Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 43, 6295 - 6327, 07.11.2021
https://doi.org/10.26466/opus.948789

Öz

Bu araştırmanın amacı; X, Y ve Z kuşağında yer alan bireylerin eğitim, öğretmen ve öğrenciye yönelik algılarını belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan X kuşağından 4, Y kuşağından 5, Z kuşağından 5 olmak üzere toplam 14 kişi ile yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Uzman görüşü alınarak hazırlanan görüşme formunda “Eğitim nedir?”, “Bir öğrenciyi tarif eder misin?”, “Sence öğrenci nasıl olmalıdır?” ve “Bir öğretmen nasıl olmalıdır?” soruları yer almıştır. Veriler, içerik analizi tekniğiyle işlenmiştir. Araştırma sonucunda X, Y, Z kuşağında yer alan katılımcıların eğitim, öğretmen ve öğrenciye yönelik algıları belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim algıları incelendiğinde; X kuşağı eğitimi, tecrübe ve deneyim olarak tanımlarken, Y kuşağının aile, okul ve arkadaş çevresinde öğrenilenler olarak, Z kuşağının ise toplumdaki davranışlarımız olarak tanımladığı tespit edilmiştir. Kuşakların öğretmen algıları incelendiğinde X kuşağı öğretmeni disiplinli ve sorumlu, Y kuşağı güvenilir ve sabırlı, Z kuşağı ise güvenilir, sabırlı ve sevecen olarak tarif etmiştir. Katılımcıların öğrenci algıları incelendiğinde X kuşağı öğrenciyi çalışkan ve sorumlu olarak ifade erken, Y kuşağı öğrencinin istekli, terbiyeli, çalışkan ve duygulu olması gerektiğini, Z kuşağı ise öğrencinin saygılı ve disiplinli olması gerektiğini ifade etmiştir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, O., Batur, H. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165-182.
 • Akdemir, A. (2012), İşletmeciliğin temel bilgileri. İstanbul: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Arslan, Y. ve Polat, S. (2016). Eğitim örgütlerinde kuşaklar arası çatışma: Nedenleri ve başa çıkma yaklaşımları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 263-282.
 • Aydin, İ., Demir, T., G. ve Erdemli, O. (2015). Teacher’s views regarding the social status of the teaching profession. Anthropologist, 22(2), 146-156.
 • Aygün, Z. K. ve İmamoĝlu, E. O. (2002). Value domains of turkish adults and university students. The Journal of Social Psychology, 142(3), 333-351.
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations ın business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-229.
 • Bowman, D. M. (2010). The effect of value differences in workplace motivation: A study comparıng worker value piorities across generatıons and gender. (Unpublished Doctor Thesis). Capella University, Minnesota.
 • Bulduklu, Y. (2015). İmaj yönetimi. Konya: Literatürk Academia Yayınları.
 • Bütün M. F. ve Güneş A. (2020). Dijital çağda öğretmen olmak. Ahmet Güneş (Der.) Geçmişten ve geleceğe öğretmenlik içinde (s.173-196). Ankara Otto Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Celep, C. (2004). Meslek olarak öğretmenlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Coats, W. D., Swierenga, L. ve Wickert, J. (1972). Student perceptions of teachers—A factor analytic study. The Journal of Educational Research, 65(8), 357-360.
 • Creswell, J. W. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Cruickshank, D. L., Bainer, D. L. ve Metcalf, K. K. (1995). The act of teaching (2nd ed.). Boston: Mc Graw-Hill.
 • Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E. ve Atan, Ö. (2015). Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 186-204.
 • DenBrok, P., Brekelmans, M. ve Wubbels, T. (2004). Interpersonal teacher behaviour and student outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 15(3-4), 407-442.
 • Duman, M. Z. (2019). Kuşak çatışması: X ve Z kuşağı üzerine sosyolojik bir çalışma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ensari, H. (2001), 21. yüzyıl için çağdaş bir yönetim yaklaşımı: Toplam kalite yönetimi. O. Oğuz, A. Oktay, H. Ayhan (Der.), 21. yüzyılda eğitim ve Türk Eğitim Sistemi içinde (s.151-188). İstanbul: Sedar.
 • Gürsoy, D., Maier, T. A. ve Chi, C. G. (2008). Generational differences: An examination of work values and generational gaps in the hospitality workforce. International Journal of Hospitality Management, 27(3), 448-458.
 • Gök, F. (2003). Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı Sempozyumu. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. 9-22.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Fwu, B. J. ve Wang, H. H. (2002). The social status of teachers in Taiwan. Compariative Education, 38(2), 211-224.
 • Hall, D. ve Langton, B. (2006). Perceptions of the status of teachers Ministry of education. New Zealand: Ministry of Education.
 • Hesapçıoğlu, M. (1998). Modernizmden postmodemizme eğitim anlayışları ve okulun geleceği. Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı I. Ocak-Şubat Sayısı, 4(19), 813- 820.
 • Karaaslan, S. (2014). Kuşaklararası farklılıkları örgütler üzerinden anlamak: Bir alan araştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaman, M., Acer, A., Kılınç, O., Buluş, U. ve Erdoğan, Ö. (2013). Sakarya ilinde görev yapan öğretmenlerin gözüyle öğretmenlik mesleğinin statüsü ve saygınlığı. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı II, s.104-111.
 • Kaya, B. (2013). Üç kuşak arasındaki değer değişimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, Konya.
 • Kayaalp, F. ve Şimşek, U. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme amaçlı yazma. S. Polat ve B. Aksoy (Eds). Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretiminde çağdaş öğrenme ve öğretme yaklaşımları içinde. (s.48-72). Ankara: Pegem Akademi.
 • Keleş, H. N. (2011). Y kuşağı çalışanlarının motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
 • Ker-Dinçer, M. (2000). İş dünyasında kişisel imajın yeri ve önemi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kuyucu, M. (2014). Y kuşağı ve facebook: Y kuşağının facebook kullanım alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 55-83.
