Yazım Kuralları

            Yazım Kuralları (2021 yılı ocak ayından itibaren geçerli)

 • Yazarlar sisteme Başlık sayfası, Ana metin, Etik kurul izni, Telif hakkı bildirim metni ve Özgünlük raporu olmak üzere en az 5 adet dosya yüklemelidir.  
 • Etik kurul izni:  İnsanlar Üzerinde yapılan araştırma ve uygulamalar için, ilgili birimlerin Etik Kurullarından onay alınmış olması zorunludur. İnsan kaynağı kullanılan deneysel çalışmalar ve klinik çalışmalar için etik kurul izin raporu gereklidir. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, röntgen filmi ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar etik kurul onayı gerektiren uygulamalar kapsamındadır. Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışmalarda (örneğin derlemeler ya da insan kaynağı kullanılmayan materyal çalışmaları gibi) yazarlar etik beyan formunu imzalayıp sisteme yüklemelidir. Etik kurul izni olan çalışmalar için etik beyan formunun doldurulmasına gerek yoktur sadece etik kurul iznini yüklemeleri yeterlidir. Klinik araştırmalarda veya vaka raporlarında bilgilendirilmiş gönüllü onam formunun da bir örneği talep edildiği takdirde dergi editörüne gönderilmek üzere hazır bulundurulmalıdır. Etik beyan formuna gönderi dosyaları sekmesinden ya da buradan ulaşabilirsiniz. 
 • Telif hakkı bildirim metni: Makale yükleme sırasında telif hakkı bildirim metni sorumlu yazar tarafından doldurulup imzalanarak sisteme yüklenmelidir. Telif hakkı bildirim metnine gönderi dosyaları sekmesinden ya da buradan ulaşabilirsiniz. 
 • Özgünlük raporu: İntihal durumuyla karşı karşıya kalmamak için yazılar iThenticate, Turnitin veya benzeri bir özgünlük raporu sağlayıcısından geçirilmeli ve sisteme yüklenmelidir. Benzerlik oranı <=15 olmalıdır. Özgünlük raporu tüm makale metnini göstermelidir. Makale metninin sadece ilk sayfası yüklenen özgünlük raporları kabul edilmemektedir.  Özgünlük raporu hakkında yazarlara detaylı bilgilendirme formuna makale gönderi dosyaları sekmesinden ya da buradan ulaşabilirsiniz.

            Makale Hazırlama

 • Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.
 • Teknik terimler, sembol ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldığında tanımlanmalıdır.
 • Yazarı kimliğini ortaya çıkaracak hiçbir bilgi (isim, kurum bilgisi) ana metin dosyası içerisinde yer almamalıdır. Kör hakemliğe izin vermek amacıyla yazı içerisinde yazarın kurum adı geçiyorsa kurum adı siyah dolgu ile boyanmalıdır. 
 • Örnek makale şablonuna gönderi dosyaları sekmesinden ya da buradan ulaşabilirsiniz.

            Başlık Sayfası:

 • Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, e-posta adresleri ve ORCID numaraları belirtilmelidir. Ayrıca sorumlu yazar için  telefon numarası ve yazışma adresi ilave edilmelidir.
 • Yazarlar potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil, mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını başlık sayfasında beyan etmelidir. 
 • Teşekkür açıklaması başlık sayfasında belirtilmelidir. Kör hakemliği bozmamak için teşekkür açıklamasını ana metin dosyasına eklemeyiniz.
 • Makale daha önce bildiri olarak sunulmuş ise bildiri yeri ve tarihi başlık sayfasında belirtilmelidir.
 • Başlık sayfasını örnek şablon üzerinde değişiklik yaparak hazırlayınız.  Örnek başlık sayfası şablonuna gönderi dosyaları sekmesinden ya da buradan ulaşabilirsiniz.

            Türkçe ve İngilizce Özet:

 • Tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.
 • İngilizce özet Türkçe özetin tam karşılığı olmalıdır.
 • Özgün araştırma makalelerinin Türkçe özetleri “Amaç”, “Gereç ve Yöntemler”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • İngilizce özetleri ''Aim'', ''Material and Methods'', ''Results'' ve ''Conclusion'' alt başlıklarını içermelidir.
 • Özet en az 150 kelime en fazla 250 kelime içermelidir.
 • Olgu sunumu ve derleme özetleri alt başlık içermemelidir.

            Anahtar Kelimeler:

 • Tüm makaleler en az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir.
 • Anahtar kelimeler özetin hemen altına yazılmalıdır ve her iki özetin de altında bulunmalıdır (Türkçe ve İngilizce).
 • Kısaltmalar anahtar kelime olarak kullanılmamalıdır.
 • Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğünden seçilmelidir.

            Araştırma Makalesi:

 • Ana metin “Özet”, “Giriş”, “Gereç ve Yöntemler”, “Bulgular” , "Tartışma", "Sonuç” ve “Kaynaklar” alt başlıklarını içermelidir.
 • İstatistiksel analiz ile ilgili bilgi, “Gereç ve Yöntemler” bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım tanımlanmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmalıdır.

            Derleme:

 • Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır.
 • Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır.

            Olgu Sunumu:

 • Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir.
 • Türkçe ve İngilizce "Özet", "Giriş", Olgu Sunumu”, “Tartışma'', ''Sonuç” ve “Kaynaklar” alt başlıklarını içermelidir.

