Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 194 - 219 2019-06-30

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ INTERESTS TOWARDS SCIENCE-TECHNOLOGY-ENGINEERING-MATHEMATICS (STEM) FIELDS AND THEIR INTEREST IN MAKING A CAREER IN THESE FIELDS
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz ÇETİN [1] , BURAK KAĞAN TEMİZ [2]


The present study aims to examine secondary school students’ interests towards science-technology-engineering-mathematics (STEM) fields and their interest in making a career in these fields in terms of various variables and to reveal the relationship between them. General survey model was used in the study. The study group was determined through convenience sampling method among non-probability (purposive) sampling methods. The study group consisted of 363 secondary school students attending different schools located in the city center of Niğde in 2017-2018 academic year. “The STEM Semantics Survey” and “The Career Interest Questionnaire” developed by Tyler-Wood, Knezek, and Christensen (2010) were used to collect data. At the end of the research, it was concluded that students’ interest in STEM fields was above average and that their interest in making a career in these fields showed a tendency from “Undecided” to “Agree”. In the analysis of the independent variables, it was determined that the students’ STEM interests and career interests did not show significant differences according to their gender, having a personal computer and having internet connection, but according to their class levels. A significant and positive relationship was revealed between the students’ science achievement and their STEM and career interests.

Bu araştırmanın amacı ortaokul düzeyinde eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (STEM) alanları ile bu alanda kariyer yapmaya olan ilgilerini çeşitli değişkenler açısından incelenmek ve aralarındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu olasılık dışı (amaçlı) olarak uygun durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Niğde İl merkezinde yer alan farklı okullarda öğrenim gören toplam 363 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, her ikisi de Tyler-Wood, Knezek, ve Christensen (2010) tarafından geliştirilen “STEM Anlambilim Anketi” ile “Kariyer İlgi Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin STEM alanlarına ilişkin ilgilerinin orta seviyenin üzerinde, bu alanlarda kariyer yapmaya ilişkin ilgilerinin ise “kararsızım”dan “katılıyorum”a doğru eğilim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız değişkenlere yönelik yapılan çözümlemelerde, öğrencilerin STEM ilgileri ve kariyer ilgileri cinsiyetlerine, kişisel bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olma durumlarına bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmazken, sınıf düzeylerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin fen başarıları ile STEM ve kariyer ilgileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
 • Akgündüz, D. (2016). A research about the placement of the top thousand students in STEM fields in Turkey between 2000 and 2014. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12 (5), 1365-1377.
 • Aydın, G., Saka, M., & Guzey, S. (2017). 4-8. sınıf öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM=FETEMM) tutumlarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 787-802. doi: 10.17860/mersinefd.290319.
 • Ayık, Y. Z., Özdemir, A., & Yavuz, U. (2007). Lise türü ve lise mezuniyet başarısının, kazanılan fakülte ile ilişkisinin veri madenciliği tekniği ile analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 441-454.
 • Baenninger, M., & Newcombe, N. (1989). The role of experience in spatial test performance: A meta-analysis. Sex roles, 20 (5-6), 327-344.
 • Belden, N., Lien, C., & Nelson-Dusek, S. (2010). A priority for California’s future: Science for students. Santa Cruz, CA: The Center for the Future of Teaching and Learning.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Veri Analizi El Kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chachra, D., Kilgore, D., Loshbaugh, H., McCain, J., & Chen, H. (2008). Being and Becoming: Gender and Identity Formation of Engineering Students. Research Brief. Center for the Advancement of Engineering Education (NJ1).
 • Chen, X., & Weko, T. (2009). Students Who Study Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) in Postsecondary Education. Stats in Brief. NCES 2009-161. National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, US Department of Education. Washington, DC.
 • Cole, D., & Espinoza, A. (2008). Examining the academic success of Latino students in science technology engineering and mathematics (STEM) majors. Journal of College Student Development, 49 (4), 285-300.
 • Corlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39 (171), 74-85.
 • Çepni, S. (2017). Önsöz. S. Çepni (Ed.), Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi (iii-viii). Ankara: Pegem Akademi. doi: 10.14527/9786052410561.
 • Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11 (2), 273-291.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Furner, J. M., & Kumar, D. D. (2007). The Mathematics and Science Integration Argument: A Stand for Teacher Education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (3), 185-189.
 • Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer: Congressional Research Service, Library of Congress Washington DC.
 • Holmquist, S. (2014). A multi-case study of student interactions with educational robots and impact on Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) learning and attitudes (doctoral dissertation). Tampa, FL: University of South Florida.
 • Karakaya, F., & Avgın, S. S. (2016). Effect of demographic features to middle school students’ attitude towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Sciences, 13 (3), 4188-4198.
 • Kennedy, T., & Odell, M. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25 (3), 246-258.
 • Lamb, R., Akmal, T., & Petrie, K. (2015). Development of a cognition‐priming model describing learning in a STEM classroom. Journal of Research in Science Teaching, 52 (3), 410-437.
 • Mahoney, M. P. (2009). Student attitude toward STEM: Development of an instrument for high school STEM-based programs (Doctoral dissertation, The Ohio State University). https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:osu1250264697 adresinden 07.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Michael, K. Y., & Alsup, P. R. (2016). Differences between the sexes among Protestant Christian middle school students and their attitudes toward science, technology, engineering and math (STEM). Journal of Research on Christian Education, 25 (2), 147-168. doi: 10.1080/10656219.2016.1191396.
 • Morrison, J. (2006). TIES STEM education monograph series, attributes of STEM education. Baltimore, MD: TIES, 3.
 • Nosek, B. A., Banaji, M. R., & Greenwald, A. G. (2002). Math = male, me = female, therefore math ≠ me. J Personal Soc Psychol, 83, 44-59.
 • Stinson, K., Harkness, S. S., Meyer, H., & Stallworth, J. (2009). Mathematics and science integration: Models and characterizations. School Science and Mathematics, 109 (3), 153-161. doi: 10.1111/j.1949-8594.2009.tb17951.x.
 • Tai, R. H., Liu, C. Q., Maltese, A. V., & Fan, X. (2006). Planning early for careers in science. Education Forum, 1143-1144. http://www.afterschoolalliance.org/documents/stem/rhtai2006science_planearly.pdf
 • Tseng, K.-H., Chang, C.-C., Lou, S.-J., & Chen, W.-P. (2013). Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal of Technology and Design Education, 23 (1), 87-102. doi: 0.1007/s10798-011-9160-x.
 • TÜSİAD. (2017). 2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi Raporu., https://www.pwc.com.tr/tr/assets/image/pwc-tusiad-2023-e-dogru-turkiye-de-stem-gereksinimi-raporu.pdf adresinden 07.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Tyler-Wood, T., Knezek, G., & Christensen, R. (2010). Instruments for assessing interest in STEM content and careers. Journal of Technology and Teacher Education, 18 (2), 345-368.
 • Unfried, A., Faber, M., Stanhope, D. S., & Wiebe, E. (2015). The development and validation of a measure of student attitudes toward science, technology, engineering, and math (S-STEM). Journal of Psychoeducational Assessment, 3 (7), 622-639. doi: 0734282915571160. Wai, J., Lubinski, D., Benbow, C. P., & Steiger, J. H. (2010). Accomplishment in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) and its relation to STEM educational dose: A 25-year longitudinal study. Journal of educational psychology, 102 (4), 860-871. doi: 10.1037/a0019454. Wang, X. (2013). Why students choose STEM majors: Motivation, high school learning, and postsecondary context of support. American Educational Research Journal, 50, 1081-1121.
 • Xie, Y., Fang, M., & Shauman, K. (2015). STEM Education. Annual Review of Sociology, 1 (41), 331-357. doi: 10.1146/annurev-soc-071312-145659. Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2 (2), 28-40.
 • Yolagiden, C., & Bektaş, O. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Tutumları ile STEM Mesleklerine Yönelik İlgileri Arasındaki İlişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (77), 500-521.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0986-5137
Yazar: Oğuz ÇETİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8636-8743
Yazar: BURAK KAĞAN TEMİZ
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { nevsosbilen562973, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {194 - 219}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Oğuz and TEMİZ, BURAK KAĞAN} }
APA ÇETİN, O , TEMİZ, B . (2019). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 9 (1) , 194-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/562973
MLA ÇETİN, O , TEMİZ, B . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 194-219 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/562973>
Chicago ÇETİN, O , TEMİZ, B . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 194-219
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Oğuz ÇETİN , BURAK KAĞAN TEMİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 219 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-3871 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ %A Oğuz ÇETİN , BURAK KAĞAN TEMİZ %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD ÇETİN, Oğuz , TEMİZ, BURAK KAĞAN . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 / 1 (Haziran 2019): 194-219 .
AMA ÇETİN O , TEMİZ B . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 194-219.
Vancouver ÇETİN O , TEMİZ B . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 219-194.