 • Kuyucu M. (2017). Y kuşağı ve teknoloji: Y Kuşağının iletişim teknolojilerini kullanım alışkanlıkları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 845-872.
 • Lower, J. (2008). Brace yourself here comes generation Y. Critical Care Nurse, 28(5), 80-84.
 • Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for evaluation, 30, 73-84.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). Hoş geldin öğretmenim. 2 Ocak 20221 tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=8351 adresinden erişildi.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi (S. Akbaba Altun, A. Ersoy, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Morsümbül, Ş. (2014). Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme: Ankara örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 137-160.
 • Nayır, F. ve Çınkır, Ş. (2017). Değişen zaman, değişen ihtiyaçlar: Türkiye’de kuşaklararası eğitimin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 19-28.
 • Oblinger, D. ve Oblinger, James L. (2005). Educating the net generation. 02.01.2021 tarihinde https://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf internet adresinden erişildi.
 • Oktay, A. (2001), 21. yüzyılda yeni eğilimler ve eğitim. O. Oğuz, A. Oktay, H. Ayhan (Der.), 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi içinde (s.15-37). İstanbul: Sedar.
 • Ozankaya, Ö. (2002). Çağdaş toplumlarda öğretmenin yeri ve konumu. İnönü Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 63-80.
 • Ölçüm, D. ve Polat, S. (2016). Evaluation of teacher image on the basis of generations. Journal of Teacher Education and Educators, 5(3), 361-391.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz, 17(26), 131-155.
 • Özoğlu, M., Gür. B. S. ve Altunoğlu, A. (2013). Türkiye’de ve Dünyada öğretmenlik. Eğitim Bir-Sen Yayınları. Araştırma Dizisi, 10.
 • Özpolat, A. (2002). Sosyolojik açıdan öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerin toplumdaki yeri. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, B. (2021). Türkiye’de kuşaklar arasındaki siyasi iletişim algılarının farkları; Kültür ve liderlik perspektifinden bir değerlendirme. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 9(26), 331-346. Pedró, F. ve OECD-CERI (2006). The new millennium learners: Challenging our views on ICT and learning. 02.01.2021tarihinde http://www.oecd.org/dataoecd/1/1/38358359.pdf internet adresinden edinilmiştir.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, Digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Sarı, E., ve Harta, G. (2018). Kuşakların tüketim ve satın alma davranışları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 967-980.
 • Savaş S., ve Karataş, S. (2019). Z kuşağı öğrencisini tanımak. Eğitim Araştırmaları 2019 içinde (s.223-237). Ankara: Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları yayınları.
 • Semerci, Ç., Semerci, N., Eliüşük, A. ve Kartal, S. E. (2012). Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (Bartın İli Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 22-40.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for information, 22(2), 63-75.
 • Taş, H.Y., Demirdöğmez, M. ve Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğin mimarları Z kuşağının iş hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • TEDMEM (2014). Öğretmen gözüyle öğretmenlik mesleği. Ankara: Rapor Dizisi: 3.
 • Tezcan, M. (2017). Kuşaklar çatışması kuşaklararası ilişkiler eğitimi ve sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tezcek F. Ö (2013). Kapitalizmde emeğin gayri-maddi bileşenleri: TEPAV örneğinde bilgi işçilerinin yükselişi. Eğitim Bilim Toplum, 11(42), 94 – 164.
 • Titiz, M. T. (2000). Okulda yeni eğitim. İstanbul: Beyaz.
 • Türkiye İstatistik Kurumu-TUİK (2018). Nüfus projeksiyonları 2018-2080 28 Ocak 2021 tarihinde https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567 adresinden edinilmiştir.
 • Türk Eğitim Derneği. (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık.
 • Ünal, I. L. (2011). Öğretmenliğe ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin ekonomi politik bir çözümleme, Songül Aynalı Kilimci (Der.), Türkiye’de öğretmen yetiştirme içinde (s.16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ünsal, S. ve Bağçeci, B. (2016). Öğretmenlerin mesleki imajlarına ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler. Journal of Human Sciences, 13(3), 3905-3926.
 • Ünsal, S., Ağçam, R. ve Korkmaz, F. (2017). Exploring teaching profession from a sociological perspective: Evidence from Turkey. Universal Journal of Educational Research, 5(5), 874-880.
 • Ünsal, S. (2018). Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin statüsüne ilişkin bir pareto analizi . Sakarya University Journal of Education, 8(2) , 111-130.
 • Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1421-1429.
 • Yelkikalan, N. ve Altın E. (2010). Farklı kuşakların yönetimi‖. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), 13-17.
 • Yuen, K. ve Hau, K. (2006) Constructivist teaching and teacher-centred teaching: A comparison of students' learning in a university course, Innovations in Education and Teaching International, 43(3), 279-290.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A. (2013). Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin dönüşümü: İdealist öğretmenden sınava hazırlayıcı teknisyen öğretmene. Eleştirel Pedagoji Dergisi, 5(27), 43-50.
 • Yıldız, A. ve Ünlü, D. (2014). Eleştirel eğitim seçkisi. Baykal N.S, A. Ural, Z. Alica (Der.), Metaforlarla öğretmenliğin dönüşümü: Dün heybetli bir şelaleydik, bugün ise kurumaya yüz tutmuş dere içinde (s.56-67). Ankara: PegamA. Yayıncılık.
 • Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk tipi Y kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 342-353.