            Şekil, Resim ve Tablo:

 • Şekil, resim ve tabloların metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim ve tablolar kaynak listesi sonrasında her sayfaya biri gelecek şekilde sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmalı ve başlıklarıyla birlikte belirtilmelidir.
 • Kullanılan kısaltmalar şekil, resim ve tabloların altındaki açıklamada belirtilmelidir.
 • Daha önce basılmış şekil, resim ve tablo kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim ve tablo açıklamasında belirtilmelidir.
 • Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net (en az 300 dpi çözünürlükte) olmalıdır.

            Kaynaklar:

 • Metin içerisinde gönderme yapılan her kaynak kaynaklar kısmında yer almalı, kaynaklar kısmında yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme yapılmış olmalıdır.
 • Kaynaklar Vancouver sistemine göre belirtilir. Metin içerisinde geçiş sırasına göre üst simge olarak numaralandırılır ve kaynaklar kısmında buna göre sıralanırlar. Bu konuyla ilgili aşağıda detaylı bilgilendirme verilmiştir.
 • Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, tezler ve basılmamış yayınlar kaynak olarak gösterilemez.
 • Kaynakların en azından başlık ve özetine PubMed, MedLine vs kanallardan online olarak ulaşılabilmelidir.
 • Dergi isimleri MEDLINE indeksli dergiler listesine göre kısaltılmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).

            Metin İçi Kaynak Gösterme:

 • Kaynak gösterilen makale için ilk kez kaynak gösterildiği cümlenin noktalama işaretinin sonunda üst simge olarak bir numara verilir ve bu numara kaynaklar kısmına eklenir. Kaynak numarası yazar adı veya başka bir kelimeden sonra yazılacak ise araya bir boşluk konur. Noktalama işaretlerinden sonra yazılacak ise boşluk konulmaz. 
 • Atıf yapılacak makalenin yazar ismi cümle başında veya içinde kullanılmak isteniyorsa sadece yazarın soyadı verilir, bir boşluk bıraktıktan sonra referans numarası eklenir. 
 • Cümle içinde atıf yapılacak kaynak iki yazarlı bir makale ise her iki yazarın soyadı verilir, bir boşluk bıraktıktan sonra referans numarası eklenir. 
 • Cümle içinde atıf yapılacak kaynak üç ve daha fazla yazarlı bir makale ise ilk yazarın soyadı ve çalışma arkadaşlarını ifade edecek şekilde “ve ark.” yazılır, bir boşluk bıraktıktan sonra referans numarası eklenir.
 • Aşağıda her duruma ait metin içi kaynak gösterme örnekleri verilmiştir;  
 1. Sağlık kurumlarına başvuran hasta sayısı döngüseldir; günün saatine, haftanın günlerine, aylara göre öngörülebilir örnekleri mevcuttur ve bu örnekler gelen hastalar tarafından belirlenir.1
 2. Epidemiyolojik çalışmalarda panoramik radyografiler sıklıkla kullanılmıştır.5,13,19,31-33
 3. Periapikal patolojinin radyografik olarak görünür olması için periapikal radyolusensinin kemik mineral kaybının yaklaşık %30-50’sine ulaşması gerekir.8,9
 4. Bender 6 apikal periodontitisi tanımlamak için radyografik incelemenin önem taşıdığını bildirmiştir.
 5. Tandberg ve Qualls 5 zamansal modelleme tekniklerini kullanarak önceki yıla ait veriler yardımıyla sonraki altı aylık bir dönem için günlük başvuracak hasta sayısının tahminini yapmışlardır. 
 6. Asplin ve ark. 1 yapmış oldukları çalışmada, başvuran hasta sayısındaki yoğunluğun gün içinde özellikle öğleden sonra görüldüğünü ve gün sonuna kadar devam ettiğini bulmuşlardır.

            Kaynakların Yazımı:

 • Yazar bilgisi: Yazar sayısı altı veya daha az ise tüm yazar adları verilir. Yazar sayısı yedi veya daha fazla ise ilk altı yazarın adı yazılıp Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabancı dildeki kaynaklarda "et al." eklenir.
 • Kitaplar:

 • Yazar AA. Kitabın başlığı. # ed. [ilk baskı değilse]. Yayın Yeri: Yayıncı; Yayın yılı. Sayfa.
 • Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 p.

 • Editörlü kitaptan bölüm:

 • Yazar AA, Yazar BB. Bölüm başlığı. In: Editör AA, Editör BB, editors. Kitabın başlığı. # edition. Yayın yeri: Yayıncı; Yayın yılı. p. [bölüm sayfa numaraları].
 • Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

 • Makaleler: 
 • Yazarın soyadı ve adının baş harfi. Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin kısaltılmış adı. Yıl; cilt: kısaltılmış sayfa aralığı. Sayı numarasını (issue number) yazmayınız.

 • Montero J, Mazzaglia G. Effect of removing an impacted mandibular third molar on the periodontal status of the mandibular second molar. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69:2691–7.
 • Karahan A, Tarcan GY, Yeşilaydın GT, Tarcan M. Hastane tercihlerini etkileyen faktörler: öğrenci bakış açısıyla bir değerlendirme. Sosyal Bilimler Derg. 2016;9:298-313.
 • İnternet kaynakları: 
 • Yazarların soyadı ve adının baş harfi. Yazının adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük ve geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.


          Düzeltme istenmişse; 

 • Düzeltme istendiğinde yazar sisteme hakem değerlendirme raporu cevabı ve düzeltilmiş metin olmak üzere 2 adet dosya yüklemelidir.
 • Hakem değerlendirme raporu cevabında hakemin bütün soruları ve önerilerine tek tek cevap yazılmalıdır.
 • Düzeltilmiş metinde yapılan değişiklikler ve ilaveler kırmızı ile belirtilmelidir.