Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

INVESTIGATION OF MANAGEMENT STRATEGIES AND METHODS FOR UNDESİRABLE STUDENT BEHAVIORS

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 98 - 109, 06.12.2019

Öz

The aim of this study is to investigate undesirable student behavior management strategies and methods. For this purpose, the study was designed according to meta-synthesis method which is one of the qualitative research methods. The data of this study were accessed from Ulakbim, Dergipark and YÖK Akademik Arama data search sources. The data set of this study consisted of 14 qualitative researches in the form of an article published between 2008-2018 on teachers' undesirable student behavior management. Theme and frequency analysis techniques were used in the content analysis of the data. As a result of this research, it was found that the strategies used by the teachers towards undesirable student behaviors were reactive, preventive, developmental and cooperationoriented strategies. In this context, developmental and prevention-oriented behavior management methods should be investigated in depth and alternative methods should be developed.

Kaynakça

  • Ağaoğlu, E. (2009). Sınıf yönetimi ile ilgili genel olgular. Zeki Kaya (Ed). Sınıf Yönetimi, (1-42) Ankara: Pegem A Yayıncılık.Atıcı, M. (2016). İlköğretim öğrencilerinin davranış problemleriyle baş etme konusunda öğretmen-psikolojik danışman işbirliğine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(25).s.55-68.Atıcı, M., & Çekici, F. (2009). Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin istenmeyen davranışlarla baş etme konusundaki görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 60(60), 495-522.Aydın, A. (2017). Sınıf Yönetimi. Ankara:Pegem A Yayıncılık.Baker, P. H. (2005). Managing student behavior: How ready are teachers to meet the challenge? American Secondary Education, 51-64.Baş, G. (2012). An analysis of pupil control ideology of primary teachers from different variables. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 97-109.Celep, C. (2014). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Çankaya, İ., & Çanakçı, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları. Turkish Studies, 6(2), 307-316.Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1).255-269Çimen, Ş. S., & Çepik-Kiriş, H. (2015). Pre-Service EFL teachers’ perceptions of and strategies in dealing with misbehavior. International Journal of Educational Researchers, 6(3), 43-49.Dal, M., & Akan, D. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri. Journal of Human Sciences, 15(2), 1116-1128. doi:10.14687/jhs.v15i2.5107.Dinçer, S. (2018). Eğitim bilimleri araştırmalarında içerik analizi: meta-analiz, meta-sentez, betimsel içerik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-190.Dutton Tillery, A., Varjas, K., Meyers, J., & Collins, A. S. (2010). General education teachers’ perceptions of behavior management and intervention strategies. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(2), 86-102.Erzurum, H. H., & Kır, İ. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin kullandıkları disiplin türleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 271-285.Güder, S. Y., Alabay, E., & Güner, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları davranış problemleri ve kullandıkları stratejiler. İlköğretim Online, 17(1).414-430.Kaya, N. G., & Ataman, A. (2017). Üstün yetenekli öğrencilerin istenmeyen davranışlarına yönelik öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 835-853.Kayabaşı, Y., & Cemaloğlu, N. (2007). Öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları disiplin modellerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 149-170.Lewis, R. (2008). Understanding pupil behaviour: Classroom management techniques for teachers. New York: David Fulton Publishers.Martin, A. J., Linfoot, K., & Stephenson, J. (1999). How teachers respond to concerns about misbehavior in their classroom. Psychology in the Schools, 36(4), 347-358.Medikoğlu, O., & Dalaman, O.(2018). Öğretmenlerinin derste karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara yönelik çözüm stratejileriyle ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 20-32.Nezihoğlu, G. Ö., & Sabancı, A. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 41-53.Partin, T. C. M., Robertson, R. E., Maggin, D. M., Oliver, R. M., & Wehby, J. H. (2009). Using teacher praise and opportunities to respond to promote appropriate student behavior. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 54(3), 172-178. DOI: 10.1080/10459880903493179.Polat, S. & Ay O. (2016). Meta-sentez: kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2).s 52-64.Regina, M. O., Joseph, H. W., & Daniel, J. R. (2016). Teacher classroom management practices: Effects on disruptive or aggressive student behavior. Oslo: Campbell Systematic Reviews 2011.4 DOI: 10.4073/csr.2011.4.Sadık, F. (2008). İstenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 7(2).232-251.Sağlık, M. A. & Aykaç, N.(2018). Mesleki eğitimin sorunları ve çözüm arayışlarının değerlendirilmesi: bir meta-sentez çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2) s.25-47. DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2018.82.1Sağnak, M. (2007). İlköğretim okullarında ve liselerde kullanılan sınıf içi disiplin stratejilernin karşılaştırılması (Niğde ili örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(23), 305-316.Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 67-80.Thomas, J. & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8(45).doi:10.1186/1471-2288-8-45.Turan, S., Altuğ, S., C. (2008). Öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 95-113.Uğurlu, C. T., Doğan, S., Şöförtakımcı, G., Ay, D., & Zorlu, H. (2014). Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Turkısh Studıes-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 577-602.Uğurlu, C.,T. (2016). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı yayıncılık.Uysal, H., Altun, S. A., & Akgün, E. (2010). Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 9(3).971-979.Yılmaz, K. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 32(146), 12-23.

İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Yönetim Stratejileri ve Yöntemlerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 98 - 109, 06.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı istenmeyen öğrenci davranış yönetim stratejilerini ve yöntemlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma yöntemlerinden meta-sentez yöntemine göre desenlenmiştir. Bu çalışmanın verilerine Ulakbim, Dergiparkı ve YÖK Akademik Arama veri tarama kaynaklarından erişilmiştir. Bu çalışmanın veri seti öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışları yönetimine ilişkin 2008-2018 yılları arası yayınlanmış makale formundaki 14 nitel araştırmadan oluşmuştur. Verilerin içerik analizinde tema ve frekans analiz teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik kullandıkları stratejilerin tepkisel, önlemsel, gelişimsel ve işbirliği odaklı stratejiler olduğu bulgulanmıştır. Sonuç olarak istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmelerin çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımlarını sergilemeleri gereklidir. Öğretmenlerin öğrenci davranışları yönetimi yeterliliklerinin geliştirilmesi gereklidir. Sınıf yönetimde insancıl kontrol yaklaşımı öğrencilerin gelişimi açısından önemlidir. Bu çerçevede gelişimsel ve önlem odaklı davranış yönetim yöntemlerinin derinlemesine araştırılması ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir. 

Kaynakça

  • Ağaoğlu, E. (2009). Sınıf yönetimi ile ilgili genel olgular. Zeki Kaya (Ed). Sınıf Yönetimi, (1-42) Ankara: Pegem A Yayıncılık.Atıcı, M. (2016). İlköğretim öğrencilerinin davranış problemleriyle baş etme konusunda öğretmen-psikolojik danışman işbirliğine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(25).s.55-68.Atıcı, M., & Çekici, F. (2009). Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin istenmeyen davranışlarla baş etme konusundaki görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 60(60), 495-522.Aydın, A. (2017). Sınıf Yönetimi. Ankara:Pegem A Yayıncılık.Baker, P. H. (2005). Managing student behavior: How ready are teachers to meet the challenge? American Secondary Education, 51-64.Baş, G. (2012). An analysis of pupil control ideology of primary teachers from different variables. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 97-109.Celep, C. (2014). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Çankaya, İ., & Çanakçı, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları. Turkish Studies, 6(2), 307-316.Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1).255-269Çimen, Ş. S., & Çepik-Kiriş, H. (2015). Pre-Service EFL teachers’ perceptions of and strategies in dealing with misbehavior. International Journal of Educational Researchers, 6(3), 43-49.Dal, M., & Akan, D. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri. Journal of Human Sciences, 15(2), 1116-1128. doi:10.14687/jhs.v15i2.5107.Dinçer, S. (2018). Eğitim bilimleri araştırmalarında içerik analizi: meta-analiz, meta-sentez, betimsel içerik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-190.Dutton Tillery, A., Varjas, K., Meyers, J., & Collins, A. S. (2010). General education teachers’ perceptions of behavior management and intervention strategies. Journal of Positive Behavior Interventions, 12(2), 86-102.Erzurum, H. H., & Kır, İ. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin kullandıkları disiplin türleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 271-285.Güder, S. Y., Alabay, E., & Güner, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları davranış problemleri ve kullandıkları stratejiler. İlköğretim Online, 17(1).414-430.Kaya, N. G., & Ataman, A. (2017). Üstün yetenekli öğrencilerin istenmeyen davranışlarına yönelik öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 835-853.Kayabaşı, Y., & Cemaloğlu, N. (2007). Öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları disiplin modellerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 149-170.Lewis, R. (2008). Understanding pupil behaviour: Classroom management techniques for teachers. New York: David Fulton Publishers.Martin, A. J., Linfoot, K., & Stephenson, J. (1999). How teachers respond to concerns about misbehavior in their classroom. Psychology in the Schools, 36(4), 347-358.Medikoğlu, O., & Dalaman, O.(2018). Öğretmenlerinin derste karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara yönelik çözüm stratejileriyle ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 20-32.Nezihoğlu, G. Ö., & Sabancı, A. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 41-53.Partin, T. C. M., Robertson, R. E., Maggin, D. M., Oliver, R. M., & Wehby, J. H. (2009). Using teacher praise and opportunities to respond to promote appropriate student behavior. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 54(3), 172-178. DOI: 10.1080/10459880903493179.Polat, S. & Ay O. (2016). Meta-sentez: kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2).s 52-64.Regina, M. O., Joseph, H. W., & Daniel, J. R. (2016). Teacher classroom management practices: Effects on disruptive or aggressive student behavior. Oslo: Campbell Systematic Reviews 2011.4 DOI: 10.4073/csr.2011.4.Sadık, F. (2008). İstenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 7(2).232-251.Sağlık, M. A. & Aykaç, N.(2018). Mesleki eğitimin sorunları ve çözüm arayışlarının değerlendirilmesi: bir meta-sentez çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2) s.25-47. DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2018.82.1Sağnak, M. (2007). İlköğretim okullarında ve liselerde kullanılan sınıf içi disiplin stratejilernin karşılaştırılması (Niğde ili örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(23), 305-316.Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 67-80.Thomas, J. & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8(45).doi:10.1186/1471-2288-8-45.Turan, S., Altuğ, S., C. (2008). Öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 95-113.Uğurlu, C. T., Doğan, S., Şöförtakımcı, G., Ay, D., & Zorlu, H. (2014). Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Turkısh Studıes-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 577-602.Uğurlu, C.,T. (2016). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı yayıncılık.Uysal, H., Altun, S. A., & Akgün, E. (2010). Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 9(3).971-979.Yılmaz, K. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 32(146), 12-23.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin Kaya (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8287-4929
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 12 Haziran 2019
Kabul Tarihi 4 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kaya, M. (2019). İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Yönetim Stratejileri ve Yöntemlerinin İncelenmesi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 98-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neueefd/issue/48214/576526