Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 145 - 153 2017-07-01

INVESTIGATING THE DIFFERENCE BETWEEN SOCIO-ECONOMIC LEVELS AND BASIC MOTOR SKILLS OF 6-7 AGE GROUP MALE STUDENTS
6-7 YAŞ GRUBU ERKEK ÖĞRENCİLERİN SOSYO- EKONOMİK DÜZEYLERİ İLE TEMEL MOTOR BECERİLER ARASINDAKİ FARKIN İNCELENMESİ

Serkan AVŞAR [1] , Serkan İBİŞ [2] , Zait Burak AKTUĞ [3]


The purpose of this study was to investigate the difference between socio-economic levels and motor skills of the 6-7 age group elementary school male students with different socio-economic statuses.  

A total of 299 male students of 6-7 age group from 14 schools with different socio-economic statuses participated in the study voluntarily. In order to determine the socio-economic status of the students, Socio-Economic Status (SES) scale was used and “Test of Gross Motor Development-Second Edition (TGMD-2)” adapted into Turkish by Tepelik (2007) was administered in order to determine the basic motor skills of the students.  

One-Way ANOVA test was used in order to determine the difference between socio-economic levels and TGMD-2 , loco-motor sub-skills and object control sub-skill scores, and Post-Hoc Scheffe analysis was performed in order to specify the difference  between the groups; the level of significance was accepted as p<0.01.

TGMD-2, loco-motor sub-skill and object control sub-skill scores of the students with lower socio-economic status were found to be significantly lower rather than the scores of the students with medium and higher socio-economic status (p<0.01), and no significant difference was determined between the TGMD-2, loco-motor sub-skill and object control sub-skill scores of the students with medium and higher socio-economic status (p<0.01).

As a conclusion, an increase was found in gross motor skills and sub-skill scores of the students as their socio-economic levels increased. 

Bu çalışmanın amacı,  sosyo-ekonomik durumları farklı 6-7 yaş grubu ilköğretim erkek öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ile motor becerileri arasındaki farkın incelenmesidir. Çalışmaya sosyo-ekonomik düzeyleri farklı 14 okuldan 6-7 yaş grubu toplam 299 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarını belirlemek için sosyo-ekonomik durum (SED) ölçeği, temel motor becerilerini belirlemek için, Tepelik (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Test of Gross Motor Development- Second Edition (TGMD-2)” testi uygulanmıştır. Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri ile büyük kas becerilerini (BÜKBÖT) ölçen test, lokomotor alt beceri ve nesne kontrol alt beceri skorları arasındaki farkı tespit etmek için Oneway Anova testi, gruplar arasındaki farklılığı belirlemek için Post Hoc testlerinden Scheffe analizi yapılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,01 olarak kabul edilmiştir. Alt sosyo-ekonomik durumda olan öğrencilerin BÜKBÖT, lokomotor alt beceri ve nesne kontrol alt beceri puanlarının orta ve üst sosyo-ekonomik durumdaki öğrencilerden anlamlı (p<0,01) olarak düşük olduğu belirlenmiştir. Orta ve üst sosyo-ekonomik durumda olan öğrenciler arasında ise BÜKBÖT, lokomotor alt beceri ve nesne kontrol alt beceri puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p<0,01). Sonuç olarak; öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri arttıkça büyük kas beceri ve alt beceri puanlarında da artış meydana geldiği tespit edilmiştir.

