Yazım Kuralları

YAYIN İLKELERİ

 1. Moment Dergi'ye gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dahil edilmemiş, ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir.
 2. Yazar, yazısında kullandığı görsel ve yazılı telif eserler için kaynak göstermelidir.
 3. Moment Dergi'de yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
 4. Dergi'de yayımlanmış yazının tamamının tekrar yayımlanması Dergi'nin iznine bağlıdır.
 5. Dergi'de yayımlanan yazılardan, kaynak belirtme koşuluyla alıntı yapılabilir.
 6. Makale başvuru tarihleri, yayın hazırlığı aşamasında olan sayının çağrı metninde belirtilmektedir. Başvuru tarihinden sonra gelen makale başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Yazarlar derginin aynı temalı sayısına birden fazla makale başvurusu yapamazlar.
 8. Dergi, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı her tür içeriği nefret söylemi içinde değerlendirir ve bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkı kullanır.

YAZI TESLİM KURALLARI

 1. Moment altı ayda bir yayınlanan akademik, hakemli bir çevrimiçi dergidir. Yazarlar Dergipark sistemine üye olarak makale yollayabileceklerdir.
 2. Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve referanslar dahil 6000-8000 kelime arasında olmalıdır.
 3. Dergiye gönderilecek kitap eleştirileri dipnotlar ve referanslar dahil 1500-3000 kelime arasında olmalıdır.
 4. Yazılar 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleriyle beraber gönderilmelidir. Özetlerin altında 5 anahtar terim bulunmalıdır.
 5. Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.
 6. Yazarlar Dergipark sisteminde ilgili yerlere ünvan ve kurum bilgilerini, eposta adresi bilgilerini girmelidirler.
 7. Yazarlar metnin hiçbir yerinde adları ve kurumlarına dair bilgi yazmamalıdırlar. Sayfa altnotları vb. yan metinler dahil olmak üzere.
 8. Dergiye gönderilen makalelerden benzerlik raporu istenmektedir. Benzerlik raporu, gönderim aşamasında Dergipark arayüzü üzerinden intihal.net tarafından oluşturulur. En fazla % 10 benzerlik kabul görmektedir. Benzerlik raporuyla ilgili soru ve sorunlar için yayın sekreterleriyle iletişime geçilmelidir.
 9. Tezlerden üretilen makalelerde ise en fazla %50 benzerlik kabul görmektedir. Yazar dipnotta makalenin tezden üretilmiş olduğunu belirtmelidir. Benzerlik oranının %50’yi aşması durumunda raporla birlikte yazı yazara gönderilir. Yazar, düzeltmeleri yaparak yazı çağrısında duyurulan son teslim tarihine kadar makalesini tekrar gönderebilir.
 10. Yazıların ilk değerlendirilmesi yapılırken, Moment Dergi yazı sunum rehberindeki kurallara uygun olup olmadıkları yayın sekreterleri tarafından kontrol edilir. Yazım, referans ve kaynakça kurallarına uymayan yazılar yazarlara geri yollanarak, yazının yazı sunum rehberine göre hazırlandıktan sonra Dergi’ye yollanması talep edilir.
 11. Yazılar, Microsoft Word formatında (doc veya docx uzantılı) Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 12. Dipnotlar rakamla belirtilmeli ve sayfanın sonunda yer almalıdır.
 13. Başlıkların düzeni:
  - Yazının ana başlığı büyük harflerle ve koyu,
  - Alt başlıkları sadece ilk harfleri büyük ve koyu,
  - Bölüm içi başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük ve italik olmalıdır.
  - Tüm başlıklar sola dayalı ve numaralandırılmamış olmalıdır.
 14. Paragraflar birbirine bitişik ve 1 tab girintili olmalıdır.
 15. Alıntılar, kısa ise metin içinde çift tırnakla; 40 kelime ve fazlası uzunluğundaysa blok halinde ve sağ ve soldan 1'er tab içeride olmalıdır. Alıntılarda, ana metinde kullanılan yazı tipi, punto ve satır aralığı geçerlidir. Blok halinde verilen alıntılarda satır aralığı 1 olmalıdır.
 16. Tek haneli sayılar harfle, daha büyük sayılar ise rakamla belirtilmelidir.
 17. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınmalıdır.
 18. Tarihler rakamla belirtilmelidir ve aldığı ekler için kesme işareti kullanılmalıdır. (Örn. 1950'ler, 2013'te)
 19. Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo1, Tablo2 ve Şekil1, Şekil2 biçiminde sıralanmalıdır. Resim dosyaları .jpg veya .png formatında ve minimum 1000 piksel genişliğinde olmalıdır.
 20. Yazılarda, açıklama notu sonnot olarak değil dipnot biçiminde verilmelidir.

