Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Mobbing on Organizational Commitment and Trust in Manager

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 295 - 308, 01.04.2020
https://doi.org/10.17153/oguiibf.583242

Öz

The aim of the study was to investigate the effect of mobbing in the workplace on the commitment to the organization (affective commitment, continuance commitment, normative commitment) and trust in the manager. For this purpose, data were collected from a total of 244 participants by survey method. The sample of the study consists of educators in 7 (İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Hatay) provinces. The data collected in the study were analyzed with the SPSS 23.0 statistical program and the findings were interpreted. The data determined to be suitable for normal distribution; validity analysis, reliability analysis, correlation analysis, and regression analysis were applied. As a result of the regression analysis, it was found that mobbing has a statistically significant and negative relationships with the affective commitment and normative commitment, which is one of the sub-dimensions of organizational commitment and trust to the manager.

Kaynakça

 • Allen, Natalie J; Meyer, John P., (1996), "Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity." Journal of Vocational Behavior, Vol. 49, No.3: 252-276.
 • Bayram, Levent. (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, No.59: 125-139.
 • Bedük, Aykut; Yıldız, Esra, (2016), “Mobbing (psikolojik şiddet) ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Hastane çalışanlarına yönelik bir uygulama”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol.18, No.31: 77-87.
 • Bromiley, Philip; Cummings, Larry L., (1992), “Transactions costs in organizations with trust”, Minneapolis: Strategic Management Research Center, University of Minnesota.
 • Butler Jr, John K; Cantrell, R. Stephen., (1984), "A behavioral decision theory approach to modeling dyadic trust in superiors and subordinates", Psychological Reports, Vol.55, No.1: 19-28.
 • Çekmecelioğlu, Hülya, (2006), “İş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumlarının işten ayrılma niyeti ve verimlilik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: Bir araştırma”, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Vol.8, No.2: 153-168.
 • Durdağ, Fatma Merve; Naktiyok, Atılhan, (2011), “Psikolojik taciz algısının örgütsel güven üzerindeki rolü”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol.1, No.2: 5-37.
 • Durna, Ufuk; Eren, Veysel, (2005), “Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol.6, No.2: 210-219.
 • Eşitti, Bekir; Akyüz, Bülent, (2015), “Konaklama İşletmelerinde Mobbing-Örgütsel Güven İlişkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.34: 1-14.
 • Ertürk, Abbas, (2016), “Organizational trust of mobbing victims: a study of turkish teachers”, Journal of Education and Training Studies, Vol.4, No.11: 49-57.
 • Kalemci Tüzün, İpek, (2007), “Güven, örgütsel güven ve örgütsel güven modelleri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:2, 93-118.
 • Kara, Derya; Kim, Hyelin; Uysal, Muzaffer, (2018), “The effect of manager mobbing behaviour on female employees’ quality of life”, Current Issues in Tourism, Vol. 21, No.13: 1453-1467.
 • Karcıoğlu, Fatih; Çelik, Ülke, (2012), “Mobbing (yıldırma) ve örgütsel bağlılığa etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol.26, No.1: 59-75.
 • Kaygın, Erdoğan; Atay, Metin, (2014), “Mobbingin örgütsel güven ve örgütsel sessizliğe etkisi-Kamu kurumunda bir uygulama”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.18, No.2: 95-113.
 • Koç, Hakan; Kurtbaş, Demet, (2011), “The Relationship between Mobbing the Academics are exposed to and the Organizational Commitment: A Study in the public and private universities”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.1, No.2: 16-32.
 • Laleoğlu, Ayşegül; Özmete, Emine, (2013), “Mobbing Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Vol.7, No.31: 9-31.
 • Leymann, Heinz, (1990), “Mobbing and psychological terror at workplaces”, Violence and Victims, Vol.5, No.2: 119-126.
 • Leymann, Heinz, (1996), “The content and development of mobbing at work”, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.5, No.2: 165-184.
 • Mayer, Roger; Davis, James H.; Schoorman, F.David, (1995), “An Integrative Model Of Organizational Trust”, Academy of Management Review, Vol. 20, No.3: 709-734.
 • Meyer, John P.; Allen, Natalie J., (1984), “Testing the" side-bet theory" of organizational commitment: Some methodological considerations”, Journal of Applied Psychology, Vol.69, No.3: 372-378.
 • Meyer, John P.; Allen, Natalie J., (1991), “A three-component conceptualization of organizational commitment”, Human Resource Management Review, Vol.1, No.1: 61-89.
 • Mimaroğlu, Hande; Özgen, Hüseyin, (2007), “Örgütlerde Güncel Bir Sorun:“Mobbing” ”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol.8, No.15: 201-226.
 • Naktiyok, Atılhan; Polat, Fatma, (2016), “Çalışanların Psikolojik Taciz Algısının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol.30, No.1: 1-17.
 • Nunnaly, Jum (1978), Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.
 • Özen Çöl, Serap, (2008), “İşyerinde psikolojik şiddet: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Vol.4: 107-134.
 • Rich, Gregory A., (1997), “The sales manager as a role model: Effects on trust, job satisfaction, and performance of salespeople”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.25, No.4: 319-328.
 • Rotter, Julian B., (1967), “A new scale for the measurement of interpersonal trust”, Journal of personality, Vol.35, No.4: 651-665.
 • Tan, Hwee Hoon; Tan, Christy S., (2000), “Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization”, Genetic, Social, and General Psychology Monographs, Vol.126, No.2: 241-260.
 • Tetik, Semra, (2010), “Mobbing kavramı: Birey ve örgütler açısından önemi”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol.1: 81-89.
 • Tınaz, Pınar, (2006), İşyerinde psikolojik taciz (mobbing).
 • Tutar, Hasan, (2004), “İşyerinde psikolojik şiddet sarmalı: nedenleri ve sonuçları”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Vol.2, No.2. 101-128.
 • Yıldız, Gültekin; Akbolat, Mahmut; Işık, Oğuz, (2013), “Psikolojik taciz ve örgütsel bağlılık: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.2, No.6: 85-112.
 • Yıldız, Kaya, (2013), “Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki”. Electronic Turkish Studies, Vol.8, No.6: 853-879.
 • Yılmaz, Abdullah; Özler, Derya Ergun; Mercan, Nuray, (2008), “Mobbing ve Örgüt İklimi İle İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.7, No.26: 334-357.
 • Yüksel, Murad; Tunçsiper, Bedriye, (2011), “The relationship between mobbing and organizational commitment in workplace”, International Review of Management and Marketing, Vol.1, No.3: 54-64

