.33206/mjss.726618

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155