KAYNAK GÖSTERME

Moment Dergisi'nde yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları APA Stili'nin altıncı baskısına (APA Style sixth edition) uygun olarak gösterilmelidir.
Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.apastyle.org
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01

Kitap (Tek yazar varsa)
Metin içi referans:

Yazarın adı cümlede geçmiyorsa ve kitaba referans veriliyorsa:
(Draaisma, 2007)

Yazarın adı cümlenin bir parçasıysa kitabın yayın yılı parantez içinde gösterilir:
Draaisma (2007) hatırlama ve unutmayla ilgili gündelik deyişlerin metaforik kalıplarından söz eder.

Kaynaktan belli bir sayfa söz konusuysa, parantez içinde yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası verilir:
(Draaisma, 2007, s. 19)

Kitap (İki yazar varsa)
(Deleuze ve Guattari, 1992)
(Deleuze ve Guattari, 1992, s. 45)

Kitap (İkiden fazla yazar varsa)
(Levy vd., 1991)

İkincil Kaynaklar

Kullandığınız kaynağın yazarı başka bir yazardan alıntı yapmışsa metin içi referans şu şekilde gösterilir:
(Foucault'dan aktaran Bernauer, 2005, s. 50)

Kullandığınız kaynağın yazarı başka bir yazardan alıntı yapmışsa ve alıntı yapılan yazarın adı metinde geçiyorsa metin içi referans şu şekilde gösterilir:
(aktaran Bernauer, 2005, s. 50)

Birden fazla kaynağa referans söz konusuysa bunlar aynı parantez içinde şu şekilde gösterilir:
(Jones 2011; Biggs 2010; Smith 2009)

KAYNAKÇA

Kitap
Tek yazarlı kitaplar:
Peters, J. D. (1999). Speaking into the air: A history of idea of communication. Chicago ve Londra: The University of Chicago Press.

Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla çalışması varsa:
Carlson, N. R. (2007a) Foundations of physiology and psychology. (7. Basım.). Boston, Mass: Pearson Allyn & Bacon.
Carlson, N. R. (2007b) Physiology of behaviour. Londra: Pearson Allyn & Bacon.

İki veya üç yazarlı kitaplar:
Çaylı, E. ve Depeli, G. (2012). İfade özgürlüğünün on yılı 2001-2012. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Üç yazardan fazla ise:
Telli Aydemir, A., Doğu B., Özçetin, B., İslamoğlu, G., Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T., (2014). Siyasetin yeni hali: Vaka-i sosyal medya - seçimden seçime, gezi direnişi'nden hükümet cemaat çatışmasına. İstanbul: Kalkedon.

Yazarı yoksa:
Atlas of Anatomy. (2002). Cobham, Surrey: Taj Books.

Derleme kitap:
Coşar, S. ve Yücesan-Özdemir, G. (Der.), (2014). İktidarın şiddeti. İstanbul: Metis.

Kitapta bölüm:
Karabağ, Ç. (2013). Muhalif anlamlardan söylemdeki çatlaklara: 12 Eylül filmlerinin alımlaması. Hakan Ergül (Der.), içinde, Sahanın sesleri: iletişim araştırmalarında etnografik yöntem (s. 55-81). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Çeviri Kitap:
Allen, D. S. (2011). Platon neden yazdı? (A. Batur, Çev.). İstanbul: İletişim.

E-Kitap:
Sadler, P. (2003). Strategic management. Erişim http://www.netlibrary.com/Reader/.

Dergi

Basılı dergide makale:
Tefts, K. ve Blacksee, S. (2000). Did you hear the one about boolean operators? Incorporating comedy into library instruction. Reference Services Review, 28 (4), 369-378.

Çevrimiçi dergide makale:
Wilson, J. (1995). Enter the cyberpunk librarian: future directions in cyberspace. Library Review. 44 (8), 63-72. Erişim http://www.emeraldinsight.com

Doi numaralı yayınlar:
Van Vugt, M., Hogan, R. ve Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

Diğer Kaynaklar

Gazete Yazısı:
Sherwood, H. (20 Haziran 2014). Global refugee figure passes 50m for first time since second world war. The Guardian.

Gazete Yazısı (Çevrimiçi):
Randerson, J. (26 Şubat 2008) Researchers find fish that can count up to four. The Guardian. Erişim: 22 Mayıs 2008, http://www.lexisnexis.com/uk.

Gazetedeki Haber (Yazar Adı Yoksa):
Exploration of the Coast (24 Kasım 1987). The Guardian.

Web Siteleri:
Factory Gloom worst since 1980. Erişim: 21 Ekim 2008, http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7681569.stm

Sanat Eserleri:
Broom, S. (2002). Daylight [Fotoğraf]. Manor Art Gallery, Manchester.
Cedar, M. (1938). Mars at Night [Heykel].ManorArtGallery,Manchester.

Televizyon Programı:
Leavitt, Ron ve Moye, M.G. (Yazar) ve Cohen, G. (Yönetmen). (1987-1997). Married with children [TV Dizisi]. R. Leavitt ve E. L. Fogle (Yapımcı). USA: Sony Pictures Television.

Film:
Ledoux, P. (Yapımcı) ve Besson, L. (Yönetmen). (1994). Léon [Film]. ABD: Columbia Pictures & Gaumont.