Mobbing’in Örgüte Bağlılığa ve Yöneticiye Güvene Etkisi

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 295 - 308, 01.04.2020
https://doi.org/10.17153/oguiibf.583242

Öz

Çalışmanın amacı, iş yerlerinde maruz kalınan mobbingin örgüte bağlılığa (duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık) ve yöneticiye olan güvene etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, toplam 244 katılımcıdan anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Çalış-manın örneklemini “basit tesadüfi örneklem” yöntemiyle seçilen, 7 ildeki (İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Hatay) eğitimciler oluşturmaktadır. Çalışmada toplanan veriler SPSS 23.0 istatistik programı ile analiz edilerek, elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Normal dağılıma uygun olduğu tespit edilen verilere, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile korelasyon ve regresyon analizle-ri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde; mobbingin hem örgüte bağlılığın alt boyutlarından olan duygusal bağlılık ve normatif bağlılık ile hem de yönetici-ye güven ile istatistiki olarak anlamlı ve negatif ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Allen, Natalie J; Meyer, John P., (1996), "Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity." Journal of Vocational Behavior, Vol. 49, No.3: 252-276.
 • Bayram, Levent. (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, No.59: 125-139.
 • Bedük, Aykut; Yıldız, Esra, (2016), “Mobbing (psikolojik şiddet) ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Hastane çalışanlarına yönelik bir uygulama”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol.18, No.31: 77-87.
 • Bromiley, Philip; Cummings, Larry L., (1992), “Transactions costs in organizations with trust”, Minneapolis: Strategic Management Research Center, University of Minnesota.
 • Butler Jr, John K; Cantrell, R. Stephen., (1984), "A behavioral decision theory approach to modeling dyadic trust in superiors and subordinates", Psychological Reports, Vol.55, No.1: 19-28.
 • Çekmecelioğlu, Hülya, (2006), “İş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumlarının işten ayrılma niyeti ve verimlilik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: Bir araştırma”, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Vol.8, No.2: 153-168.
 • Durdağ, Fatma Merve; Naktiyok, Atılhan, (2011), “Psikolojik taciz algısının örgütsel güven üzerindeki rolü”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol.1, No.2: 5-37.
 • Durna, Ufuk; Eren, Veysel, (2005), “Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol.6, No.2: 210-219.
 • Eşitti, Bekir; Akyüz, Bülent, (2015), “Konaklama İşletmelerinde Mobbing-Örgütsel Güven İlişkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.34: 1-14.
 • Ertürk, Abbas, (2016), “Organizational trust of mobbing victims: a study of turkish teachers”, Journal of Education and Training Studies, Vol.4, No.11: 49-57.
 • Kalemci Tüzün, İpek, (2007), “Güven, örgütsel güven ve örgütsel güven modelleri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:2, 93-118.
 • Kara, Derya; Kim, Hyelin; Uysal, Muzaffer, (2018), “The effect of manager mobbing behaviour on female employees’ quality of life”, Current Issues in Tourism, Vol. 21, No.13: 1453-1467.
 • Karcıoğlu, Fatih; Çelik, Ülke, (2012), “Mobbing (yıldırma) ve örgütsel bağlılığa etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol.26, No.1: 59-75.
 • Kaygın, Erdoğan; Atay, Metin, (2014), “Mobbingin örgütsel güven ve örgütsel sessizliğe etkisi-Kamu kurumunda bir uygulama”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.18, No.2: 95-113.