Education, Teacher and Student Perceptions of Generations X, Y and Z

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 43, 6295 - 6327, 07.11.2021
https://doi.org/10.26466/opus.948789

Öz

The aim of this study is to determine the perceptions of individuals in the X, Y and Z generations towards education, teachers and students. In this study, the phenomenology design, which is one of the qualitative research methods, was used. The participants of the research were determined by purposive sampling method. Data were collected by using a semi-structured interview form with a total of 14 people, 4 from the X generation, 5 from the Y generation, and 5 from the Z generation, which consti-tute the study group of the research. "What is education?", "Can you describe a student?", "How do you think a student should be?" and "How should a teacher be?" questions have been included. The data were processed with content analysis technique. As a result of the research, the perceptions of the participants in the X, Y and Z generations towards education, teachers and students were determined. When the participants' perceptions of education were examined, it was found that while Generation X defined education as experience and practice, generation Y defined it as learned around family, school and friends, and generation Z defined education as our behaviors in society. When the teachers' percep-tions of the generations were examined, the generation X described the teacher as disciplined and re-sponsible, the Y Generation as reliable and patient, and the Z generation as reliable, patient and loving. When the students' perceptions of the participants were examined, Generation X stated that the stu-dent should be diligent and responsible early, Generation Y stated that the student should be willing, decent, hardworking and emotional, while Generation Z stated that the student should be respectful and disciplined.

