PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ BAŞARILARINI ARTTIRILMA YOLLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2016, Cilt: 35 Sayı: 2, 101 - 119, 14.12.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı; ilkokul öğrencilerinin matematik dersindeki başarılarını artırmak için yapılan ve yapılabilecek çalışmaları sınıf öğretmenleri görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımında özel durum çalışmasıdır. Bu çalışma Trabzon ili, Maçka İlçesinde bir okulda görev yapmakta olan ve olasılık dışı örneklemelerden olan random (Rastgele) şekilde seçilen7öğretmenleyürütülmüştür. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak nitel araştırma metotları içerisinde sıkça kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları, öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını artırmak için öğrencilerin, öğretmenlerin, ailelerin, okul idaresinin ve eğitim sisteminin yaptığı ve yapabileceği çalışmalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda, öğretmenlerin sınıflarında öğrencilerin olumsuz tutumlarıyla karşılaştıkları ve karşılaştıkları sorunları çözmek için eğlenceli etkinlikler düzenledikleri, öğrencilerin başarılarını arttırılabilmek için ise ders tekrarları yapılabilecekleri; öğrencilerin kendilerinin derste öğrendiklerini yaşamlarına aktardıkları, başarılarını arttırabilmek için konuları tekrar etmeleri gerektiği; ailelerin öğrencilere yardımcı olduğu,  öğrencilerin başarılarını arttırabilmek için de konuyu pekiştirici etkinlikler yapabilecekleri; okul idaresinin araç-gereç temin ettiği, öğrencilerin başarılarını arttırabilmek için de uygulama alanları oluşturmaları gerektiği; eğitim sisteminin bir şey yapmadığı; öğrencilerin başarılarını artırabilmek için de ders saatlerini arttırabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akyüz, G. (2013). Öğrencilerin okul dışı etkinliklere ayırdıkları süreler ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 112-130.
 • Albayrak, M. (2000). İlköğretimde matematik ve öğretimi. Ankara: Aşık Matbaası.
 • Albayrak, M & Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (Türkçe-Matematik) birlikteliği. Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Altun, M. (2002). İlköğretim II. kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayıncılık.
 • Altun, M. (2002). Matematik öğretimi kitabı. İstanbul: Alfa Yayın Dağıtımı.
 • Baştürk, S. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarı ya da başarısızlığına atfettikleri nedenler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 105-118.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde matematik öğretimi: 1.-5. sınıflar için. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 7. Baskı.
 • Çalışkan, M. (2014). Bilişsel giriş davranışları, matematik özkavramı, çalışmaya ayrılan zaman ve matematik başarısı arasındaki ilişkiler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181, 345-357.
 • Dane, A., Kudu, M. & Balkı, N. (2009). Lise öğrencilerinin algılarına göre matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 17-35.
 • Dede, Y. & Dursun, Ş. (2004). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-233.
 • Demirdöğen, N. & Kaçar, A. (2010). İlköğretim 6. sınıfta kesir kavramının öğretiminde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının matematik başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-74.
 • Duman, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörlerin öğrenciler ve öğretmenler açısından değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği).Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ellez, A. M. (2004). Etkin öğrenme, strateji kullanımı, matematik başarısı, güdü ve cinsiyet ilişkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Güven, Y. (1999). Okul öncesinde matematik. Marmara Üniversitesi Anaokulu anasınıfı öğretmeni el kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • İflazoğlu, A. U. (2000). Küme destekli bireyselleştirme tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 159-172.
 • Karaağaç, M. K. & Erbay, H. N. (2015). Aile işlevselliğinin matematik başarısıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 21-33.
 • Kıvrak, Y. (2014). Okuma- anlamadaki başarının matematik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Köroğlu, H. & Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. kademede matematik konularının öğretiminde oyunlar ve senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: 16-18 Eylül 2002, Cilt II, 1050-1056.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ,4. Sınıflar) öğretim programı, Ankara.
 • Okur, T. (2006). Geometri dersindeki başarısızlıkların nedenleri ve çözüm yolları. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öcalan, T. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Yeryüzü Yayınevi, Ankara.
 • Özdemir, Ş. A. & Bilicioğlu, B. (2004). Rekabetli grup çalışmasının matematik başarısına etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 95-106.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Bireyi tanıma teknikleri. Ankara: Sistem Ofset.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi İle matematik başarısı arasındaki ilişki. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
 • Savaş, E., Taş, S. & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin matematik başarısına etki eden faktörler (10. Sınıf Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Shirvani, H. (2007). Effect of teacher communication on parent’s attitudes and their children’s behaviors at Schools. Education, 128(1), 34-47.
 • Şentürk, F. & İkikardeş, Y. N. (2011). Öğrenme ve öğretme stillerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 250-276.
 • Türk Dil Kurumu (2015). İlköğretim okulları için Türkçe Sözlük. Ankara.
 • Toptaş, V. (2012). Elementary school teachers’ opinions on instructional methods used in mathematics classes. Eğitim ve Bilim, 37(166), 116-128.
 • Turner L. S.; Steward C. J. A & Lapan T. R. (2004). Family factors associated with six-grade adolescents’ maths and science career interests. The Career Development Quarterly, 53, 41-52.
 • Turpçu, L. (2014). Lise öğrencilerinin matematik dersi başarısızlık nedenleri (Adana ili örneği).Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğrenmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 194-203.
 • Uyangör, S. M. & Ece, D. K. (2010). The attitude prospective mathematics teachers towards instructional technologies and material development course. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 213-220.
 • Ünlü, E. (2007). İlköğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve ilgilerinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148.
 • Wright S. P.; Horn, S. P. & Sanders W. L. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement: implications for teacher evaluation. Journal of Personel Evaluation in Education, 11, 57-67.
 • Yıldırım, S. (2011). Öz-yeterlik, içe yönelik motivasyon, kaygı ve matematik başarısı: Türkiye, Japonya ve Finlandiya’dan bulgular. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 277-291.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, Ö. & İpek, J. (2015), İlkokul 4. sınıf kesir öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin başarı düzeyine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 56-80.
 • Yücel, Z. & Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim-Online, 10(1), 133-143.