İlkokul, Sosyo-ekonomik Durum, Temel Motor Beceri
 • Akgün SH. Sosyo-ekonomik yönden farklı iki ilkokul öğrencilerinin fizik büyüme durumları ve etkileyen bazı faktörlerin araştırılması. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1997.
 • Erden S, Oğuz H. Bursa ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip aile çocuklarının fiziksel performans özelliklerinin incelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 22(1): 279-292.
 • Uyanık M, Sümbüloğlu V, Kayıhan H, Kırdı N, Akçay T. Duyu-algı-motor (DAM) gelişimine yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeyin etkileri üzerine bir çalışma. Türkiye Klinikleri J Pediatr, 1992; 1(1): 19-25.
 • Öztürk M. Spor yapmayan 11-12 yaş grubu çocukların eurofit test sonuçları ile yapısal kompanentlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1988.
 • Gallahue DL. Understanding Motor Development in Children. John Wiley and Sons: NewYork; 1982.
 • Clark JE. Motor Development. In: Ramachandran. (Ed). Encyclopedia of Human Behavior. Academic Pres: San Diego; 1994.
 • Gallahue DL, Omzun JC. Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults. 4th ed. McGraw-Hill: Boston; 1998.
 • Haywood KM. Life span motor development. Human Kenetics Publishers: Champaign; 1993.
 • Payne VG, Isaacs LD. Human motor development: a lifespan approach. 3rd ed. Mayfield: MountainView; 1995.
 • Roberton MA. Describing stages within and across motor tasks. In: Kelsoand JAS, Clark JE. (ed). The development of movement control and co-ordination. New York; 1982.
 • Williams HG. Perceptual and motor skill development. Englewood Cliff: Prentice-Hall; 1983.
 • Weise MR. Self-esteem and achievement in children’s sport and physical activity. In: Gouldand D, Weise MR. (ed). Advences in pediatric sport sciences. Human Kinetics: Champaign; 1987.
 • Ulrich DA. Test of gross motor development. Pro ed: Texas; 2000.
 • Gallahue DL, Cleland-Donnelly F. Understanding motor devoloment: infants, children, adolescents, adults. 5th ed. NewYork: McGraw-Hill; 1998.
 • Gallahue DL, Ozmun JG. Understanding motor development: ınfants, children, adolescents, adults. 6th ed. McGraw-Hill Companies: New York; 2006.
 • Özer SD, Özer K. Çocuklarda motor gelişim. Nobel Yayıncılık: Ankara; 1998. s. 60
 • Karasar N. Bilimsel araştırma yöntemi. Seçkin Yayıncılık: Ankara; 2014.
 • Tepeli K. Büyük kas becerilerini ölçme testi (BÜKBÖT)'nin Türkiye standardizasyonu. Doktora Tezi, Selçuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007.
 • Wolfgang C, Stakenas RG. An exploration of toy content of preschool children’s home environments as a predictor of cognitive development. Early Child Development and Care, 1985; 19: 291-307.
 • Ghosh S, Chowdhury SD, Chandra AM, Ghosh T. Grades of undernutrition and socioeconomic status influence cognitive development in school children of Koklata. American Journal of Physical Anthropology, 2015;156(2): 274-285.
 • Oğuz H. Bursa ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin 8, 9 ve 10 yaş grubu çocukların fiziksel performans ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1998.
 • Bernink MJE, Erich WBM, Peltenburg AL, Zonderland ML, Huisveld IA. Height, body composition, biological maturation and training in relation to socio-economic status in girls gymnasts, swimmers and controls. Growth, 1983; 47: 1-12.
 • Orçun KÖ. 9-14 yaş arasındaki çocukların spora katılım nedenlerinin değerlendirilmesi Kütahya il örneği. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2007.
Konular Sosyal
Bölüm Psiko Sosyal Alanlar
Yazarlar

Yazar: Serkan AVŞAR

Yazar: Serkan İBİŞ

Yazar: Zait Burak AKTUĞ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Haziran 2017
Kabul Tarihi : 14 Haziran 2017
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2017

APA Avşar, S , İbiş, S , Aktuğ, Z . (2017). 6-7 YAŞ GRUBU ERKEK ÖĞRENCİLERİN SOSYO- EKONOMİK DÜZEYLERİ İLE TEMEL MOTOR BECERİLER ARASINDAKİ FARKIN İNCELENMESİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 145-153 . DOI: 10.17155/omuspd.322786