Kaynakça

 • Adıgüzel, O., Batur, H. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165-182.
 • Akdemir, A. (2012), İşletmeciliğin temel bilgileri. İstanbul: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Arslan, Y. ve Polat, S. (2016). Eğitim örgütlerinde kuşaklar arası çatışma: Nedenleri ve başa çıkma yaklaşımları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 263-282.
 • Aydin, İ., Demir, T., G. ve Erdemli, O. (2015). Teacher’s views regarding the social status of the teaching profession. Anthropologist, 22(2), 146-156.
 • Aygün, Z. K. ve İmamoĝlu, E. O. (2002). Value domains of turkish adults and university students. The Journal of Social Psychology, 142(3), 333-351.
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations ın business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-229.
 • Bowman, D. M. (2010). The effect of value differences in workplace motivation: A study comparıng worker value piorities across generatıons and gender. (Unpublished Doctor Thesis). Capella University, Minnesota.
 • Bulduklu, Y. (2015). İmaj yönetimi. Konya: Literatürk Academia Yayınları.
 • Bütün M. F. ve Güneş A. (2020). Dijital çağda öğretmen olmak. Ahmet Güneş (Der.) Geçmişten ve geleceğe öğretmenlik içinde (s.173-196). Ankara Otto Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Celep, C. (2004). Meslek olarak öğretmenlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Coats, W. D., Swierenga, L. ve Wickert, J. (1972). Student perceptions of teachers—A factor analytic study. The Journal of Educational Research, 65(8), 357-360.
 • Creswell, J. W. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Cruickshank, D. L., Bainer, D. L. ve Metcalf, K. K. (1995). The act of teaching (2nd ed.). Boston: Mc Graw-Hill.
 • Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E. ve Atan, Ö. (2015). Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 186-204.
 • DenBrok, P., Brekelmans, M. ve Wubbels, T. (2004). Interpersonal teacher behaviour and student outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 15(3-4), 407-442.
 • Duman, M. Z. (2019). Kuşak çatışması: X ve Z kuşağı üzerine sosyolojik bir çalışma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ensari, H. (2001), 21. yüzyıl için çağdaş bir yönetim yaklaşımı: Toplam kalite yönetimi. O. Oğuz, A. Oktay, H. Ayhan (Der.), 21. yüzyılda eğitim ve Türk Eğitim Sistemi içinde (s.151-188). İstanbul: Sedar.
 • Gürsoy, D., Maier, T. A. ve Chi, C. G. (2008). Generational differences: An examination of work values and generational gaps in the hospitality workforce. International Journal of Hospitality Management, 27(3), 448-458.
 • Gök, F. (2003). Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı Sempozyumu. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları. 9-22.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Fwu, B. J. ve Wang, H. H. (2002). The social status of teachers in Taiwan. Compariative Education, 38(2), 211-224.
 • Hall, D. ve Langton, B. (2006). Perceptions of the status of teachers Ministry of education. New Zealand: Ministry of Education.
 • Hesapçıoğlu, M. (1998). Modernizmden postmodemizme eğitim anlayışları ve okulun geleceği. Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı I. Ocak-Şubat Sayısı, 4(19), 813- 820.
 • Karaaslan, S. (2014). Kuşaklararası farklılıkları örgütler üzerinden anlamak: Bir alan araştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaman, M., Acer, A., Kılınç, O., Buluş, U. ve Erdoğan, Ö. (2013). Sakarya ilinde görev yapan öğretmenlerin gözüyle öğretmenlik mesleğinin statüsü ve saygınlığı. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı II, s.104-111.
 • Kaya, B. (2013). Üç kuşak arasındaki değer değişimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, Konya.
 • Kayaalp, F. ve Şimşek, U. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme amaçlı yazma. S. Polat ve B. Aksoy (Eds). Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretiminde çağdaş öğrenme ve öğretme yaklaşımları içinde. (s.48-72). Ankara: Pegem Akademi.
 • Keleş, H. N. (2011). Y kuşağı çalışanlarının motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
 • Ker-Dinçer, M. (2000). İş dünyasında kişisel imajın yeri ve önemi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kuyucu, M. (2014). Y kuşağı ve facebook: Y kuşağının facebook kullanım alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 55-83.
 • Kuyucu M. (2017). Y kuşağı ve teknoloji: Y Kuşağının iletişim teknolojilerini kullanım alışkanlıkları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 845-872.
 • Lower, J. (2008). Brace yourself here comes generation Y. Critical Care Nurse, 28(5), 80-84.
 • Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for evaluation, 30, 73-84.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). Hoş geldin öğretmenim. 2 Ocak 20221 tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=8351 adresinden erişildi.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi (S. Akbaba Altun, A. Ersoy, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Morsümbül, Ş. (2014). Kültürel değerlerin üç kuşak arasındaki değişimi üzerine bir inceleme: Ankara örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 137-160.
 • Nayır, F. ve Çınkır, Ş. (2017). Değişen zaman, değişen ihtiyaçlar: Türkiye’de kuşaklararası eğitimin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 19-28.
