PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Müdürü Görevlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yıl 2017, Cilt 36, Sayı 1, 147 - 160, 08.06.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul müdürü olarak görevlendirilme ölçütlerini, süreci ve bunların olası sonuçlarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için olgu bilim deseninde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle seçilen; müdürlükteki görev süresi bakımından dört yılı dolmadığından değerlendirme süreci dışında tutulan okullarda görev yapan beş, ilk kez müdür olarak görevlendirilmiş okullarda görev yapan beş ve daha önce müdürlük yapmış ve tekrar müdür olarak görevlendirilmiş okullarda görev yapan beş öğretmen olmak üzere toplam 15 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin okul müdürlüğünde görevlendirmeye ilişkin ölçütlerini, görevlendirme sürecini ve bunların olası sonuçlarını, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin katılımcıların önerilerini belirlemeyi amaçlayan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın genel sonucu yönetici görevlendirmede daha adil, objektif, liyakat esaslarına dayalı bir değerlendirme yapılması gerekliliği ancak yeni uygulamanın bu ihtiyaca cevap veremediğidir. Araştırma bulgularına dayanarak; müdür görevlendirmede yazılı sınava ek olarak, müdürlerin başarı ve performansını belirleyebilecek, kurum standartlarını yükseltecek kriterler belirlenerek bunlara göre değerlendirmeler yapılırsa daha adil ve objektif sonuçlar elde edilebilir.

Kaynakça

 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
 • Akbaşlı, S. & Balıkçı, A. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticiliğinin meslekleşmesinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2),366-377.
 • Aktepe, V. (2014). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 89-105.
 • Altın, F., & Vatanartıran, S. (2014). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme, atama ve sürekli geliştirme model önerisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 17-35.
 • Aslanargun, E. (2012). Okul müdürlerinin atanmaları sürecinde idari yargı kararları ve öne çıkan değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(3), 347-348.
 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bush, T. (1998). The national professional qualification for headship: the key to effective school leadership?. School Leadership & Management, 18(3), 321-333.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,25(2), 249-274.
 • Demir, S. & Pınar, A. (2013). 2011 Yılı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği'nin içeriğine ve puanlama ölçütlerine ilişkin yönetici görüşlerinin incelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 123-143.
 • Eraslan, L. (2012). Günümüz öğretmen sendikacılığının değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1(1), 59-72.
 • Hallinger, P. & Bridges, E. (1997). Problem based leadership development: preparing educational leaders for changing times. Journal of School Leadership. vol. 7. …..
 • Helvacı, M.A.(2011). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması. K. Keskinkılıç (Ed.), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kayıkçı, K. (2013). Türkiye’de kamu ve eğitim alanında sendikalaşma ve öğretmen ile okul yöneticilerinin sendikalardan beklentileri. Amme İdaresi Dergisi, 46(1), 99-126.
 • Özmen, F., & Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerinde yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(2)…..
 • Recepoğlu, E., & Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye’de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies (Sosyal Bilimler), 9(2), 1817-1845.
 • Süngü, H. (2012). Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere’de okul müdürlerinin atanması ve yetiştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 3(2), 33-50.
 • Şişman, M. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taş, A., & Önder, E. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 2(12), 171-185.
 • Turan, S., Yıldırım, N., & Aydoğdu, E. (2012). Okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 63-76.
 • Whitaker, Kathryn S., (2003), Principal role changes and influence on principal recruitment and
 • İnternet Kaynakları
 • MEB (2006) http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24121_1.html adresinden 08.06.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB. (2014). 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik. Web: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/egikuryon_1/ egikuryon_1.html adresinden 16 Şubat 2015’de erişilmiştir.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Fen ve Bilgisayar Alanları Eğitimi
Yazarlar

Necdet KONAN
0000-0001-6444-9745


Remzi Burçin ÇETİN


Salih YILMAZ
0000-0002-5890-0699

Yayımlanma Tarihi 8 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 36, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Konan, N. , Çetin, R. B. & Yılmaz, S. (2017). Okul Müdürü Görevlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri . Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty , 36 (1) , 147-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/30333/327395