Yıl 2016, Cilt: 35 Sayı: 2, 101 - 119, 14.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Akyüz, G. (2013). Öğrencilerin okul dışı etkinliklere ayırdıkları süreler ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 112-130.
 • Albayrak, M. (2000). İlköğretimde matematik ve öğretimi. Ankara: Aşık Matbaası.
 • Albayrak, M & Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (Türkçe-Matematik) birlikteliği. Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Altun, M. (2002). İlköğretim II. kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayıncılık.
 • Altun, M. (2002). Matematik öğretimi kitabı. İstanbul: Alfa Yayın Dağıtımı.
 • Baştürk, S. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarı ya da başarısızlığına atfettikleri nedenler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 105-118.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde matematik öğretimi: 1.-5. sınıflar için. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 7. Baskı.
 • Çalışkan, M. (2014). Bilişsel giriş davranışları, matematik özkavramı, çalışmaya ayrılan zaman ve matematik başarısı arasındaki ilişkiler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181, 345-357.
 • Dane, A., Kudu, M. & Balkı, N. (2009). Lise öğrencilerinin algılarına göre matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen faktörler. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 17-35.
 • Dede, Y. & Dursun, Ş. (2004). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-233.
 • Demirdöğen, N. & Kaçar, A. (2010). İlköğretim 6. sınıfta kesir kavramının öğretiminde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının matematik başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-74.
 • Duman, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörlerin öğrenciler ve öğretmenler açısından değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği).Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ellez, A. M. (2004). Etkin öğrenme, strateji kullanımı, matematik başarısı, güdü ve cinsiyet ilişkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Güven, Y. (1999). Okul öncesinde matematik. Marmara Üniversitesi Anaokulu anasınıfı öğretmeni el kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • İflazoğlu, A. U. (2000). Küme destekli bireyselleştirme tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 159-172.
 • Karaağaç, M. K. & Erbay, H. N. (2015). Aile işlevselliğinin matematik başarısıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 21-33.
 • Kıvrak, Y. (2014). Okuma- anlamadaki başarının matematik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Köroğlu, H. & Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. kademede matematik konularının öğretiminde oyunlar ve senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: 16-18 Eylül 2002, Cilt II, 1050-1056.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ,4. Sınıflar) öğretim programı, Ankara.
 • Okur, T. (2006). Geometri dersindeki başarısızlıkların nedenleri ve çözüm yolları. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öcalan, T. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Yeryüzü Yayınevi, Ankara.
 • Özdemir, Ş. A. & Bilicioğlu, B. (2004). Rekabetli grup çalışmasının matematik başarısına etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 95-106.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Bireyi tanıma teknikleri. Ankara: Sistem Ofset.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi İle matematik başarısı arasındaki ilişki. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
 • Savaş, E., Taş, S. & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin matematik başarısına etki eden faktörler (10. Sınıf Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Shirvani, H. (2007). Effect of teacher communication on parent’s attitudes and their children’s behaviors at Schools. Education, 128(1), 34-47.
 • Şentürk, F. & İkikardeş, Y. N. (2011). Öğrenme ve öğretme stillerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 250-276.
 • Türk Dil Kurumu (2015). İlköğretim okulları için Türkçe Sözlük. Ankara.
 • Toptaş, V. (2012). Elementary school teachers’ opinions on instructional methods used in mathematics classes. Eğitim ve Bilim, 37(166), 116-128.
 • Turner L. S.; Steward C. J. A & Lapan T. R. (2004). Family factors associated with six-grade adolescents’ maths and science career interests. The Career Development Quarterly, 53, 41-52.
 • Turpçu, L. (2014). Lise öğrencilerinin matematik dersi başarısızlık nedenleri (Adana ili örneği).Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğrenmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 194-203.
 • Uyangör, S. M. & Ece, D. K. (2010). The attitude prospective mathematics teachers towards instructional technologies and material development course. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 213-220.
 • Ünlü, E. (2007). İlköğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve ilgilerinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148.
 • Wright S. P.; Horn, S. P. & Sanders W. L. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement: implications for teacher evaluation. Journal of Personel Evaluation in Education, 11, 57-67.
 • Yıldırım, S. (2011). Öz-yeterlik, içe yönelik motivasyon, kaygı ve matematik başarısı: Türkiye, Japonya ve Finlandiya’dan bulgular. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 277-291.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, Ö. & İpek, J. (2015), İlkokul 4. sınıf kesir öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin başarı düzeyine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 56-80.
 • Yücel, Z. & Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim-Online, 10(1), 133-143.

Ayrıntılar

Bölüm Fen ve Bilgisayar Alanları Eğitimi
Yazarlar

Ergün Yurtbakan


Tuba Aydoğdu İskenderoğlu


Eda Sesli Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 35 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
Yurtbakan, E., Aydoğdu İskenderoğlu, T., & Sesli, E. (2016). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ BAŞARILARINI ARTTIRILMA YOLLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(2), 101-119.