 • Oblinger, D. ve Oblinger, James L. (2005). Educating the net generation. 02.01.2021 tarihinde https://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf internet adresinden erişildi.
 • Oktay, A. (2001), 21. yüzyılda yeni eğilimler ve eğitim. O. Oğuz, A. Oktay, H. Ayhan (Der.), 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi içinde (s.15-37). İstanbul: Sedar.
 • Ozankaya, Ö. (2002). Çağdaş toplumlarda öğretmenin yeri ve konumu. İnönü Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 63-80.
 • Ölçüm, D. ve Polat, S. (2016). Evaluation of teacher image on the basis of generations. Journal of Teacher Education and Educators, 5(3), 361-391.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz, 17(26), 131-155.
 • Özoğlu, M., Gür. B. S. ve Altunoğlu, A. (2013). Türkiye’de ve Dünyada öğretmenlik. Eğitim Bir-Sen Yayınları. Araştırma Dizisi, 10.
 • Özpolat, A. (2002). Sosyolojik açıdan öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerin toplumdaki yeri. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, B. (2021). Türkiye’de kuşaklar arasındaki siyasi iletişim algılarının farkları; Kültür ve liderlik perspektifinden bir değerlendirme. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 9(26), 331-346. Pedró, F. ve OECD-CERI (2006). The new millennium learners: Challenging our views on ICT and learning. 02.01.2021tarihinde http://www.oecd.org/dataoecd/1/1/38358359.pdf internet adresinden edinilmiştir.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, Digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Sarı, E., ve Harta, G. (2018). Kuşakların tüketim ve satın alma davranışları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 967-980.
 • Savaş S., ve Karataş, S. (2019). Z kuşağı öğrencisini tanımak. Eğitim Araştırmaları 2019 içinde (s.223-237). Ankara: Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları yayınları.
 • Semerci, Ç., Semerci, N., Eliüşük, A. ve Kartal, S. E. (2012). Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (Bartın İli Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 22-40.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for information, 22(2), 63-75.
 • Taş, H.Y., Demirdöğmez, M. ve Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğin mimarları Z kuşağının iş hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • TEDMEM (2014). Öğretmen gözüyle öğretmenlik mesleği. Ankara: Rapor Dizisi: 3.
 • Tezcan, M. (2017). Kuşaklar çatışması kuşaklararası ilişkiler eğitimi ve sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tezcek F. Ö (2013). Kapitalizmde emeğin gayri-maddi bileşenleri: TEPAV örneğinde bilgi işçilerinin yükselişi. Eğitim Bilim Toplum, 11(42), 94 – 164.
 • Titiz, M. T. (2000). Okulda yeni eğitim. İstanbul: Beyaz.
 • Türkiye İstatistik Kurumu-TUİK (2018). Nüfus projeksiyonları 2018-2080 28 Ocak 2021 tarihinde https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567 adresinden edinilmiştir.
 • Türk Eğitim Derneği. (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık.
 • Ünal, I. L. (2011). Öğretmenliğe ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin ekonomi politik bir çözümleme, Songül Aynalı Kilimci (Der.), Türkiye’de öğretmen yetiştirme içinde (s.16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ünsal, S. ve Bağçeci, B. (2016). Öğretmenlerin mesleki imajlarına ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler. Journal of Human Sciences, 13(3), 3905-3926.
 • Ünsal, S., Ağçam, R. ve Korkmaz, F. (2017). Exploring teaching profession from a sociological perspective: Evidence from Turkey. Universal Journal of Educational Research, 5(5), 874-880.
 • Ünsal, S. (2018). Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin statüsüne ilişkin bir pareto analizi . Sakarya University Journal of Education, 8(2) , 111-130.
 • Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1421-1429.
 • Yelkikalan, N. ve Altın E. (2010). Farklı kuşakların yönetimi‖. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), 13-17.
 • Yuen, K. ve Hau, K. (2006) Constructivist teaching and teacher-centred teaching: A comparison of students' learning in a university course, Innovations in Education and Teaching International, 43(3), 279-290.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A. (2013). Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin dönüşümü: İdealist öğretmenden sınava hazırlayıcı teknisyen öğretmene. Eleştirel Pedagoji Dergisi, 5(27), 43-50.
 • Yıldız, A. ve Ünlü, D. (2014). Eleştirel eğitim seçkisi. Baykal N.S, A. Ural, Z. Alica (Der.), Metaforlarla öğretmenliğin dönüşümü: Dün heybetli bir şelaleydik, bugün ise kurumaya yüz tutmuş dere içinde (s.56-67). Ankara: PegamA. Yayıncılık.
 • Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk tipi Y kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 342-353.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan TUNÇ ŞAHİN>
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0003-0997-2124
Türkiye


Selçuk TURAN>
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0003-2234-6494
Türkiye


Oğuzhan KARADENİZ> (Sorumlu Yazar)
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0002-1717-861X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 43

Kaynak Göster

APA Tunç Şahin, C. , Turan, S. & Karadeniz, O. (2021). X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (43) , 6295-6327 . DOI: 10.26466/opus.948789