Yazım Kuralları

 • Klinik ve deneysel çalışmalar için etik kurul karar raporu makalenin gönderim aşamasında eklenmelidir. Ayrıca klinik araştırmalarda veya vaka raporlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun da bir örneği talep edildiği takdirde dergi editörüne gönderilmek üzere hazır bulundurulmalıdır.
 • İntihal durumuyla karşı karşıya kalmamak için yazılar iThenticate veya benzeri bir sistemden geçirilmelidir. Yazarlardan benzerlik raporu istenebilir.
 • Yazarlar potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil, mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelidir.


Makale Hazırlama

 • Makale yükleme sırasında yayın devir formu sorumlu yazar tarafından doldurup imzalanarak sisteme yüklenmelidir.
 • Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.


Editöre Sunum Sayfası:

Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmelidir.

Kapak Sayfası:

Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Türkçe ve İngilizce Özet:

 • Tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.
 • Özgün araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, “Gereç ve Yöntemler”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • Özet en fazla 250 kelime içermelidir.
 • İngilizce özet Türkçe özetin tam karşılığı olmalıdır.


Anahtar Kelimeler:

 • Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelime içermelidir.
 • Anahtar kelimeler özetin hemen altına yazılmalıdır ve her iki özetin de altında bulunmalıdır (Türkçe ve İngilizce).
 • Kısaltmalar anahtar kelime olarak kullanılmamalıdır.
 • Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğünden seçilmelidir.


Teknik terimler, sembol ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldığında tanımlanmalıdır.

Araştırma Makalesi:

 • Ana metin “Özet”, “Giriş”, “Gereç ve Yöntemler”, “Bulgular” , "Tartışma", "Sonuç ve Öneriler”, “Teşekkür” ve “Kaynaklar” alt başlıklarını içermelidir.
 • İstatistiksel analiz ile ilgili bilgi, “Gereç ve Yöntemler” bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım tanımlanmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmalıdır.


Derleme:

 • Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır.
 • Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır.

Olgu Sunumu:

 • Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir.
 • Türkçe ve İngilizce "Özet", "Giriş", Olgu Sunumu”, “Tartışma ve Sonuç” ile “Kaynaklar” alt başlıklarını içermelidir.


Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler:

 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler kaynak listesi sonrasında her sayafaya biri gelecek şekilde sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmalı ve metin içerisinde başlıklara yer verilmelidir.
 • Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.
 • Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
 • Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net (en az 300 dpi çözünürlükte) olmalıdır.


Kaynaklar:

 • Metin içerisinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme yapılmış olmalıdır.
 • Kaynaklar Vancouver sistemine göre belirtilir. Metin içerisinde geçiş sırasına göre üst simge olarak numaralandırılır ve kaynaklar kısmında buna göre sıralanırlar.
 • Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, tezler ve basılmamış yayınlar kaynak olarak gösterilemez.
 • Kaynakların en azından başlık ve özetine PubMed, MedLine vs kanallardan online olarak ulaşılabilmelidir.
 • Dergi isimleri MEDLINE indeksli dergiler listesine göre kısaltılmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).


Metin İçi Kaynak Gösterme

Kaynak gösterilen makale için ilk kez kaynak gösterildiği cümlenin noktalama işaretinin sonunda üst simge olarak bir numara verilir ve bu numara kaynakça kısmına eklenir. Kaynak numarası yazar adı veya başka bir kelimeden sonra yazılacak ise araya bir boşluk konur. Noktalama işaretlerinden sonra yazılacak ise boşluk konulmaz. Örnek:

 • Daimi dişlerde görülen mine defektlerine amelogenezis imperfekta adı verilmiştir.1,2
 • Daimi dişlerde görülen mine defektlerine amelogenezis imperfekta adı verilmiştir.1-4,8


Atıf yapılacak makalenin yazar ismi cümle başında veya içinde kullanılmak isteniyorsa sadece yazarın soyadı verilir, bir boşluk bıraktıktan sonra referans numarası eklenir. Örnek:

 • Türkyılmaz 1 amelogenezis imperfektanın mine üzerindeki defektler ile karakterize bir hastalık olduğunu bildirmiştir.


Cümle içinde atıf yapılacak kaynak iki yazarlı bir makale ise Her iki yazarın soyadı verilir, bir boşluk bıraktıktan sonra referans numarası eklenir. Örnek:

 • Türkyılmaz ve Aslan 2 amelogenezis imperfektanın mine üzerindeki defektler ile karakterize bir hastalık olduğunu bildirmişlerdir.


Cümle içinde atıf yapılacak kaynak üç ve daha fazla yazarlı bir makale ise ilk yazarın soyadı ve çalışma arkadaşlarını ifade edecek şekilde “ve ark.” yazılır, bir boşluk bıraktıktan sonra referans numarası eklenir. Örnek:

 • Türkyılmaz ve ark. 3 amelogenezis imperfektanın mine üzerindeki defektler ile karakterize bir hastalık olduğunu bildirmişlerdir.


Kaynakların Yazımı:

 • Yazar bilgisi: Yazar sayısı altı veya daha az ise tüm yazar adları verilir. Yazar sayısı yedi veya daha fazla ise ilk altı yazarın adı yazılıp Türkçe kaynaklarda "ve ark", yabancı dildeki kaynaklarda "et al." eklenir.
 • Kitaplar:
  • Yazar AA. Kitabın başlığı. # ed. [ilk baskı değilse]. Yayın Yeri: Yayıncı; Yayın yılı. Sayfa.
   Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 p.


 • Editörlü kitaptan bölüm:

  • Yazar AA, Yazar BB. Bölüm başlığı. In: Editör AA, Editör BB, editors. Kitabın başlığı. # edition. Yayın yeri: Yayıncı; Yayın yılı. p. [bölüm sayfa numaraları].
   Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.


 • Makaleler: Yazarın soyadı ve adının baş harfi (yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin kısaltılmış adı. Yıl; cilt: kısaltılmış sayfa aralığı Örnek:
  • Montero J, Mazzaglia G. Effect of removing an impacted mandibular third molar on the periodontal status of the mandibular second molar. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69:2691–7.

 • İnternet kaynakları: Yazarların soyadı ve adının baş harfi. Yazının adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük ve geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.