 • Koç, Hakan; Kurtbaş, Demet, (2011), “The Relationship between Mobbing the Academics are exposed to and the Organizational Commitment: A Study in the public and private universities”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.1, No.2: 16-32.
 • Laleoğlu, Ayşegül; Özmete, Emine, (2013), “Mobbing Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Vol.7, No.31: 9-31.
 • Leymann, Heinz, (1990), “Mobbing and psychological terror at workplaces”, Violence and Victims, Vol.5, No.2: 119-126.
 • Leymann, Heinz, (1996), “The content and development of mobbing at work”, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.5, No.2: 165-184.
 • Mayer, Roger; Davis, James H.; Schoorman, F.David, (1995), “An Integrative Model Of Organizational Trust”, Academy of Management Review, Vol. 20, No.3: 709-734.
 • Meyer, John P.; Allen, Natalie J., (1984), “Testing the" side-bet theory" of organizational commitment: Some methodological considerations”, Journal of Applied Psychology, Vol.69, No.3: 372-378.
 • Meyer, John P.; Allen, Natalie J., (1991), “A three-component conceptualization of organizational commitment”, Human Resource Management Review, Vol.1, No.1: 61-89.
 • Mimaroğlu, Hande; Özgen, Hüseyin, (2007), “Örgütlerde Güncel Bir Sorun:“Mobbing” ”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol.8, No.15: 201-226.
 • Naktiyok, Atılhan; Polat, Fatma, (2016), “Çalışanların Psikolojik Taciz Algısının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol.30, No.1: 1-17.
 • Nunnaly, Jum (1978), Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.
 • Özen Çöl, Serap, (2008), “İşyerinde psikolojik şiddet: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Vol.4: 107-134.
 • Rich, Gregory A., (1997), “The sales manager as a role model: Effects on trust, job satisfaction, and performance of salespeople”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.25, No.4: 319-328.
 • Rotter, Julian B., (1967), “A new scale for the measurement of interpersonal trust”, Journal of personality, Vol.35, No.4: 651-665.
 • Tan, Hwee Hoon; Tan, Christy S., (2000), “Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization”, Genetic, Social, and General Psychology Monographs, Vol.126, No.2: 241-260.
 • Tetik, Semra, (2010), “Mobbing kavramı: Birey ve örgütler açısından önemi”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Vol.1: 81-89.
 • Tınaz, Pınar, (2006), İşyerinde psikolojik taciz (mobbing).
 • Tutar, Hasan, (2004), “İşyerinde psikolojik şiddet sarmalı: nedenleri ve sonuçları”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Vol.2, No.2. 101-128.
 • Yıldız, Gültekin; Akbolat, Mahmut; Işık, Oğuz, (2013), “Psikolojik taciz ve örgütsel bağlılık: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.2, No.6: 85-112.
 • Yıldız, Kaya, (2013), “Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki”. Electronic Turkish Studies, Vol.8, No.6: 853-879.
 • Yılmaz, Abdullah; Özler, Derya Ergun; Mercan, Nuray, (2008), “Mobbing ve Örgüt İklimi İle İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.7, No.26: 334-357.
 • Yüksel, Murad; Tunçsiper, Bedriye, (2011), “The relationship between mobbing and organizational commitment in workplace”, International Review of Management and Marketing, Vol.1, No.3: 54-64

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülay MURAT (Sorumlu Yazar)
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2444-6608
Türkiye


Meral ELÇİ
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0547-0250

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2020
Başvuru Tarihi 27 Haziran 2019
Kabul Tarihi 20 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Murat, G. & Elçi, M. (2020). Mobbing’in Örgüte Bağlılığa ve Yöneticiye Güvene Etkisi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 15 (1) , 295-308 . DOI: 10.17153/oguiibf.583242